Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Primátor mesta

Primátor mesta Handlová 2014-2018

Ing. Rudolf Podoba

Ing. Rudolf Podoba

Tel: +421 46 519 25 35

Ing. Rudolf Podoba bol zvolený v Komunálnych voľbách 2014 dňa 15.11.2014, čím nastúpil svoje tretie volebné obdobie v samospráve mesta na pozícii primátora. Sľub primátora zložil do rúk predsedu mestskej volebnej komisie na ustanovujúcom MsZ dňa 15.12.2014.
Životopis:
Po ukončení SPŠE v Handlovej nastúpil v roku 1983 na Baňu Handlová ako robotník na Východnú šachtu. V roku 1987 začal pracovať na technických pozíciách cez energetika ťažobného úseku, zástupcu vedúceho ťažobného úseku. Postupne sa stal vedúcim ťažobného úseku a vedúcim Odboru riadenia výroby v pôsobnosti vtedajšieho o.z. Baňa Handlová. Vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach. Od vzniku samosprávy pôsobil ako poslanec MsZ, v roku 2003 sa stal zástupcom primátora a od mája 2007 je primátorom mesta Handlová.
Ženatý, dve deti.


 

 

 

STRÁNKOVÉ HODINY PRIMÁTORA MESTA HANDLOV

Termín a čas stretnutia je vhodné dohodnúť vopred na sekretariáte primátora mesta, 046/519 25 35. Termín stretnutia bude dohodnutý v náväznosti na pracovný program.  Bytové stránky vybavuje zástupca primátora mesta Dušan Klas.

   Postavenie primátora mesta 

(zo zákona č.369/1990 Zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)

 Primátor
§ 13 

 1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon.(Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.)
 2. Primátor skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
 3. Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou
 1. poslanca,
 2. zamestnanca mesta, v ktorej bol zvolený,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 4. predsedu samosprávneho kraja,
 5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 6. podľa osobitného zákona.10b)
 1. Primátor
 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
 2. vykonáva obecnú správu,
 3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 4. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;12b) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 5. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
 1. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 2. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená mesteká rada, primátor prerokuje uznesenie metského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný.
 3. Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátora.
 4. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.
 5. Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak
 1. poruší nariadenie,
 2. neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
 3. nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
 1. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa konania podľa odseku 8 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.15) Výnos pokút je príjmom mesta.
 2. Platové pomery primátora upravuje osobitný zákon. (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov)
 3. Primátor si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie primátora.


§ 13a

 1. Mandát primátora zaniká
 1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 2. uplynutím funkčného obdobia,
 3. vzdaním sa mandátu,
 4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 6. vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora,
 7. zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
 8. v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
 9. smrťou,
 10. zrušením mesta.
 1. Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 2. Mestské zastupiteľstvo
 1. vyhlási miestne referendum o odvolaní primátora, ak
 1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov (§ 2 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.)
 2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
 1. môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
 1. O návrhu podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
 2. Primátor je povinný skutočnosti podľa odseku 1 písm. d), g) a h) bezodkladne písomne oznámiť mestu.

 


 

Stanovenie platu primátora mesta a zástupcu primátora mesta na roky 2014/2015

 • Uznesenie MsZ dňa 15. 12. 2014, 30. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na stanovenie platu primátora mesta Handlová podľa  zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom    postavení a  platových pomeroch starostov obcí a  primátorov miest v  znení neskorších    predpisov a  zástupcu primátora mesta Handlová v súlade so Zásadami odmeňovania  poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová v  znení  Doplnku č. 1 a 2   na volebné  obdobie 2014-2018, predložený Ing. Jozefom Tonhauserom, prednostom MsÚ,  bez výhrad.

 • Uznesenie MsZ dňa 15. 12. 2014, 31.  MsZ ZRUŠUJE: Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová č. 1148 a 1150 zo dňa 29. 05. 2014,ktorými bol určený plat primátora mesta a zástupcu primátora mesta ku dňu 14. 12. 2014.
 • UZNESENIE  MsZ  dňa 15. 12. 2014, 32. MsZ SCHVAĽUJE: 
 • A/ Stanovenie platu primátora mesta Handlová na volebné obdobie 2014-2018 v  súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o  právnom postavení a  platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v  znení neskorších predpisov, ktorý sa stanoví ako súčin:           - priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v  národom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov  Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z. o  právnom postavení a  platových pomeroch starostov obcí a  primátorov miest v  znení neskorších predpisov,
 • B/ zvýšenie takto stanoveného platu v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o  právnom postavení a  platových pomeroch starostov obcí a  primátorov miest v  znení neskorších predpisov o 40%, teda o 834 eur.

Plat primátora mesta sa stanovuje podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a  platových pomeroch starostov obcí a  primátorov miest v  znení neskorších predpisov na  2 919 eur. Takto stanovený plat  mu patrí odo dňa zloženia predpísaného sľubu.


 

Pracovný program primátora mesta Handlová, Ing. Rudolfa Podobu

Pracovný program za mesiac 10_2015/ plán na mesiac 11_2015

 
Pracovný program za mesiac 7_2015/ plán na mesiac 8_2015

 
Pracovný program za mesiac 6_2015/ plán na mesiac 7_2015

 
Pracovný program za mesiac 5_2015/ plán na mesiac 6_2015

 
Pracovný program za mesiac 4_2015/ plán na mesiac 5_2015

 
Pracovný program za mesiac 3_2015/ plán na mesiac 4_2015

 
Pracovný program za mesiac 2_2015/ plán na mesiac 3_2015

 
Pracovný program za mesiac 1_2015/ plán na mesiac 2_2015

 

dnes je: 11.12.2018

meniny má: Hilda

webygroup

English version
Úvodná stránka