Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Prvé stretnutie pracovnej skupiny

 
Zápisnica zo stretnutia zameraného na tvorbu PHSR.

Dátum konania: 19.06.2006
Miesto konania: OcÚ v Ráztočne
Prítomní: podľa prezenčnej listiny( dostupné v IC Handlová)

Program:
1. Otvorenie a predstavenie projektu
2. Očakávania  a tvorba vízie
3. Záver

Rokovanie k bodu 1.
Všetkých prítomných privítal predseda MR RSDr. Tomáš Konuš. V krátkosti predstavil MR a zámer vytvoriť spoločný strategický dokument PHSR za MR. Vysvetlil, že je to hlavne dokument občanov jednotlivých obcí a nielen starostov. Preto je nevyhnutné, aby obyvatelia obcí boli zainteresovaní do jeho tvorby. Predstavil hlavného dodávateľa a spracovateľa  PHSR - SAŽP, ktorá je víťazom výberového konania. Ďalej predstavil Ing. Magdalénu Bernátovú PhD., ktorá pracuje ako subdodávateľ pre SAŽP v zmysle Zmluvy o dielo ako facilitátorka. Odovzdal slovo E. Jonasovej, zamestnankyni MR, ktorá predstavila v krátkosti projekt. Informovala, že MR získal na realizáciu finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ  SOP Základná infraštruktúra, opatrenie 3.4.  Renovácia a rozvoj obcí. Príspevok bude MR poskytnutý prostredníctvom poskytovateľa pomoci MVaRR SR ako Riadiaceho orgánu pre OP ZI.

Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú čiastku 475 000,- , z toho nenávratný finančný príspevok je 451 250,- Sk, tj. 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu. Nenávratný finančný príspevok sa skladá z príspevku ERDF 356 250,- Sk tj. 75% z celkových oprávnených výdavkov a z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 95 000,- Sk tj. 20% z celkových oprávnených výdavkov. Spolufinancovanie žiadateľa predstavuje 23 750,- Sk tj. 5% z celkových oprávnených výdavkov. Doba realizácie je do 12/2006, zúčtovanie a záverečná správa 1/2007. Finančné prostriedky budú použité v zmysle rozpočtu projektu.
Rokovanie k bodu 2.

Ing. Bernátová PhD. – facilitátorka stretnutia vyzvala prítomných, aby sa v krátkosti predstavili a povedali svoje očakávania. Po predstavení facilitátorka zhrnula očakávania a informovala, že každý sektor má v rozvoji svoju úlohu. Prítomní – podnikatelia, riaditeľky základných škôl, občania, i starostovia – očakávali: prísun nových informácií, vytvorenie dobrého programu rozvoja, možnosť zapojiť sa do diania v obci a MR, chcú vedieť, čo sa bude robiť, ako sa to bude realizovať, aké budú spoločné dohody.
Facilitátorka zopakovala, že je nevyhnutné vytvoriť kvalitný dokument jednak z toho dôvodu, že je to nevyhnutné v ďalšom programovacom období na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a jednak preto, aby sme vedeli, akým smerom sa má obec a MR uberať, aby sme poznali silné a slabé stránky, ako i príležitosti a ohrozenia. Čo musíme urobiť, aby sme dosiahli svoj cieľ – v našom prípade víziu. Vysvetlila, že je preto nevyhnutné plánovanie – analýza , zozbieranie údajov, faktov, čo musíme zlepšiť, čo odstrániť.

Pre tvorbu vízie sa skupina rozdelila na štyri pracovné skupiny.

Vízia 1. pracovnej skupiny:

-zdravé ŽP pri zabezpečení všetkých potrebných služieb pre občanov (odkanalizovanie,    infraštruktúra, zdravotníctvo, školstvo...--) pri rozvinutom malom a strednom podnikaní    ( jeho podpora)
-zvýšiť komfort dopravného spojenia ( R2, miestne komunikácie) – komplexné riešenie dopravného systému   
- podmienky pre oddych a relax ( šport, kultúra, turizmus) – vrátane občanov
- medzi sektorová spolupráca- občania, urbár, cirkev, spolky, združenia – bude fungovať medziobecná spolupráca
-ekonomická prosperita- vytváranie podmienok pre zamestnanosť
- bezpečný život občanov

Vízia 2. pracovnej skupiny:

- odklonenie hlavnej cesty
-čistička odpadových vôd, elektrifikácia železníc
-bytová výstavba hlavne pre mladých – rozvoj bývania pre všetkých
- turisticko,cyklo,lyžo...trasy
-podpora živnostníkov a stredných podnikateľov
- alternatívne zdroje elektriky a ostatných energií
- umelá hracia plocha (F) jedna pre dolinu, areál: tenis, golf...
- školstvo

Vízia 3. pracovnej skupiny:
-dostatok pracovných miest
-čisté životné prostredie
- vyriešená doprava, cesty, spoje
-malý priemyselný park
-rozvinutý cestovný ruch
- zachovanie kultúrneho dedičstva
- zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva
- nové možnosti športového vyžitia
-vyriešenie otázky zdravotného a sociálneho zabezpečenia – dôstojné pre občanov
- rozvoj kultúry

Vízia 4. pracovnej skupiny:
- Rozvoj cestovného ruchu:
- rozšírenie súčasných kapacít CR
- využívanie kultúrnych tradícii mikroregiónu
- zatraktívnenie MR
- rozvoj turistiky- využitie prírodných krás
-Vybudovanie priemyselného parku pre mikroregión
-Odklonenie rýchlostnej komunikácie mimo obcí MR
-Starostlivosť o poľnohospodársky pôdny fond (lúky, pastviny)
-Vybudovanie sociálnych zariadení(penzióny, domy opatrov.služby)
-Vytvoriť podmienky pre lepšie využitie možností stredných a drobných podnikateľov
-Vylepšiť možnosti pre športové vyžitie mladých
-Zlepšiť životné prostredie mikroregiónu

Zástupca z každej pracovnej skupiny odprezentoval pred ostatnými výsledky práce skupiny. Skupina spolu s facilitátorkou hľadala spoločné oblasti. Vo väčšine oblastí nastala zhoda. Facilitátorka zhrnula víziu v oblastiach a formuláciách, na ktorých sa všetci zhodli. Dohodli sa, že gramatické spojenia budú doplnené pri spracovaní zápisnice pri zachovaní dohodnutých formulácií:

Vízia mikroregiónu Handlovskej doliny
Predstavujeme si, že v Handlovskej doline o 30 rokov budú občania žiť bezpečne,  v zdravom životnom prostredí a v ekonomicky prosperujúcom mikroregióne. Budú tu fungovať dôstojné zdravotné a sociálne služby pre občanov, s dostupným bývaním pre všetkých, s dobrými podmienkami pre oddych pre občanov i návštevníkov. Urobíme všetko pre zachovanie nášho kultúrneho  dedičstva a pre dobrú starostlivosť o poľnohospodársky pôdny fond. Občania budú vzdelaní, bude fungovať medziobecná a medzisektorová spolupráca a komfortné dopravné spojenie medzi obcami i navonok.

Čo ďalej s víziou?
1. budeme s ňou ďalej pracovať pri plánovaní spoločného rozvoja – je naším spojivom, hodnotou, ktorú chceme zdieľať
2. môžeme vyvolať diskusiu na tému vízia – mali by sme ju zverejniť pre celý miktoregión
3. využiť podujatia na prezentáciu čiastkových výstupov projektu + anketové lístky + spätná väzba
4. vytvoriť v jednotlivých obciach občiansku mapu s popisom, čo chceme zachovať( napr. tradície, kuchyňa ale aj nové veci)

Rokovanie k bodu 3.

Úlohy:
1. Pozvať na nasledujúce stretnutie zástupcov urbáru, lesov, ďalšie OZ, cestárov, povodia, železnice – zodpovedná: Erika Jonasová
2. Pripraviť anketové lístky s otázkam:. Ako si predstavujete Vašu obec o 30 rokov? Čo chcete v obci zachovať a čo by ste najradšej zrušili? Zodpovedná: Erika Jonasová, termín do 1.7.2006
3. Zaslať termíny podujatí organizovaných v obciach, zodpovední: starostovia obcí, termín do 30.06.2006.
4. Zhotoviť občiansku mapu – zodpovední: ZŠ Chrenovec – Brusno
5. Pripraviť úvodné slovo na mapku s vysvetlením, zodpovedná Ing. Bernátová PhD. Termín do 24.6.2006
6. Skupina sa dohodla, že proces PHSR bude zviditeľnený prostredníctvom loga. Ako logo PHSR MR Handlovskej .doliny bolo vybrané logo "motýle".


                                            
Zapísala: Erika Jonasová

Overila: Ing. M. Bernátová PhD.

 

Stretnutie CR Mikroregion

Pracovná skupina CR

Pracovná skupina CR

Ing.M.Bernátová PhD - facilitátorka

Ing.M.Bernátová PhD - facilitátorka

Pracovná skupina 1.stretnutie

Pracovná skupina 1.stretnutie

pracovná skupina-1.stretnutie

pracovná skupina-1.stretnutie


 
 
pracovná skupina-1.stretnutie

pracovná skupina-1.stretnutie

pracovná skupina-2.stretnutie

pracovná skupina-2.stretnutie

pracovná skupina-2.stretnutie

pracovná skupina-2.stretnutie

pracovná skupina-2.stretnutie

pracovná skupina-2.stretnutie


 
 
Pracovná skupina-2.stretnutie

Pracovná skupina-2.stretnutie


 

Ďalšie fotogalérie


dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka