Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Verejné vyhlášky Spoločného obecného úradu

Kontakt na spoločný úrad a náplň nájdete po kliknutí sem

Mesto Handlová je príslušným stavebným úradom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Na tomto mieste nájdete verejné vyhlášky, ktoré:

 • spĺňajú ustanovenia v územnom konaní podľa § 36 ods.4 stavebného zákona: Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia oznámi stavebný úrad začatie územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.
 • v stavebnom konaní  podľa § 61 ods.4 stavebného zákona: Pri líniových stavbách  alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa ods.3
 • podľa § 26 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou je zverejnené na verejne prístupnej oznamovacej tabuli Mestského úrad v Handlovej,  Spoločného obecného úradu v Handlovej a na www. stránke mesta.

Do podkladov rozhodnutí je možné nahliadnuť na stavebnom úrade: Mestský úrad Handlová, číslo dverí 10,11 (predovšetkým v dni pondelok a streda 8,00-16,00 hod., piatok 7,00 – 14,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadostiam a návrhom uplatniť najneskôr v lehote stanovenej v oznámení, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Spoločný stavebný úrad pripravuje pre vašu informáciu prehľady rozhodnutí s mesačnou periodicitou. Aktuálny sumár rozhodnutí v roku 2017 nájdete po kliknutí sem.


 
 1. Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. FTTH - Handlová (vrátane mapy umiestnenia). VV zo dňa 15.11.2017

 2. Stavebné povolenie pre Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., v zastúpení EDWIN, s.r.o., stavba "Handlová – Rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7703, úsek stožiar č. 2 – stožiar č. 9, nová trasa.V súbore aj grafické znázornennie.VV zo dňa 9.11.2017

 3. Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu pojednávaniu a miestnemu zisťovaniu na 28.11.2017, Zateplenie obvodového plášťa bytového domu, Handlová, 972 51, Ul. 29. augusta č. 53-59. VV zo dňa 27.10.2017.

 4. Handlová - KR, stav. úpravy bytu, Vezprémi, verejnou vyhláškou. VV z 27102017

 5. Stavebné povolenie: stavebné úpravy bytu v bytovom dome na ul. Morovnianska cesta č. 42. VV zo dňa 5.10.2017

 6. Stavebné povolenie: stavebné úpravy bytu v bytovom dome na ul. 29. augusta v bytovom dome č. 84. VV zo dňa 5.10.2017

 7. Stavebné povolenie: stavebné úpravy bytu v bytovom dome na ul. Morovnianska cesta  č.32. VV zo dňa 5.10.2017

 8. Stavebné povolenie: líniová stavba : Handlová, Horný koniec, rekonštrukcia 312/ts/handlova sm. VV zo dňa 29.8.2017

 9. Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, "Stavebné úpravy bytu na ul. Morovnianska cesta. VV zo dňa 14.9.2017

 10. Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania "Stavebné úpravy bytu na ul. Morovnianska cesta". VV zo dňa 14.9.2017

 11. Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu pojednávaniu a miestnemu zisťovaniu "Rekonštrukcia komína v byte a osadenie krbových kachiel na Ul. ČSA". VV zo dňa 14.9.2017. 
 12. Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie Handlová – Rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7703. Ústne pojednávanie 10.10.2017. VV zo dňa 7.9.2017.
 1. Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie: Pálenica - Handlová. Ústne prerokovanie 26.09.2017 o 10.00 h. VV zo dňa 21.8.2017

 2. Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania líniovej stavby  a pozvanie na ústne pojednávanie„Prievidza – Prekládka VNV č. 260  úsek 14 a č. 295 úsek 163. Ústne prerokovanie 19.9.2017. VV zo dňa 8.8.2017

 3. Oznámenie o začatí územného konania rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby a pozvanie na ústne rokovanie s miestnym šetrením íniovej stavby: Verejná elektronická komunikačná sieť UPC FTTB Handlová, INFOTEL spol. s.r.o..
  VV zo dňa 31.7.2017
  .

 4. Oznámenie o začatí územného konania rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby a pozvanie na ústne rokovanie s miestnym šetrením Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. FTTH - Handlová zo dňa 31.7.2017

 5. Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania, oznámenie o upustení od miestneho šetrenia a ústneho prerokovania: Líniová stavba " Handlová, Horný koniec, rekonštrukcia 312/ts/handlova_sm" zo dňa 31.7.2017

 6. Stavebné povolenie: Zateplenie západnej štítovej steny ul. 29. augusta č. 70-76 Handlová. VV zo dňa 31.7.2017

 7. Oznámenie o začatí územného konania, Kúpalisko Handlová líniová stavba - miestne šetrenie na 6.9.2017. VV zo dňa 27.7.2017 

 8. Stavebné povolenie Zateplenie bytového domu, ul. Okružná 13-23, Handlová. VV zo dňa 11.7.2017

 9. Stavebné povolenie Zateplenie bytového domu, ul. Okružná 2-8, Handlová. VV zo dňa11.7.2017

 10. Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou, úprava bytu Partizánska. VV zo dňa 11.7.2017

 11. Handlová - oznámenie spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou 29. augusta 70-76

 12. Handlová - stavebné povolenie zateplenie Mostná 29-39

 13. Handlová - stavebné povolenie, stav. úpravy bytu, Čápová, verejná vyhláška

 14. Handlová - oznámenie spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou Okružná 2-8

 15. Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, Handlová – Rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7703, úsek stožiar č. 2 – stožiar č. 9, nová trasa, stavebník : Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 36 442 151
  v zastúpení : EDWIN, s.r.o., adresa : 821 09 Bratislava, Ružová dolina č. 10
    a Mapka k Rozhodnutiu o umiestnení líniovej stavby, Handlová – Rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7703, úsek stožiar č. 2 – stožiar č. 9, nová trasa, stavebník : Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 36 442 151 v zastúpení : EDWIN, s.r.o., adresa : 821 09 Bratislava, Ružová dolina č. 10

 16. Stavebné a kolaudačné rozhodnutia - sumár k 4/2017

 17. Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie. Žiadatelia : Vlastníci bytového domu 29. augusta č. 53 - 59 Handlová

 18. Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby a pozvánka na ústne pojednávanie s miestnym šetrením. Navrhovateľ : Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.,  Obrázková príloha k Oznámeniu o začatí územného konania líniovej stavby

 19. Stavebné povolenie Mesto Handlová, oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP, odstúpilo dňa 15.02.2017 stavebnému úradu spis vo veci odhlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác žiadateľa : Eurocentrum Cafe, s.r.o.
 20. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia marec 2017

 21. Oznámenie o začatí stavebného konania, pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie.

 22. Oznámenie o začatí konania o zmene stavby. Žiadateľ : Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou, adresa : Mestský úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, Námestie slobody č.14,

 23. Oznámenie o začatí stavebného - vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie spojené s miestnym zisťovaním. Dňa 23.11.2016 podala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

 24. Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu pojednávaniu a miestnemu zisťovaniu. Navrhovateľ : Michal Kruppa,

 25. Rozhodnutie p r e r u š u j e do doplnenia žiadosti o stavebné povolenie o chýbajúce náležitosti podľa výzvy stavebného úradu č. SÚ 2016/1186/7998/2017/166-2 zo dňa 11.01.2017

 26. Povolenie na vodnú stavbu - ROZHODNUTIE

 27. Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie. Žiadatelia : Vlastníci bytového domu Okružná č. 13 - 23 Handlová, v zastúpení Okresným správcovským bytovým družstvom Prievidza, adresa : 971 01 Prievidza, Stavbárov č. 6 požiadali dňa 28.11.2016 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu “

 28. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia

 29. Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k miestnemu šetreniu Stavebné úpravy bytu č. 7 a bytu č. 8,  v bytovom dome súpisné číslo 1795. 

 30. Oznámenie o začatí územného konania stavby a pozvánka na ústne pojednávanie s miestnym šetrením. Navrhovateľ : MUDr. Mária Mihálová,

 31. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia 2016


 

dnes je: 17.11.2017

meniny má: Klaudia

webygroup

English version
Úvodná stránka