Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálne oddelenie a komunitný plán

 • Sociálne oddelenie Mestského úradu v Handlovej, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
 • Sociálne oddelenie, ako detašované pracovisko MsÚ Handlová, sídli od roku 2006 v objekte Jazmín n.o. na Nádaždyho ulici č. 4. Kontakt: tel: 046/ 5475 351

Činnosť oddelenia je zameraná na starostlivosť o rodinu, deti, seniorov a na skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnym vylúčením (bezdomovci, rómska komunita, ...) a základom je poskytovanie sociálneho poradenstva pri riešení nepriaznivých a krízových sociálnych situácií. Sociálne oddelenie úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi a organizáciami, obcami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami i ďalšími subjektmi, ktoré sa podieľajú na riešení sociálnej problematiky v meste. 

 • Agenda oddelenia: 
 • Byty osobitého určenia
 • Spoločný obecný úrad – opatrovateľská služba
 • Komunitné centrum
 • Prevádzkovanie odevnej a nábytkovej banky
 • Denné centrum (Klub dôchodcov)
 • Terénna sociálna práca

Kontakty:

 • PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca odd. 0918 325 883,
 • PhDr. Jana Polakovičová, sociálny pracovník mesta, 0917 616 391,
 • Mgr. Silvia Bačinská, odborný garant komunitného centra, 0905 284 972
 • Vaše postrehy, podnety a informácie, ktoré sa týkajú sociálnej oblasti v meste môžete zaslať priamo na sociálne oddelenie na emailovú adresu: socialne@handlova.sk

Okrem poradenstva sociálne oddelenie zabezpečuje pre občanov mesta poskytovanie sociálnych služieb: Denné centrum (Klub dôchodcov), opatrovateľská služba, rovnako posudzuje odkázanosť občanov na sociálnu službu a vydáva rozhodnutia v tejto veci, ďalej terénna sociálna služba krízovej intervencie. V tejto oblasti ďalej spracováva agendu dotácií na stravu, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín, plní úlohy zo zákona o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele detí a mládeže, vykonáva agendu osobitného príjemcu prídavkov na deti i dávok v hmotnej núdzi.

Osobitnou kapitolou je agenda obytných domov s bytmi osobitného určenia na  ulici 29. augusta č.1, na ulici Partizánskej č. 36,38,40 a na ulici SNP č. 36, kde sociálne oddelenie vydáva občanom žiadosti a pre Komisiu zdravotnú, sociálnu a verejného poriadku pri MsZ pripravuje podklady k tvorbe poradovníka. 

Vybavuje: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca odd. 0918 325 883, Mgr. Zuzana Šaláteková 0918 325 880

V rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I. mesto Handlová od 1.5.2016 realizuje výkon terénnej sociálnej práce a poradenstva a zamestnáva 5 zamestnancov, ktorých prioritnou náplňou práce je  individuálna sociálna práca s klientom a sociálna práca s rómskou komunitou, s klientmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a z ohrozených skupín obyvateľov a výkon terénnej sociálnej práce. VybavujeMgr. Hana Štepaníková, terénny sociálny pracovník, 0917 372 750, Mgr. Zuzana Šaláteková, terénny sociálny pracovník, 0905 873 701, Bc. Helena Kuťková, terénny pracovník, Bc. Janette Feldsamová, terénny pracovník a Janka Radnaiová, terénny pracovník.   

Komunitné centrum

Ďalším Národným projektom, do ktorého sa mesto zapojilo je Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s realizáciou od 01.01.2018. KC sídli v budove Základnej školy na Morovnianskej ceste v Handlovej. Klientmi komunitného centra sú vysokým percentuálnym zastúpením deti a mládež, osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima, dlhodobo nezamestnané osoby, osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci, rodič na materskej dovolenke, seniori, rómska komunita, ostatní obyvatelia mesta, záujmové skupiny všetkých vekových kategórií.

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje:

 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
 • vykonáva preventívna aktivita,
 • zabezpečuje záujmovú činnosť.

Vybavuje: Mgr. Silvia Bačinská, odborný garant komunitného centra, 0905 284 972, Mgr. Barbora Vašková, odborný pracovník KC, Mgr. Lubomír Obert, pracovník komunitného centra.

Dôležitou oblasťou činnosti oddelenia je aj tvorba metodických (VZN, smernice) a koncepčných materiálov (komunitný plán sociálnych služieb).  Predovšetkým Komunitný plán sociálnych služieb mesta Handlová je  zákonom stanovený a záväzný dokument v sociálnej oblasti a všetky preventívne, projektové a rozvojové aktivity musia byť v tomto dokumente schválené. Komunitný plán bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo februári 2014 a je jeho aktualizácia sa uskutočnila v roku 2018 a platí do roku 2021. Nájdete ho zverejnený na webovej stránke mesta. Vybavuje: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca odd. 0918 325 883, PhDr. Jana Polakovičová, sociálny pracovník mesta, 0917 616 391

Odevná a nábytková banka

Jednou z najdôležitejších aktivít, zároveň aj veľmi potrebnou, je sociálny program: Prevádzkovanie odevnej a nábytkovej banky pre občanov v nepriaznivej situácii. Radi by sme poďakovali všetkým občanom, ktorí do banky priniesli ošatenie, obuv, hračky, vybavenie domácnosti, ktoré už sami nepotrebujú, ale môže pomôcť iným.

Žiadosti a smernice Sociálneho oddelenia MsÚ nájdete v súboroch na stiahnutie nižšie

Smernica 13/2018 primátorky mesta Handlová, ktorou sa upravuje poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa, nového občana mesta Handlová

VZN 1/2018 sociálne služby s prílohami  - žiadosti

Komunitný plán mesta Handlová 2014 -2019

KPSS mesta Handlová 2014 - 2021_aktualizácia

Žiadosť_Byt sociálneho určenia DOS

 

 

 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka