Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca primátorky

Zástupca primátorky mesta 2018-2022

Ing. Radoslav Iždinský (NEKA)

Ing. Radoslav Iždinský (NEKA)

Adresa: Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Tel: 046/519 25 35

E-mail: viceprimator@handlova.sk

www: www.handlova.sk

Zástupca primátorky bol určený na ustanovujúcom zastupiteľstve dňa 10.12.2018.


 

 

 

Postavenie zástupcu primátorky mesta a rozsah činnosti

Všeobecne: 

 • Primátora mesta zastupuje zástupca, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poveruje zastupovaním do 60 dní od zloženia sľubu primátora. (Ak by tak neurobil primátor mesta, zástupcu zvolí mestské zastupiteľstvo.)
 • Ak je v meste zriadená mestská rada, zástupca primátora je jej členom.
 • Zástupca primátora môže byť len poslanec.
 • Primátor môže zástupcu kedykoľvek odvolať.
 • Ak primátor odvolá zástupcu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania.
 • Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátorky.
 • Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
 • Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora, patrí plat podľa osobitného zákona.
 • Voľbou do funkcie zástupcu primátora sa nezakladá jeho pracovný pomer s mestom.
 • Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátokou v písomnom poverení.

V meste Handlová bol poverený výkonom funkcie zástupcu primátorky Ing. Radoslav Iždinský dňa 10.12.2018 na Ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve mesta Handlová po voľbách z 10.11.2018.

Primátorka mesta poverila dňom 10.12.2019 písomným poverením zástupcu primátorky v súlade s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zastupovaním v rozsahu poverenia zástupcu primátorky Ing. Radoslava Iždinského. Zástupcovi primátorky určila rozsah zastupovania primátorky v uvedených oblastiach nasledovne:

 1.  
 • podieľa sa na tvorbe, realizácií a kontrole regionálneho rozvoja mesta, rozvojových programov a investícií;
 • podieľa sa na tvorbe, realizácií a kontrole opatrení v oblasti životného prostredia, čistoty a údržby verejnej zelene, problematike odpadového hospodárstva;
 • podieľa sa na tvorbe, realizácií a kontrole opatrení v oblasti bytovej politiky, sociálnej politiky, politiky mesta v oblasti dobrej správy vecí verejných a v oblasti zvyšovania transparentnosti samosprávy;
 • spolupracuje a komunikuje s verejnosťou pri vytváraní zdravého životného prostredia, úprave verejných priestranstiev a výstavbe verejných kultúrnych a športových zariadení, zariadení občianskej vybavenosti a podobne;
 • reprezentuje a zastupuje mesto na oficiálnych prijatiach a podujatiach s patronátom alebo účasťou mesta;
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, školami, charitatívnymi, spoločenskými, kultúrnymi a športovými združeniami a podnikateľskými subjektmi pri presadzovaní a ochrane záujmov mesta;
 • podieľa sa na rozvoji partnerskej spolupráce s domácimi a zahraničnými subjektmi;
 • podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta;
 • koordinuje činností stálych komisií mestského zastupiteľstva v súčinnosti s odbornými útvarmi mestského úradu, mestskou radou a mestským zastupiteľstvom;
 • koordinuje rozdelenie úloh v súčinnosti s orgánmi mesta a poslancami mestského zastupiteľstva;
 • tvorí stanoviská a pripomienky k materiálom na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií pri mestskom zastupiteľstve a pre primátora;
 • zúčastňuje sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách mesta a mestského zastupiteľstva;
 • plní úlohy určené primátorkou mesta, mestským zastupiteľstvom a mestskou radou;
 • prijíma a vybavuje žiadostí, podnetov a pripomienok občanov a organizácií pôsobiacich na území mesta;
 • podieľa sa na vypracovávaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, zabezpečenie kontroly jeho plnenia pri návrhu rozpočtu a schvaľovaní jeho záverečného účtu;
 • spolupracuje so zamestnávateľmi na území mesta;
 • vyhľadáva nových investorov pre rozvoj cestovného ruchu, podnikania zamestnanosti na území mesta;
 • pripomienkuje všeobecne záväzné nariadenia, interné predpisy a iné riadiace akty;
 • plní ďalšie úlohy na základe písomného poverenia primátora mesta;

Výkon úkonov a činností zástupcu primátora v uvedených oblastiach má trvalý charakter a spočíva vo vykonávaní koordinačných, koncepčných a kontrolných činností a spolupráci pri riadení dotknutých organizačných útvarov mestského úradu, ktoré  úlohy vo vymenovaných oblastiach zabezpečujú.

 1. Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátorky mesta: 
 1. Počas krátkodobej neprítomnosti z dôvodu služobnej cesty, dovolenky a práceneschopnosti resp. iného dôvodu:
 • vykonáva všetky úkony a činnosti uvedené v bode A tohto poverenia;
 • vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady;
 • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mesta;
 • v majetkoprávnych vzťahoch vykonáva potrebné úkony smerujúce k uzatvoreniu zmlúv resp.  dohôd, t. j. zúčastňuje sa rokovaní, podieľa sa na zhromažďovaní a spracovávaní podkladov a pod., okrem oprávnenia podpisovať zmluvy prípadne dohody;
 • v pracovnoprávnych vzťahoch sa podieľa na zhromažďovaní údajov a podkladov k pracovnoprávnym úkonom, okrem oprávnenia podpisovať právne úkony ohľadne vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru a pracovných činností vykonávajúcich mimo pracovného pomeru.
 1. Počas dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátorky v zmysle § 13b ods. 4 zákona o obecnom zriadení v platnom znení vykonáva všetky funkcie primátorky mesta v plnom rozsahu.

Poverenie nezahŕňa podpisovanie akýchkoľvek právnych úkonov, zmlúv alebo akýchkoľvek iných dokladov a dokumentov, z ktorých by mestu Handlová vznikali finančné záväzky. Poverenie zároveň nezahŕňa ani podpisovanie rozhodnutí mesta Handlová.

Zástupca primátorky je povinný všetky úkony súvisiace s týmto poverením vykonať osobne. Poverenie sa stáva platným dňom jeho podpísania primátorkou mesta a zástupcom primátorky mesta. 

V Handlovej, dňa 10.12.2018, Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová. Poverenie vo vyššie uvedenom rozsahu prijal Ing. Radoslav Iždinský 10.12.2018


 

Zverejnenie platu zástupcu  primátorky  mesta podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.02.2019 „poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu“. Takto určený plat obec zverejní na svojom webovom sídle do 30 dní od ich určenia starostom.

V zmysle § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s poukazom na § 25 ods.7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat zástupcu primátorky mesta Handlová sa určuje s účinnosťou od  1.februára  2019 nasledovne:

V zmysle zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 2018 a násobku podľa § 4 ods.1, ktorý určuje platové skupiny podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. Primátorka mesta Handlová je podľa zákona zaradená do 6. platovej skupiny, s násobkom 2,81. Nárok na plat 1013x 2,81, t.j. 2847,- €.

Podľa §25 ods.7 zákona č.369/1990 Zb. zástupcovi primátorky mesta sa stanovuje plat 70% celkového platu primátorky: 1993,- €. 

Plat zástupcu primátorky mesta je pre rok 2019 vo výške 1993,-€. Takto určený plat sa bude vyplácať v stanovených výplatných termínoch po odpočítaní zákonných zrážok, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bol priznaný.


 

Bytové stránky

Dň 3.4.2019 po prvýkrát zasadala Bytová rada mesta Handlová, v ktorej komptencii je prerokovanie problematiky bytov v meste Handlová. Jednou z noviniek sú online poradovníky, ktoré nájdete po kliknutí na linku nižšie

Poradovníky, štatút bytovej rady a ďalšie informácie nájdete po kliknutí sem. 


 

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

webygroup

English version
Úvodná stránka