Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Kandidáti na primátora mesta Handlová a poslanca MsZ Handlová

Voľby do orgánov samosprávy mesta Handlová

15. novembra 2014, 7:00 - 20:00 hod.

Mestská volebná komisia Handlová

Voľby do orgánov samosprávy 2014_ Hadnlová

Sprava: Ing. arch. Jaroslav Izák (SNS),  predseda mestskej volebnej komisie Ing. Jozef Tonhauser (Strana demokratického Slovenska), podpredsedníčka Mestskej volebnej komisie Eva Paráková (Smer-SD), Alžbeta Kosźtová (Strana zelených).

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014-Handlová

Zľava: Anna  Zimanová (Komunistická strana), MUDr. Anna Šverlová (KDH), Ing. Jarmila Valová (koalícia Občianska konzervatívna strana, NOVA, Sloboda a solidarita , MOST-HÍD, Nový  parlament, Karol Kučera – SDKÚ

Voľby do orgánov samsoprávy obcí 2014 - HandlováDSC_1976.jpg

Zľava:Ing. Tatiana Molnárová, vedúca organizačného štábu

Sprava: Mgr. Veronika Cagáňová, zapisovateľka Mestskej volebnej komisie

Dňom 21. 9. 2014 bol ukončený proces podávania kandidátnych listín na primátora mesta a kandidátne listiny na poslancov Mestského zastupiteľstva.  V meste Handlová podalo kandidátne listiny 10 politických subjektov:  Slovenská národná strana,  Strana zelených, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, strana SMER – Sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana demokratického Slovenska, koalícia: Občianska konzervatívna strana, NOVA Sloboda a Solidarita, MOST-HÍD, Nový parlament, Komunistickú strana Slovenska, Ľudová strana Naše Slovensko a DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA (DOST) a jeden nezávislý kandidát. Celkovo sa o 19 poslaneckých postov bude uchádzať  70 kandidátov, v členení podľa obvodov: volebný obvod č.1 v ktorom sa volí 9 poslancov je zaregistrovaných 36 kandidátov - 1kandidát sa po registrácii vzdal, volebný obvod č. 2,  v ktorom sa volí 8 poslancov je zaregistrovaných 29 kandidátov, volebný obvod č. 3 je jednomandátový a uchádzajú sa 3 kandidáti a volebný obvod č. 4 sa o post jedného poslanca uchádzajú 3 kandidáti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESTSKÁ VOLEBNÁ KOMISIA V HANDLOVEJ

O Z N A M

Mestská volebná komisia v Handlovej v súlade § 19 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre voľby do mestského zastupiteľstva v Handlovej sa dňa 07.10.2014 vzdal kandidatúry :

Volebný obvod č. 1 :

Juraj Geschwandtner, Ing., 64 r., dôchodca, SZ

V Handlovej, dňa 28.10.2014.

                                                                                  Ing. Jozef Tonhauser, v. r.

                                                                            predseda mestskej volebnej komisie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zverejňovanie volebných
výsledkov dňa 15. 11. 2014

 

Oficiálne výsledky volieb zo dňa 15.11.2014

po kliknutí sem

 

Mesto Handlová bude zverejňovať výsledky volieb v meste postupne ako neoficiálne výsledky po overení zápisníc z jednotlivých okrskov v meste mestskou volebnou komisiou.

Oficiálne výsledky budú zverejnené po overení výsledkov volieb Obvodnou volebnou komisiou v Prievidzi.

V zmysle zákona č. 346/1990 Zb. §16, ods.9 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Mesto Handlová zverejňuje aktuálny počet obyvateľov k 11. 11. 2014.

POČET OBYVATEĽOV: 17 472

Určenie počtu poslancov MsZ mesta Handlová na celé volebné obdobie 2014-2018 a určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy mesta 2014-2018

 UZNESENIE MsZ 26.06.2014:

 

1181.    MsZ URČUJE:

A/ V súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 19  poslancov mestského zastupiteľstva mesta Handlová na celé volebné obdobie 2014-2018.

1182.    MsZ URČUJE:

B/ V súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 4 volebné obvody a počet poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy mesta konaných v roku 2014 takto:

Volebný obvod č. 1 - s počtom mandátov na poslancov 9

volebný obvod tvoria ulice: 1. mája 2-58 p, 1. mája 1-35 N, ČSA, Majerníková, Mierové námestie, Remata, Prievidzská,   Dimitrovova, Krátka, Lipová, Poštová, Pstruhárska, Okružná, Morovnianska cesta, Kvetná,  M. Krššákovej,   M. Vladovej, M. R. Štefánika,  Savina,  Športová, Švermová, Mostná.

Volebný obvod č. 2 – s počtom mandátov na poslancov 8
volebný obvod tvoria ulice: 1. mája, 29. augusta, Dimitrovova, Obrancov mieru, Poštová, Ružová,     Údernícka, Brigádnicka, Hečkova, Hlboká, Hviezdoslavova, Olbrachta, J. L. Bellu, Jánošíková, Kpt. Nálepku, L. Novomeského, Ligetská, Odbojárov, Robotnícka, Fučíkova, J. Vallu, Liptovská, M. Čulena,     Náhradné pole, Šmeralova, Zápotockého, Partizánska, SNP, Potočná, Železničiarska, Banská cesta, I. Krasku, Mlynská, Pekárska, Duklianska, F.Nádaždyho, Námestie baníkov, Cintorínska, Gagarina,    Hurbanova, J. Kráľa, Jilemnického, Kremnická,  Kunešovská, Pionierov, Ľ. Štúra, Mládežnícka, Parková, Sadová, S. Chalúpku, Školská, Ciglianska, Pod šachtou, Žiarska, Stará cesta, mesto Handlová.

Volebný obvod č. 3 (jednomandátový) – 1 poslanec
volebný obvod je vytvorený v mestskej časti Nová Lehota.

Volebný obvod č. 4 (jednomandátový) – 1 poslanec
volebný obvod je vytvorený v mestskej časti Morovno.

Hranice volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy   mesta 2014


 INFORMÁCIA PRE VOLIČA
 Ako voliť vo volebnej miestnosti

 

 • Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Zákon umožňuje voličovi preukázať totožnosť: predložením preukazu totožnosti, potvrdením totožnosti zo strany členov okrskovej volebnej komisie alebo svedectvom dvoch osôb známych komisii.
 • Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky a dva hlasovacie lístky: - hlasovací lístok pre voľby  primátora a - hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva.
 • Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore volič vloží do obálky jeden hlasovací lístok pre primátora a jeden hlasovací lístok pre  voľby do mestského zastupiteľstva.
 • Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku). Pre mesto Handlová sú to nasledujúce počty:
 • Volebný obvod 1, volíte zakrúžkovaním poradového čísla maximálne 9 kandidátov.
 • Volebný obvod 2, volíte zakrúžkovaním poradového čísla maximálne 8 kandidátov.
 • Volebný obvod 3,volíte zakrúžkovaním poradového čísla jedného kandidáta.
 • Volebný obvod 4, volíte zakrúžkovaním poradového čísla jedného kandidáta.

 

 • Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta vo všetkých volebných obvodoch.

 

 • Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
 • Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAREGISTROVANÍ KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA MESTA HANDLOVÁ

O post primátora mesta sa v Handlovej uchádzajú 6 kandidáti a to:

Mgr. Štefánia Hozlárová, 58 r., štátny zamestnanec, Handlová,   nezávislý kandidát

Arpád Koszta , 59 r., ekológ,  Strana zelených

Mgr. Jozef Maďar, 43 r., projektový manažér, koalícia:  Občianska konzervatívna strana, NOVA, Sloboda a Solidarita, MOST-HÍD, NOVÝ PARLAMENT

Ing. Rudolf Podoba, 50 r. banský mechanik,  SMER – sociálna demokracia

Mgr. Peter Smorek, 36 r., pedagóg,  nezávislý kandidát

Bc. Ján Spevár, 47 r. , manažér, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana.

Kandidátne listiny preskúmala Mestská volebná komisia, ktorá zasadala dňa  24. 9. 2014 a je tvorená 8 zástupcami politických strán, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do mestského zastupiteľstva. Do 26. 9.2014 boli vydané rozhodnutia o registrácii a následne zverejnený zoznam všetkých kandidátov na webovej stránke mesta Handlová a vo vývesnej tabuli mesta.

V mesiaci október sa budú kreovať okrskové komisie a ich zloženie na základe delegovania politických strán, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do mestského zastupiteľstva (v termíne do 26.10.2014). Následne sa do piatich dní uskutoční prvé zasadnutie okrskových volebných komisií, termín bude spresnený.

FOTOGRAFIE - po kliknutí na fotografiu ju zväčšíte a môžete stiahnuť.

    FOTOGRAFIE KANDIDÁTOV NA PRIMÁTORA MESTA HANDLOVÁ

Komunálne voľby 2014

 

ZAREGISTROVANÍ KANDIDÁTI

NA POSLANCA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

MESTA HANDLOVÁ

Volebný obvod č. 1

Kandidáti 

1. Vlasta Beránková, 53 r., súkromná podnikateľka, SNS

2. Boris Blahovič, 38 r., OKS,NOVA, SaS, MOST - HÍD, NP

3. Alica Buzalková, MUDr., 62 r., lekárka, SMER-SD

4. Vladimír Daniš, 56 r., SZČO, SNS

5. Jaroslav Daubner, 56 r., učiteľ - tréner,  SDKÚ-DS

6. Rastislav Dobiš, Ing., 35 r., technik,  SMER-SD

7. Stanislav Dolník, Ing., 42 r., pedagóg, SDKÚ-DS

8. Juraj Geschwamdtner, Ing. ,dôchodca, SZ vzdal sa kandidatúry

9. . Ľudmila Hegliová, 51 r., koordinátor, SDS

10. Miroslav Holček, PhDr., 59 r., sociálny pracovník, SNS

11. Štefánia Hozlárová, Mgr., 58 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka

12. Vladimír Hrach, 55 r., mechanik, DOST

13. Ján Hromádka, 51 r., živnostník, SDKÚ-DS

14. Ivana Hromádková, Mgr., 43 r., špecialna pedagogička, SDKÚ-DS

15. Ingrida Jašková, 33 r., vedúca pobočky DIGI Slovakia, SNS

16. Erika Jonasová, Ing., 40 r., manažérka, SMER-SD

17. Miroslav Karásek, Ing., 51 r., živnostník,  SZ

18. Ivan Kartáč, Ing., 39 r., živnostník, SMER-SD

19. Andrea Klasová, Ing., 31 r., štátna zamestnankyňa, SNS

20. Norbert Koncz, 41 r., živnostník, SDKÚ-DS

21. Jozef Kršiak, Ing., 54 r., banský technik, SDKÚ-DS

22. Mária Májová, Mgr., 42 r., učiteľka ZŠ, trénerka,  SNS

23. Peter Matiaško, 61 r., tréner, SMER-SD

24. František Olšák, 64 r., dôchodca,  KSS

25. Branislav Ondruška, Mgr., 30 r., marketingový manažér, SNS

26. Jana Oswaldová, Ing., Mgr., 37 r., odborná pracovníčka, KDH

27. Jarmila Podobová, Ing., 49 r., ekonómka VS, SNS

28. Pavel Procner, 35 r., televízny komentátor, SDKÚ-DS

29. Kristián Riška, Ing., 38 r., projektant stavieb, SNS

30. Peter Slaný, Ing., 58 r., ekonóm,  SZ

31. Juraj Sokolovský, Ing., 35 r., podnikateľ,  SDKÚ-DS

32. Jozef Stopka, JUDr., Ing., 47 r., prednosta OÚ,  SMER-SD

33. Eduard Straka, 68 r., dôchodca, SMER-SD

34. Marián Šedík, Ing., 47 r., vojak vo výslužbe, ĽS Naše Slovensko

35. Rastislav Tomanica, Ing., 46 r., štátny zamestnanec, SMER-SD

36. Martin Uríček, 28 r., obchodný manažér, SMER-SD

 

FOTOGRAFIE KANDIDÁTOV NA POSLANCOV

Komunálne voľby 2014

 

Volebný obvod č. 2

 

Kandidáti:

1. Peter Beznoska, Ing., 49 r., agronóm, SMER-SD

2. Erika Budovičová, Mgr., 47 r., živnostníčka, SDKÚ-DS

3. Vladimír Buzalka, Ing., 64 r., podnikateľ, SMER-SD

4. František Galbavý, Ing., 61 r., súkromný podnikateľ-SZČO, KDH

5. Miroslav Gazdarica, 59 r., konateľ ELTOP, SNS 

6. Miroslav Gazdík, PhDr., 61 r., riaditeľ, SMER-SD

7. Michal Hertlík, 49 r., živnostník, SZ

8. Michal Hoos, 23 r., elektromontér, SZ

9. Vladislav Horváth, 50 r., riaditeľ n.o.,  SDKÚ-DS

10. Jozef Javurek, Ing., 69 r., dôchodca, SMER-SD

11. Jozef Juríček, Mgr., 61 r., učiteľ, SMER-SD

12. Lukáš Kello, Ing. Mgr. art., 33 r., dizajnér,  SZ

13. Dušan Klas, 56 r., zástupca primátora,  SNS

14. Arpád Koszta, 59 r., ekológ, SZ

15. Peter Košičár, 57 r., živnostník, SZ

16. Jozef Maďar, Mgr., 43 r., projektový manažér, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD, NP

17. Milan Mažič, 71 r., dôchodca,  KSS

18. Vlastimil Molnár, 45 r., baník, SDS

19. Viera Mrázová, Mgr., 48 r., riaditeľka Jazmín, SNS

20. Pavel Podlužanský, Ing., 48 r., banský technik, SMER-SD

21. Rudolf Podoba, Ing., 50 r., banský technik, SMER-SD

22. Martin Radovský, Ing., 34 r., hasič, SDkÚ-DS

23. Tibor Rosenberger, 24 r., strojník, SNS

24. Oľga Schniererová, Mgr., 56 r., pedagogička, SDKÚ-DS

25. Ján Spevár, Bc., 47 r., manažér, SDKÚ-DS

26. Ján Strmeň, Ing., 49 r., štátny zamestnanec,  SNS

27. Milan Sýkora, 63 r., dôchodca, SMER-SD

28. Jozef Švajda, 64 r., dôchodca, SDS.

29. Anna Vršková, 39 r., pracovník VUB, SNS

 

FOTOGRAFIE KANDIDÁTOV NA POSLANCOV

Komunálne voľby 2014

 

Volebný obvod č. 3

Kandidáti:

1. Helena Galbavá, Mgr., 60 r., súkromná podnikateľka, KDH

2. František Jenei, 38 r., konateľ spoločnosti, SMER-SD

3. Alžbeta Orthová, Bc., 46 r., učiteľka MŠ, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD, NP

 

FOTOGRAFIE KANDIDÁTOV NA POSLANCOV

Komunálne voľby 2014

 

Volebný obvod č. 4

Kandidáti:

1. Ľubomír Kováč, 57 r., invalidný dôchodca, SNS

2. Milan Kyjovský, 52 r., baník,  OKS, NOVA,SaS, MOST - HÍD, NP

3. Blažej Litva, Ing., 52 r., konateľ spoločnosti, SMER - SD

 

FOTOGRAFIE KANDIDÁTOV NA POSLANCOV

Komunálne voľby 2014

 

Organizačné pokyny k zabezpečeniu propagácie,
(aj volebná kampaň) kandidátov
na primátora Mesta Handlová
a poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová

Zásadu rovnosti politických strán a nezávislých kandidátov v rámci volebnej kampane upravuje VZN č.4/2010 (v súbore na stiahnutie nižšie aj s  prílohou - Cenník vylepovania plagátov ).

V zmysle VZN kandidáti budú prezentovaní na vyhradených plochách nasledovne:
Stále plagátové plochy:

1. plagátová plocha na Ul. SNP pred Obchodným domom COOP Jednota
2. plagátová plocha na Poštovej ulici pred poštou
3. plagátová plocha na Prievidzskej ulici oproti predajni Mototechna
4. plagátová plocha na Ul. Morovnianska cesta
5. plagátová plocha na Partizánskej ulici
6. plagátová plocha na Ul. 29. augusta pod vežičkou
7. plagátová plocha na Mostnej ulici
8. plagátová plocha na autobusovej zástavke Horný koniec pri kaplnke
9. plagátová plocha na autobusovej zástavke Nová Lehota Pod lipami
10. plagátová plocha na autobusovej zástavke v mestskej časti Morovno pri kostole.

Dočasné plagátové plochy:

1. plagátová plocha na Námestí baníkov
2. plagátová plocha v mestskej časti Morovno na autobusovej zastávke SAD – Horný koniec
3. plagátová plocha v mestskej časti Nová Lehota na autobusovej zastávke SAD – Kostol Nová Lehota

Zhotovenie dočasných plagátových plôch a umiestňovanie plagátov kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy mesta zabezpečí na vlastné náklady mesto. Tieto plagátové plochy budú v mestských častiach a na Námestí baníkov zabezpečené v nadväznosti na počet existujúcich volebných obvodov pre voľby do mestského zastupiteľstva a voľby primátora mesta.
Na ostatných miestach verejných priestranstiev, či verejných zariadení na území mesta (napr. oplotenia domov a pozemkov, stĺpy verejného osvetlenia, zastávky autobusov) je umiestňovanie plagátov zakázané.

Zásady pre umiestňovanie plagátov
Umiestňovať plagáty na vyhradených miestach verejných priestranstiev
možno 17 dní pred voľbami do samosprávy Mesta Handlová t.j. od 29.10.2014

Kandidáti na funkciu primátora mesta
Stále plagátové plochy sú vyhradené pre účel volebnej kampane kandidátov na funkciu primátora mesta bezodplatne, pričom maximálna prípustná veľkosť plagátu je vo formáte A3, tlač si hradí kandidát na vlastné náklady. Plagátové plochy budú kandidátovi na funkciu primátora mesta vyčlenené podľa čísla v abecednom zozname totožného s číslom na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta.
Dočasné plagátové plochy sú vyhradené pre kandidátov na funkciu primátora mesta za rovnakých podmienok ako stále plagátové plochy.

Kandidáti do mestského zastupiteľstva
Stále plagátové plochy sú vyhradené pre účel volebnej kampane kandidátov do mestského zastupiteľstva za odplatu podľa cenníka služieb poverenej spoločnosti, t. j. HATER Handlová spol. s r.o. a umiestňovanie plagátov je možné výhradne prostredníctvom predmetnej poverenej spoločnosti (nie je určený formát plagátu).
Dočasné plagátové plochy sú vyhradené na umiestňovanie plagátov pre kandidátov do mestského zastupiteľstva bezodplatne. Maximálna prípustná veľkosť plagátu je vo formáte A4, tlač plagátu na dočasné plagátové plochy hradí mesto Handlová.


Bezplatná propagácia kandidátov nad rámec VZN

Kandidát politickej strany alebo nezávislý kandidát na post primátora mesta a/alebo poslanca MsZ bude na náklady mesta Handlová nad rámec VZN č.4/2010 propagovaný k zabezpečeniu informovanosti občanov mesta:

a) V mesačníku Handlovské noviny č. 11/2014, internetovej stránke mesta www.handlova.sk s termínom zverejnenia v 44. týždni (od 29. 10. 2014 od 7:00 hod, 45. a 46. týždni do 13. 11. 2014 do 7: 00 hod. .
b) Propagácia bude vykonaná prostredníctvom fotografie, mena kandidáta, čísla, ktoré je totožné s číslom na hlasovacom lístku, uvedením politickej príslušnosti a uvedením obvodu, do ktorého kandiduje .
c) Kandidát politickej strany alebo nezávislý kandidát na post primátora mesta a/alebo poslanca MsZ k zabezpečeniu tejto bezplatnej propagácie navštívi od 2. 10. 2014 do 16. 10. 2014  poverenú organizáciu – Asterion, n.o., Námestie baníkov 5 (Podnikateľský inkubátor), kde mu bude vyhotovená digitálna fotografia.
UPOZORNENIE: 

Fotografia sa stáva majetkom mesta.
V prípade, že kandidát bude mať záujem o ďalšie využitie fotografie, odkúpi si fotografiu podľa cenníka poverenej organizácie.
Mesto Handlová sa zaväzuje využiť fotografiu kandidáta len na účely propagácie kandidátov k zabezpečeniu informovanosti občanov mesta Handlová.
V prípade, že si kandidát nezabezpečí fotografiu do uvedeného termínu, bude propagovaný podľa ods.2 bod a) len prostredníctvom uvedenia mena kandidáta, čísla, ktoré je totožné s číslom na hlasovacom lístku, uvedením politickej príslušnosti a uvedením obvodu, do ktorého kandiduje.
V prípade, že kandidát nevyužije fotoslužbu, je potrebné k zabezpečeniu zverejnenia fotografie v mesačníku Handlovské noviny doručiť ju v digitálnej podobe na handlova@handlova.sk (rozlíšenie min. 1024 x768 dpi), predmet správy: Foto kandidát meno, MsZ a/alebo primátor (doplniť).
V prípade potreby volajte 046 519 25 39, 0908 342 616.

VZN č. 4/2010 stiahnite po kliknutí sem

Cenník výlepu plagátov pre Voľby do orgánov samosprávy 2014


 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška rozhodnutím č. 191/2014  zo 7. júla 2014 

vyhlásil

voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí

a určil deň ich konania

na sobotu 15. novembra 2014.

Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO (mestského, miestneho) ZASTUPITEĽSTVA

podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod
         • politická strana
         • politické hnutie
         • koalícia politických strán a politických hnutí
         • nezávislý kandidát

najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014.

 

Pre VOĽBY STAROSTU OBCE (primátora mesta, starostu mestskej časti)

 

podáva kandidátnu listinu
         • politická strana
         • politické hnutie
         • koalícia politických strán a politických hnutí
         • nezávislý kandidát

najneskôr 55 dní predo dňom volieb  t. j. najneskôr 21. septembra 2014.

Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenia predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného  zákona – získanie aspoň stredného vzdelania. Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania.

 • Kandidtátne listy pre voľby poslancov a primátora 

      môžete priniesť na MsÚ Handlová,

      kancelária č. 5

      cez pracovné dni od 8. 00  do 15. 00 h.

      a v nedeľu 21. 9. 2014 od 20. 00 do 24. 00 h.

V prípade delegovania člena do mestskej volebnej komisie prostredníctvom elektronických prostriedkov musí byť podanie doručené v ustanovenej lehote, t. z. do 21. 9.2014 do  24. 00 hod  na e-mailovú adresu: dane@handlova.sk a musia byť z neho zrejmé všetky relevantné údaje o politickej strane a jej zástupcoch navrhovaných do komisie. V mestskej volebnej komisie môže byť zastúpený len kandidát politickej strany, ktorá podala v meste samostatnú kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Kandidátne listiny prijíma Ing. Tatiana Molnárová, zástupkyňa prednostu MsÚ Handlová, č. tel. + 421 (46) 519 25 17, mobilné tel. číslo 0918 325 881. Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola menovaná Mgr. Veronika Cagáňová.

Počet obyvateľov mesta Handlová 17 222

 

 


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka