Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Verejné vyhlášky Spoločného obecného úradu

Verejné vyhlášky Spoločného OBECNÉHO úradu v Handlovej

Kontakt na spoločný úrad a náplň nájdete po kliknutí sem

Mesto Handlová je príslušným stavebným úradom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Na tomto mieste nájdete verejné vyhlášky, ktoré:

 • spĺňajú ustanovenia v územnom konaní podľa § 36 ods.4 stavebného zákona: Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia oznámi stavebný úrad začatie územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.
 • v stavebnom konaní  podľa § 61 ods.4 stavebného zákona: Pri líniových stavbách  alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa ods.3
 • podľa § 26 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou je zverejnené na verejne prístupnej oznamovacej tabuli Mestského úrad v Handlovej,  Spoločného obecného úradu v Handlovej a na www. stránke mesta.

Do podkladov rozhodnutí je možné nahliadnuť na stavebnom úrade: Mestský úrad Handlová, číslo dverí 10,11 (predovšetkým v dni pondelok a streda 8,00-16,00 hod., piatok 7,00 – 14,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadostiam a návrhom uplatniť najneskôr v lehote stanovenej v oznámení, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

 


 
 1. O Z N Á M E N I E o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie. Žiadatelia : Vlastníci bytového domu 29. augusta č. 53 - 59 Handlová

 2. O Z N Á M E N I E o začatí územného konania líniovej stavby a pozvánka na ústne pojednávanie s miestnym šetrením. Navrhovateľ : Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.,

       Obrázková príloha k Oznámeniu o začatí územného konania líniovej stavby

 1. S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Handlová, oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP, odstúpilo dňa 15.02.2017 stavebnému úradu spis vo veci odhlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác žiadateľa : Eurocentrum Cafe, s.r.o.
 2. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia marec 2017

 3. O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania, pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie...

 4. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia 2017

 5. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia 2017

 6. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia 2016

 7. O Z N Á M E N I E o začatí konania o zmene stavby. Žiadateľ : Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou, adresa : Mestský úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, Námestie slobody č.14,

 8. O Z N Á M E N I E o začatí stavebného - vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie spojené s miestnym zisťovaním. Dňa 23.11.2016 podala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

 9. O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu pojednávaniu a miestnemu zisťovaniu. Navrhovateľ : Michal Kruppa,

 10. R O Z H O D N U T I E...p r e r u š u j e do doplnenia žiadosti o stavebné povolenie o chýbajúce náležitosti podľa výzvy stavebného úradu č. SÚ 2016/1186/7998/2017/166-2 zo dňa 11.01.2017

 11. Povolenie na vodnú stavbu - ROZHODNUTIE

 12. O Z N Á M E N I E o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie. Žiadatelia : Vlastníci bytového domu Okružná č. 13 - 23 Handlová, v zastúpení Okresným správcovským bytovým družstvom Prievidza, adresa : 971 01 Prievidza, Stavbárov č. 6 požiadali dňa 28.11.2016 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu “

 13. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia

 14. O z n á m e n i e o začatí kolaudačného konania a pozvanie k miestnemu šetreniu Stavebné úpravy bytu č. 7 a bytu č. 8,  v bytovom dome súpisné číslo 1795. 

 15. O Z N Á M E N I E o začatí územného konania stavby a pozvánka na ústne pojednávanie s miestnym šetrením. Navrhovateľ : MUDr. Mária Mihálová,

 


 

webygroup

English version
Úvodná stránka