Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Referendum 7.2.2015

Referendum je vyhlásené

na sobotu 7. februára 2015

od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Referendum bude obsahovať tri otázky:

 

1. „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“,

 

2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“

 

3.  „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

 

V meste Handlová bolo vytvorených 13 okrskov pre referendum.

 

Žiadame občanov aby si pozreli

Oznámenie o čase a mieste konania referenda,

ktoré im bolo doručené do schránky,

aby vedeli do ktorého okrsku patria.

Môžu si to pozrieť aj

Zozname okrskov v meste Handlová pre referendum. 

 

Okrsky nie sú vo všetkých prípadoch rovnaké ako pri Komunálnych voľbách 2014 ! To znamená že niektorí občania budú mať okrsok pre Referendum na inom mieste ako pri posledných voľbách.


 

Informácie pre oprávnených občanov

 

Právo hlasovať v referende

Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku a

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.

 

Prekážkami vo výkone hlasovacieho práva sú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Hlasovací preukaz

 

     Oprávnený občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu v okrsku na konanie referenda, v ktorého zozname oprávnených občanov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených občanov v ktoromkoľvek inom okrsku na konanie referenda.

     Oprávnený občan môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr dva dni pred konaním referenda (t.j. najneskôr 5.2.2015) v úradných hodinách obce. Ak oprávnený občan žiada o vydanie hlasovacieho preukazu poštou, resp. elektronickou poštou, je potrebné zaslať žiadosť v takom časovom predstihu, aby mu bolo možné hlasovací preukaz doručiť najneskôr deň pred konaním referenda.

     O vydanie hlasovacieho preukazu môže oprávnený občan požiadať

osobne,
prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom,
písomne alebo
elektronicky (e-mailom).

     V splnomocnení oprávnený občan uvedie svoje

meno a priezvisko,
rodné číslo,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie hlasovacieho preukazu.

     V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky oprávnený občan uvedie svoje

meno a priezvisko,
rodné číslo,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec hlasovací preukaz zaslať.

     Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

     Hlasovacie preukazy vydané na základe písomných žiadostí doručených poštou, resp. elektronickou poštou odporúčame zasielať obci trvalého pobytu tak, aby zásielka mohla byť žiadateľovi doručená do konania referenda.

     Obec, ktorá oprávnenému občanovi vydala hlasovací preukaz, takéhoto oprávneného občana vyčiarkne zo zoznamu oprávnených občanov.

 

 

Ostatné informácie k referendu na stránke MV SR, klikni sem


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka