Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Verejné vyhlášky Spoločného obecného úradu

Kontakt na spoločný úrad a náplň nájdete po kliknutí sem

Mesto Handlová je príslušným stavebným úradom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Na tomto mieste nájdete verejné vyhlášky, ktoré:

 • spĺňajú ustanovenia v územnom konaní podľa § 36 ods.4 stavebného zákona: Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia oznámi stavebný úrad začatie územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.
 • v stavebnom konaní  podľa § 61 ods.4 stavebného zákona: Pri líniových stavbách  alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa ods.3
 • podľa § 26 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou je zverejnené na verejne prístupnej oznamovacej tabuli Mestského úrad v Handlovej,  Spoločného obecného úradu v Handlovej a na www. stránke mesta.

Do podkladov rozhodnutí je možné nahliadnuť na stavebnom úrade: Mestský úrad Handlová, číslo dverí 10,11 (predovšetkým v dni pondelok a streda 8,00-16,00 hod., piatok 7,00 – 14,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadostiam a návrhom uplatniť najneskôr v lehote stanovenej v oznámení, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Spoločný stavebný úrad pripravuje pre vašu informáciu prehľady rozhodnutí s mesačnou periodicitou. Aktuálny sumár rozhodnutí v roku 2017 nájdete po kliknutí sem.


 

Aktuálne verejné vyhlášky spoločného stavebného úradu Handlová

 1. Oznámenie o začatí stavebné konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania "Stavebné úpravy bytu na Okružnej ulici, vymurovanie bytového jadra a vybúranie dverného otvoru". VV zo dňa 16.7.2018 nájdete po kliknutí sem.

 2. Stavebné povolenie pre Stredoslovenská distribučná, a.s., na líniovú stavbu: " 10140 – Handlová, Nová Lehota – zahustenie TS a rozšírenie NNK pre záhradkársku oblasť". VV zo dňa 6.7.2018 nájdete po kliknutí sem.

 3. Stavebné povolenie  „Prestavba a prístavba rodinného domu Ul. F Nádaždyho. VV zo dňa 6.7.2018 nájdete po kliknutí sem

 4. Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, "Stavebné úpravy bytu na ul. Morovnianska cesta". VV zo dňa 21.6.2018 nájdete po kliknutí sem. 

 5. Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie "Vymurovanie bytového jadra a vybúranie dverného otvoru"na ul. Okružnej. Ústne pojednávanie 16.7.2018. VV zo dňa 14.6.2018 nájdete po kliknutí sem.
 6. Oznámenie SSD z 8.6.2018 o začatí VV10140 – Handlová, Nová Lehota – zahustenie TS a rozšírenie NNK pre záhradkársku oblasť nájdete po kliknutí sem
 7. Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebnéko konania VV, Handlová - Štupák
 8. Rozhodnutie o vykonaní rekonštrukčných prác Handlová - Horný koniec, elektromontážne práce pre SSD,a.s. VV nájdete po kliknutí sem.
 9. Rozhodnutie o umiestení líniovej stavby "10140 – Handlová, Nová Lehota – zahustenie TS a rozšírenie NNK pre záhradkársku oblasť" vrátane mapky. VV zo dňa 24.5.2018 nájdete po kliknutí sem
 10. Oznámenie mesta Prievidza o začatí konania o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním: Náhrada nadzemného vedenia káblom projektová dokumentácia pre časť 3: Šurany - Prievidza - Horná Štubňa. Miestne pojdenávanie 6.a 8. 6.2018. VV zo dňa 26.4.2018 nájdete po kliknutí sem
 11. Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne šetrenie Kúpalisko Handlová. Miestne šetrenie 4.5.2018. VV zo dňa 18.4.2018 nájdete po kliknutí sem
 12. Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou. VV nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.
 13. Handlová - oznámenie o dodatočnom povolení stavby výsledok ŠSD, NELL. VV nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.
 14. Handlová - oznámenie o dodatočnom povolení stavby výsledok ŠSD, EUROCENTRUM CAFE.VV nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.
 15. Stavebné povolenie "Vymurovanie bytového jadra", v bytovom dome, MC 1790. VV zo dňa 5.4.2018 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.
 16. Handlová - ÚR  žel. zástavka 2018 zmena.pdf
 17. Lehota – zahustenie TS a rozšírenie NNK pre záhradkársku oblasť". Ústne pojednávanie 10.4.2018. VV zo dňa 8.3.2018 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.
 18. Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie.
  Opakované oznámenie TMG - Plán využívania ložiska, Lom Nová Lehota – stavebný kameň. VV zo dňa 7.3.2018 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.
 19. Vymurovanie bytového jadra, MC. Ústne pojednávanie 5.4.2018. VV zo dňa 7.3.2018 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.
 20. Stavebné povolenie "Rodinný dom pre účely detského domova Prievidza v meste Handlová", Ul. Hviezdoslavova s obrazovou prílohou. VV zo dňa 5.3.2018 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.
 21. Oznámenie v zmysle S 57 zák. č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavba: „Handlová - Rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7703, úsek TR Handlová - st. č. 2, st. č. 9 - existujúci st. č. 43. Stavba sa bude realizovať v rokoch 2019 -2020. Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na Spoločnom stavebnom úrade, MsÚ Handlová č.d.10. VV zo dňa 12.2.2018 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.
 22. Stavebné povolenie na zmenu stavby „ Spojenie dvoch 1 – izbových bytov “ v bytoch č. 6 a č. 7 v bytovom dome č. súp. 91 na ulici 29. augusta č. 3.  VV zo dňa 9.2.2018 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.
 23. Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie: "Rodinný dom pre účely detského domova Prievidza v meste Handlová".Ústne pojednávanie 2.3.2018. VV zo dňa 1.2.2018 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.
 24. Stavebné povolenie pre MUDr. Mária Mihálová, " Pálenica - Handlová ". VV zo dňa 25.1.2018 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.
 25. Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, "Obnova a zateplenie bytového domu, nové prefabrikované balkóny Ul. Dimitrovova 1 -3. Ústne prerokovanie 13.2.2018. VV zo dňa 10.1.2018 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.

Verejné vyhlášky z predchádzajúcich rokov nájdete po kliknutí na jednu šipku v pravom dolnom rohu.


 

dnes je: 20.7.2018

meniny má: Iľja, Eliáš

webygroup

English version
Úvodná stránka