Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt rozvoja služieb

 

Projekt rozvoja služieb starostlivosti o skupiny občanov Mesta Handlová ohrozené sociálnym vylúčením, s prioritou na rómsku komunitu

     

          

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os: č.2 Podpora sociálnej inklúzie; Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Miesto realizácie projektu: Handlová, Prievidza, Trenčiansky kraj

Trvanie projektu: 01.04.2008 – 31.03.2010

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet : 2 056 320,00 Sk / 68 265,29 €
NFP : 1 953 504,00 Sk / 64 844,45 €
Vlastné zdroje : 102 816,00 Sk / 3 412,87 €

Kontaktné údaje:

Meno žiadateľa : Mesto Handlová
Sídlo : Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
Meno koordinátora : Mgr. Veronika Rýšová
Kontakty : 0915 114 926 , 046/5192534, socialne@handlova.sk, www.handlova.sk

Ciele projektu:

 • Individuálne akčné plány a osobné poradenstvo
 • Opatrenia k integrácii do spoločnosti a na pracovný trh
 • Verejné služby a služby starostlivosti zamerané na zlepšenie šancí zamestnať sa

Cieľové skupiny:

 • Neaktívne osoby nad 15 rokov (cca 500)
 • Dlhodobo nezamestnaní (cca 3 000)
 • Nezamestnaní mladí ľudia (15 – 24 rokov) (cca 100)
 • Osoby s rodinnými povinnosťami (cca 1 000)
 • Ženy (cca 500)
 • Osoby zdravotne postihnuté (cca 500)
 • Osoby ohrozené sociálnym vylúčením (cca 2 000)
 • Osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku (cca 500)

 

POPIS PROJEKTU 

1. Ciele
Strategický cieľ :
Znížiť mieru výskytu sociálno-patologických javov v Handlovej prostredníctvom
- podpory komunitnej práce,
- podpory podmienok na predchádzanie sociálneho vylúčenia komunity, fyzických osôb a rodín, prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity,
- podpory podmienok na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať negatívnym sprievodným faktorom, ktoré bránia prístupu alebo zotrvaniu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trh práce.

Špecifické ciele projektu sú:
• Zvýšenie kvality života občanov ohrozených sociálnym vylúčením, ďalej predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch sociálneho vývinu, fyzického a psychického vývinu jednotlivcov a zamedzenia nárastu sociálno-patologických javov.
• Zvýšenie podielu občanov z cieľových skupín na trhu práce.
• Zvýšenie počtu občanov s vyšším vzdelaním a kvalifikáciou pre potreby trhu práce.
• Zvýšenie kvality bývania rómskej komunity, zvýšenie ich aktivity a zodpovednosti za riešenie svojej situácie.
• Integrácia sociálne vylúčených skupín, najmä marginalizovaných rómskych komunít, s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.

2. Plánované aktivity

Špecifický cieľ č. 1: Zvýšenie kvality života občanov ohrozených sociálnym vylúčením, ďalej predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch sociálneho vývinu, fyzického a psychického vývinu jednotlivcov a zamedzenia nárastu sociálno-patologických javov.

Aktivity:
• Motivovať odborníkov k záujmu o realizáciu osvety a výchovného pôsobenia na občanov ohrozených sociálnym vylúčením
Z : TSP, ATSP, Mesto Handlová

• Uskutočňovať pravidelné odborné poradenstvo v lokalite rómskej osady a v zariadeniach sociálnych služieb
Z : TSP, ATSP, odborníci z rôznych oblastí

• Zabezpečiť úzku spoluprácu TSP, ATSP a lekárov v Handlovej so zámerom zlepšenia zdravotného stavu občanov ohrozených sociálnym vylúčením a zlepšenia osobnej hygieny
Z : TSP, ATSP, lekári, ADOS

• Realizovať motivačné súťaže so zámerom zlepšiť životné podmienky v lokalite rómskej osady
Z : TSP, ATSP, OZ

• Poskytovať poradenstvo a pomoc v oblasti nadobúdania zručností pri vedení domácnosti a zlepšení zdravej výživy
Z : TSP, ATSP

• Zvýšiť sociálnu mobilitu klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne prostredníctvom individuálnej sociálnej práce s klientom, vrátane vypracovania individuálneho plánu osobného rozvoja klienta
Z : TSP, ATSP

• Zabezpečiť efektívnu spoluprácu zainteresovaných subjektov v oblasti bezpečnosti a prevencie s cieľom minimalizovať riziká spojené so životom v sociálne znevýhodnenom prostredí
Z : TSP, ATSP, OO PZ Handlová, MsP Handlová, ÚPSVaR pracovisko Handlová
(odd.SPO a SK), MsÚ Handlová (sociálne odd.)

• Individuálne pracovať s rodinou na sanácii rodinného prostredia detí, ktoré boli z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu, vrátane spolupráce s príslušnými úradmi a organizáciami (ÚPSVaR, MsÚ, DeD)
Z : TSP, ATSP

Špecifický cieľ č. 2: Zvýšenie podielu občanov z cieľových skupín na trhu práce.

Aktivity :
• Motivovať uchádzačov o zamestnanie z cieľových skupín k absolvovaniu rekvalifikácií s cieľom získavania alebo obnovenia pracovných návykov potrebných pre začlenenie sa do pracovného procesu.
Z : TSP, ATSP, ÚPSVaR

• Motivovať zamestnávateľov k vytvoreniu pracovných miest pre občanov z cieľových skupín
Z : TSP, ATSP, Mesto Handlová

• Iniciovať spoluprácu s inštitúciami, realizujúcimi rozvojové programy v meste
Z : TSP, ATSP

Špecifický cieľ č. 3: Zvýšenie počtu občanov s vyšším vzdelaním a kvalifikáciou pre potreby trhu práce.

Aktivity :
• Podporovať tvorbu a realizáciu projektov v MŠ pre rómske deti a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
Z : TSP, ATSP, MŠ v meste, Mesto Handlová

• Realizovať osvetu medzi rodičmi predškolákov o výhodách návštevy MŠ
Z : TSP, ATSP

• Zapojiť MŠ a ZŠ do spolupráce s občianskymi združeniami v meste a vytvoriť plán aktivít pre deti od 3 do 15 rokov realizovaných priamo v lokalite rómskej osady
Z : TSP, ATSP, OZ, riaditeľky MŠ a ZŠ

• Pripraviť plán aktivít pre rómske rodiny, ktoré sa budú realizovať v areáli škôl
Z : TSP, ATSP, riaditelia škôl

• Podieľať sa na zlepšení dochádzky detí do škôl formou denného sprevádzania detí a individuálnou prácou a poradenstvom rodičom
Z : TSP, ATSP

• Realizovať osvetu medzi rodičmi žiakov 8. a 9.ročníka ZŠ o výhodách vyššieho vzdelania detí
Z : TSP, ATSP

• Eliminovať výskyt sociálno-patologických javov v školskom prostredí v úzkej spolupráci s učiteľmi a výchovnými poradcami
Z : TSP, ATSP, učitelia a výchovní poradcovia

Špecifický cieľ č. 4 : Zvýšenie kvality bývania rómskej komunity, zvýšenie ich aktivity a zodpovednosti za riešenie svojej situácie.

Aktivity :
• Realizovať aktivity v oblasti využívania dávok a príspevkov na zákonom stanovený účel, predovšetkým príspevku na bývanie
Z : TSP, ATSP

• Podieľať sa na vypracovaní analýzy a následného riešenia problematiky bývania Rómov v Meste Handlová ako člen pracovnej skupiny
Z : Mesto Handlová, TSP

Špecifický cieľ č. 5 : Integrácia sociálne vylúčených skupín, najmä marginalizovaných rómskych komunít, s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.

Aktivity :
• Vytvoriť systém vzájomnej spolupráce TSP, ATSP, OZ a Mesta Handlová
Z : TSP, ATSP, štatutári OZ, Mesto Handlová

• Vytipovať v rómskej komunite pozitívne vzory, motivovať ich na spoluprácu
Z : TSP, ATSP

• Podieľať sa na vytvorení systému dobrovoľníckej práce v meste s cieľom mobilizovať okolie klienta k aktívnej pomoci
Z : TSP, ATSP, sociálne odd. MsÚ Handlová

• Zabezpečiť objektívnu prezentáciu a medializáciu rómskej komunity a ďalších cieľových skupín v miestnych médiách s cieľom eliminovať negatívne stereotypy majority a jej senzibilizáciu vo vzťahu k týmto cieľovým skupinám a naopak
Z : TSP, 3. TV, Handlovské noviny, referent pre komunikáciu MsÚ Handlová

• Zabezpečiť pravidelné informácie v miestnych médiách o pozitívnych javoch v živote rómskej komunity a ďalších cieľových skupín projektu
Z : TSP, 3. TV, Handlovské noviny, referent pre komunikáciu MsÚ Handlová

 

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované udalosti. Publicitu projektu budeme zabezpečovať v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

Formulár žiadosti nájdete v súbore na stiahnutie nižšie.


 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka