Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Prevádzka MŠ v Handlovej 2018/2019 a zápis do MŠ

Zápis detí do MŠ v školskom roku 2019/2020 a prevádzka MŠ a elokovaných pracovísk počas prázdniny

Zápis a prijímanie detí do materskej školy v meste Handlová na školský rok 2019/2020

OBRAZOK_OZNAM-ZÁPIS-MESTO-page-001.jpg

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole zúčastňujú.

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona, týkajúca sa ustanovenia §20 ods.2, a  zmenil sa termín konania zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1.apríla do 30.apríla.

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia regionálneho školstva  odporúča vo veci oznámenia miesta a termínu podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci školský rok termín od 30.apríla do 31.mája 2019. V súlade s uvedeným oznamujeme nasledovný postup pri zápise na predprimárne vzdelávanie:

Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:

9. apríl 2019 - utorok

 • od 09:00 hod – do 11:00 hod
 • od 14:00 hod – do 16:00 hod

10. apríl 2019 - streda

 •   od 09:00 hod – do 11:00 hod
 •   od 14:00 hod – do 16:00 hod

Žiadosti vydáva riaditeľka materskej školy.

Formulár žiadosti na predprimárne vzdelávanie vo formáte pdf nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.

Formulár žiadosti na predprimárne vzdelávanie vo formáte word nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.

Termín odovzdania žiadostí na predprimárne vzdelávanie: Písomnú žiadosť, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa  od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní zákonný zástupca odovzdá:

29. apríl  2019  - pondelok

 •   od 09:00 hod – do 11:00 hod  
 •   od 14:00 hod – do 16:00 hod

30. apríl 2019 - utorok

 • od 09:00 hod – do 11:00 hod
 • od 14:00 hod – do 16:00 hod

Žiadosti preberá riaditeľka materskej školy.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) a tiež odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím prikladá tiež vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí zvážiť, či:

 • na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.),
 • bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.

Ak ide o dieťa, ktorému bol v školskom roku 2018/2019 na zápise do Základnej školy nariadený odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca odovzdá spolu so žiadosťou na predprimárne vzdelávanie tiež rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky.

Termín vydávania rozhodnutí o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

12. júna 2019 - streda 

 • od 09:00 hod – do 16:00 hod

Rozhodnutia bude vydávať riaditeľka a zástupkyne materskej školy. Zákonný zástupca dieťaťa (matka alebo otec) prevezme rozhodnutie osobne.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie: Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti vo veku od troch do šiestich rokov jeho veku. Výnimočne možno prijať aj dieťa vo veku od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

 1. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 59 ods.2 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a to deti:
 • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 1. Ďalšie podmienky prijímania určené riaditeľkou materskej školy po prerokovaní v pedagogickej rade a so zriaďovateľom, ktoré sa budú uplatňovať v prípade, ak počet evidovaných žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020 bude vyšší ako voľná kapacita materskej školy:
 • deti, ktoré k 1.septembru 2019 dovŕšia tri roky veku a ktoré nastúpia do materskej školy do 15. septembra 2019,
 • na predprimárne vzdelávanie nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky.

Upozornenie: Zákonní zástupcovia, ktorí podali žiadosť na predprimárne vzdelávanie v minulom školskom roku (na školský rok 2018/2019) a do začiatku nového zápisu na školský rok 2019/2020 im nebolo dieťa prijaté do materskej školy, si žiadosť nemusia obnovovať (minuloročná žiadosť je platná). Zároveň upozorňujeme týchto zákonných zástupcov, aby sa v termíne odovzdávania žiadostí (29.apríla alebo 30. apríla 2019, v stanovenom čase) osobne dostavili do Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová aktualizovať údaje vo svojej žiadosti (napríklad: zmena adresy trvalého pobytu, zmena zdravotného stavu dieťaťa, kontakt na zákonného zástupcu a pod.).

 

Prevádzka materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová a jej elokovaných pracovísk v školskom roku 2018/2019 a v čase školských prázdnin

Prevádzka materskej školy a elokovaných pracovísk v pracovných dňoch

 • Materská škola SNP 

   od 06:00 hod – do 16:00 hod celodenná prevádzka vo všetkých triedach

 • EP Dimitrovova 

   od 06:00 hod – do 16:00 hod celodenná prevádzka v dvoch triedach

   od 07:00 hod – do 12:30 hod poldenná prevádzka v jednej triede

 • EP Cintorínska 

   od 06:00 hod – do 16:00 hod celodenná prevádzka v troch triedach

 • EP Morovnianska cesta   

   od 06:00 hod – do 16:00 hod celodenná prevádzka v piatich triedach

   od 06:00 hod – do 12:30 hod poldenná prevádzka v jednej triede

 • EP Školská 

   od 07:00 hod – do 12:30 hod poldenná prevádzka v jednej triede

 

Prevádzka materskej školy a elokovaných pracovísk v čase školských prázdnin

Jesenné prázdniny: 31.10.2018 – 02.11.2018

Materská škola s elokovanými pracoviskami  v prevádzke. Elokované pracovisko Školská prerušená prevádzka (deti presun na elokované pracovisko Cintorínska)

Vianočné prázdniny: 23.12.2018 – 07.01.2019

Od 27.12.2018 – do 28.12.2018 – prevádzka prerušená vo všetkých pracoviskách materskej školy. Jedná sa o dva pracovné dni.

Od 02.01.2019 – do 04.01.2019 – prevádzka materskej školy obmedzená. V prevádzke bude Elokované pracovisko Morovnianska cesta pre deti zo všetkých pracovísk, podľa záväzného nahlásenia detí. Jedná sa o tri pracovné dni.

Od 07.01.2019 – začína riadna prevádzka vo všetkých pracoviskách materskej školy.

Polročné prázdniny: 01.02.2019

Materská škola s elokovanými pracoviskami v prevádzke. Elokované pracovisko Školská prerušená prevádzka (deti presun na elokované pracovisko Cintorínska)

Jarné prázdniny: 04.03.2019 – 08.03.2019

Prevádzka materskej školy obmedzená. V prevádzke bude Materská škola SNP, ostatné pracoviská budú mimo prevádzky.

Veľkonočné prázdniny: 18.04.2019 – 23.04.2019

Materská škola v prevádzke okrem sviatkov (Veľký piatok 19.04.2019 a veľkonočný pondelok 22.04.2019) Elokované pracovisko Školská prerušená prevádzka (deti presun na elokované pracovisko Cintorínska)

Letné prázdniny: 01.07.2019 – 31.08.2019

Prevádzka materskej školy obmedzená nasledovne:

Od 01.07.2019 – do 26.07.2019 – v prevádzke elokované pracovisko Morovnianska cesta (všetky ostatné elokované pracoviská mimo prevádzky).

Od 29.07.2019 – do 23.08.2019 – v prevádzke materská škola SNP (všetky ostatné elokované pracoviská mimo prevádzky).

Od 26.08.2019 – do 30.08.2019 – prerušená prevádzka vo všetkých pracoviskách materskej školy, kedy sa bude realizovať dôkladné čistenie a maľovanie priestorov vrátane školských jedální, dezinfekcia prostredia a hračiek.

Od 02.09.2019 začiatok prevádzky vo všetkých pracoviskách materskej školy.

Prevádzka materskej školy na školský rok 2018/2019 bola prerokovaná v pedagogickej rade a odsúhlasená zriaďovateľom, ktorým je mesto Handlová.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka