Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Zmluvy, objednávky a faktúry mesta Handlová

Zmluvy mesta Handlová


 
Zmluvy » subjekt: mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 1000
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1002Ján Čeri a manželka Alexandra, Nová Lehota 167, 972 51 HandlováKúpna zmluvaPrevod vlastníctva pozemkov5 846,02 €29.7.2016nestanovený
1001FC Baník Horná Nitra, s.r.o., Športová 37, 971 51 Prievidza D O H O D A o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestaPredmetom tejto dohody je poskytnutie finančnej dotácie vo výške : 1 250,- €, slovom: jedentisícdvestopäťdesiat eur na účel : - na čiastočné krytie nákladov spojených so športovou činnosťou FC Baník Horná Nitra, s. r. o. pre mládežnícke družstvá.0,00 €22.7.2016nestanovený
1000Stanislav Hrčka, 1. mája 258/12, 972 51 HandlováKúpna zmluvaPrevod vlastníctva pozemkov 912,22 €8.7.2016nestanovený
999A-gips s.r.o. sídlo/miesto podnikania: Prievidzská 220/23Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné práce na oprave vonkajšieho schodiska, uvedených v článku II. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v rozsahu a kvalite podľa výkazu- výmer a pokynov zástupcu objednávateľa. 2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne vykonané dielo cenu za dielo vo výške a za podmienok stanovených touto zmluvou. 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s touto zmluvou, príslušnými a záväznými normami STN a TP a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.14 943,60 €7.7.2016nestanovený
998TuCon, a.s. sídlo: K cintorínu 63, 010 04 Žilina - BánováZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník v znení neskorších predpisovPredmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa zhotovenie stavebného diela: „Oprava chodníkov - Námestie baníkov, Handlová“ v rozsahu Objednávateľom predloženého výkazu výmer (rozpočet Diela), ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).63 142,36 €5.7.2016nestanovený
997G-AMSI s.r.o. Na Karasíny 724/36, 971 01 Prievidza ZMLUVA O DIELO Oprava strechy so spádovým zateplením na budove mestskej plavárne58 473,60 €2.7.2016nestanovený
996Boďová Hana, Boďa Miroslav Nájomná zmluva podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenájom pozemkov na nepodnikateľský účel43,70 €1.7.2016nestanovený
995Takács Peter, Takácsová Martina Nájomná zmluva podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenájom pozemku na nepodnikateľský účel, záhrada15,00 €1.7.2016nestanovený
994Lacko Rudolf, Lacková Božena Nájomná zmluva podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenájom pozemku na nepodnikateľský účel31,00 €1.7.2016nestanovený
993Priehoda PeterNájomná zmluva podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPozemok na nepodnikateľský účel38,70 €1.7.2016nestanovený
992Radecký Igor, Radecká Zuzana Nájomná zmluva podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenájom pozemku na nepodnikateľský účel, záhrada60,20 €1.7.2016nestanovený
991Ján Galik Nájomná zmluva podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenájom pozemku na nepodnikateľský účel 112,00 €1.7.2016nestanovený
990ABC trade, spol. s r.o. sídlo: Školská 19, 972 51 HandlováZmluva o dielo 36/2016 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaZmluvné strany uzavreli podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo na vykonanie prác v rámci projektu s názvom „Rekonštrukcia strechy a sociálnych zariadení v rámci objektu telocvične na ZŠ Školská“35 040,04 €29.6.2016nestanovený
989Nadácia Slovenskej sporitelne Tomášikova 48,832 73 BratislavaZmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-101-2016Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 3000 eur, slovom tritisíc eur, (ďalej len dar), ktorý Darca poukáže v prospech vyššie uvedeného účtu Obdarovaného do 20 dní odo dňa účinnnosti tejto zmluvy a ten dar s vďakou prijíma.3 000,00 €25.6.2016nestanovený
988FC Baník Horná Nitra, s.r.o. Športová 37 971 51 PrievidzaD O H O D A o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestaPredmetom tejto dohody je poskytnutie finančnej dotácie vo výške : 1 250,- €, slovom: jedentisícdvestopäťdesiat eur na účel : - na čiastočné krytie nákladov spojených so športovou činnosťou FC Baník Horná Nitra, s. r. o. pre mládežnícke družstvá.1 250,00 €23.6.2016nestanovený
Položky 1-15 z 1000

 Objednávky mesta Handlová


 
Objednávky » subjekt: mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-15 z 1127
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
13/1600144M+M Nova, spol. s r.o., M.R.Štefánika 318 30, 97271 NovákyVec: Objednávame u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie pre pracovníkov aktivačnej činnosti v zmysle špecifikácie. 13.7.20161 344,98 €Predmet: Rukavice pracovné kožené - hrubé, počet: 30.0000, celková cena: 66.600 Predmet: Rukavice pracovné bavlnené - tenké, počet: 30.0000, celková cena: 32.400 Predmet: Rukavice pracovné gumené, počet: 30.0000, celková cena: 64.800 Predmet: Metla s násadou, počet: 7.0000, celková cena: 41.580 Predmet: Lopata železná malá, počet: 10.0000, celková cena: 58.400 Predmet: Chmaták, počet: 5.0000, celková cena: 120.000 Predmet: Fúrik, počet: 2.0000, celková cena: 97.200 Predmet: Hrable kovové, počet: 5.0000, celková cena: 40.800 Predmet: Motyka s násadou, počet: 5.0000, celková cena: 33.000 Predmet: Mačeta, počet: 3.0000, celková cena: 66.600 Predmet: Herbicídy na burinu, počet: 30.0000, celková cena: 126.000 Predmet: Jamkovač motorový, počet: 1.0000, celková cena: 597.600
13/1600143LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-RužinovObjednávame u Vás sociálne kupóny - 150 ks knižiek v hodnote 23,52 /1 ks 12.7.20163 528,00 €Predmet: Knižky 150 ks, počet: 150.0000, celková cena: 3528.000
13/1600142Anton Jurík FLORA , Žiarska 24, 97251 HandlováVec : Objednávame u Vás dodávku opracovaného reziva - fošne šírky 15 cm v celkovej dĺžke 16 bm pre opravu podlahy lávky medzi ulicami ČSA a Prievidzská v Handlovej. 12.7.2016 270,00 €Predmet: Dodávka reziva - fošne šírky 16 cm pre lávku na ulici ČSA v Handlovej, počet: 1.0000, celková cena: 270.000
13/1600141AD značenie, spol. s r.o. , M.R.Štefánika 3, 97101 PrievidzaVec: Objednávame u Vás realizáciu vodorovného dopravného značenia - priechodov pre chodcov na uliciach SNP, Švermova, Námestie baníkov, 1. mája, Mierové námestie a ČSA v Handlovej v zmysle vzájomnej dohody. 12.7.20160,00 €Predmet: Vodorovné dopravné značenie - priechody pre chodcov v Handlovej, počet: 1.0000, celková cena: 0
13/1600140HATER-Handlová spol. s r.o. , Potočná 20 0, 97251 HandlováVec : Objednávame u Vás odvoz a uloženie odpadu z miest z nezákonne umiestneného odpadu na parcelách C-KN č. 656/1, E-KN č. 598/2 a 599/1 v k. ú. Nová Lehota ( svahy pod odpočívadlami štátnej ceste 1. triedy - č. I/9 v smere Handlová - Žiar nad Hronom ). 4.7.20160,00 €Predmet: Odvoz a uloženie odpadu - odpočívadla štátnej cesty č. I/9, k. ú. Nová Lehota, počet: 1.0000, celková cena: 0
13/1600139Milan Sitár M-Tex, Murániho 15, 94911 NitraVec : Objednávame u Vás dodávku a montáž podlahových laminátových parkiet o výmere 217 m2 v objekte DK Handlová - blok "B" na 2.NP v zmysle cenovej ponuky č. 220616 - 1, zo dňa 22.06.2016. 4.7.20161 419,18 €Predmet: Dodávka a montáž laminátových parkiet - DK Handlová, blok "B" - 2. NP , počet: 217.0000, celková cena: 1419.180
13/1600138Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo, 29.augusta 79, 97251 HandlováKancelárske potreby28.6.2016 190,90 €Predmet: Poriadač pákový, počet: 25.0000, celková cena: 22.500 Predmet: Mapa 250 eco, počet: 100.0000, celková cena: 10.000 Predmet: Mapa 253 Eco, počet: 100.0000, celková cena: 20.000 Predmet: Blok A5 80l, počet: 10.0000, celková cena: 7.000 Predmet: XP4 Team, počet: 25.0000, celková cena: 69.750 Predmet: Archivna krabica, počet: 25.0000, celková cena: 38.750 Predmet: Cern 2611/4 liner, počet: 5.0000, celková cena: 11.900 Predmet: Blok A4 80l linajkový, počet: 10.0000, celková cena: 11.000
13/1600137NanoTECH s.r.o, Veselá 2, 08001 PrešovObjednávka tonerov 30.6.2016 563,28 €Predmet: Samsung D111S, počet: 7.0000, celková cena: 128.660 Predmet: OKI ES5431 modrá, počet: 1.0000, celková cena: 141.620 Predmet: OKI ES5431 žltá, počet: 1.0000, celková cena: 141.620 Predmet: OKI ES5431 červená, počet: 1.0000, celková cena: 141.620 Predmet: Samsung ML1640, počet: 1.0000, celková cena: 9.760
13/1600136EVO TECH, s.r.o., Holubyho 27, 81103 Bratislava-Staré MestoObjednávame si u Vás na základe cenovej ponuky č. 230616-012 zo dňa 23.6.2016 tieto zariadenia: Kotol elektrický varný KE-785-0 - 1ks Kotol plynový varný KG-785-0 - 1 ks 28.6.20165 900,00 €
13/1600135Robert Juráš, Prievidzská 60, 97251 HandlováObjednávame si u Vás plávajúcu podlahu do kancelárii č. 12 a 13. 27.6.2016 665,89 €Predmet: Plávajúca podlaha a práca, počet: 1.0000, celková cena: 665.890
13/1600134DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 ŽilinaObjednávame si u Vás stravné lístky na mesiac júl 2016. 23.6.20166 895,00 €Predmet: Mesto Handlová, počet: 806.0000, celková cena: 2821.000 Predmet: MsP, počet: 366.0000, celková cena: 1281.000 Predmet: MsP chránená dielňa, počet: 86.0000, celková cena: 301.000 Predmet: Opatrovateľská služba, počet: 240.0000, celková cena: 840.000 Predmet: NP Terénnej soc. práce, počet: 58.0000, celková cena: 203.000 Predmet: Bc. Holčeková, počet: 20.0000, celková cena: 70.000 Predmet: NP komunitných centier, počet: 57.0000, celková cena: 199.500 Predmet: Matrika, počet: 40.0000, celková cena: 140.000 Predmet: Evidencia obyvateľstva, počet: 20.0000, celková cena: 70.000 Predmet: Životné prostredie, počet: 18.0000, celková cena: 63.000 Predmet: Školský úrad, počet: 20.0000, celková cena: 70.000 Predmet: SOÚ, počet: 40.0000, celková cena: 140.000 Predmet: NP OS, počet: 100.0000, celková cena: 350.000 Predmet: Doprava, počet: 19.0000, celková cena: 66.500 Predmet: §54, počet: 80.0000, celková cena: 280.000
13/1600133DL strihy-CAD,s.r.o., 29.augusta 55, 97251 HandlováObjednávame si u Vás výrobu 20 ks hračky na obrady cena podľa dohody. 23.6.20160,00 €Predmet: Hračky, počet: 20.0000, celková cena: 0
13/1600132M+M Nova, spol. s r.o., M.R.Štefánika 318 30, 97271 NovákyVec: Objednávame u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie pre pracovníkov aktivačnej činnosti v zmysle špecifikácie. 23.6.20161 281,89 €Predmet: Rukavice pracovné kožené - hrubé, počet: 31.0000, celková cena: 68.820 Predmet: Montérky pracovné - nohavice, počet: 6.0000, celková cena: 75.000 Predmet: Tričko pracovné - krátky rukáv, počet: 3.0000, celková cena: 11.910 Predmet: Obuv pracovná, počet: 4.0000, celková cena: 52.800 Predmet: Rukavice pracovné bavlnené - tenké, počet: 31.0000, celková cena: 33.480 Predmet: Rukavice pracovné gumenné, počet: 31.0000, celková cena: 66.960 Predmet: Metla s násadou, počet: 8.0000, celková cena: 47.520 Predmet: Lopata železná malá, počet: 5.0000, celková cena: 29.200 Predmet: Krovinorez, počet: 1.0000, celková cena: 598.800 Predmet: Chmaták, počet: 5.0000, celková cena: 120.000 Predmet: Fúrik, počet: 2.0000, celková cena: 97.200 Predmet: Krompáč 2,5 kg s násadou , počet: 2.0000, celková cena: 17.400 Predmet: Mačeta, počet: 2.0000, celková cena: 44.400 Predmet: Kladivo, počet: 2.0000, celková cena: 18.400
13/1600131MATOBUS, s.r.o., Mrazničná 11, 97101 PrievidzaObjednávame si u Vás autobusovú dopravu na 16.6.2016 z Handlovej do Šamorína a späť. 22.6.2016 400,00 €
13/1600130WC Expres s.r.o., Dlhá 42/31, 01009 ŽilinaObjednávame u Vás zapožičanie 4 ks mobilných WC vrátane dopravy a čistenia na Regionálne oslavy Dňa baníkov a Banícky jarmok, ktoré sa budú konať v dňoch 16. - 17. septembra 2016. Dovoz objednávame na 14. 9. 2016 a odvoz na 19. 9. 2016. 22.6.2016 308,00 €Predmet: mobilné WC, počet: 4.0000, celková cena: 308.000
Položky 1-15 z 1127

Faktúry mesta Handlová


 
Faktúry » subjekt: mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 4683
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
5720019046Generali Poisťovňa, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislavapoistenie-ZŠ MC 6-9/201614.6.2016 235,75 €PPpoistenie-ZŠ MC 6-9/2016
8080027678Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislavanespotrebované PZP-auto IFA-MsBP-zmena držiteľa vozidla3.6.2016 -49,78 €PPnespotrebované PZP-auto IFA-MsBP-zmena držiteľa vozidla
8080027678Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 BratislavaPZP-flotila 7-9/201630.6.2016 371,83 €PPPZP-flotila 7-9/2016
2109318094RVC Senica s.r.o., M.Nespora 925/8, 90501 Senicaškolenie-p. Biliková, Kollárová, Stehlíková, Vančová22.6.2016 300,00 €PPškolenie-p. Biliková, Kollárová, Stehlíková, Vančová
8803432016Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 14, 97251 Handlovámontáž nových svetelných bodov30.6.2016 171,60 €PPmontáž nových svetelných bodov
8803472016Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 14, 97251 HandlováObjednávame u Vás výkony montážnej plošiny MP 20 pre potreby opilovania drevín verejnej zelene v priebehu roka 2016 v k. ú. Handlová.30.6.2016 196,80 €PPObjednávame u Vás výkony montážnej plošiny MP 20 pre potreby opilovania drevín verejnej zelene v priebehu roka 2016 v k. ú. Handlová.
20161754BOZPO s.r.o., Ciglianska cesta 2767/3 C, 97101 Prievidzakontrola požiarnotechnických zariadení-MsP, prevádzka Realitná kancelária3.6.201642,72 €PPkontrola požiarnotechnických zariadení-MsP, prevádzka Realitná kancelária
416000774Unipharma, a.s., Opatovská cesta 4, 97201 Bojniceslužby PZS 4/20169.6.201670,56 €PPslužby PZS 4/2016
20161882BOZPO s.r.o., Ciglianska cesta 2767/3 C, 97101 PrievidzaBOZPO 4/20169.6.2016 358,50 €PPBOZPO 4/2016
8805162016Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 14, 97251 Handlovámontáž nových svetelných bodov30.6.2016 416,81 €PPmontáž nových svetelných bodov
8805182016Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 14, 97251 HandlováObjednávame si u Vás vykonanie revízií na elektrike, bleskozvodoch, elektrických spotrebičoch prenosných a neprenosných v objekte Denného centra na ulici SNP č. 16, Handlová.30.6.2016 267,46 €PPObjednávame si u Vás vykonanie revízií na elektrike, bleskozvodoch, elektrických spotrebičoch prenosných a neprenosných v objekte Denného centra na ulici SNP č. 16, Handlová.
3016917748DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilinastravné lístky 6/2016-MsÚ, VPP17.6.20163 426,50 €PPstravné lístky 6/2016-MsÚ, VPP
3016917736DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilinastravné lístky 6/2016-evidencia obyv.-Gálová17.6.201677,00 €PPstravné lístky 6/2016-evidencia obyv.-Gálová
3016917740DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilinastravné lístky 6/2016-matrika17.6.2016 154,00 €PPstravné lístky 6/2016-matrika
3016917737DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilinastravné lístky 6/2016-odd. ŽP-Ing. Pavlík17.6.201677,00 €PPstravné lístky 6/2016-odd. ŽP-Ing. Pavlík
Položky 1-15 z 4683

SSE distribúcia

aktuálne informácie o prerušení dodávky elektrickej energie

dnes je: 31.7.2016

meniny má: Ignác

webygroup

English version
Úvodná stránka