Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Rokovací poriadok Stálych komisií pri MsZ mesta Handlová

Mestské zastupiteľstvo Mesta Handlová v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútom Mesta Handlová

v y d á v a
ROKOVACÍ PORIADOK
STÁLYCH KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTA HANDLOVÁ

Čl. I
Úvodné ustanovenia

 1. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová upravuje prípravu a priebeh rokovania komisií, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení, základné úlohy predsedu komisie a jej zapisovateľa.
 2. Tento rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva sa vzťahuje na činnosť a rokovanie komisií zriadených v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútom Mesta Handlová.
 3. Komisie mestského zastupiteľstva sú stálymi alebo dočasnými poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová.
 4. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
 5. Komisie mestského zastupiteľstva nie sú výkonnými orgánmi.
 6. Činnosť komisie koordinuje zástupca primátora mesta.

Čl. II
Vymedzenie postavenia predsedu, členov a zapisovateľa komisie

 1. Komisie mestského zastupiteľstva sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a občanov.
 2. MsZ volí predsedu komisie, členov komisie a zapisovateľa komisie v súlade s volebným poriadkom pre voľby orgánov samosprávy mesta. Predsedom komisie je vždy poslanec mestského zastupiteľstva. Na návrh predsedu komisie si členovia komisie na prvom zasadnutí zvolia zástupcu predsedu komisie. MsZ môže v prípade neplnenia si úloh vyplývajúcich z členstva komisie alebo v ostatných prípadoch podľa Čl. IV tohto rokovacieho poriadku predsedu, zapisovateľa alebo člena komisie odvolať.
 3. Základné úlohy a povinnosti predsedu komisie a zapisovateľa komisie sú :
 1. predseda komisie - riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a riadi jej priebeh, spoločne so zapisovateľom pripravuje program zasadnutia, zostavuje plán činnosti, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami MsZ, zastupuje komisiu navonok.
 2. zapisovateľ komisie - spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie, zabezpečuje prípravu programu zasadnutia komisie, vedie písomné zápisy o zasadnutiach komisie, zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie, plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
 1. Členov komisií volí mestské zastupiteľstvo tak, aby podľa možností tieto boli obsadené odborníkmi z radov poslancov mestského zastupiteľstva a tiež odborníkmi z radov občanov mesta a aby sa dosiahla čo najväčšia zainteresovať občanov mesta na riešení problémov, ktoré mesto má.
 2. Počet členov jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva určuje mestské zastupiteľstvo.

Čl. III
Členstvo v komisii

 1. Členstvo v komisii mestského zastupiteľstva je nezlučiteľné s výkonom nasledovných činností a je vylúčené v nasledovných prípadoch:
 1. ak dôjde alebo evidentne by mohlo dôjsť ku kolízii záujmov mesta a člena komisie,
 2. ak ide o osobu, ktorá spáchala úmyselný trestný čin,
 3. ak sa prihlásil na trvalý alebo prechodný pobyt v inej obci, pričom vzhľadom na vzdialenosť a jeho pracovné zaradenie nemožno predpokladať aktívnu činnosť v komisii.
 1. Neúčasť člena na zasadnutí komisie je potrebné ospravedlniť predsedovi komisie. V prípade, ak sa člen komisie trikrát po sebe bez udania vážneho dôvodu nezúčastní zasadnutia komisie, podá predseda komisie mestskému zastupiteľstvu návrh na jeho odvolanie. Súčasne predseda komisie podá mestskému zastupiteľstvu návrh na voľbu nového člena komisie, aby bol dodržaný stanovený počet členov jednotlivých komisií. Rovnako postupuje predseda komisie v prípade zníženia počtu členov komisie z akéhokoľvek iného dôvodu.
 2. Návrhy na obsadenie komisií mestského zastupiteľstva môžu predkladať fyzické osoby s právnou spôsobilosťou a právnické osoby (politické strany a hnutia, občianske združenia právnických a fyzických osôb a iné subjekty, u ktorých to ustanovuje zákon).

Návrh na členstvo v komisii musí obsahovať minimálne:

 1. meno a priezvisko uchádzača, prípadne titul,
 2. trvalý pobyt uchádzača,
 3. povolanie a súčasné zamestnanie,
 4. písomný súhlas s obsadením miesta člena komisie.

Konečný návrh zloženia komisie, ktorý je mestskému zastupiteľstvu predkladaný na schválenie, je
vopred prekonzultovaný a odsúhlasený navrhovaným predsedom komisie.

Čl. IV
Úlohy komisie

 1. Mesto Handlová má vytvorené stále komisie uvedené v Štatúte Mesta Handlová.
 2. Stále komisie mestského zastupiteľstva plnia tieto trvalé úlohy:
 1. poradnú - vypracovávajú stanoviská k návrhom materiálov ako podklad pre rokovanie mestskej rady a rozhodovanie primátora mesta a mestského zastupiteľstva, spolupracujú pri tvorbe koncepcie rozvoja danej oblasti a pod.,
 2. iniciatívnu - vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie záležitostí patriacich do oblasti ich pôsobenia, spracovávajú návrhy všeobecne záväzných nariadení a pod.,
 3. kontrolnú - kontrolujú plnenie uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva, kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, upozorňujú orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu a pod.

 

 1. Základné vymedzenie poslania stálych komisií pri MsZ schvaľuje v zmysle Štatútu Mesta Handlová mestské zastupiteľstvo a tvorí súčasť tohto rokovacieho poriadku.
 2. Mestské zastupiteľstvo môže úlohy jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva rozšíriť formou ukladajúceho uznesenia.
 3. Komisie mestského zastupiteľstva nie sú oprávnené realizovať úlohy, ktoré im nevymedzilo mestské zastupiteľstvo.

Čl. V
Príprava zasadnutia a rokovania komisie

 

 1. Stále komisie mestského zastupiteľstva sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za mesiac v súlade s plánom práce komisie na príslušný polrok v náväznosti na plán práce MR a MsZ.
 2. Dočasné komisie mestského zastupiteľstva sa schádzajú podľa potreby a to tak, aby zabezpečili splnenie úlohy, za účelom ktorej ich mestské zastupiteľstvo zriadilo.
 3. Zasadnutie komisie zvoláva a rokovanie vedie predseda komisie prípadne ním poverený zástupca. Komisia je zvolaná najneskôr 3 dni pred jej zasadnutím zapisovateľom komisie, v prípade mimoriadneho zasadnutie 1 deň pred jej zasadnutím, a to písomnou pozvánkou s uvedením programu alebo telefonicky, faxom, e-mail, osobne.
 4. Správy a návrhy na rokovanie komisie môžu predkladať jej členovia, hlavný kontrolór, predsedovia ostatných komisií mestského zastupiteľstva, poslanci MsZ, vedúci zamestnanci MsÚ, štatutárni zástupcovia mestských organizácií, príp. ďalšie osoby.
 5. Za prípravu materiálov a ich včasné predloženie zodpovedá predkladateľ. Materiály, resp. odborné podklady určené na rokovanie komisie musia byť vypracované prehľadne, vecne správne a terminologicky presne. Musia byť stručné, pritom však úplné. Spracovateľ materiálu zodpovedá za jeho súlad z hľadiska formálnych a právnych náležitostí a tiež za to, že je v súlade s Ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 6. Predkladateľ odovzdá materiál zapisovateľke komisie, ktorá zabezpečí jeho distribúciu všetkým členom komisie najneskôr 3 dni pred jej zasadnutím. To neplatí v prípade mimoriadneho zasadnutia komisie, kedy je materiál členom komisie predložený priamo na jej zasadnutí.
 7. Komisia mestského zastupiteľstva je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
 8. Komisia svoje stanoviská prijíma vždy vo forme uznesenia. Uznesenie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasuje sa vždy verejne.
 9. Uznesenia jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva majú pre orgány mesta odporúčajúci charakter. Orgány mesta nie sú pri rozhodovaní viazané uznesením komisie, pokiaľ by niečo iné nevyplývalo z organizačných predpisov mesta.
 10. Zo zasadnutia komisie sa spisuje zápisnica v 2 rovnopisoch, ktoré podpisuje predseda komisie a zapisovateľ komisie. Zápisnica sa vyhotovuje aj v elektronickej podobe. Zápisnica sa do 5 pracovných dní od zasadnutia komisie eviduje v Registratúrnom denníku MsÚ a ukladá na príslušnom oddelení MsÚ a po jednom rovnopise u zapisovateľa komisie a zástupcu primátora. V elektronickej podobe sa zasiela do kancelárie sekretariátov a referátu marketingu a komunikácie s verejnosťou a správcovi web stránky mesta.
 11. Informácie o činnosti komisie sa zverejňujú na verejne prístupnom mieste, resp. na web stránke mesta a sprístupňujú sa v súlade so smernicou primátora mesta, ktorou sa upravuje postup pri poskytovaní informácií v podmienkach územnej samosprávy Mesta Handlová.
 12. V mene komisie je oprávnený poskytovať informácie pre zverejnenie a sprístupnenie poverenému zamestnancovi mesta predseda komisie alebo ním poverený člen komisie.
 13. Komisie MsZ môžu byť aj dočasné, zriadené na splnenie konkrétnych a zásadných úloh, najmä koncepčného a rozvojového charakteru, pričom pre ne analogicky platia ustanovenia tohto rokovanie poriadku. Ich konkrétne zloženie a úlohy vymedzí MsZ na ten-ktorý prípad.


Čl. VI
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Tento rokovací poriadok stálych komisií mestského zastupiteľstva sa nevzťahuje na činnosť a rokovanie komisií, ktoré mesto vytvorilo a zriadilo v súlade s osobitnou právnou úpravou.
 2. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje Mestské zastupiteľstvo Mesta Handlová.
 3. Týmto rokovacím poriadkom sa ruší platnosť Rokovacieho poriadku komisií MsZ schváleného dňa 30.05.2008
 4. Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová bol schválený Mestským zastupiteľstvom Mesta Handlová dňa 31. 03. 2011 prijatím uznesenia č. 103
 5. Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 31. 03. 2011.

 V Handlovej dňa 31. 03. 2011

Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

Rokovací poriadok komisii, ktorého súčasťou je aj Príloha č.1 - Zoznam stálych komisii pri MsZ a náplň jednotlivých komisii nájdete v súbore na stiahnutie nižšie.

 


 
Rokovací poriadok komisiis Prílohou č.1 - Zoznam stálych komisii pri MsZ a náplň jednotlivých komisii

 

dnes je: 21.1.2019

meniny má: Vincent

webygroup

English version
Úvodná stránka