Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Referát dopravy

Referát dopravy MsÚ Handlová

Kontakt: Mestský úrad Handlová, prízemie č.d.2, Tel: 046/519 25 13

EVIDENCIA PORÚCH A POŠKODENÍ NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH V MESTE HANDLOVÁ

Opravy miestnych komunikácií sa vykonávajú v závislosti od finačných možností mesta a klimatických podmienok. Ďakujeme za pochopenie!

 

Miestne komunikácie, čo hovorí zákon

Zákon o pozemných komunikáciách - cestný zákon - Zákon č. 135/1961 Zb.
§ 4b
Miestne komunikácie

 1. Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
 2. Siete miestnych komunikácií sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou tak, aby uľahčovali osídlenie a vyhovovali potrebám miestnej dopravy, prípadne poľnohospodárskej dopravy, a ak to vyžadujú všeobecné záujmy, aj potrebám diaľkovej dopravy a potrebám obrany štátu.

Predpis č. 35/1984 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva

zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
§ 7 (k § 4b zákona)

 1. Miestne komunikácie sa rozdeľujú na

 1. miestne komunikácie I. triedy, medzi ktoré patria hlavné mestské komunikácie vyhovujúce technicky všetkým druhom dopravy (napríklad komunikácie, po ktorých sa vedie aj hromadná verejná doprava, zberné, výpadové a iné zvlášť významné mestské komunikácie),
 2. miestne komunikácie II. triedy, medzi ktoré patria ostatné mestské komunikácie a komunikácie pokiaľ vyhovujú premávke všetkých druhov motorových vozidiel,
 3. miestne komunikácie III. triedy, medzi ktoré patria ostatné miestne komunikácie, pokiaľ sú aspoň obmedzene prístupné premávke motorovými vozidlami,
 4. miestne komunikácie IV. triedy, ktoré nie sú ani obmedzene prístupné premávke motorovými vozidlami (napríklad cestičky, chodníky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody a podobne).
 1. Ak to vyžaduje premávková potreba, môžu sa dôležité miestne komunikácie budovať ako rýchlostné komunikácie prístupné len pre rýchlu motorovú dopravu.

Ak v súbore nenájdete lokalitu, kde evidujete poruchu na miestnej komunikácii, kontaktujte referát dopravy.

Zoznam porúch na miestnych komunikáciách k 31.3.2013

Referát zabezpečuje

Výkon miestnej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií, ktorú mesto vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách :

 • výkon štátneho odborného dozoru nad miestnymi a účelovými komunikáciami (ďalej len „pozemné komunikácie“),
 • určovanie použitia prenosného a trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia na pozemných komunikáciách,
 • povoľovanie vyhradených parkovacích miest na pozemných komunikáciách,
 • vydávanie povolení na pripájanie pozemných komunikácií,
 • vydávanie povolení na zriadenie vjazdov a výjazdov na susedné nehnuteľnosti,
 • povoľovanie uzávierok, obchádzok a odklonov na pozemných komunikáciách,
 • vydávanie povolení na zvláštne užívanie pozemných komunikácií:
 1. preprava nadmieru ťažkých alebo rozmerných predmetov a používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru ustanovenú osobitnými predpismi, ak sa má takáto preprava uskutočniť na území mesta po miestnych a účelových komunikáciách,
 2. umiestňovanie zariadení alebo predmetov na pozemných komunikáciách, najmä predajných, reklamných alebo zábavných,
 3. umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na pozemných komunikáciách, neslúžiacich na údržbu a opravy týchto komunikácií, ak sa nemajú bezodkladne odstrániť,
 4. usporadúvanie akcií, umiestňovanie vecí a zariadení (napríklad hospodárskych, kultúrnych, zábavných, skladov, predajní, používanie reproduktorov, nevhodných svetelných zdrojov) v blízkosti pozemných komunikácií, ak by sa ich prevádzkou alebo umiestnením, prípadne prevádzkovým ruchom nimi vyvolaným mohla ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,
 5. hnanie stáda dobytka po pozemných komunikáciách,
 6. vláčenie kmeňov alebo iných predmetov, ktorými by sa mohla pozemná komunikácia poškodiť,
 7. zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu),
 • povoľovanie výnimiek zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemných komunikácií,
 • rozhodovanie o umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín po dohode s orgánom životného prostredia,
 • vybavovanie petícií a sťažností na úseku dopravy,
 • udeľovanie pokút právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie v zmysle § 22a cestného zákona,
 • prejednávanie priestupkov, ktorých sa dopustí fyzická osoba, v zmysle § 22c cestného zákona a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Výkon činnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie v zmysle § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov :

 • vydávanie stavebných a užívacích povolení na pozemné komunikácie,
 • povoľovanie zmien stavieb pozemných komunikácií,
 • vydávanie oznámení k ohláseniam drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác na pozemných komunikáciách,
 • vydávanie záväzných stanovísk k projektovým dokumentáciám stavieb a územnému plánu mesta z hľadiska dopravy,
 •  výkon štátneho stavebného dohľadu.

Výkon činnosti správneho orgánu na úseku cestnej dopravy v zmysle zákona NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“) :

 • udeľovanie a odnímanie dopravnej licencie na autobusovú linku nepresahujúcu územie mesta,
 • vydávanie súhlasu v konaní o udeľovaní dopravnej licencie na vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú dopravu na dožiadanie správneho orgánu na zastavovanie v meste na zriadenej zastávke a určovanie stanovištia vozidlám dopravcov mimo ich priestorov v meste,
 • schvaľovanie cestovného poriadku autobusovej linky nepresahujúcej územie mesta,
 • spolupráca s mestom pri uzavieraní zmluvy o výkone vo verejnom záujme s dopravcom,
 • výkon odborného dozoru nad cestnou dopravou v meste,
 • ukladanie pokút dopravcom za porušenie povinností uvedených v § 35 ods. 1 a 2 zákona o cestnej doprave,
 • prejednávanie priestupkov v zmysle § 36 zákona o cestnej doprave a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ak boli spáchané v pôsobnosti mesta.

Výkon činnosti stavebného úradu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov :

 • povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 • povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka