Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt rozvoja služieb - DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

Projekt rozvoja služieb starostlivosti o skupiny občanov Mesta Handlová ohrozené sociálnym vylúčením, s prioritou na rómsku komunitu

 

Dosiahnuté výsledky

 

                                         

 

  • Mesto Handlová od apríla 2008 do marca 2010 realizovalo Projekt rozvoja služieb starostlivosti o skupiny občanov Mesta Handlová ohrozené sociálnym vylúčením, s prioritou na rómsku komunitu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
  •  
  • Vďaka tomuto projektu sa mestu podarilo získať celkom 68 257,32 € , terénnu sociálnu prácu vykonávali Jana Polakovičová a Alžbeta Orthová ako terénne sociálne pracovníčky a Anna Ištoková a Janka Pavlíková ako ich asistentky.
  •  
  • Hlavným cieľom bolo prostredníctvom každodennej práce s klientom, jeho rodinou a komunitou prispievať k zvýšeniu kvality ich života, zároveň sa podieľať na rozvoji služieb starostlivosti, zvyšovaní ich dostupnosti, kvality a efektivity. Cieľovou skupinou boli občania Handlovej, ktorí sa ocitli v núdzi, pozornosť bola venovaná najmä bezdomovcom, ohrozeným matkám s deťmi, občanom s nízkymi príjmami, nezamestnaným občanom, seniorom, občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Terénni sociálni pracovníci vo svojom pôsobení úzko spolupracovali s rôznymi inštitúciami a organizáciami na mestskej i okresnej úrovni, s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami a pod. Pravidelne vykonávali sprievod detí do škôl, zásluhou čoho a následnej kontroly sa podarilo u mnohých detí zlepšiť školskú dochádzku. Úzko spolupracovali s MŠ Mostná v čase, keď prebiehal projekt, na základe ktorého viac ako dvadsať detí z lokality Baníckej kolónie navštevovalo materskú školu, čím sa podstatne zlepšila ich pripravenosť na vstup do školy.
Rovnako úzko spolupracovali s lekármi, najmä pediatrami, a dohliadali na pravidelnú účasť rodičov s deťmi na očkovaní a preventívnych prehliadkach. V rámci tejto oblasti sa zapojili aj do výzvy „Zdravie Rómov 2009“, s cieľom vytvoriť pracovné miesto – terénneho zdravotného pracovníka. I keď projekt nebol vybraný, Nadácia otvorených dverí vysoko ocenila úroveň projektu a ponúkla asistentom TSP bezplatné vyškolenie v oblasti hygieny, starostlivosti o deti a domácnosť, zdravého životného štýlu.


Jane Polakovičovej, TSP, sa podarilo zmotivovať viac ako tridsaťdva rodín, ktoré si na spôsob osobitného príjemcu splácajú dlžoby voči Mestskému bytovému podniku Handlová, s.r.o. , pričom už sedem rodín má vyplatené všetky dlžoby na byte. Týmto spôsobom sa darí zachraňovať rodinám strechu nad hlavou a zároveň správne využiť finančný príspevok na bývanie.


Počas celého obdobia bola v prevádzke odevná banka v meste, kde si občania zo sociálne slabších rodín prichádzajú vybrať oblečenie a obuv pre seba a svoje deti. Odevná banka sa postupne rozšírila o nábytkovú banku. Pravidelne sa na sociálne oddelenie ozývajú občania, ktorí chcú darovať nábytok, koberce, detské kočíky, elektroniku a pod. V spolupráci s p.Volfom a aktivačnými pracovníkmi mesta sa následne dostanú k tým, ktorí to najviac potrebujú.


Terénni sociálni pracovníci v spolupráci so štátnymi zamestnancami z Handlovej, Prievidze, Bánoviec nad Bebravou pripravili podujatie ku dňu detí pod názvom „Štátni zamestnanci na pomoc rómskym deťom“. Kde priamo v lokalite Baníckej kolónie zabezpečili rozdávanie darovaných vecí rómskym rodinám. Niekoľkokrát v roku sa organizovala bezplatná burza.


Anna Ištoková, asistentka terénneho sociálneho pracovníka, dva roky úspešne viedla rómsky tanečný súbor Hviezda, ktorý vystupoval na rôznych kultúrnych podujatiach v meste a zúčastnili sa i rómskeho festivalu v Žarnovici.


V októbri 2008 navštívili Handlovú redaktori zo Slovenskej televízie, Rómskeho magazínu, a tak bola práca terénnych sociálnych pracovníkov a projekt prezentovaný aj touto formou.


V spolupráci s občianskym združením Reha – infoagentúra sa terénni sociálni pracovníci zapojili do výzvy Nadácie Intenda a vypracovali projekt pod názvom „Pomoc uplatnenia sa mladých Rómov na trhu práce prostredníctvom získania zručností v práci s informačno-komunikačnými technológiami“. Projekt nebol úspešný, nakoľko finančné prostriedky boli obmedzené a nestačili pokryť požiadavky všetkých projektov.


Projekt „Dajme prvú šancu“ podporený Nadáciou Konta Orange však úspešný bol a v lete 2009 strávilo 6 matiek a 26 detí vo veku od 1,5 roka do 12 rokov týždenný pobyt v príjemnom prostredí Rematy.


Veľká pozornosť bola venovaná i ľuďom, ktorí žijú na ulici, bez domova a rodiny. Tí, ktorí prejavia záujem a kapacita Humanitného centra pod Jazmín n.o. to dovoľuje, žijú v útulku a terénni sociálni pracovníci im pomáhajú pri vybavovaní dokladov a finančných prostriedkov.


Pre tých, ktorí nie sú schopní dodržiavať pravidlá v útulku, bola od 1.12.2008 do 31.3.2009 otvorená dočasná prevádzka nocľahárne, ktorú navštevovali terénne sociálne pracovníčky a pomáhali ľuďom riešiť ich základné problémy. Následne pod ich dohľadom bolo v objekte HC zriadené stredisko osobnej hygieny pre bezdomovcov, ktoré ukončilo svoju činnosť v septembri 2009.


V novembri 2008 mesto vyčlenilo pre sociálne účely dvojbytovku v lokalite Baníckej kolónie, ktorá má charakter Domu na pol ceste. Do objektu sa nasťahovali občania, najmä matky s deťmi, ktoré dlhšiu dobu bývali v zariadení sociálnych služieb pod Jazmín n.o. a s ohľadom na svoju situáciu by nemali možnosť získať samostatný byt v Handlovej.


Jednou z posledných významných aktivít bola realizácia projektu „Nástrahy života“ v partnerstve mesta Handlová a Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trenčín, ktorý bol zameraný na prevenciu drogových závislostí a obchodovania s ľuďmi. Cieľovou skupinou bola rómska komunita v Handlovej, ale i komunity v mestách Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom v rámci Trenčianskeho kraja. Jana Polakovičová, TSP, sa zúčastnila spolu so špecialistom OO PZ v Handlovej niekoľkých represívno-preventívnych akcií a dňa 24.03.2010 projekt vyvrcholil besedami pre deti zo ZŠ Morovnianska cesta a zo Špeciálnej základnej školy a pre ich rodičov.


Terénni sociálni pracovníci nepracovali s číslami ani percentami, úspechy a neúspechy nie je možné vyčísliť. Každý deň pracovali s ľuďmi a ich osudmi. Tešilo ich, keď niekomu pomohli pri riešení ťažkej životnej situácie, tešila ich dôvera, s ktorou sa na nich občania obracali. Zarmucovalo ich, keď človek v kríze odmietal pomoc a podporu.


V mene terénnych sociálnych pracovníkov by som chcela poďakovať Mestu Handlová, všetkým občanom, inštitúciám, organizáciám, ktoré im pomáhali, a vďaka ktorým môžu oni pomáhať iným. Ďakujeme.

Na základe pozitívnych skúseností s terénnou sociálnou prácou v Handlovej
, mesto dňa 19.2.2010 podalo projekt na zabezpečenie pokračovania projektu. V rámci nového projektu bude vyhlásené výberové konanie na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka.


Mesto Handlová bude pokračovať v niekoľko ročnej tradícii terénnej sociálnej práce v meste, pretože už v roku 2004 sa mesto zapojilo do pilotného programu terénnych sociálnych pracovníkov pod gesciou ÚSVPRK SR.

Mesto Handlová prezentovalo výsledky a aktivity Projektu rozvoja služieb starostlivosti o skupiny občanov Mesta Handlová ohrozené sociálnym vylúčením, s prioritou na rómsku komunitu na medzinárodnej konferencii v Bratislave dňoch 17. a 18.mája 2010, nakoľko projekt mesta bol Fondom sociálneho rozvoja Bratislava vyhodnotený ako príklad dobrej praxe.

V roku 2009 bol v rámci rozpočtu Mesta Handlová vyčlenený na oblasť sociálneho zabezpečenia celkový objem finančných prostriedkov vo výške : 313 717,26 €.
V rozpočte na rok 2010 bol vyčlenený objem finančných prostriedkov: 280 777 €.
Rozpočet Mesta Handlová na roky 2010, 2011 a 2012 je zverejnený na webovej stránke mesta.

 

Podrobnosti o sociálnej politike Mesta Handlová, vrátane realizovaných aktivít, plánovaných zámeroch a riešených problémoch sú obsiahnuté v strategickom dokumente mesta : Komunitný plán sociálnych služieb v Meste Handlová na roky 2010 - 2013. Tento bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v marci 2010 a nájdete ho po kliknutí sem.

Bližšie informácie : www.handlova.sk, mail: socialne@handlova.sk

Mgr. Veronika Rýšová, vedúca sociálneho odd. MsÚ Handlová


 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka