Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Školy a školské zariadenia v meste Handlová - kontakty

Základné školy a materské školy

Školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová

Mesto Handlová je zriaďovateľom 3-ch základných škôl, základnej umeleckej školy, 1 materskej školy so 4 elokovanými pracoviskami, predškolských zariadení a centra voľného času. Všetky základné školy sú plnoorganizované s právnou subjektivitou. Majú počítačové učebne a sú pripojené na internet.


 

Stredná odborná škola

Stredné školy na území mesta

v zriaďovateľkej pôsobnosti VÚC

Stredná odborná škola

 • prvý názov Spojená škola, v roku 2007 zmena v názve

 • vznikla  1. septembra 2007 spojením SPŠ Handlová a Združenej strednej školy obchodu a služieb Handlová
 • Zriaďovateľ: VÚC TSK
 • ZSŠOaS vznikla 1.9.2003 zlúčením Stredného odborného učilišťa (vzniklo 1.10.1948 - 55. výročie vzniku) a Obchodnej akadémie (vznikla 1.9.1993 - 10. výročie vzniku).
 • SOU sa v minulosti zaoberalo prípravou banských odborníkov pre prácu v podzemí. Dnes škola pripravuje odborníkov vo rôznych troja štvororčných študijných a učebných odboroch:
 • Škola ponúka svojim žiakom ako i verejnosti kurzy zvárania Z-M1 a Z-E1, výpočtovej techniky, strojopisu. V mesiaci január 2004 bude otvorená Cisco akadémia (LCNA) - progresívny systém vzdelávania v oblasti počítačových sietí a využívania informačných technológií v praxi.
  Okrem toho škola poskytuje verejnosti služby v oblasti stravovania, ubytovania, prenájmu a remeselných prác.
 • Sredná priemyselná škola v Handlovej bola zriadená Povereníctvom školstva dňa 1. septembra 1950 ako štátna rozpočtová organizácia. Od svojho založenia škola vychovala štyri tisíc odborníkov v oblasti baníctva, elektrotechniky a strojárstva. Študijné odbory sa menili s potrebami rozvíjajúceho sa banského a energetického priemyslu v našom regióne. Nosnými študijnými odbormi boli: hlbinné dobývanie uhlia, zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky a neskôr aj strojárstvo.5O-ročná história školy zaväzuje pracovníkov urobiť školu pre verejnosť naďalej príťažlivú svojou ponukou stredného a vyššieho odborného vzdelania v študijných odboroch a v odborných zameraniach odpovedajúcich požiadavkám hospodárstva a trhu práce. Prioritou je zabezpečenie vysokej kvality vyučovacieho procesu a jeho podporných činností. Kolektív pracovníkov si uvedomuje, že kvalitu určuje zákazník. Naša škola chce plniť požiadavky odberateľov absolventov na štruktúru a rozsah vedomostí a ich pripravenosť na budúce zamestnanie. Súčasne si vážime pripomienky rodičov na vedenie vyučovacieho procesu, jeho efektívnosť a najmä výsledky.
 • Škola má vytvorené veľmi dobré podmienky pre vyučovanie a pedagogickí pracovníci so svojimi žiakmi ich aj náležite využívajú. Všetky predmety sa vyučujú v odborných učebniach, cvičenia v laboratóriách elektrotechniky, strojárstva, výpočtovej techniky, techniky administratívy a v školských dielňach. Podporujeme tiež prístup žiakov k najnovším informáciám, k internetu, k výpočtovej a laboratórnej technike. Najdôležitejšou vyučovacou metódou je samostatná práca žiakov, ku ktorej sú vytvárané vhodné organizačné aj materiálne podmienky. Škola umožňuje žiakom realizovať sa aj v záujmovej činnosti. Výsledky predmetových olympiád, odborných súťaží ZENIT, SOČ, spoločenskovedných a športových súťaží na všetkých organizačných úrovniach hovoria o podpore záujmu, schopností a nadania žiakov školy. Sú záväzkom pre pokračovanie v tejto práci.
 • Kontakt:Lipová 8, 972 51 Handlová, tel: 046 / 5475312, tel., fax: 046/ 5475702
 • www.zssha.edu.sk

 

Gymnázium I. Bellu

Gymnázium Ivana Bellu

Riaditeľstvo školy oznamuje, že rozhodnutím Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa k 31. augustu 2019 ruší Gymnázium Ivana Bellu v Handlovej.

Zriaďovateľ: VÚC TSK

Gymnázium pripravovalo svojich študentov predovšetkým pre štúdium na vysokých školách v odboroch:

 • gymnázium
 • gymnázium - telesná výchova
 • gymnázium - cudzie jazyky

Posledná adresa:Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15,  972 51 HANDLOVÁ

Archív: Gymnázium Ivana Bellu

 


 

Kontaktné údaje

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej

pôsobnosti mesta Handlová Šk.rok. 2012/2013


Základná škola, Školská ulica 526/53, 972 51 Handlová
Riaditeľkaškoly: Mgr. Ľudmila Pogádlová
Č.t. 046 5 475 397
E – mail: zsskolha@gmail.com
www.zsskolska.sk

 

Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, 972 51 Handlová
Riaditeľkaškoly: Mgr. Elena Šoltysová
Č.t. 046 5 476 498
E – mail: zsmcha.e@gmail.com
www.zsmchandlova.edupage.org

 

Základná škola, Mierové námestie 255/27, 972 51 Handlová
Riaditeľka školy: Mgr. Iveta Jakubová.
Č.t. 046 5 477 111
E – mail: zsmnh@zsmierha.edu.sk
www.zsmnha.edupage.org


Základná umelecká škola, Poštová 58, 972 51 Handlová
Riaditeľka školy:  Katarína Bundová, DiS.art

Č.t. 0917 377 433

E – mail: zuskaha@gmail.com
www.zusha.estranky.sk


Centrum voľného času , Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová
Riaditeľ školy: poverená vedením od 2.9.2019: Zuzana Jakušovská
Č.t. 046 5 475 377
E – mail: cvcrelax@gmail.com
 

Materská škola, Ul. SNP 27, 972 51 Handlová (s elokovanými pracoviskami na Cintorínskej ul., Dimitrovovej ul., Morovnianskej ceste)

Riaditeľka školy: Mgr. Marcela Jakubíková
972 51 Handlová
Č.t. 0917 655 525
E – mail: mssnp@handlova.sk

Triedy materskej školy na Ul. SNP 27
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Bibiána Chobotová
Č.t. 046 5 475 835

Elokované pracovisko na Cintorínskej ul.
Zástupkyňa riaditeľky: Zlatica Mikleová

Č.t. 046 5 475 348

Email: mssnpet5@gmail.com

Elokované pracovisko na Dimitrovovej ul.
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Anna Neubauerová
Č.t. 046 5 475 724

Email: mssnpetdim@gmail.com

Elokované pracovisko na Morovnianskej ceste
Zástupkyňa riaditeľky: Jana Gurínová

Č.t. 046 5 473 581

Email:msmchandlova@gmail.com

Elokovaná trieda na ZŠ Školská - predškolská trieda (od 3.9.2012)

Triedna učiteľka. Jaroslava Mináriková

Č.t. 046 5 475 397


 

Základná špeciálna škola

Základná špeciálna škola

 v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Trenčíne

 • Názov školy: Špeciálna základná škola
 • Adresa: Námestie baníkov 20, 972 51 Handlová
 • ŠZŠ vzdeláva žiakov so zdravotným znevýhodneným (primárne mentálne postihnutie).
 • Výchova a vzdelávanie sa prispôsobuje špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov, na základe ktorých sa škola vnútorne diferencuje podľa stupňa zdravotného znevýhodnenia:
 1. variant – žiaci s ľahkým stupňom MP (prípravný až 9. ročník)
 2. variant – žiaci so stredným stupňom MP (prípravný až 10. ročník)
 3. variant – žiaci s ťažkým a lebo hlbokým stupňom MP (prípravný až 10. ročník)

Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie v základnej škole až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši  18. rok veku.

 • Pri škole je zriadené Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným znevýhodnením vrátane detí s vývinovými  poruchami.

Kontakt: ŠZŠ 046/5472188, CŠPP 046/5472189

kontakt@szsbanha.edu.sk, www.szsbanha.edu.sk


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka