Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zamestnanie - výberové konania vyhlásené mestom

Výberové konania vyhlásené mestom Handlová a jeho organziáciami

banner handlova 2018

Výberové konanie na obsadenie dvoch pracovných miest príslušníkov mestkej polície mesta Handlová.

Mesto Handlová so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie dvoch pracovných miest príslušníkov mestskej polície mesta Handlová. Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 14. júna 2019 do 13.00 hod. na adresu: Mestský úrad,  Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej  heslom : „Výberové konanie – príslušník mestskej polície – neotvárať“. Podmienky výberového konania nájdete na úradnej tabuli mesta a po kliknutí sem. Zverejnené 24.05.2019    

Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka.

Mesto Handlová so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zmysle § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta terénneho sociálneho pracovníka. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na MESTO HANDLOVÁ. Podmienky výberového konania nájdete na úradnej tabuli mesta a po kliknutí sem. Zverejnené 09.05.2019    

Výberové konanie na náčelníka Mestskej polície Handlová

Mesto Handlová so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zmysle § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta náčelník Mestskej polície Handlová na hlavný pracovný pomer s predpokladaným nástupom 1.6.2019. Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu v Handlovej, alebo doručenou poštou na adresu: Mestský úrad,  Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, v zalepenej obálke označenej  heslom: „Výberové konanie – náčelník MsP – neotvárať“  do 7.05.2019. Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky na výkon funkcie, zoznam dokumenov potrebných k žiadosti, stručnú náplň práce a ďalšie informácie nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.  Zverejnené 15.04.2019    

Výberové konania na riaditeľov handlovských základných škôl Mierové námestie a Morovnianska cesta a Centra voľného času Handlová

Mesto Handlová so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konania na obsadenie miesta riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová. Všetky podrobné informácie, nájdete v súboroch na stiahnutie po kliknutí na jednotlivé výberové konania. Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) posielajte alebo osobne doručte najneskôr do 26. apríla 2019 do 13. 00 h na adresu Mestský úrad,  Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová. Obálku označte heslom VÝBEROVÉ KONANIE č..... . Funkčné obdobie je 5 ročné a plánovaný nástup 1. júla 2019. Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná rada školy tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania.

Výberové konanie č. 1/2019 na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Mierové námestie 255/27, Handlová

Výberové konanie č. 2/2019 na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová

Výberové konanie č. 3/2019 na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová. Zverejnené 02.04.2019                                   

Hľadáme sedem opatrovateliek/opatrovateľov

Výsledky výberového konania nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem vo forme zápisnice z marca 2019

Mesto Handlová v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste a prijíma žiadosti na pracovné miesto: opatrovateľka. Uzávierka na predkladanie žiadostí je do 20.03.2019 (streda) do 15,00 hod. Počet miest je 7 (sedem), miesto výkonu práce je mesto Handlová, domáce prostredie klienta. Predpokladaný termín nástupu 01. apríl 2019. Pracovnú náplň opatrovateľky, kvalifikačné požiadavky na pozíciu opatrovateľka, ďalšie požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti a zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem a na úradnej tabuli mesta.  Súhlas so spracovaním osobných údajov k vyplneniu si stiahnite po kliknutí sem. Bližšie informácie: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ Handlová, tel. 0918 325 883 alebo mail: veronika.caganova@handlova.sk

LOGO OP LUDSKE ZDROJEPoskytovateľ MESTO HANDLOVÁ, NÁMESTIE BANÍKOV 7, 972 51 HANDLOVÁ vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto Terénneho sociálneho pracovníka. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 09.04.2019 do 14,00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční dňa 16.04.2019 o 10,00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová, malá zasadacia miestnosť. Zoznam požadovaných dokladov a ďalšie podmienky výberového konania nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.  Zverejnené 8.3.2019

Výberové konanie na pozíciu vedúci/a oddelenia komunikácie a marketingu Mestského úradu

Výsledok výberového konania: Mesto Handlová, so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová informuje o obsadení pracovného miesta vedúci/a oddelenia komunikácie a marketingu Mestského úradu, Námestie baníkov 7, Handlová. Pracovné miesto sa obsadzovalo výberovým  konaním, ktoré sa uskutočnillo dňa 26.2.2019. Výberová komisia po vyhodnotení vyhlásila za najúspešnejšiu uchádzačku Mgr. Janu Paulínyovú, ktorá nastúpi na pracovné  miesto vedúcia oddelenia komunikácie a marketingu Mestského úradu od  1.3.2019.

Mesto Handlová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci/a oddelenia komunikácie a marketingu Mestského úradu, Námestie baníkov 7, Handlová na hlavný pracovný pomer s predpokladaným termínom nástupu 1. marec 2019. Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 12. februára 2019 do 15.00 h  na adresu mestského úradu. Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámime  tým uchádzačom, ktorí splnia  kritériá vyhláseného výberového konania. Podmienky výberového konania nájdete na úradnej tabuli mesta a po kliknutí sem. Zverejnené 21.01.2019                

LOga EU ludsek zdroje

Poskytovateľ MESTO HANDLOVÁ, NÁMESTIE BANÍKOV 7, 972 51 HANDLOVÁ vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto Terénneho sociálneho pracovníka.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18.02.2019 do 14.00 h. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.02.2019 o 10,00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová, malá zasadacia miestnosť. Zoznam požadovaných dokladov a ďalšie podmienky výberového konania nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.  Zverejnené 18.1.2019

Výberový pohovor na obsadenie miesta referenta/referentky obradov a slávností

Výsledok výberového pohovoru: Mesto Handlová, so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová informuje o obsadení pracovného miesta  referent obradov a slávností Mestského úradu, Námestie baníkov 7, Handlová. Pracovné miesto sa obsadzovalo výberovým  pohovorom, ktorý sa uskutočnil dňa 10.1.2019 a zúčastnilo sa ho 8 uchádzačiek. Všetky zúčastnené uchádzačky splnili kvalifikačné predpoklady  a iné kritéria na výkon  funkcie. Súčasťou výberového pohovoru bola praktická úloha zameraná na prezentáciu slovného a písomného prejavu uchádzača. Výberová komisia po vyhodnotení vyhlásila za najúspešnejšiu uchádzačku pani Madlenu Poliakovú, ktorá nastúpi na pracovné  miesto referent obradov a slávností mestského úradu, od  15.1.2019.

Vyhlásenie výberového pohovoru: Mesto Handlová informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu referent obradov a slávností Mestského úradu v Handlovej. Pracovné miesto sa bude obsadzovať výberovým pohovorom na hlavný pracovný pomer. Žiadosti s povinnými prílohami je potrebné zasielať do 7. januára 2019. Podmienky výberového pohovoru nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. Súhlas, ochrana osobných údajov, nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem vo formáte. doc k vypísaniu a vo formáte .pdf po kliknutí semZverejnené 18.12.2018

Výberové konanie na odborného hodnotiteľa pre miestne akčné skupiny (MAS).Na webovej stránke MPRV SR bola zverejnená výzva RO pre IROP na výber odborných hodnotiteľov pre MAS. Na časť IROP bude prideľovať odborných hodnotiteľov riadiaci orgán pre IROP. Odborný hodnotiteľ musí spĺňať podmienky uvedené vo výzve. Odborný hodnotiteľ je platený z prostriedkov chodu MAS. Pre regon MAS Žiar je odmena hodnotiteľa v zmysle schváleného projektu – hrubá mzda  - 50€/projekt.  Termín uzávierky: 1.kolo – 19.1.2019, 2.kolo-28.2.2019Zoznam požadovaných dokladov a ďalšie podmienky výberového konania nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí Zverejnené 14.12.2018

Loga EU, MPSVR SR

Poskytovateľ MESTO HANDLOVÁ, NÁMESTIE BANÍKOV 7, 972 51 HANDLOVÁ vyhlasuje výberové konanie na 

  • jedno pracovné miesto odborného garanta KC (zástup počas PN);
  • jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC (zástup počas MD).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 12.12.2018 do 15,00 hod.. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.12.2018 2018 o 10,00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová, malá zasadacia miestnosť. Zoznam požadovaných dokladov a ďalšie podmienky výberového konania nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.  Zverejnené 30.11.2018

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. prijme OPATROVATEĽKY. Možný zárobok 630 €. Bližšie informácie získate na tel. čísle:0905 342 061. alebo na stránke SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o, www.seniorcentrum.handlova.sk. Zverejnené 30.11.2018

Loga EU, MPSVR SR

Poskytovateľ MESTO HANDLOVÁ, NÁMESTIE BANÍKOV 7, 972 51 HANDLOVÁ vyhlasuje výberové konanie na 

  • jedno pracovné miesto odborného garanta KC (zástup počas PN);
  • jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC (zástup počas MD).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14.11.2018. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.11.2018 2018 o 9,00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová, malá zasadacia miestnosť. Zoznam požadovaných dokladov a ďalšie podmienky výberového konania nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.  Zverejnené 5.11.2018

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. prijme OPATROVATEĽKY. Možný zárobok do 630 €. Nástup ihneď. Bližšie informácie získate na tel. čísle: 0905/343 401 alebo na stránke SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o. po kliknutí sem. Zverejnené 2.10.2018

Loga EU, MPSVR SR

Poskytovateľ MESTO HANDLOVÁ, NÁMESTIE BANÍKOV 7, 972 51 HANDLOVÁ vyhlasuje výberové konanie na 

  • jedno pracovné miesto odborného garanta KC (zástup počas PN);
  • jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC (zástup počas MD).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15.10.2018. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.10.2018 2018 o 9,00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová, malá zasadacia miestnosť. Zoznam požadovaných dokladov a ďalšie podmienky výberového konania nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.  Zverejnené 25.9.2018

Mesto Handlová dňom 03.09.2018 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová. Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 25. septembra 2018 do 13,00 hod. na adresu Mestský úrad – Školský úrad,  Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová. Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s obsadzovanou funkciou a zoznam požadovaných dokladov sú zverejnené na úradnej tabuli a nájdete ich  v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.  Zverejnené 3.9.2018

Loga EU, MPSVR SR

Poskytovateľ MESTO HANDLOVÁ, NÁMESTIE BANÍKOV 7, 972 51 HANDLOVÁ vyhlasuje výberové konanie na 

  • jedno pracovné miesto odborného garanta KC (zástup počas PN);
  • jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC (zástup počas MD).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 12.9.2018. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.9.2018 2018 o 9,00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová, malá zasadacia miestnosť. Zoznam požadovaných dokladov a ďalšie podmienky výberového konania nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.  Zverejnené 28.8.2018

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. prijme vyučeného KUCHÁRA/KUCHÁRKU. Možný zárobok od 576 do 672 €. Bližšie informácie získate na tel. čísle: 0905/343 401 alebo na stránke SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o. po kliknutí sem

Matričný úrad Handlová hľadá recitátorky, recitátorov na občianske obrady a slávnosti s mestskou pôsobnosťou (sobáše, vítania, pohreby, obrady a pod.) Prihláste sa do 1. októbra 2018. Podmienky prijatia a ďaľšie informácie nájdete po kliknutí sem.

Základná škola Školská hľadá učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika – fyzika - učiteľ pre primárne vzdelávanie - vychovávateľa/vychovávateľku pre ŠKD na 50% úväzok - asistentku učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov od 1.9.2018. Všetky požadované doklady a žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 20.8.2018. Informácie na tel. čísle: 046/5475397. Viac informácií nájdete po kliknutí sem.

Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová hľadá učiteľky/učiteľov pre predprimárne vzdelávanie: Dve voľné pracovné miesta počas zastupovania materskej dovolenky.  Všetky požadované doklady je potrebné doručiť do 25. 07. 2018 na adresu zamestnávateľa (materskej školy) v zalepenej obálke, označenej: „UČITEĽKA MŠ – NEOTVÁRAŤ“. Predpokladaný termín nástupu od 01.09.2018. Informácie o termíne osobných pohovorov budú uchádzačom oznámené písomne, resp. telefonicky. Podrobnosti nájdete v súbore na stiahnutie po klinutí sem.

MESTO HANDLOVÁ, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesta terénneho pracovníka (TP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 19. júla 2018 o 10.00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu v Handlovej. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TP) Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13. júla 2018. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania a podrobnosti nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem:

Mesto Handlová a CVČ Handlová vyhlasuje výberové konanie na miesto vychovávateľa s nástupom 27.8.2018. Kvalifikčné predpoklady a požadované doklady nájdete po kliknutí sem.

Mesto Handlová a ZŠ Morovninska cesta vyhlasuje výberové konanie na miesto odborného zamestnanca špeciálny pegagóg. Uzávierka žiadostí je 22.6.2018. Viac informácií nájdete po kliknutí sem.

Mesto Handlová a ZŠ Morovnianska cesta vyhľasuje výberové konanie na miesto učiteľa. Uzávierka na predkladanie žiadostí je do 24.6.2018. Viac informácií nájdete pokliknutí sem.

Mesto Handlová prijíma žiadosti na pracovné miesta posudkový pracovník mesta

Uzávierka na predkladanie žiadostí je do 30.6.2018 a žiadosti budú evidované v aktualizovanej personálnej databáze uchádzačov. Pracovné náplne,  kvalifikačné požiadavky, zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania a ďalšie podrobnosti nájdete po kliknutí sem a na úradnej tabuli mesta. Bližšie informácie: Veronika Cagáňová, vedúca Sociálneho odd. MsÚ Handlová, tel. : 0918 325 883 alebo mail: veronika.caganova@handlova.sk

Zverejnené 27.4.2018

Mesto Handlová prijíma žiadosti na pracovné miesta referent sociálnych služieb.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je do 30.6.2018 a žiadosti budú evidované v aktualizovanej personálnej databáze uchádzačov. Pracovné náplne,  kvalifikačné požiadavky, zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania a ďalšie podrobnosti nájdete nájdete po kliknutí sem  a na úradnej tabuli mesta. Bližšie informácie: Veronika Cagáňová, vedúca Sociálneho odd. MsÚ Handlová, tel. : 0918 325 883 alebo mail:  veronika.caganova@handlova.sk

Zverejnené 27.4.2018


 

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup

English version
Úvodná stránka