Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Handlová

 

Erb mesta Handlová

Mesto Handlová vydáva Všeobecne záväzné nariadenia mesta Handlová (VZN) na základe Zákona o obecnom zriadení, Zákon č. 369/1990 v z.n.p.

§ 6
Všeobecne záväzné nariadenia obce

 1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
 2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
 3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
 4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 5. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.
 6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
 7. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
 8. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
 9. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.
 10. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č.2/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Schválené: 29.6.2017

Vyhlásené: 14.7.2017

Účinnosť: 19.7.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 2/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane nájdete v súbore na stiahnutie nižšie.

Toto všeobecne  záväzné  nariadenie  ruší:

 • Všeobecne  záväzné  nariadenie č.4/2009 o plagátových plochách pre potreby volebnej kampane do Európskeho parlamentu.
 • Všeobecne  záväzné  nariadenie č.1/2010 o vyhradených miestach pre umiestňovanie  volebných plagátov pre voľby do NR SR.
 • Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 4/2010 o vyhradených miestach na umiestňovanie  plagátov pre voľby do samosprávy mesta.

Zverejnenie návrhu: O Z N Á M E N I E

 • mesto Handlová zverejňuje v zmysle § 6 ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov VZN mesta Handlová č. 2/2017 o vyhradení miest na imiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane, ktoré bude predmetom rokovania MsZ mesta Handlová dňa 29.06.2017
 • Svoje pripomienky k návrhu  VZN mesta Handlová č. 2/2017 môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 23. júna 2017 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Handlovej. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  
 • Kompletné znenie návrhu VZN nájdete na úradnej tabuli mesta a v súbore na stiahnutie nižšie.
 • Kontakt: Mestský úrad Handlová, právne oddelenie, Nám. baníkov 7, 972 51 Handlová
 • Tel.: 046 / 519 25 19, e-mail: nikola.pekarova@handlova.sk  
 • Zverejnené 14.06.2017

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka