Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Verejné vyhlášky Spoločného stavebného úradu

Verejné vyhlášky Spoločného stavebného úradu v Handlovej

Kontakt na spoločný úrad a náplň nájdete po kliknutí sem

Mesto Handlová je príslušným stavebným úradom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Na tomto mieste nájdete verejné vyhlášky, ktoré:

 • spĺňajú ustanovenia v územnom konaní podľa § 36 ods.4 stavebného zákona: Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia oznámi stavebný úrad začatie územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.
 • v stavebnom konaní  podľa § 6 ods.4 stavebného zákona: Pri líniových stavbách  alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa ods.3
 • podľa § 26 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou je zverejnené na verejne prístupnej oznamovacej tabuli Mestského úrad v Handlovej,  Spoločného obecného úradu v Handlovej a na www. stránke mesta.

Do podkladov rozhodnutí je možné nahliadnuť na stavebnom úrade: Mestský úrad Handlová, číslo dverí 10,11 (predovšetkým v dni pondelok - streda 8,00-14,00 hod., piatok 7,00 – 13,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadostiam a návrhom uplatniť najneskôr v lehote stanovenej v oznámení, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

 


 
 1. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia 2017

 2. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia 2016

 3. O Z N Á M E N I E o začatí konania o zmene stavby. Žiadateľ : Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou, adresa : Mestský úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, Námestie slobody č.14,

 4. O Z N Á M E N I E o začatí stavebného - vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie spojené s miestnym zisťovaním. Dňa 23.11.2016 podala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

 5. O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu pojednávaniu a miestnemu zisťovaniu. Navrhovateľ : Michal Kruppa,

 6. R O Z H O D N U T I E...p r e r u š u j e do doplnenia žiadosti o stavebné povolenie o chýbajúce náležitosti podľa výzvy stavebného úradu č. SÚ 2016/1186/7998/2017/166-2 zo dňa 11.01.2017

 7. Povolenie na vodnú stavbu - ROZHODNUTIE

 8. O Z N Á M E N I E o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie. Žiadatelia : Vlastníci bytového domu Okružná č. 13 - 23 Handlová, v zastúpení Okresným správcovským bytovým družstvom Prievidza, adresa : 971 01 Prievidza, Stavbárov č. 6 požiadali dňa 28.11.2016 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu “

 9. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia

 10. O z n á m e n i e o začatí kolaudačného konania a pozvanie k miestnemu šetreniu Stavebné úpravy bytu č. 7 a bytu č. 8,  v bytovom dome súpisné číslo 1795. 

 11. O Z N Á M E N I E o začatí územného konania stavby a pozvánka na ústne pojednávanie s miestnym šetrením. Navrhovateľ : MUDr. Mária Mihálová,

 12. O Z N Á M E N I E o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie.
  Žiadatelia : Vlastníci bytového domu Mostná č. 29 - 39 Handlová

 13. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia

 14. S T A V E B N É P O V O L E N I E
  Žiadateľ : Ján Hliva, adresa : 972 51 Handlová, MC 2/48, podal dňa : 23.09.2016, na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby : „ Stavebné úpravy bytu č. 48 a bytu č. 49 “

 15. R O Z H O D N U T I E Navrhovateľ : Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou, administratívna adresa : Mestský úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, Námestie slobody č.14, podal dňa : 25.08.2016, na stavebnom úrade v Handlovej návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia : " Workoutové ihrisko Ul. P. Dobšinského "

 16. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia

 17. ROZHODNUTIE...zmenu stavby „ Stavebné úpravy bytu “ bytu č. 1 v bytovom dome č. súp. 223 na ul. Prievidzskej č. 35 na pozemku parc. č. 1452 v k.ú. Handlová stavebníka : Eurocentrum Credit, s.r.o.,

 18. O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie. Žiadateľ : Ján Hliva, adresa : 972 51 Handlová, MC 2/48, podal dňa : 23.09.2016, na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby : „Stavebné úpravy bytu č.48 a bytu č.49...

 19. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia

 20. S T A V E B N É P O V O L E N I E Žiadatelia: Mgr. Michal Majdán a Mgr. Zuzana Majdánová, adresa : 972 51 Handlová, ul. MC 16/7, podali dňa : 02.0.82016, na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby : „ Stavebné úpravy bytu č. 7 a bytu č. 8 “

 21. O Z N Á M E N I E o začatí územného konania o využívaní územia a pozvánka na ústne pojednávanie s miestnym šetrením. Navrhovateľ : Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou, administratívna adresa : Mestský úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, Námestie slobody č.14, podal dňa : 25.08.2016, na stavebnom úrade v Handlovej návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia : " Workoutové ihrisko Ul. P. Dobšinského "

 22. R O Z H O D N U T I E Navrhovateľ : Slovak Telekom, a.s. Bratislava, adresa : 817 62 Bratislava, Bajkalská č. 28, v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou : NEVITEL, a.s., adresa : 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta č. 40 podal dňa 30.05.2016 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „ BTS PD_HNV Prievidza _ Handlová “

 23. S T A V E B N É P O V O L E N I E Žiadateľ : PharmDr. Tereza Koprnová, adresa : 972 51 Handlová, ul. 29.augusta 4/4, podal dňa : 14.07.2016, na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby : „ Návrh prekladu nad otvorom v stredovom nosnom múre “, v byte číslo 4, na ul. 29augusta , v bytovom dome súpisné číslo78, na pozemku parcelné číslo reg. CKN : 500, v katastrálnom území Handlová

 24. R O Z H O D NU T I E Obec Ráztočno, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

 25. R O Z H O D NU T I E Obec Jalovec, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

 26. OZNÁMENIE o zahájení opakovaného správneho konania o odstránení stavby s posúdením dodatočného povolenia stavby.

 27. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia 2016

 28. O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie. Žiadateľ : PharmDr. Tereza Koprnová, adresa : 972 51 Handlová, ul. 29.augusta 4/4, podal dňa : 14.07.2016, na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu : „ Návrh prekladu nad otvorom v stredovom nosnom murive “

 29. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia 2016

 30. O Z N Á M E N I E o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho pojednávania. Navrhovateľ : Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, adresa : 921 80 Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834 podal dňa 23.05.2016 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vyvlastnenie nasledovných častí pozemkov : - v katastrálnom území Jalovec

 31. O Z N Á M E N I E o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho pojednávania. Navrhovateľ : Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, adresa : 921 80 Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834 podal dňa 23.05.2016 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vyvlastnenie nasledovných častí pozemkov : - v katastrálnom území Ráztočno

 32. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia 2016

 33. O Z N Á M E N I E o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho pojednávania. Navrhovateľ : Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, adresa : 921 80 Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834

 34. S T A V E B N É P O V O L E N I E Žiadateľ : Michal Kruppa, adresa : 972 51 Handlová, ul. Okružná č. 41/7 požiadal dňa 18.04.2016 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Stavebné úpravy bytu “

 35. O Z N Á M E N I E o začatí územného konania stavby a pozvánka na ústne pojednávanie s miestnym šetrením

 36. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia 2016

 37. S T A V E B N É     P O V O L E N I E  Žiadatelia : Erich Veszprémi a Diana Veszprémiová, adresa : 972 51 Handlová, ul. ČSA 32/13 požiadali dňa 11.01.2016 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Rekonštrukcia komína v byte a osadenie krbových kachiel “

 38. K O L A U D A Č N É      R O Z H O D N U T I E  Navrhovatelia : Lukáš Školník, adresa : 972 51 Handlová, Morovnianska cesta 46/3 a Ing. Miroslava Miháliková, adresa : 972 51 Handlová, Morovnianska cesta 46/3  podali  dňa 21.01.2016 na Spoločnom  obecnom úrade

 39. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia 2016

 40. O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Žiadateľ : Mgr. Ján Kečkeš, adresa : 972 51 Handlová, ul. Parková č. 13 

 41. OZNÁMENIE o zahájení správneho konania o odstránení stavby a posúdenie dodatočného povolenia stavby...správne konanie o odstránení stavby s možnosťou dodatočného povolenia stavby – stavebné úpravy bytu – realizácia nových murovaných deliacich priečok hygienického jadra v upravenej dispozícii bytu č. 1 na ul. Prievidzská č. 35 č. súp. 223 na pozemku parc.č. 1452 v k.ú. Handlová 

 42. O ZN ÁME N I E o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Žiadateľ : Dávid Chrenovský 

 43. O ZN ÁME N I E o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Žiadateľka : Ružena Jakubcová 

 44. O ZN ÁME N I E o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Žiadatelia : Jozef Polák a Alena Polákov 

 45. O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu pojednávaniu a miestnemu zisťovaniu. Navrhovatelia : Lukáš Školník a Ing. Miroslava Miháliková

 46. S T A V E B N É P O V O L E N I E Žiadateľ : Anton Bulák

 47. O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Žiadatelia : Erich Veszprémi a Diana Veszprémiová

 48. O Z N Á M E N I E o začatí územného konania rozhodnutia o umiestnení stavby a pozvanie na ústne rokovanie s miestnym šetrením

 49. O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

 50. O Z N Á M E N I E o konaní o zmene územného rozhodnutia o využívaní územia a pozvánka na ústne pojednávanie s miestnym šetrením.

 51. Stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia vo formáte .xls na stiahnutie

 52. KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE: Navrhovateľ : Vlastníci bytového domu ul. Partizánska č. 7-13, 972 51 Handlová, v zastúpení Ing. Rudolfom Vlkom, konateľom MsBP Handlová, s.r.o.

 53. Zastavenie stavebného konania Males s.r.o.

 54. Zastavenie stavebného konania Males s.r.o. II.

 55. Zastavenie stavebného konania Holes s.r.o.

 56. KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE: SPP - Distribúcia a.s., adresa : 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, podal dňa : 10.09.2015, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia líniovej stavby : „ Obnova NTL plynovodov Handlová IV etapa - 1.stavebný celok “, v k.ú. Handlová.

 57. STAVEBNÉ POVOLENIE: HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. adresa : 972 51 Handlová, Štrajková 1, podal dňa : 30.03.2015 na stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu : " SO 06 Teplovodná prípojka pre PK 1 "

 58. O Z N Á M E N I E o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie. Žiadateľ : MALES, s.r.o., adresa : 965 01 Žiar nad Hronom, SNP č. 16

 59. O Z N Á M E N I E o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie. Žiadateľ : MALES, s.r.o., adresa : 965 01 Žiar nad Hronom, SNP č. 16

 60. O Z N Á M E N I E o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie.Žiadateľ : HOLES, s.r.o., adresa : 966 24 Janova Lehota č. 274

 61. O Z N Á M E N I E o opakovanom ústnom prerokovaní stavebného konania, pozvanie na miestne šetrenie. Žiadateľ : HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. adresa : 972 51 Handlová, Štrajková 1,

 62. S T A V E B N É P O V O L E N I E Žiadateľ : Peter Mészaroš, adresa : 972 51 Handlová, 29. augusta 95/15 požiadal dňa 13.08.2015 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu bytového domu 29. augusta 95/15 Handlová “

 63. O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Žiadateľ : Peter Orth, adresa : 972 51 Handlová, Nová Lehota č. 39

 64. O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu pojednávaniu a miestnemu zisťovaniu. Navrhovateľ : Vlastníci bytového domu ul. Partizánska č. 7-13, 972 51 Handlová, v zastúpení Ing. Rudolfom Vlkom, konateľom MsBP Handlová, s.r.o., adresa : 972 51 Handlová, Pekárska 16

 65. K O L A U D A Č N É R O Z H O D N U T I E Navrhovateľka : Mgr. Monika Vinúrová, adresa : 972 46 Čereňany, Žnatínska 161/9

 66. O z n á m e n i e o začatí kolaudačného konania a pozvanie k miestnemu šetreniu. Navrhovateľ : SPP - Distribúcia a.s., adresa : 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b

 67. O Z N Á M E N I E o začatí územného konania líniovej telekomunikačnej stavby a pozvanie na ústne rokovanie s miestnym šetrením.

 68. Kolaudačné rozhodnutie, navrhovateľ: Ing. Eva Šablová, 972 51 Handlová, MC 52/1, podal dňa : 10.07.2015, na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmenu stavby : „ Stavebné úpravy bytu “ , v byte č. 1, ul. MC 52, 

 69. Verejná vyhláška, Kolaudačné rozhodnutie, navrhovateľ: Vlastníci bytového domu Okružná č. 11, 972 51 Handlová, v zastúpení Ing. Radoslavom Ciglanom, konateľom spoločnosti HANDIMEX – BYT, spol. s.r.o., adresa : 972 51
  Handlová, Mostná č. 71

 70. Verejná vyhláška, Kolaudačné rozhodnutie, navrhovateľ: Vlastníci bytového domu Morovnianska cesta 35-37-39, 972 51 Handlová, v zastúpení Ing. Radoslavom Ciglanom, konateľom spoločnosti HANDIMEX – BYT, spol. s.r.o., adresa : 972 51 Handlová, Mostná č. 71

 71. Verejná vyhláška, Rozhodnutie, žiadosti o vydanie dodatočného stavebného povolenia stavebníčky Jany Sirotňákovej, adresa : 972 51Handlová, Mostná 29/7 a podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona

 72. S T A V E B N É P O V O L E N I E
  Žiadatelia : Imrich Karásek a Antónia Karáseková, adresa : 972 51 Handlová, ČSA 18/10
  požiadali dňa 04.06.2015 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Stavebné úpravy bytu v byte č. 10, 11 v bytovom dome č. súp. 238 na ul. ČSA č. 18 na pozemku parc.č. 2322 v k.ú. Handlová v stavebnom konaní.

 73. O Z N Á M E N I E o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie.

 74. O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu pojednávaniu a miestnemu zisťovaniu.
  Navrhovateľ : Vlastníci bytového domu Okružná č. 11, 972 51 Handlová, v zastúpení Ing.
  Radoslavom Ciglanom, konateľom spoločnosti HANDIMEX – BYT, spol. s.r.o. adresa : 972 51 Handlová, Mostná 71 podal dňa 08.07.2015 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmenu stavby „ Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu ul. Okružná 11, 972 51 Handlová “ bytového domu č. súp. 1856 na pozemku parc.č. 1436/210 v k.ú. Handlová.

 75. O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu pojednávaniu a miestnemu zisťovaniu.
  Navrhovateľ : Vlastníci bytového domu Morovnianska cesta 35-37-39, 972 51 Handlová,
  v zastúpení Ing. Radoslavom Ciglanom, konateľom spoločnosti HANDIMEX – BYT, spol. s.r.o. adresa : 972 51 Handlová, Mostná 71 podal dňa 08.07.2015 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmenu stavby „Bytový dom – Zateplenie obvodového plášťa a strešnej konštrukcie ul. Morovnianska cesta č. 35-37-39 Handlová “ bytového domu č. súp. 1731 na pozemku parc.č. 1436/265 v k.ú. Handlová.

 76. K O L A U D A Č N É R O Z H O D N U T I E
  Navrhovateľ : Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., adresa : ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, podal dňa : 10.04.2015, na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú stavbu : „ Handlová-sever-zahustenie TS 175/ts/913 “, na ktorú bolo vydané mestom Handlová územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom SÚ 2012/7729/1708-2/2013/294, dňa 10.01.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť, stavebné povolenie pod číslom SÚ 2013/1334/326-2, dňa 25.03.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.04.2013, na pozemkoch ul. Okružná, Prievidzská v Handlovej.

 77. Vlastníci bytového domu ul. Partizánska č. 7-13, 972 51 Handlová v zastúpení
  Ing. Rudolfom Vlkom, konateľom MsBP Handlová, s.r.o., adresa : 972 51 Handlová, Pekárska 16 požiadali dňa 27.03.2015 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Bytový dom – zateplenie obvodového plášťa ul. Partizánska č. 7-13 Handlová “ bytového domu č. súp. 161 na pozemku parc.č. 475 v k.ú. Handlová v spojenom územnom a stavebnom konaní.

 78. Róbert Horák a Katarína Horák Zderková, adresa : 972 51 Handlová,
  Prievidzská 27/17 požiadali dňa 19.03.2015 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Stavebné úpravy bytu “ v byte č. 17 v bytovom dome č. súp. 221 na ul. Prievidzskej č. 27 na pozemku parc.č. 1448 v k.ú. Handlová v stavebnom konaní.

 79. Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Žiadatelia : Lukáš Školník, adresa : 972 51 Handlová, Prievidzská 2/5 a Ing. Miroslava Miháliková podali dňa  04.05.2015 na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Stavebné úpravy bytu “ v byte č. 3 v bytovom dome č. súp. 1797 na Morovnianskej ceste č. 46 na pozemku parcelné číslo 1436/234 v kat. území Handlová. 

 80. Oznámenie o začatí stavebného konania, oznámenie miestneho šetrenia a ústneho prerokovania. Žiadateľ : Handlovská energetika, s.r.o. adresa : 972 51 Handlová, Štrajková 1, podal dňa : 30.03.2015 na stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu : " SO 06 Teplovodná prípojka pre PK 1 ", na pozemkoch v kat. území Handlová, po kliknutí sem
 81. Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k miestnemu šetreniu. Navrhovateľ : Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., adresa : 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, podal dňa : 10.04.2015 na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia líniovej stavby : „ Handlová - sever - zahustenie TS 175/ts/913 “, na pozemkoch v k.ú. Handlová, po kliknutí sem
 82. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Stavebné úpravy bytu “ v bytovom dome č. súp. 221 na Prievidzskej ulici č. 27 v byte č. 17 na pozemku parcelné číslo 1448 v kat. území Handlová, po kliknutí sem
 83. Vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Bytový dom - zateplenie obvodového
  plášťa ul. Partizánska č. 7-13 Handlová “ bytového domu č. súp. 161 na pozemku parc.č. 475 v k.ú. Handlová, po kliknutí sem
 84. Stavebné povolenie na zmenu stavby „ Stavebné úpravy bytu “ v byte č. 11 v bytovom dome č. súp. 1947 na ul. Mostnej č. 9 na pozemku parc.č. 1509/5 v k.ú. Handlová v stavebnom konaní, po kliknutí sem

 85. Kolaudačné rozhodnutie zmeny stavby „  Nadstavba jestvujúceho komínového telesa “ v byte č. 3 na ulici 29. augusta č. 62 v bytovom dome č. súp. 84 na pozemku parc. č. 469/1 v k.ú. Handlová, nájdete po kliknutí sem

 86. Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu pojednávaniu a miestnemu zisťovaniu , na  zmenu  stavby  „  Stavebné  úpravy  bytu  "  v byte č.  43 v bytovom  dome  č.  súp.  1860  na  Okružnej  ulici  č.  7,nájdete po kliknutí sem

 87. O známenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania zmenu stavby „ Stavebné úpravy bytu “ v bytovom dome č. súp. 1947 na Mostnej ulici č. 9 v byte č. 11 na pozemku parcelné číslo 1509/5 v kat. území Handlová. nájdete po kliknutí sem

 88. Rozhodnutie - D.N. TRADE s.r.o., adresa : Mierová 64, 821 05 Bratislava, vydanie súhlasu ku zmeny stavby pred dokončením :  Čerpacia stanica pohonných hmôt Handlová, Prievidzská - výdaj LPG, nájdete po kliknutí sem.

 89. Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k miestnemu šetreniu D.N. TRADE s.r.o., adresa : Mierová 64, 821 05 Bratislava, podal dňa : 13.10.2014  - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby :  „ Čerpacia stanica pohonných hmôt Handlová- Prievidzská, výdaj LPG, nájdete po kliknutí sem

 90. Rozhodnutie návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : " Opatrenia na prítokoch Handlovky – Račí potok ", pre  Slovenský vodohospodársky podnik š.p.  921 80 Piešťany, Riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834

 91. Rozhodnutie - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : " Handlová – stabilizačné opatrenia na toku Handlovka ",  na pozemkoch  vodného toku Handlovka, v katastrálnom území Handlová, pre Slovenský vodohospodársky podnik š.p.  921 80 Piešťany, Riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834

 92. Rozhodnutie na  vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia :  " Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Handlová ", umiestnenej na pozemkoch v k. ú. Handlová pre Mesto Handlová, zastúpené primátorom mesta Ing. Rudolfom Podobom,   adresa : 972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7,

 93. Rozhodnutie o umiestnení stavby 11_F-F2BTS_PD_HND_Stožiar TMO_Vodáreň. Navrh ovateľ : Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení : TELECOMPROJEKT s.r.o. 851 02 Bratislava, Pajštúnska 1,  

 94. Oznámenie o začatí územného konania  líniovej  stavby  a pozvánka  na ústne pojednávanie s miestnym šetrením. Navrhovateľ : Slovenský vodohospodársky podnik š.p. adresa :  921 80 Piešťany, Riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, podal  dňa : 07.08.2014,  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : " Handlová – stabilizačné opatrenia na toku Handlovka ", 

 95. Oznámenie o začatí územného konania  líniovej  stavby  a pozvánka  na ústne pojednávanie s miestnym šetrením.Navrhovateľ : Slovenský vodohospodársky podnik š.p. adresa :  921 80 Piešťany, Riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, podal  dňa : 05.08.2014,  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : " Opatrenia na prítokoch Handlovky – Račí potok ",

 96. Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania „ Stavebné úpravy bytu “ v bytovom dome č. súp. 1860 na Okružnej ulici č. 7 v byte č. 43.

 97. Rozhodnutie  o návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : " MOK Handlová Morovnianska ",  na pozemkoch  ul. Nám. baníkov, Prievidzská, Morovnianska,  v  katastrálnom území Handlová.

 98. Oznámenie o začatí územného konania  rozhodnutia o využívaní územia  a pozvanie na ústne rokovanie s miestnym šetrením- Detské ihrisko v k. ú. Handlová, nájdete po kliknutí sem

 99. Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby a pozvánka na ústne pojednávanie s miestnym šetrením o umiestnení líniovej stavby : " MOK Handlová Morovnianska, nájdete po kliknutí sem
 100. Oznámenie o začatí stavebného konania, stavebné úpravy bytu - vybúranie otvoru medzi kuchyňou a obývacou izbou, stavebná úprava bytového jadra ,v byte č. 30, ul. MC 2, súpisné číslo stavby 1723, nájdete po kliknutí sem
 101. Oznámenie o začatí stavebného konania,  upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Nadstavba jestvujúceho komínového telesa v bytovom dome č. súp. 84 na ul. Prievidzská č. 9, nájdete po kliknutí sem.

 102. Oznámenie o začatí stavebného konania,  upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania., Stavebné úpravy bytu č. 17 v bytovom dome č. súp. 217 na ul. Partizánska č. 9., nájdete po kliknutí sem.

 103. Kolaudačné rozhodnutie verejnou vyhláškouna zmenu stavby 2-izbový byt BD 29. augusta 79/22, Handlová, stavebné úpravy, nájdete po kliknutí sem.
 104. Kolaudačné rozhodnutie„ Handlová-ul. Údernícka – Zahustenie ZS175/ts/handlova“ z 20.3.2014 nájdete po kliknutí sem
 105. Obec Veľká Čausa, Spoločný obecný úrad Handlová:  Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie "Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza" z 20.3.2014 nájdete po kliknutí sem
 106. Stavebné povolenie: "Zateplenie obvodového plášťa a strešnej konštrukcie ul. Morovnianska cesta č. 35-37-39 Handlová“  bytového domu č. súp. 1731 z 28.2.2014 nájdete po kliknutí sem
 107. Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k miestnemu šetreniu (3.3.2014) SSE Disribúcia Žilina,  Handlová- ul. Údernícka – Zahustenie ZS175/ts/handlova, na pozemkoch ul. Úderníckej v Handlovej zo 4.2.2014 nájdete po kliknutí sem.
 108. Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - zateplenie bytového domu na MC z 29.1.2014 nájdete po kliknutí sem
 109. Stavebné povolenie Úprava bytu na ul. Partizánska,  z 22.1.2014 nájdete po kliknutí sem

 

 


 

SSE distribúcia

aktuálne informácie o prerušení dodávky elektrickej energie

dnes je: 20.2.2017

meniny má: Lívia

webygroup

English version
Úvodná stránka