Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Prevádzkový poriadok Mestského útulku pre psov

Prevádzkový poriadok
Mestského útulku pre odchytených psov
v Handlovej.

Prevádzkový poriadok Mestského útulku pre odchytených psov je spracovaný v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. o niektorých podmienkach držania psov a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a vyhlášky 123/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.


I.
Všeobecné ustanovenia

1) Mestský útulok - ďalej len útulok, je určený pre túlavých psov, odchytených alebo nájdených na území mesta Handlová, v častiach Nová Lehota a Morovno, ktorých držiteľ nie je známy.
2) Útulok je určený na dočasné umiestnenie túlavého psa, pokiaľ sa neprihlási alebo nezistí držiteľ psa, za účelom objasnenia priestupku.
3) Správca útulku – je zamestnanec Mestskej polície, ktorý na základe dohody o pracovnej činnosti vykonáva starostlivosť o psov umiestnených v útulku a iné činnosti podľa DoPČ a tohto Prevádzkového poriadku.
4) Umiestnením túlavého psa do útulku pre odchytených psov v Handlovej nepreberá Mesto Handlová povinnosti držiteľa psa v zmysle platných právnych predpisov.

 

II.
Prevádzkovanie útulku

1) Mestský útulok pre odchytených a odovzdaných túlavých psov je prevádzkovaný mestom Handlová a spravovaný MsP Handlová v zmysle tohto prevádzkového poriadku.
2) Za prevádzkovanie útulku zodpovedá správca útulku náčelníkovi MsP. Povinnosti správcu útulku sú uvedené v časti III. a v dohode o pracovnej činnosti.
3) Vstup do útulku v neprítomnosti správcu útulku alebo MsP je iným osobám prísne zakázaný.
4) Útulok je prístupný verejnosti v určených dňoch v určenom čase, ktoré sú vhodným spôsobom zverejnené. V inom čase je možné sprístupniť útulok po dohode s MsP.
5) Útulok pozostáva z:
a) karanténnej časti,
b) kotercovej časti,
c) výbehovej časti,
d) miestnosť správcu útulku.
6) Na základe žiadosti držiteľa psa je možné umiestniť psa v útulku na prechodnú dobu, za podmienky uhradenia vzniknutých nákladov na prechovávanie psa v útulku. Prípadné riziká a následky z pobytu psa v útulku znáša majiteľ, resp. držiteľ psa.
7) V útulku sa nachádza miestnosť správcu útulku, ktorá je určená pre uskladnenie krmiva, náradia, iných potrieb, vykonávanie záznamom a odoberanie a uskladnenie vzoriek veterinárnym lekárom.

 

III.
Správca útulku

1) Plní príkazy náčelníka MsP a vykonáva činnosť v zmysle náplne práce.
2) 1x denne vykonáva kŕmenie psov umiestnených v útulku, vymieňa a dopĺňa psom pitnú vodu a čistí a umýva psom koterce.
3) Správcu môže zastupovať jeho zástupca alebo poverený príslušník MsP. Služba v útulku je vykonávaná v zmysle rozpisu služieb, ktorý spracováva náčelník.
4) V prípade potreby, na základe žiadosti službu konajúcej hliadky MsP, spolupracuje pri odchyte psov.
5) V čase sprístupnenia útulku verejnosti poskytuje občanom potrebné informácie o psoch umiestnených v útulku.
6) Upravuje, čistí, kosí aj areál a blízke okolie útulku.
7) Vykonáva drobné opravy a úpravy v areály útulku podľa pokynov náčelníka.
8) Asistuje pri utrácaní psov veterinárnemu lekárovi.
9) Podľa potreby, alebo minimálne 1x za 3 mesiace vykonáva dezinfekciu útulku.
10) Oznamuje náčelníkovi zistené nedostatky.
 


IV.
Vykonávanie odchytu

1) Odchyt túlavých psov vykonáva Mestská polícia na základe vlastného zistenia alebo oznámenia občanov mesta Handlová, častí Nová Lehota a Morovno, prostredníctvom službu konajúcej hliadky MsP, prípadne správcu útulku.
2) MsP nie je povinná odchyt vykonať v prípade, že by tým bola ohrozená bezpečnosť a zdravie príslušníkov MsP, prípadne iných osôb, alebo by psa, ktorý neohrozuje občanov, nebolo možné odchytiť.
3) Odchyt je vykonávaný vhodným spôsobom, napr. na návnadu, na vôdzku.
4) Ochranné prostriedky a iné prostriedky k vykonávaniu odchytu, aby bola zabezpečená maximálna bezpečnosť pri práci, zabezpečí mesto Handlová.
5) Za odchyteného túlavého psa sa považuje i pes, ktorý bol odovzdaný MsP občanmi a jeho držiteľ nie je známy.
6) Odchyteného psa dopraví hliadka MsP do útulku vozidlom na to určeným.
7) Odchyteného psa umiestni hliadka MsP alebo správca útulku vždy do karanténnej časti útulku, čo poznačí hliadka do evidenčného listu.
8) O odchytení psa vykoná hliadka MsP úradný záznam na príslušné tlačivo.

 


V.
Nakladanie so psami v útulku

1) Po odchytení psa zabezpečí MsP základné vyšetrenie psa veterinárnym lekárom, ktorý určí dobu karantény psa, ktorá je spravidla 14 dní. Základné vyšetrenie a dobu karantény potvrdí do záznamu o odchytení.
2) V prípade podozrenia z možnej nákazy psa, alebo jeho zdravotného stavu, môže veterinárny lekár rozhodnúť o okamžitom utratení psa.
3) Po ukončení doby karantény je pes premiestnený správcom do kotercovej časti útulku.
4) Po ukončení doby karantény môže byť pes daný do vlastníctva záujemcovi. Po ukončení doby karantény môže byť pes utratený veterinárnym lekárom. O utratení rozhoduje náčelník MsP.
5) Mestská polícia postupuje pri objasňovaní priestupku, zisťovaní držiteľa psa, ktorý porušil povinnosti držiteľa psa v zmysle VZN 10/2005 a zákona č. 282/2002 Z. z., v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
6) Krmivo a iné prostriedky pre psov umiestnených v útulku zabezpečuje MsP.
7) Zverejnenie odchytených psov zabezpečuje MsP vhodným spôsobom prostredníctvom mestských a regionálnych médií.

 

VI.
Vykonávanie veterinárnych úkonov

1) Odborné veterinárne činnosti sú poskytované v útulku veterinárnym lekárom na základe platnej zmluvy.
2) Základné vyšetrenie psa vykoná veterinárny lekár na žiadosť MsP v lehote spravidla do 7 dní od umiestnenia psa do útulku, karanténnej časti.
3) Veterinárny lekár určí po vyšetrení psa dobu karantény, môže vykonať i ďalšie vyšetrenie psa v prípade, že pes javí znaky choroby alebo má zhoršený zdravotný stav. V prípade podozrenia na prenosnú chorobu alebo v závažných prípadoch môže rozhodnúť o okamžitom utratení psa.
4) Po skončení doby karantény je pes správcom útulku premiestnený z karanténnej časti do kotercovej časti.
5) Očkovanie proti besnote vykoná veterinárny lekár na žiadosť MsP po ukončení lehoty 30 dní pobytu psa v útulku, u šteniatok po dovŕšení veku 3 mesiace.
6) V prípade, že o psa neprejaví nik záujem, môže rozhodnúť o jeho utratení náčelník MsP, utratenie vykoná veterinárny lekár.
7) Utratené alebo uhynuté psi sú odovzdávané na základe zmluvy kafilérii.
8) Evidencia odchytených psov i veterinárnych úkonov sú uvedené na zázname o odchytení túlavého psa na útvare MsP. Evidenciu, štatistiku a iné vykonáva náčelníkom poverený príslušník MsP. Záznam o odchytení psa obsahuje:
a) poradové číslo psa a číslo priestupku,
b) dátum, čas a miesto odchytenia psa,
c) údaje o psovi ( vek, pohlavie rasa, iné znaky a fotku psa ),
d) úkony veterinárneho lekára,
e) údaje o osobe, ktorá psa odovzdala,
f) údaje o držiteľovi psa, ak je zistený,
g) údaje o novom držiteľovi psa, ak je tento vydaný novému držiteľovi,
h) dátum vydania psa alebo utratenia,
i) dátum a spôsob ukončenia priestupku a výšku pokuty, ktorá bola uložená.
9) V útulku je vedená evidencia psov správcom útulku, ktorý uvádza denne najmä:
a) aké činnosti boli vykonávané v útulku ( napájanie, kŕmenie ),
b) premiestňovanie psa ( napr. z karantény do kotercovej časti ),
c) iné činnosti ( odčervovanie psov a pod. ),


VII.
Vydávanie odchytených túlavých psov záujemcom

1) V prípade, že sa prihlási alebo sa zistí držiteľ odchyteného psa, je povinný uhradiť všetky náklady na odchytenie a prechovávanie psa v útulku a prípadné škody spôsobené psom.
2) Náklady na odchyt a prechovávanie odchyteného psa v útulku pozostávajú z:
a) dennej stravnej dávky psa ktorá je
- u psov nižšieho vzrastu 0,65 €/deň,
- u psov stredného vzrastu 1,00 €/deň,
- u psov vyššieho vzrastu 1,30 €/deň,
Stravná dávka sa započítava od nasledujúceho dňa po odchytení psa a jeho
umiestnení v útulku, až po deň vydania psa, vrátane.
b) nákladov na odchytenie a prevoz psa do útulku, bez rozdielu rasy psa – 3.30 €. Náklady je povinný majiteľ resp. držiteľ psa uhradiť pri prevzatí psa, v opodstatnených prípadoch najneskôr do 7 dní po prevzatí psa.
3) Náklady v zmysle bodu 2 je možné v opodstatnených prípadoch odpustiť.
 

 

VIII.
Podmienky vydávania odchytených psov záujemcom

1) Psa je možné vydať len záujemcovi staršiemu ako 18 rokov, ktorý je spôsobilý na právne úkony.
2) Záujemca, resp. nový držiteľ psa uhradí poplatok za prevzatie psa z útulku vo výške, ktorá predstavuje náklady na prípadné vakcinovanie psa, ak bol v útulku vakcinovaný a sumu, ako ostatné náklady, ktorú si určí držiteľ sám, minimálna výška poplatku ( okrem nákladov na vakcináciu ) je 3,00 €.
3) Po zaplatení poplatku obdrží držiteľ psa potvrdenie o prevzatí psa z útulku, potvrdí podpisom prevzatie psa a poučenie o povinnosti vakcinovať psa, ak ešte nebol vakcinovaný a prihlásiť ho do evidencie.


IX.
Financovanie útulku

1) Financovanie prevádzky útulku pre odchytených psov je zabezpečované z finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, kapitoly veterinárna oblasť, schválených na príslušný kalendárny rok.
2) Finančné prostriedky prijaté v zmysle ods. VI. bod 2 a VII. bod. 2, sú odvádzané do rozpočtu mesta.
3) Nakladanie s finančnými prostriedkami podlieha kontrole orgánov mesta Handlová.

X.
Záverečné ustanovenia

1) Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom podpisu primátora mesta.
2) Podpisom primátora mesta zároveň stráca účinnosť Prevádzkový poriadok zo dňa 01.06.2007.

V Handlovej, dňa 23.12.2008

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta Handlová
 


 

dnes je: 21.7.2019

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka