Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby prezidenta SR 2019

banner Voľby prezidenta SR Handlová

 

Neoficiálne výsledky volieb 2. kolo prezident SR Handlová

Po sčítaní všetkých hlasov sú výsledky volieb v Handlovej nasledovné:

Celkovo sa zúčastnilo 2. kola volieb v meste Handlová 33, 67 % voličov.

Zuzana Čaputová 2 369

Maroš Šefčovič 2 176

Výsledky po okrskoch si pozrite v súbore na stiahnutie po kliknutí sem

Zverejnené 31.3.2019

Ako voliť a požiadať o prenosnú volebnú schránku v Handlovej, 2. kolo Volieb prezidenta SR 30.3.2019

Do druhého kola voliči svojimi hlasmi zvolili Zuzanu Čaputovú a Maroša Šefčoviča. Volí sa zakrúžkovaním poradového čísla jedného kandidáta. Podrobnosti nájdete po kliknutí sem. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať mesto a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Telefónne čísla pre jednotlivé volebné okrsky, kde môžete požiadať o prenosnú volebnú schránku nájdete po kliknutí sem. Telefónny zoznam je platný iba v deň 2 kola volieb, t.j. 30. marca 2019.

Pre 2. kolo Volieb prezidenta SR bolo v Handlovej spolu vydaných 306 voličských preukazov.

Mesto sa pripravuje na 2. kolo prezidentských volieb, poďakovanie alebo každý jeden hlasovací lístok sa počíta!

Počíta sa aj ten hlasovcí lístok, na ktorom ste sa pomýlili. Mesto Handlová ďakuje voličom za bezproblémový priebeh 1. kola Volieb prezidenta SR zo 16.marca 2019. Druhé kolo sa bude konať v sobotu 30. marca 2019. Vopred ďakujeme za dodržovanie jednoduchých pravidiel pri hlasovaní vo volebnej miestnosti. Hlasovacie lístky sa nesmú vynášať z volebnej miestnosti, ak sa pomýlite, požiadajte o nový hlasovací lístok. Nesprávne upravený hlasovací lístok vložte do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Za hladký priebeh hlasovania- volieb v okrsku zodpovedá predseda. Rešpektujte jeho usmernenia. Výsledky 1. kola za naše mesto si pozrite nižšie. Do druhého kola voliči svojimi hlasmi zvolili Zuzanu Čaputovú a Maroša Šefčoviča.

Plagátová plocha na Námestí baníkov slúži na prezentáciu výlučne týchto dvoch kandidátov, ktorí si plagáty vylepujú samostatne na vlastné náklady. Zverejnené 19.3.2019

Druhé kolo Volieb prezidenta SR sa bude konať v sobotu 30. marca 2019 v čase od 7.00 h do 22.00 h

Najúspešnejšími kandidátmi volieb, ktorí postupujú do 2. kola volieb prezidenta 2019 boli Zuzana Čaputová  - 870 415 hlasov (podiel 40,57 % z platných hlasov) a Maroš Šefčovič - 400 379 hlasov (podiel 18,66 % z platných hlasov). Volieb sa zúčastnilo 2 158 859 voličov, čo je 48,74 % z oprávnených voličov. Kompletné výsledky si pozrite na stránke Štatistického úradu SR po kliknutí sem

Výsledky 1. kola Volieb prezidenta SR v Handlovej

V Handlovej sa zúčastnilo 1. kola Volieb prezidenta SR dňa 16.3.2019 spolu 41,94 % oprávených voličov. Výsledky 1. kola Volieb prezidenta SR v Handlovej podľa okrskov, overené so Štatistickým úradom SR - oficiálnymi výsledkami, nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. Zverejnené 18.3.2019

ilustračné foto

Ako voliť, požiadať o prenosnú volebnú schránku a ďaľšie informácie deň pred voľbami Zverejené 15.3.2019

Samospráva mesta Handlová je pripravená na volebný deň. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.  V Handlovej sa bude voliť v 18 okrskoch, pričom po jednom sú v mestských častiach Nová Lehota a Morovno. Neoficiálne volebné výsledky za mesto Handlová nájdete na tomto mieste ihneď po zrátaní všetkých hlasov z volebných okrskov. Oprávnení voliči z celého Slovenska volia  piatu hlavu štátu.

Ako voliť a požiadať o prenosnú volebnú schránku v Handlovej Volí sa zakrúžkovaním poradového čísla jedného kandidáta. Podrobnosti nájdete po kliknutí sem. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať mesto a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Telefónne čísla pre jednotlivé volebné okrsky, kde môžete požiadať o prenosnú volebnú schránku nájdete po kliknutí sem. Telefónny zoznam je platný iba v deň volieb.

Na Mestskom úrade v Handlovej je v čase od 7.00 h do 22.00 h zriadený dispečing, kde môžu voliči volať v prípade svojich otázok súvisiacich s voľbami: +421 46 519 25 11. Zabezpečovať ho budú zamestnanci mesta. Za priebeh volieb v meste Handlová je zodpovedný prednosta MsÚ Handlová Ing. Tibor Kolorédy.

V sobotných voľbách nekrúžkujte čísla dvoch kandidátov, ktorí sa vzdali kandidatúry Kandidatúry na prezidenta Slovenskej republiky sa v zákonom stanovenej lehote vzdali nasledovní kandidáti: 8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD a 10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing. Oznam o vzdaní sa kandidatúry bude zverejnený v každom volebnom okrsku v priestore určenom na hlasovanie.

Sídla okrskov so zmenami Tento rok došlo k zmene miesta v troch volebných okrskoch. Volebné okrsky, ktoré boli v budove elokovaného pracoviska materskej školy Morovnianska cesta sú preložené do budovy Základnej školy Morovnianska cesta.

Koľko voličov je v Handlovej K 14.3.2019 bolo v Handlovej spolu 13749 oprávnených voličov. Pre 1. kolo volieb prezidenta SR bolo v Handlovej vydaných spolu 248 voličských preukazov, čo je porovnateľné množstvo s voľbami prezidenta SR z roku 2014, kedy bolo vydaných 229 voličských preukazov pre 1. kolo voľby prezidenta.Priebežne bolo pre 2. kolo prezidentských volieb k 15.3.2019 vydaných 198 voličských preukazov. V roku 2014 ich bolo pre 2. kolo celkovo vydaných 352.

Volebná kampaň skončila 48 hodín pred voľbami Plagátovú plochu, kde si mohli registrovaní kandidáti umiestňovať svoje predvolebné plagáty samostatne na vlastnú zodpovednosť, mesto odstránilo 48 hodín pred voľbami. Plocha bola umiestnená  na Námestí baníkov a rozdelená podľa zásady rovnosti. Porušenie volebného moratória môžete nahlásiť aj hliadke MsP Handlová 0905 499 384.

V sobotných voľbách nekrúžkujte čísla kandidátov, ktorí sa vzdali kandidatúry

Podľa § 104 prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“) kandidatúry na prezidenta Slovenskej republiky sa v zákonom stanovenej lehote vzdali nasledovní kandidáti:

8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD

10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing.

V nadväznosti § 104 druhá veta volebného zákona štátna komisia zabezpečí zverejnenie vzdania sa kandidatúry vo volebných miestnostiach a na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Mesto Handlová najneskôr jednu hodinu pred začatím hlasovania v sobotu 16. marca 2019  d o r u č í  Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry každej okrskovej volebnej komisii utvorenej v jej územnom obvode.

Okrsková volebná komisia zabezpečí zverejnenie Zoznamu kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry jeho umiestnením v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov, t. j. za zástenu, prípadne aj pred vchodom do volebnej miestnosti, aby sa s ním voliči mohli oboznámiť ešte pred začatím volebného aktu.

Ak sa kandidát na prezidenta Slovenskej republiky vzdal kandidatúry po vyhodnotení hlasovacích lístkov,  zostávajú údaje o ňom na hlasovacom lístku. Upozorňujeme, že okrsková volebná komisia nesmie hlasovací lístok pred jeho odovzdaním voličovi upravovať, napr. prečiarknutím mena kandidáta, dopísaním poznámky o jeho vzdaní sa, ani iným spôsobom zasahovať do obsahu hlasovacieho lístka.

Usmernenie k umiestňovaniu volebných plagátov kandidátov na prezidenta na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

Podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických strankách a politických hnutiach v znení neskoršich predpisov obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť (ďalej len “obec”), všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky  na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

Vzhľadom na uvedené, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 (ďalej len “voľby” prezidenta republiky”) je potrebné vyhradenú plochu na verejnom priestranstve, rozdeliť v rovnakom pomere podľa počtu kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len “kandidát”), ktorých návrh prijal predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Kandidátmi vo voľbách prezidenta republiky sú (v abecednom poradí):

 1. Béla BUGÁR, Ing.,
 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.,
 3. Martin DAŇO,
 4. Štefan HARABIN, JUDr.,
 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD.,
 6. Marián KOTLEBA, Ing. Mgr.,
 7. Milan KRAJNIAK, Bc.,
 8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD,
 9. František MIKLOŠKO, RNDr.,
 10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing.,
 11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.,
 12. Róbert ŠVEC, Mgr.,
 13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.,
 14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD.,
 15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.

Miesto na verejnom priestranstve, vyhradené na umiestňovanie volebných plagátov kandidátov, rozdelené na 15 rovnakých plôch, bude k dispozícií jednotlivých kandidátov až do skončenia volebnej kampane pre voľby prezidenta republiky. Ak kandidát nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daného kandidáta prázdne. Na toto miesto nebude možné umiestniť volebný plagát iného kandidáta.

Oficiálna plagátová plocha pre volebnú kampaň a propagácia kandidátov Plagátovú plochu pre volebnú kampaň zrealizovalo mesto Handlová v zmysle VZN č.2/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane a je umiestnená od 25.2.2019 na Námestí baníkov.

Usmernennie pre kandidátov. Umiestňovanie plagátov pre Voľby prezidenta SR si kandidáti vykonávajú samostatne, na vlastnú zodpovednosť. Vylepenie plagátu a jeho tlač si hradí kandidát na vlastné náklady. Rozmer plagátu, ktorým sa môžu kandidáti prezentovať je A3. Kandidát môže plagát vylepiť len na pole, vyznačené príslušným poradovým číslomNa ostatných miestach verejných priestranstiev, či verejných zariadení na území mesta je vylepovanie volebných plagátov zakázané. Volebná kampaň končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t.j. dňa 13.03.2019 o 23:59 h. V prípade konania druhého kola volieb skončí volebná kampaň dňa 27.03.2019 o 23:59 h. Vedenie volebnej kampane je zakázané v čase od 13.03.2019 od 23:59 h až do skončenia hlasovania v prvom kole volieb a v čase od 27.03.2019 od 23:59 h až do skončenia hlasovania v druhom kole volieb. V prípade, že bude dochádzať k porušovaniu pravidiel predvolebnej kampane, resp. verejného poriadku kontaktujte hliadku Mestskej polície Handlová 0905 499 384. Zverejnené 25.2.2019 na plagátovej ploche na Námestí baníkov.

1.jpg2.jpg

Usmernenie k umiestňovaniu volebných plagátov kandidátov na prezidenta na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019. Vyhradená plocha zodpovedá zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. Miesto na verejnom priestranstve, vyhradené na umiestňovanie volebných plagátov kandidátov je rozdelené na 15 rovnakých plôch a bude k dispozícií jednotlivým kandidátom až do skončenia volebnej kampane pre voľby prezidenta republiky. Ak kandidát nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daného kandidáta prázdne. Na toto miesto nebude možné umiestniť volebný plagát iného kandidáta. Celé znenie usmernenia nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. Zverejnené 22.2.2019

Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu Mesto Handlová zverejňuje v zmysle zákona  č.180/2014 Z.Z. emailovú adresu na doručovanie oznámení na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: Ing. Stanislava Kriváňová, email: stanislava.krivanova@handlova.sk, tel.: 046 519 25 33. Zverejnené 8.2.2019

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) a petičný výbor. Zoznam politických strán v NR SR: SMER - sociálna demokracia, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Slovenská národná strana, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko SME RODINA - Boris Kollár, MOST-HÍD, SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA (predtým #SIEŤ). Zverejnené 28.1.2019

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie nájdete v súbore na stiahnutie k vyplneniu po kliknutí sem. Oznámenie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor primátorke mesta v lehote do pondelka 11. 02. 2019. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v meste, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Zverejnené 28.1.2019

Mesto Handlová zverejňuje v zmysle zákona  č.180/2014 Z.Z. adresu na doručovanie oznámení pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Ing. Stanislava Kriváňová, email: stanislava.krivanova@handlova.sk, Kontakt: Budova MsÚ Handlová, kancelária č.26, 1. podlažie vpravo, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, tel.: 046 519 25 33. Zverejnené 28.1.2019

Informácie pre voliča Kto má právo voliť, kto má právo byť zvolený, ako postupovať v prípade, že potrebujete voličský preukaz, spôsob hlasovania a ako sa nakladá s nesprávne vyplneným hlasovacím lístkom. Informácie pre voliča nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem  Zverejnené 28.1.2019

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia Volieb prezidenta SR v meste Handlová nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. Zverejnené 28.1.2019

Zoznam zamestnancov mesta Handlová zodpovedných za organizačno - technické zabezpečenie volieb určených primátorkou mesta nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem Zverejnené 22.1.2019

Hranice volebných okrskov pre voľby prezidenta SR 2019 v meste Handlová. POZOR ZMENA! Upozorňujeme obyvateľov, že volebné okrsky, ktoré boli v budove elokovaného pracoviska materskej školy Morovnianska cesta, sú preložené do budovy Základnej školy Morovnianska cesta. Súbor na stiahnutie s hranicami a rozsahom volebného okrsku nájdete po kliknutí sem. Zverejnené 23.1.2019

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta. Slovenskej republiky:.
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e m voľby prezidenta Slovenskej republiky a  u r č u j e m 

 1. deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,
 2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019,
 3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, u r č u j e m deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019. Andrej Danko v. r.

Celé znenie zo zbierky zákonov nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka