Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Tlačivá a žiadosti na stiahnutie

Oddelenie výstavby, územného plánovania, dopravy a ochrany životného prostredia

Správne poplatky

Mestský úrad v Handlovej – Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP oznamuje občanom mesta Handlová, že v zmysle novely zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch s účinnosťou od 01.10.2012 vstupujú do platnosti ustanovenia zákona upravujúce správne poplatky (Zákon č.286/2012) a to:

Potvrdenie o veku stavby: 1,5 €


 

V súboroch nižšie sú spoločné tlačivá pre celé Odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP.  Ostatné sú zadelené podľa jednotlivých referátov.

 


 

Odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP - spoločné tlačivá

Čestné vyhlásenie
aktualizované 30.1.2012
 01_Cestne_vyhlasenie.rtf (55 kB) (55 kB)

 
Splnomocnenie
aktualizované 30.1.2012
 02_Splnomocnenie.rtf (71.3 kB) (71.3 kB)

 
Zápisnica o vzdaní sa práva na odvolanie
aktualizované 30.1.2012
 03_Zapisnica_o_vzdani_sa_prava_na_odvolanie.rtf (50.6 kB) (50.6 kB)

 

Správne poplatky - referát dopravy

V zmysle novely zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch s účinnosťou od 01.10.2012 (Zákon č.286/2012) vstupujú do platnosti ustanovenia zákona upravujúce správne poplatky a to:

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií: 80 €

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií:  70 €

Povolenie o zmenu termínu uzávierky (obchádzky) miestnych komunikácií: 40 €

Povolenie na pripojenie miestnej alebo účelovej komunikácie na cestu I. až III. triedy: 75 €

Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu: 40 €

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia ak je plocha:

  • do 15 m2: 60 €
  • od 15 m2 do 40 m2: 200 €
  • nad 40 m2: 430 €

 

Odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP - Referát dopravy

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - akcie
aktualizované 30.1.2012
 02_Ziadost_o_povolenie_na_zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie_-_akcie_skladanie_a_vlacenie_predmetov.rtf (102.8 kB) (102.8 kB)

 
Žiadosť o povolenie exteriérového sedenia + vyhlásenie
aktualizované 30.1.2012
 03_Ziadost_o_povolenie_exterieroveho_sedenia_s_vyhlasenim.rtf (112.3 kB) (112.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávky, pretlaky a vzdušné vedenie
aktualizované 30.1.2012
 01_Ziadost_o_povolenie_na_zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie_-_rozkopavky_pretlaky_vzdusne_vedenie.rtf (107 kB) (107 kB)

 
Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie
aktualizované 30.1.2012
 04_Ziadost_o_povolenie_uzavierky_miestnej_komunikacie.rtf (103.3 kB) (103.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu (pripojenie) na miestnu komunikáciu
aktualizované 30.1.2012
 07_Ziadost_o_povolenie_na_zriadenie_vjazdu_alebo_pripojenie_na_miestnu_komunikaciu.rtf (89.5 kB) (89.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie vyhradeného parkoviska
aktualizované 30.1.2012
 05_Ziadost_o_povolenie_vyhradeneho_parkoviska.rtf (104 kB) (104 kB)

 
Žiadosť o určenie dopravných značiek a zariadení na miestnej komunikácii
aktualizované 30.1.2012
 06_Ziadost_o_urcenie_dopravnych_znaciek_a_dopravnych_zariadeni_na_miestnej_komunikacii.rtf (76.6 kB) (76.6 kB)

 
Žiadosť o povolenie výnimky z ochranného pásma miestnej komunikácie
aktualizované 30.1.2012
 08_Ziadost_o_povolenie_vynimky_zo_zakazu_cinnosti_v_ochrannom_pasme_miestnej_komunikacie.rtf (76.7 kB) (76.7 kB)

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (pozemné komunikácie)
aktualizované 30.1.2012
 09_Ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia_pre_stavbu_pozemnej_komunikacie.rtf (163.3 kB) (163.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva
aktualizované 30.1.2012
 11_Ziadost_o_povolenie_na_zvlastne_uzivanie_verejneho_priestranstva.rtf (107.5 kB) (107.5 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (pozemné komunikácie)
aktualizované 30.1.2012
 10_Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_pre_pozemne_komunikacie.rtf (104.6 kB) (104.6 kB)

 

Správne poplatky - referát životného prostredia

V zmysle novely zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch s účinnosťou od 01.10.2012 vstupujú do platnosti ustanovenia zákona upravujúce správne poplatky (Zákon č.286/2012) a to:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

  • fyzická osoba:10 €
  • právnická osoba alebo osoba oprávnená na podnikanie:100 €

Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb MZZO: 5 €

Vydanie súhlasu na užívanie stavieb MZZO: 5 €

Vydanie súhlasu na zmenu stavby MZZO: 5 eur

Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív: 5 €

Vydanie súhlasu na zmenu technológie MZZO: 5 €

Vydanie súhlasu na zmenu užívania MZZO: 5 €

Vydanie súhlasu na prevádzku MZZO po vykonaných zmenách: 5 €

Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu: 30 €

 


 

Odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP - Referát OŽP

MZZO - oznámenie údajov na určenie výšky poplatku
aktualizované 30.1.2012
 03_MZZO_oznamenie_udajov_na_urcenie_vysky_poplatku.rtf (160 kB) (160 kB)

 
MZZO - Žiadosť o udelenie súhlasu k umiestneniu
aktualizované 1.3.2016
 01 - Žiadosť o udelenie súhlasu k umiestneniu MZZO.docx (24.8 kB) (24.8 kB)

 
MZZO - Žiadosť o udelenie súhlasu k užívaniu
aktualizované 1.3.2016
 02 - Žiadosť o udelenie súhlasu k užívaniu MZZO.docx (23.9 kB) (23.9 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - súkromný pozemok
aktualizované 1.3.2016
 04 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (súkromná zeleň).docx (24.7 kB) (24.7 kB)

 
Oznámenie výrubu drevín - zdravotný stav, obnova
aktualizované 1.3.2016
 06_Oznamenie_vyrubu_drevin_z_dovodu_obnovy_alebo_zdravotneho_stavu.rtf (113.1 kB) (113.1 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - verejná zeleň
aktualizované 1.3.2016
 05 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (verejná zeleň).docx (24.1 kB) (24.1 kB)

 
Oznámenie výrubu drevín - osobitý predpis
aktualizované 30.1.2012
 07_Oznamenie_vyrubu_drevin_na_zaklade_osobitneho_predpisu.rtf (88.5 kB) (88.5 kB)

 
Podnet na výrub, orez dreviny - mestská zeleň
aktualizované 1.3.2016
 Podnet na výrub_orez dreviny mestská zeleň.docx (19.6 kB) (19.6 kB)

 
Žiadosť o povolenie na odber pozemných vôd - studne
aktualizované 30.1.2012
 08_Ziadost_o_povolenie_na_odbernych_podzemnych_vod_a_zriadenie_vodnej_stavby_studne.rtf (109.1 kB) (109.1 kB)

 
Žiadosť o povolenie na zriadenie vodnej stavby - jazierko
aktualizované 30.1.2012
 09_Ziadost_o_povolenie_na_zriadenie_vodnej_stavby_bazen_jazierko.rtf (84.8 kB) (84.8 kB)

 
Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
aktualizované 30.1.2012
 10_Ziadost_o_vyjadrenie_k_zameru_stavby_z_hladiska_ochrany_vodnych_pomerov.rtf (85.6 kB) (85.6 kB)

 

Správne poplatky -

referát investičnej výstavby a územného plánovania

Mestský úrad v Handlovej – Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP oznamuje občanom mesta Handlová, že v zmysle novely zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch s účinnosťou od 01.10.2012 vstupujú do platnosti ustanovenia zákona upravujúce správne poplatky (Zákon č.286/2012) a to:

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác: 10 €

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
 


 

Odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP - Referát inv. výstavby a ÚP

Ohlásenie drobnej stavby
aktualizované 30.1.2012
 02_Ohlasenie_drobnej_stavby.rtf (116 kB) (116 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
aktualizované 30.1.2012
 01_Ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac.rtf (117.1 kB) (117.1 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby - prípojky
aktualizované 30.1.2012
 03_Ohlasenie_drobnej_stavby_pripojky.rtf (140.5 kB) (140.5 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla stavby
aktualizované 2.9.2015
 06_Ziadost_o_urcenie_súpisného_a_orientacneho_cisla_stavby.rtf (46.5 kB) (46.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
aktualizované 30.1.2012
 05_Ziadost_o_vydanie_zavazneho_stanoviska.rtf (105 kB) (105 kB)

 
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
aktualizované 30.1.2012
 07_Ziadost_o_zrusenie_supisneho_a_orientacneho_cisla_stavby.rtf (92.5 kB) (92.5 kB)

 
Žiadosť o stanovisko k odňatiu pozemku z poľnohospodárskej pôdy
aktualizované 30.1.2012
 08_Ziadost_o_stanovisko_k_odnatiu_pozemku_z_polnohospodarskej_pody.rtf (96.1 kB) (96.1 kB)

 
Vyhlásenie stavebného dozoru
aktualizované 30.1.2012
 09_Vyhlasenie_stavebneho_dozoru.rtf (97.4 kB) (97.4 kB)

 

dnes je: 23.5.2018

meniny má: Želmíra

webygroup

English version
Úvodná stránka