Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Grantový program "HOĎ TO TAM" - podmienky a žiadosti

Hoď to tam!

→ POPIS PROJEKTU a ŽIADOSTI o finančný príspevok nájdete na stiahnutie nižšie.    

Primátorka mesta na odporúčanie Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou pri Mestskom zastupiteľstve mesta Handlová v súlade s Programom rozvoja mesta Handlová na roky 2021-2023 a v súlade so VZN č. 3/2020 o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Handlová vyhlasuje program zameraný na financovanie aktivít detí a mládeže. 

Cielom programu na rok 2021 je vytvoriť podmienky na podporu a realizáciu aktivít mladých ľudí, podporu socializácie mládeže a opätovný návrat k spoločenskému životu.

Zdroje - rozpočet mesta Handlová - celková čiastka vyčlenená na program v roku 2021 je 1000 €.

Všeobecné  ciele:

 • podporiť aktivity mladých ľudí,
 • zapojiť mladých ľudí do diania v meste,
 • zvýšiť kvalitu života mladých ľudí v meste

V akých oblastiach Vás podporíme?

 • voľný čas
 • kultúra
 • šport
 • kvalita života, ekológia

Program poskytnutia finančných prostriedkov na podporu aktivít deti a mládeže mesta Handlová na rok 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová uznesením zo dňa 24.06.2020.

Pre koho je program určený?

 • právnické osoby s pôsobnosťou na území mesta Handlová – občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, spolky,
 • plnoleté fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta Handlová, zastupujúce záujmy neformálnych skupín detí a mládeže, (za neformálnu skupinu detí a mládeže sa považuje skupina aspoň štyroch osôb, ktorí konajú v spoločnom záujme),
 • žiacke školské rady na území mesta, zastúpené svojim koordinátorom nad 18 rokov,
 • Detský a mládežnícky parlament mesta Handlová zastúpený poverenou osobou nad 18 rokov.

Ako budeme Váš projekt posudzovať?

 • projekt je zameraný na plnohodnotné využitie voľného času, detí a mládeže v meste Handlová,
 • projekt je realizovateľný a zrealizovaný na území mesta pomocou dobrovoľníckej práce,
 • odráža potreby, záujmy, názory a predstavy mladých ľudí,
 • aktivita, činnosť, priestor, zariadenie, objekt bude verejne prístupný každému, kto bude mať o jeho využívanie záujem,
 • predkladatelia projektu sú zároveň realizátormi,
 • realizácia projektu je naplánovaná v čase vždy od 1. marca do 30. októbra príslušného kalendárneho roka, pre ktorý žiada žiadateľ o dotáciu,
 • požadované finančné prostriedky sú v súlade s potrebami a cieľom projektu,
 • finančné prostriedky budú poskytnuté na materiálne a organizačné zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovanej aktivity, nie však na úhradu mzdových prostriedkov alebo odmien,
 • nebudú podporené projekty, ktoré svojim obsahom prispievajú k podpore  a šíreniu rasizmu, homofóbie a iných negatívnych javov.

Ako projekt predkladať?

 • písomne predložením vyplneného projektového spisu (prílohy č.1 a 2) priebežne počas celého roka v zalepenej  obálke s nápisom „PROGRAM  Neotvárať“ na adresu: Mesto Handlová, Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová,
 • žiadateľ, ktorý nie je právnickou osobou, sa uchádza o finančné prostriedky prostredníctvom CVČ, Námestie baníkov 3, Handlová,
 • konzultácie k predkladaným projektom zabezpečuje CVČ, Námestie baníkov 3, Handlová, alebo MsÚ, oddelenie Spoločný obecný úrad Handlová – školský úrad, Námestie baníkov 7, Handlová. Termín konzultácie je potrebné dohodnúť osobne.

Na čo je možné dotáciu poskytnúť

a) nájom priestorov na realizáciu akcie /projektu,

b) nájom techniky a materiálu na realizáciu akcie/projektu,

c) náklady spojené s realizáciou akcie/projektu t. j. nákup materiálu, stravy,

d) služby súvisiace s realizáciou akcie/projektu t. j. polygrafické náklady, práce a služby vykonávané na faktúru,

e) mzdy, platy, odmeny pre organizátorov a honoráre v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) t. j. výkonní umelci (herec, tanečník, spevák, interpret hovoreného slova resp. hudby, režisér, dirigent, autori literárnych, vedeckých, umeleckých diel, ktoré sú výsledkom vlastnej duševnej činnosti autora, výrobcovia zvukových a zvukovo-obrazových diel),

f) odmeny pre účinkujúcich umelcov, cvičiteľov, trénerov a rozhodcov, v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní týchto osôb, pričom tieto odmeny musia byť vyplácané na základe platne uzatvorených zmluvných vzťahov v súlade s osobitnými predpismi,

g) na úhradu nákladov na cestovné v zmysle platnej legislatívy o cestovných náhradách.

Dotáciu je možné poskytnúť aj na prevádzkové náklady žiadateľa súvisiace so zabezpečovaním verejnoprospešných služieb v oblastiach v zmysle § 2 bodu 3 nariadenia. K prevádzkovým nákladom patria najmä náklady na dodávky médií a služieb, vodné, stočné, elektrickú energiu, plyn, odvoz a likvidáciu odpadu, bezpečnostnú službu, kancelárske potreby, náklady na opravy, servis (inšpekcie), údržbu a opravu zariadení a pod.

Na čo dotáciu nie je možné poskytnúť:

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,

c) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,

d) nákup alkoholických nápojov, tabakových výrobkov,

e) výdavky, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi,

f) aktivity s cieľom poškodzovať životné prostredie, otvorenou alebo skrytou formou podnecovať neznášanlivosť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, fašistického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,

g) na finančné dary, investície, bankové operácie, odpisy, leasing, dotáciu inému subjektu, odmeny funkcionárom a osobám spojených s príjemcom,

h) úhradu miezd, platov a odmien zamestnancov.

Ako projekt vyúčtovať?

Každý schválený projekt musí byť riadne vyúčtovaný najneskôr  do 30 dní po skončení projektu.

poster_ver2_1

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Príloha č.1 POPIS PROJEKTU Veľkosť: 16.6 kB Formát: docx Dátum: 29.6.2021
Príloha č.1 POPIS PROJEKTU formát ODT Veľkosť: 11.7 kB Formát: odt Dátum: 29.6.2021
Príloha č.2 - ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK Veľkosť: 16 kB Formát: docx Dátum: 29.6.2021
Príloha č.2 - ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK vo formáte ODT Veľkosť: 9.17 kB Formát: odt Dátum: 29.6.2021