Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2011

Sčítanie obyvateľov,

domov a bytov 2011

LOGO_sčítanie 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Údaje sa zaznamenajú do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Sčítacie tlačivá sa vyhotovia okrem štátneho jazyka aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom v listinnej a elektronickej forme a v elektronickej forme aj v anglickom jazyku.
Sčítanie upravuje zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Podľa tohto zákona poskytnúť údaje na účely sčítania je povinný:

  • každý obyvateľ okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunitu; cudzinec, ktorý má pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 90 dní, poskytne údaje v obmedzenom rozsahu,
  • vlastník domu alebo správca domu alebo nájomca domu za každú budovu určenú na bývanie alebo inú budovu, ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania,
  •  vlastník bytu alebo správca bytu alebo nájomca bytu alebo podnájomník bytu pri sčítaní bytov.

Čas sčítania, čiže dobu, počas ktorej sa sčítanie vykoná, ustanoví vláda Slovenskej republiky tak, aby bol známy najneskôr 120 dní pred vykonaním sčítania.

Sčítanie vykonajú sčítací komisári.

Ich výber a výkon činnosti zabezpečia obce. Sčítacím komisárom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítacieho komisára po jeho predchádzajúcom súhlase vymenuje starosta obce. Sčítací komisár je povinný preukazovať sa počas výkonu činnosti osobitným poverením starostu obce. Ak ho o to požiadajú, vyplní sčítacie formuláre podľa pokynov obyvateľa. Zákon zaväzuje sčítacieho komisára chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím a zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil. Za výkon činnosti má sčítací komisár nárok na odmenu, ktorú mu vyplatí obec. Obce sú kompetentné riešiť aj nedostatky v práci sčítacích komisárov. Počet sčítacích komisárov bude závisieť od počtu vytvorených sčítacích obvodov. Sčítacie obvody vytvoria obvodné úrady podľa návrhu obcí pomerne k počtu obyvateľov, resp. pomerne k rozlohe obce. Jeden sčítací obvod bude tvoriť približne 100 – 120 bytových domácností, čiže jeden sčítací komisár zabezpečí sčítanie približne 350 až 500 obyvateľov.


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bude výnimočné z dvoch dôvodov.

  • Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 sa uskutoční po prvý raz v histórii vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve podobných definícií zisťovaných údajov. Zvýši sa tým medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov, čo má z hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný význam.
  • Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 si obyvatelia Slovenskej republiky budú môcť po prvý raz v histórii vybrať, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme prostredníctvom pripravovanej internetovej stránky.

 

Údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a slúžia pre štatistické potreby. Sú jedinečné a v Slovenskej republike sa nedajú získať inak len spoluprácou s obyvateľmi.

Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa budú zverejňovať priebežne, komplexné výsledky budú známe najneskôr v marci 2014.

Zdroj: ZMOS 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka