Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyrubovanie dane za užívanie verejného priestranstva

Trvalé parkovanie vozidla mimo strážené parkovisko

Mestská polícia v Handlovej pravidelne vykonáva monitoring parkovacích miest a vozidiel v meste, o čom vedie evidenciu. Ku konkrétnemu vozidlu založí evidenčný list, ktorého súčasťou sú kontroly podložené fotodokumentáciou s určením dátumu kontroly. Preverením na oddelení štátnej polície zistí držiteľa vozidla. 

Následne Mestský úrad Handlová (MsÚ), Oddeleniu majetku mesta, miestnych daní a podnikateľskej činnosti poskytuje  písomné oznámenie spolu s príslušnými prílohami (evidenčný list, fotodokumentácia, kontroly vozidiel). 

Na základe fotodokumentácie sa na tomto oddelení zistí vlastník pozemku. Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyrubuje, ak sa jedná o verejné priestranstvo vo vlastníctve mesta Handlová. Mesto, ako správca dane, postupuje podľa procesného zákona, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorý upravuje procesné postupy pri správe daní.

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zmocňuje mestá a obce ukladať miestne dane. Mesto Handlová má schválené VZN č. 9/2013 o miestnych daniach na území mesta Handlová účinné od 01. 01. 2014 a VZN č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 a ktoré je účinné od 01. 01. 2021. Vo VZN je upravené, čo je osobitným užívaním verejného priestranstva a sú stanovené sadzby za konkrétne užívanie verejného priestranstva. Za trvalé parkovanie vozidla mimo strážené parkovisko je sadzba 0,20 € za každý aj začatý m2 za každý aj začatý deň. Od platenia dane je oslobodený daňovník v prípade, že trvalé parkovanie nepresiahne dobu 1 mesiac. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

Daňovník (v tomto prípade držiteľ/majiteľ vozidla) je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V prípade, že si túto povinnosť nesplní, správca dane, mesto Handlová,  ho písomne vyzve k podaniu daňového priznania k dani za užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla mimo strážené parkovisko. Prílohu výzvy tvorí tlačivo daňového priznania. Lehota na podanie priznania je 15 dní. Ak daňovník v určenej lehote podá daňové priznanie, daň sa vyrubí z údajov uvedených v priznaní. V prípade, ak daňovník v zákonom stanovenej lehote priznanie nepodá, správca dane pristúpi k ďalším procesným postupom. 

Správca dane vyhotoví úradný záznam, ktorým skonštatuje, že sú splnené podmienky pre postup určenia dane podľa pomôcok. Túto skutočnosť daňovníkovi písomne oznámi s uvedením dátumu začatia konania o určenie dane za užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla mimo strážené parkovisko podľa pomôcok za určité obdobie. Po prevzatí oznámenia daňovníkom, správca dane vypracuje protokol o určení dane podľa pomôcok, v ktorom je možnosť vyjadrenia sa daňovníka k dodržaniu zákonných podmienok a k dodržaniu zákonného postupu. Spolu s protokolom zašle daňovníkovi výzvu na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole o určení dane podľa pomôcok v to v termíne najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. Po uplynutí tejto lehoty správca dane pristúpi k vyrubovaciemu konaniu a daň vyrubí rozhodnutím. Daň určí podľa pomôcok, ktoré má k dispozícii, t.j. správy a oznámenia Mestskej polície, vyjadrenie štátnej polície a verejne dostupné technické údaje (mapu pozemku s číslom parcely a rozmery vozidla pre výpočet záberu verejného priestranstva). 

 

V Handlovej, dňa 27. 04. 2021

Vypracovala: Eva Jaššová