Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca primátorky

Zástupca primátorky mesta 2018-2022

Ing. Radoslav Iždinský (NEKA)

Ing. Radoslav Iždinský (NEKA)

Adresa: Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Tel: 046/519 25 35

E-mail: viceprimator@handlova.sk

www: www.handlova.sk

Zástupca primátorky bol určený na ustanovujúcom zastupiteľstve dňa 10.12.2018.
Členstvo zástupcu primátorky v orgánoch mestských organizácií alebo organizáciách, kde má mesto majetkový podiel:
Člen Mestskej rady Handlová 2018-2022.
Predseda Dozornej rady SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
Predseda Dozornej rady Jazmín, n. o.
Predseda Dozornej rady MsBP Handlová, s. r . o.
Člen Dozornej rady HATER-HANDLOVÁ, spol. s r. o.
Člen Správnej rady ASTERION, n. o.
Člen Bytovej rady mesta Handlová.
Člen Rady školy ZŠ Mierové námestie.
Člen Rady školy ZŠ MC.
Člen Rady školy CVČ.
Člen Dozornej rady KMET Handlová, a.s.

Zamestnanie: Zástupca primátorky mesta Handlová
Vzdelanie: vysokoškolské, druhý stupeň, odbor: verejná správa
Záujmy: šport a turistika, ochrana prírody, školstvo a vzdelávanie, literatúra, politika


 

 

 

Postavenie zástupcu primátorky mesta a rozsah činnosti

Všeobecne: 

 • Primátora mesta zastupuje zástupca, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poveruje zastupovaním do 60 dní od zloženia sľubu primátora. (Ak by tak neurobil primátor mesta, zástupcu zvolí mestské zastupiteľstvo.)
 • Ak je v meste zriadená mestská rada, zástupca primátora je jej členom.
 • Zástupca primátora môže byť len poslanec.
 • Primátor môže zástupcu kedykoľvek odvolať.
 • Ak primátor odvolá zástupcu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania.
 • Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátorky.
 • Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
 • Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora, patrí plat podľa osobitného zákona.
 • Voľbou do funkcie zástupcu primátora sa nezakladá jeho pracovný pomer s mestom.
 • Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátokou v písomnom poverení.

V meste Handlová bol poverený výkonom funkcie zástupcu primátorky Ing. Radoslav Iždinský dňa 10.12.2018 na Ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve mesta Handlová po voľbách z 10.11.2018.

Primátorka mesta poverila dňom 10.12.2019 písomným poverením zástupcu primátorky v súlade s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zastupovaním v rozsahu poverenia zástupcu primátorky Ing. Radoslava Iždinského. Zástupcovi primátorky určila rozsah zastupovania primátorky v uvedených oblastiach nasledovne:

 1.  
 • podieľa sa na tvorbe, realizácií a kontrole regionálneho rozvoja mesta, rozvojových programov a investícií;
 • podieľa sa na tvorbe, realizácií a kontrole opatrení v oblasti životného prostredia, čistoty a údržby verejnej zelene, problematike odpadového hospodárstva;
 • podieľa sa na tvorbe, realizácií a kontrole opatrení v oblasti bytovej politiky, sociálnej politiky, politiky mesta v oblasti dobrej správy vecí verejných a v oblasti zvyšovania transparentnosti samosprávy;
 • spolupracuje a komunikuje s verejnosťou pri vytváraní zdravého životného prostredia, úprave verejných priestranstiev a výstavbe verejných kultúrnych a športových zariadení, zariadení občianskej vybavenosti a podobne;
 • reprezentuje a zastupuje mesto na oficiálnych prijatiach a podujatiach s patronátom alebo účasťou mesta;
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, školami, charitatívnymi, spoločenskými, kultúrnymi a športovými združeniami a podnikateľskými subjektmi pri presadzovaní a ochrane záujmov mesta;
 • podieľa sa na rozvoji partnerskej spolupráce s domácimi a zahraničnými subjektmi;
 • podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta;
 • koordinuje činností stálych komisií mestského zastupiteľstva v súčinnosti s odbornými útvarmi mestského úradu, mestskou radou a mestským zastupiteľstvom;
 • koordinuje rozdelenie úloh v súčinnosti s orgánmi mesta a poslancami mestského zastupiteľstva;
 • tvorí stanoviská a pripomienky k materiálom na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií pri mestskom zastupiteľstve a pre primátora;
 • zúčastňuje sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách mesta a mestského zastupiteľstva;
 • plní úlohy určené primátorkou mesta, mestským zastupiteľstvom a mestskou radou;
 • prijíma a vybavuje žiadostí, podnetov a pripomienok občanov a organizácií pôsobiacich na území mesta;
 • podieľa sa na vypracovávaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, zabezpečenie kontroly jeho plnenia pri návrhu rozpočtu a schvaľovaní jeho záverečného účtu;
 • spolupracuje so zamestnávateľmi na území mesta;
 • vyhľadáva nových investorov pre rozvoj cestovného ruchu, podnikania zamestnanosti na území mesta;
 • pripomienkuje všeobecne záväzné nariadenia, interné predpisy a iné riadiace akty;
 • plní ďalšie úlohy na základe písomného poverenia primátora mesta;

Výkon úkonov a činností zástupcu primátora v uvedených oblastiach má trvalý charakter a spočíva vo vykonávaní koordinačných, koncepčných a kontrolných činností a spolupráci pri riadení dotknutých organizačných útvarov mestského úradu, ktoré  úlohy vo vymenovaných oblastiach zabezpečujú.

 1. Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátorky mesta: 
 1. Počas krátkodobej neprítomnosti z dôvodu služobnej cesty, dovolenky a práceneschopnosti resp. iného dôvodu:
 • vykonáva všetky úkony a činnosti uvedené v bode A tohto poverenia;
 • vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady;
 • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mesta;
 • v majetkoprávnych vzťahoch vykonáva potrebné úkony smerujúce k uzatvoreniu zmlúv resp.  dohôd, t. j. zúčastňuje sa rokovaní, podieľa sa na zhromažďovaní a spracovávaní podkladov a pod., okrem oprávnenia podpisovať zmluvy prípadne dohody;
 • v pracovnoprávnych vzťahoch sa podieľa na zhromažďovaní údajov a podkladov k pracovnoprávnym úkonom, okrem oprávnenia podpisovať právne úkony ohľadne vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru a pracovných činností vykonávajúcich mimo pracovného pomeru.
 1. Počas dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátorky v zmysle § 13b ods. 4 zákona o obecnom zriadení v platnom znení vykonáva všetky funkcie primátorky mesta v plnom rozsahu.

Poverenie nezahŕňa podpisovanie akýchkoľvek právnych úkonov, zmlúv alebo akýchkoľvek iných dokladov a dokumentov, z ktorých by mestu Handlová vznikali finančné záväzky. Poverenie zároveň nezahŕňa ani podpisovanie rozhodnutí mesta Handlová.

Zástupca primátorky je povinný všetky úkony súvisiace s týmto poverením vykonať osobne. Poverenie sa stáva platným dňom jeho podpísania primátorkou mesta a zástupcom primátorky mesta. 

V Handlovej, dňa 10.12.2018, Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová. Poverenie vo vyššie uvedenom rozsahu prijal Ing. Radoslav Iždinský 10.12.2018


 

Zverejnenie platu zástupcu  primátorky  mesta podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.02.2019 „poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu“. Takto určený plat obec zverejní na svojom webovom sídle do 30 dní od ich určenia starostom.

V zmysle § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s poukazom na § 25 ods.7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat zástupcu primátorky mesta Handlová sa určuje s účinnosťou od  1.februára  2019 nasledovne:

V zmysle zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 2018 a násobku podľa § 4 ods.1, ktorý určuje platové skupiny podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. Primátorka mesta Handlová je podľa zákona zaradená do 6. platovej skupiny, s násobkom 2,81. Nárok na plat 1013x 2,81, t.j. 2847,- €.

Podľa §25 ods.7 zákona č.369/1990 Zb. zástupcovi primátorky mesta sa stanovuje plat 70% celkového platu primátorky: 1993,- €. 

Plat zástupcu primátorky mesta je pre rok 2019 vo výške 1993,-€. Takto určený plat sa bude vyplácať v stanovených výplatných termínoch po odpočítaní zákonných zrážok, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bol priznaný.


 

Bytové stránky

Dň 3.4.2019 po prvýkrát zasadala Bytová rada mesta Handlová, v ktorej komptencii je prerokovanie problematiky bytov v meste Handlová. Jednou z noviniek sú online poradovníky, ktoré nájdete po kliknutí na linku nižšie

Poradovníky, štatút bytovej rady a ďalšie informácie nájdete po kliknutí sem. 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka