Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Primátorka mesta

Primátorka mesta Handlová 2018-2022

Mgr. Silvia Grúberová primátorka mesta

Mgr. Silvia Grúberová

Adresa: Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Tel: 046/519 25 35

E-mail: primatorka@handlova.sk sekretariat@handlova.sk

Primátorka mesta Handlová Mgr. Silvia Grúberová (NEKA) bola zvolená za primátorku vo voľbách 10.11.2018 s počtom halsov 2328. Mandát prevzala na ustanovujúcom zastupiteľstve dňa 10.12.2018, kde zložila zákonom stanovený sľub.


 

 

 

Stránkové hodiny primátorky mesta

Termín a čas stretnutia je vhodné dohodnúť vopred na sekretariáte primátorky mesta, 046/519 25 35. Termín stretnutia bude dohodnutý v náväznosti na pracovný program.  

   Postavenie primátora mesta 

(zo zákona č.369/1990 Zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)

 Primátor
§ 13 

 1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon.(Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.)
 2. Primátor skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
 3. Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou
 1. poslanca,
 2. zamestnanca mesta, v ktorej bol zvolený,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 4. predsedu samosprávneho kraja,
 5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 6. podľa osobitného zákona.10b)
 1. Primátor
 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
 2. vykonáva obecnú správu,
 3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 4. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;12b) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 5. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
 1. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 2. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená mesteká rada, primátor prerokuje uznesenie metského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný.
 3. Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátora.
 4. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.
 5. Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak
 1. poruší nariadenie,
 2. neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
 3. nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
 1. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa konania podľa odseku 8 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.15) Výnos pokút je príjmom mesta.
 2. Platové pomery primátora upravuje osobitný zákon. (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov)
 3. Primátor si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie primátora.


§ 13a

 1. Mandát primátora zaniká
 1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 2. uplynutím funkčného obdobia,
 3. vzdaním sa mandátu,
 4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 6. vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora,
 7. zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
 8. v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
 9. smrťou,
 10. zrušením mesta.
 1. Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 2. Mestské zastupiteľstvo
 1. vyhlási miestne referendum o odvolaní primátora, ak
 1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov (§ 2 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.)
 2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
 1. môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
 1. O návrhu podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
 2. Primátor je povinný skutočnosti podľa odseku 1 písm. d), g) a h) bezodkladne písomne oznámiť mestu.

 


 

Plat primátorky mesta Handlová

Podľa zákona  NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, bol   určený plat primátorky mesta s účinnosťou od  01.januára  2019  nasledovne:

V zmysle zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 2018 a násobku podľa § 4 ods. 1, ktorý určuje  platové skupiny podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta.

Primátorka mesta Handlová je podľa zákona zaradená do 6. platovej skupiny, s násobkom 2,81,  t.j. nárok na plat  je 1013 €  x 2,81 , spolu 2 847,- €

Plat primátorky mesta Handlová je v roku 2019 vo výške 2 847,-  €

Takto   určený plat sa  bude  vyplácať v   stanovených výplatných termínoch po odpočítaní zákonných zrážok, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bol priznaný.


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka