Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Údaje o odpadoch

Údaje o odpadoch sa zisťujú v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhláškou č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyhláškou č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a vyhláškou č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Odpad sa člení na nebezpečný odpad (N) a ostatný odpad (O) a sleduje sa v členení podľa jednotlivých druhov odpadov a spôsobu nakladania. Druhy odpadu označené šesťmiestnym číselným kódom odpadu sú uvedené v Katalógu odpadov a sú zoskupené do 20 skupín odpadu, pričom skupiny 01 - 19 zahŕňajú priemyselný odpad a skupina 20 zahŕňa komunálny odpad. Pod nakladaním s odpadom sa rozumejú jednotlivé metódy zhodnocovania odpadu (kódy R1-R13) a zneškodňovania odpadu (kódy D1 - D15), ktoré sú špecifikované v zákone o odpadoch. Zhodnocovanie odpadu zahŕňa najmä recykláciu, spaľovanie s energetickým využitím a spätné získavanie organických látok vrátane kompostovania. Najčastejším spôsobom zneškodňovania odpadu je skládkovanie alebo spaľovanie bez energetického využitia.