Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Zamestnanie - výberové konania vyhlásené mestom

Centrum voľného času Handlová informuje verejnosť o voľnom pracovnom mieste

 

Miesto práce: Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová

Termín nástupu: 5.9.2016

Kategória a zaradenie pedagogického zamestnanca: vychovávateľ –

                                                                                          oddelenie telovýchovy a športu

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie počas MD)

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požiadavky na zamestnanca: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, ovládanie anglického jazyka výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti: manažérske schopnosti pri vední a motivovaní tímu, organizačné schopnosti, záujem ďalej sa vzdelávať, komunikatívnosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, skúsenosti v tvorbe projektov

Zoznam požadovaných dokladov:

doklady o poslednom ukončenom vzdelaní (diplom, vysvedčenie..)

výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (najneskôr deň pred nástupom)

súhlas s použitím osobných údajov

 

Svoj profesný životopis spolu s motivačným listom zasielajte do 15.8.2016 na adresu:

CVČ, Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová, resp. elektronickou poštou na: cvchandlova@gmail.com. Na predloženie ostatných dokladov budete vyzvaní.


 

Základná škola, Mierové námestie 255/27 v Handlovej

prijme do pracovného pomeru od 1. 9. 2016:

 

 • pedagogického zamestnanca pre primárne vzdelávanie, pracovné miesto počas zastupovania práceneschopnosti  od 01. 09. 2016,
 • pedagogického zamestnanca pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika – informatika,   pracovné miesto počas zastupovania materskej dovolenky od 01. 09. 2016,
 • pedagogického zamestnanca pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika – chémia,   pracovné miesto počas zastupovania práceneschopnosti od 01. 09. 2016,
 • vychovávateľku pre ŠKD, pracovné miesto na 50% úväzok. 

Požiadavky v súvislosti s obsadzovanými pracovnými miestami – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky zsmnh@zsmierha.edu.sk.  Informácie na tel. čísle: +421 46 5477 111.

 


 

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.9.2016:

 

 • učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou:
 • matematika – fyzika
 • chémia – biológia, matematika, geografia
 • slovenský jazyk – občianska výchova, etická výchova, výtvarná výchova
 • telesná výchova – športová príprava so zameraním na futbal

 

 • vychovávateľku pre ŠKD

 

 • asistentku učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov.

 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z..

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

 


 

 

Názov zamestnávateľa:

 

Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová

Adresa, kontakt:

Ul. SNP č. 27                        

972 51 Handlová

Tel.: 0917 655 525, Mgr.Jakubíková, riaditeľka MŠ

e-mail: mssnp@handlova.sk

Kategória a podkategória  pedagogických zamestnancov:

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

(Dve voľné pracovné miesta)

Kvalifikačné predpoklady:

Úplné  stredné odborné vzdelanie v požadovanom študijnom odbore v súlade s vyhláškou č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (všetky doklady vlastnoručne podpísané)
 • kópie dokladov o dosiahnutej kvalifikácii  

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovanými pracovnými miestami:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie práce s PC
 • pozitívny vzťah k deťom, zodpovedný prístup  k práci, ochota, spoľahlivosť, flexibilita a komunikatívnosť

Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovanými miestami:

Voľné pracovné miesta:

Jedno pracovné miesto na dobu určitú od 01.09.2016 do 31.08.2017.

Jedno pracovné miesto počas zastupovania materskej dovolenky od 01.09.2016.

Termín nástupu na voľné pracovné miesta: 02.09.2016

Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť  do 22 07. 2016 do 15:00hod na adresu zamestnávateľa (materskej školy) v zalepenej obálke, označenej: „UČITEĽKA MŠ – NEOTVÁRAŤ“.

Informácie o obsadení voľných pracovných miest budú uchádzačom oznámené písomne.


 

SSE distribúcia

aktuálne informácie o prerušení dodávky elektrickej energie

dnes je: 24.8.2016

meniny má: Bartolomej

webygroup

English version
Úvodná stránka