Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Sociálne oddelenie a komunitný plán

 • Sociálne oddelenie Mestského úradu v Handlovej, F. Nádaždyho 2, 972 51 Handlová
 • Sociálne oddelenie, ako detašované pracovisko MsÚ Handlová, sídli od roku 2006 v objekte Jazmín n.o. na Nádaždyho ulici č. 4. Kontakt:: tel: 046 5475 351

Činnosť oddelenia je zameraná na starostlivosť o rodinu, deti, seniorov a na skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnym vylúčením (bezdomovci, rómska komunita, ...) a základom je poskytovanie sociálneho poradenstva pri riešení nepriaznivých a krízových sociálnych situácií. Sociálne oddelenie úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi a organizáciami, obcami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami i ďalšími subjektmi, ktoré sa podieľajú na riešení sociálnej problematiky v meste. 

 • Agenda oddelenia: 
 • Byty osobitého určenia
 • Spoločný obecný úrad – opatrovateľská služba
 • Komunitné centrum
 • Prevádzkovanie odevnej a nábytkovej banky
 • Denné centrum (Klub dôchodcov)

Kontakty:

 • PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca odd. 0918 325 883,
 • PhDr. Jana Polakovičová, sociálny pracovník mesta, 0917 616 391,
 • Mgr. Silvia Bačinská, odborný garant komunitného centra, 0905 284 972
 • Vaše postrehy, podnety a informácie, ktoré sa týkajú sociálnej oblasti v meste môžete zaslať priamo na sociálne oddelenie na emailovú adresu: socialne@handlova.sk

Okrem poradenstva sociálne oddelenie zabezpečuje pre občanov mesta poskytovanie sociálnych služieb: Denné centrum (Klub dôchodcov), opatrovateľská služba, rovnako posudzuje odkázanosť občanov na sociálnu službu a vydáva rozhodnutia v tejto veci, ďalej terénna sociálna služba krízovej intervencie. V tejto oblasti ďalej spracováva agendu dotácií na stravu, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín, plní úlohy zo zákona o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele detí a mládeže, vykonáva agendu osobitného príjemcu prídavkov na deti i dávok v hmotnej núdzi.

Osobitnou kapitolou je agenda obytných domov s bytmi osobitného určenia na  ulici 29. augusta č.1, na ulici Partizánskej č. 36,38,40 a na ulici SNP č. 36, kde sociálne oddelenie vydáva občanom žiadosti a pre Komisiu zdravotnú, sociálnu a verejného poriadku pri MsZ pripravuje podklady k tvorbe poradovníka. Vybavuje: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca odd. 0918 325 883, Bc. Janka Holčeková,

Spoločný obecný úrad – opatrovateľská služba

V rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I. mesto Handlová od 1.2.2016  zamestnáva 3 zamestnancov, ktorých prioritnou náplňou práce je  individuálna sociálna práca s klientom a sociálna práca s rómskou komunitou, s klientmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a z ohrozených skupín obyvateľov a výkon terénnej sociálnej práce. Vybavuje: Mgr. Hana Štepaníková, terénny sociálny pracovník, 0917 372 750, Mgr. Zuzana Šaláteková, 0905 873 701, terénny sociálny  pracovník, Lucia Ácsová, terénny pracovník, Bc. Janette Feldsamová, terénny pracovník, Janka Radnaiová, terénny pracovník, 046/5475351   

Komunitné centrum

Ďalším Národným projektom, do ktorého sa mesto zapojilo je Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s realizáciou od 01.05.2016. KC sídli v budove HBP Prievidza a.s., na ulici Štrajkovej č. 5 v Handlovej. Klientmi komunitného centra sú vysokým percentuálnym zastúpením deti a mládež, osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima, dlhodobo nezamestnané osoby, osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci, rodič na materskej dovolenke, seniori, rómska komunita, ostatní obyvatelia mesta, záujmové skupiny všetkých vekových kategórií.

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje:

 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
 • vykonáva preventívna aktivita,
 • zabezpečuje záujmovú činnosť.

Vybavuje: Mgr. Silvia Bačinská, odborný garant komunitného centra, 0905 284 972, Mgr. Barbora Vašková, odborný pracovník KC, Mgr. Lubomír Obert, pracovník komunitného centra (t.č. materská dovolenka).

Dôležitou oblasťou činnosti oddelenia je aj tvorba metodických (VZN, smernice) a koncepčných materiálov (komunitný plán sociálnych služieb).  Predovšetkým Komunitný plán sociálnych služieb mesta Handlová je  zákonom stanovený a záväzný dokument v sociálnej oblasti a všetky preventívne, projektové a rozvojové aktivity musia byť v tomto dokumente schválené. Aktuálny komunitný plán bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo februári 2014  a je platný na roky 2014-2019, nájdete ho zverejnený na webovej stránke mesta. Vybavuje: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca odd. 0918 325 883, PhDr. Jana Polakovičová, sociálny pracovník mesta, 0917 616 391

Odevná a nábytková banka

Jednou z najdôležitejších aktivít, zároveň aj veľmi potrebnou, je sociálny program: Prevádzkovanie odevnej a nábytkovej banky pre občanov v nepriaznivej situácii. Radi by sme poďakovali všetkým občanom, ktorí do banky priniesli ošatenie, obuv, hračky, vybavenie domácnosti, ktoré už sami nepotrebujú, ale môže pomôcť iným.


 
Aktualizovaný Komuniný plán Handlová z 28.6.2018

 
VZN 1/2018 sociálne služby s prílohami - žiadosti

 
Smernica 1/2018 primátora mesta Handlová, ktorou sa upravuje poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa, nového občana mesta Handlová

 
Komunitný plán mesta Handlová 2014 -2019

 

 

 

 

 

 

dnes je: 21.8.2018

meniny má: Jana

webygroup

English version
Úvodná stránka