Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Eurovolby2019.jpg

Voľby sa konajú v sobotu 25. mája 2019 v čase 7.00 h – 22.00 h

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Plagát pozvánka na čaj o štvrtej pre prvovoličov

Neformálne združenie tEGLik Handlová a Detská organizácia Fénix pri základnej škole Morovnianska cesta pozývajú vo štvrtok 22. mája sa o 16.00 h na stretnutie „Čaj o štvrtej pre prvovoličov“ v Dome kultúry mesta Handlová. Podujatie bude nabité informáciami o Európskej únii, voľbách a zaujímavými darčekmi pre všetkých účastníkov.

Predvolebné plagáty 

 • Umiestňovanie plagátov pre voľby si kandidujúce subjekty vykonávajú samostatne, na vlastnú zodpovednosť a vylepenie plagátu a jeho tlač si hradia na vlastné náklady. 
 • Počet kandidujúcich subjektov pre voľby je 31. 
 • Rozmer plagátu, ktorým sa môžu kandidujúce subjekty prezentovať je A3. 
 • Kandidujúce subjekty si plagát vylepia len na pole vyznačené príslušným poradovým číslom. Ak nebude plagát vylepený, označené pole ostane prázdne. 
 • Na ostatných miestach verejných priestranstiev, či verejných zariadení na území mesta je vylepovanie volebných plagátov zakázané. Podľa § 2 ods. 2 zákona 181/2014 Zb. o volebnej kampani končí volebná kampaň 48 hodín predo dňom konania volieb, t.j. dňa 22.5.2019 o 23:59 h. V prípade, že bude dochádzať k porušovaniu pravidiel predvolebnej kampane, resp. verejného poriadku kontaktujte hliadku Mestskej polície Handlová 0905 499 384. 
 • Plagátovú plochu zrealizovalo mesto Handlová v zmysle VZN č.2/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane. 

Mesto Handlová oznamuje, že termín delegovania člena do okrskovej volebnej komisie je do 1. apríla 2019

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisiedoručí politická strana alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Adresa na doručovanie oznámení pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Mesto Handlová zverejňuje v zmysle zákona  č.180/2014 Z.Z. adresu na doručovanie oznámení pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Ing. Stanislava Kriváňová, email: stanislava.krivanova@handlova.sk, Kontakt: Budova MsÚ Handlová, kancelária č.26, 1. podlažie vpravo, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, tel.: 046 519 25 33. Zverejnené 22.3.2019            

Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu Mesto Handlová zverejňuje v zmysle zákona  č.180/2014 Z.Z. emailovú adresu na doručovanie oznámení na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: Ing. Stanislava Kriváňová, email: stanislava.krivanova@handlova.sk, tel.: 046 519 25 33. Zverejnené 22.3.2019

Usmernenie k umiestňovaniu voľebných plagátov kandidujúcich politických subjektov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019:

Podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť (ďalej len „obec“), všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

Podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani, volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v  Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. Rozhodnutie, ktorým predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019, bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 28/2019 Z. z. dňa 4. februára 2019.

V nadväznosti na § 82 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na svojom zasadnutí dňa 5. marca 2019 zaregistrovala pre voľby do Európskeho parlamentu kandidátne listiny 31 politických subjektov a určila žrebom čísla kandidátnych listín.

Kandidujúcimi politickými subjektmi (podľa vyžrebovaného čísla kandidátnej listiny) sú:

 1. SMER – sociálna demokracia
 2. Kresťanská demokracia – Život a prosperita
 3. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
 4. KOREKTÚRA – Andrej Hryc
 5. Slovenská národná strana
 6. SME RODINA – Boris Kollár
 7. OBYĆAJNÝ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
 8. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KNADIDÁTI
 9. Strana práce
 10. Strana tolerancie a spolunažívania
 11. HLAS ĽUDU
 12. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
 13. DORPAVA
 14. Kresťanskodemokratické hnutie
 15. Strana zelených Slovenska
 16. MOST – HÍD
 17. PRIAMA DEMOKRACIA
 18. Strana rómskej koalície – SRK
 19. SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
 20. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov
 21. Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 22. DOMA DOBRE
 23. Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce
 24. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
 25. Sloboda a Solidarita
 26. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 27. NAJ – Nezávislosť a Jednota
 28. Kresťanská únia
 29. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia
 30. Demokratická strana                     
 31. NÁRODNÁ KOALÍCIA

Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby obec vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov rozdelila v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických subjektov, tzn. na 31 rovnakých plôch. Ak kandidujúci politický subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre tento kandidujúci subjekt prázdne. Na toto miesto nebude možné umiestniť volebný plagát iného kandidujúceho politického subjektu.

Zároveň upozorňujeme, že v čase volebného moratória, t. j. 48 hodín predo dňom konania volieb a v deň konania volieb nie je možné umiestňovať nové volebné plagáty na vyhradené miesta. Volebné plagáty kandidujúcich politických subjektov, ktoré boli umiestnené na vyhradených miestach počas volebnej kampane, nie je v čase volebného moratória potrebné odstrániť.

Právo voliť: Podľa zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú aj občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
• najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku,
• majú povolený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
• neboli pozbavení volebného práva v členskom štáte Európskej únie, ktorého sú štátnymi občanmi.

Právo byť volený: Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť podľa uvedeného volebného zákona zvolený občan iného členského štátu, ktorý:
• najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov veku,
• má povolený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
• nebol pozbavený práva kandidovať v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom,
• nenastali u neho prekážky vo výkone volebného práva.

Zápis do zoznamu voličov

 1. Občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má povolený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a chce sa zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu v Slovenskej republike, bude dopísaný do zoznamu voličov v obci jeho trvalého pobytu na základe predloženia žiadosti a vyhlásenia. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov sa predkladá obci najneskôr 40 dní predo dňom volieb (najneskôr 15.4.2019). 
 2. Občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý nemá povolený trvalý pobyt a na území Slovenskej republiky sa zdržiava dlhšie ako tri mesiace a chce sa zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu v Slovenskej republike musí požiadať o registráciu prvého povolenia. Žiadosť o registráciu prvého povolenia občan iného členského štátu Európskej únie podáva osobne na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru podľa bydliska. K žiadosti je občan iného členského štátu Európskej únie povinný predložiť cestovný doklad. Príslušný policajný útvar vydá v deň podania žiadosti potvrdenie o registrácii prvého povolenia. Prípadné informácie podajú policajti na jednotlivých oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru, ktoré sú dislokované v rámci Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Bratislava, Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica a Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Prešov. Do zoznamu voličov v obci jeho trvalého pobytu bude dopísaný na základe predloženia žiadosti a vyhlásenia. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov sa predkladá obci najneskôr 40 dní predo dňom volieb (najneskôr 15.4.2019).

Tlačivá a vzory na stiahnutie nájdete po klinutí sem 

Hranice volebných okrskov pre voľby do Európskeho parlamentu, 25.5.2019

Informovanie voličov

Voličom zapísaným do zoznamu voličov obec doručí oznámenie o čase a mieste konania volieb. V oznámení bude uvedené číslo volebného okrsku, adresa volebnej miestnosti
a informácia o úprave hlasovacieho lístka. Ak nebude môcť volič voliť vo volebnom okrsku, ktorý je uvedený v oznámení, môže požiadať na obecnom úrade o vydanie voličského preukazu. Voličský preukaz umožňuje hlasovať v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.

 • Predseda národnej rady Slovenkej republiky z 1. februára 2019  vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil ich deň konania  sobotu 25.5.2019 
 • Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.

Dátum a čas konania volieb: Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa vykonajú v sobotu 25. mája 2019 od 7.00 do 22. 00 h. Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov. Oficiálne ohlásenie volieb do Európskeho parlamentu nájdete po kliknutí tu.


 

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

webygroup

English version
Úvodná stránka