Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do NR SR 2010

Výsledky volieb do NR SR  z 12.6.2010 nájdete

v súboroch na stiahnutie nižšie.

Oficiálne výsledky nájdete aj na stránke www.statistics.sk

Podľa oficiálnych výsledkov bude prerozdelenie mandátov v NR SR nasledovné:

 

Poradie strán v NR SR podľa počtu mandátov (%)

 • SMER- SD 62 (34,79)
 • SDKÚ-DS 28 (15,42)
 • SaS 22 (12,14 )
 • KDH 15 (8,52)
 • MOST- HÍD 14 (8,12 )
 • SNS 9 (5,07)

Obrázok, prerozdelenie mandátov NR SR, Voľby 12.6.2010


 

Voľby do NR SR 2010 12. jún 2010

7.00 h - 22.00 h

Ako voliť

 1. Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta.
 2. Na hlasovacom lístku môžete zakrúžkovať poradové číslo štyroch kandidátov.
 3. Hlasovací lístok vložíte do obálky a túto do volebnej schránky.

Na hlasovacom lístku neoznačujte kandidátov, ktorí sa vzdali kandidatúry alebo
boli odvolaní politickou stranou. Pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada!
Pozrite zoznam v súbore na stiahnutie nižšie z 10.6.2010!
 

Infomácie pre voliča

 

 • Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a voličského preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný. (Potvrdenie o občianskom preukaze, podľa § 13 zákona 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je právne relevantným dokladom na preukázanie totožnosti voliča v prípade, že volič je zapísaný v zozname voličov alebo hlasuje prostredníctvom voličského preukazu.)
 • Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
 • Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
 • V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok.
 • Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas.
 • Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
 • Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.
 • Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

 

Oznámenia o mieste a čase konania volieb do NR SR boli občanom mesta roznesené

do 18. mája 2010.

V prípade, ak ste oznámenie neobdržali informujte sa u Ing. Tatiana Molnárová, zástupkyňa prednostu MsÚ. tel. 046/1592517(zodpovedná za koordináciu volieb v meste Handlová )
O voličský preukaz môžete požiadať do 10.6.2010.

Voličské preukazy vydáva v meste Handlová sekeratriát prednostu MsÚ Handlová

Adresa: MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7 (1. posch. vpravo, č.d. 26. Mgr. Darina Šafáriková)

Email: sekretp@handlova.sk (predmet správy - VOLIČSKÝ PREUKAZ NR SR 2010)

Fax: 046 542 5614

Obec vydá voličovi na jeho žiadosť voličský preukaz v deň podania žiadosti. V prípade, ak volič požiada o doručenie voličského preukazu prostredníctvom pošty, obec mu zašle voličský preukaz „doporučene do vlastných rúk“.


Vzdanie sa kandidatúry

Dňa 12. mája 2010 ÚVK oznámila vzdanie sa kandidatúry a odvolanie kandidátov, ktorý bol doplnený 10.6.2010. Zoznam v súbore na stiahnutie nižšie.

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o ňom na kandidátnej listine, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

(nekrúžkujte čísla kandidátov uvedených v tomto zozname).

 

Ďalšie informácie

   Rozhodnutie predsedu NR SR - vyhlásenie volieb

PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ROZHODNUTIE  č. 1521 PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára 2010 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

  Podľa čl.89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona
č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

v y h l a s u j e m  voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,

u r č u j e m deň ich konania na sobotu 12. júna 2010.

Pavol Paška, v. r.

Harmonogram technicko - organizačného zabezpečenia Volieb do NR SR v meste Handlová, zoznam členov zodpovedných

za organizačno - technické zabezpečenie volieb a presné vymedzenie 18 -tich volebných okrskov v meste Handlová (POZOR ZMENA v okrsku č. 8 - Ul. Mostná - volí sa v bloku D,

vedľa potravín a č. 11 - Dom Kultúry - volí sa v čitárni DK)

nájdete v súboroch na stiahnutie nižšie.

VOĽBA POŠTOU, VOLIČSKÉ PREUKAZY

V zmysle záverov z porady MV SR k voľbám do NR SR v roku 2010, nižšie uvádzame informácie k voľbe poštou pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a pre voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR a taktiež pokyny

k vydávaniu voličských preukazov.

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia - príloha č. 1 v súbore na stiahnutie nižšie. Žiadosť je v meste Handlová potrebná zaslať na adresu:

Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová do 23.4.2010.
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR - príloha č. 2 v súbore na stiahnutie nižšie. Žiadosť sa zasiela na adresu uvedenú v žiadosti do 23.4.2010.

Voličský preukaz

Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť volič vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského. Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva obci volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (podpis splnomocnenej osoby nemusí byť overený).

Žiadosť môže byť podaná aj e-mailovou poštou (žiadateľ o vydanie voličského preukazu nemusí mať elektronický podpis) a faxovou poštou. Neprijímajú sa žiadosti podané telefonicky.

Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu
- najskôr 30 dní (t.j. 13.5.2010)
- najneskôr 2 dni pred dňom volieb (t.j. 10.6.2010) v úradných hodinách obce. T.j. v Meste Handlová:

Pondelok 7.00-16.00 hod.
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 8.00-16.00 hod.
Štvrtok 7.00-15.00 hod.
Piatok 7.00-14.00 hod.

V roku 2010 boli do volieb do NR SR zaregistrované tieto politické strany (v poradí vylosovanom Ústrednou volebnou komisiou)

 

 1. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
 2. Únia - Strana pre Slovensko
 3. Strana rómskej koalície - SRK
 4. Paliho Kapurková, veselá politická strana
 5. Sloboda a Solidarita
 6. Strana demokratickej ľavice
 7. Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
 8. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
 9. Komunistická strana Slovenska
 10. Slovenská národná strana
 11. NOVÁ DEMOKRACIA
 12. Združenie robotníkov Slovenska
 13. Kresťanskodemokratické hnutie
 14. Ľudová strana Naše Slovensko
 15. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 16. AZEN - Aliancia za Európu národov
 17. SMER - sociálna demokracia
 18. MOST - HÍD

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka