Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy mesta Handlová súviaciace s výstavbou

Oznam o úplnej uzávere mostu na Ul. 29. augusta v Handlovej

Slovenská správa ciest prostredníctvom mesta Handlová oznamuje širokej verejnosti, že

dňom 30.3.2011

začala rekonštrukcia mostového telesa na Ul. 29. augusta v Handlovej.
Úplná uzávierka mostu bude trvať do 31.5.2011.

Týmto upozorňujeme

motoristickú verejnosť, že

v tomto období nie je možné napojenie z kruhového objazdu v smere od Žiaru nad Hronom

do centra mesta a naopak. 

Je potrebné využiť kruhový objazd pri OD BILLA, resp. Ul. Partizánsku.
 


 

14.2.2011

Zákaz parkovania na Námestí baníkov v Handlovej

Mesto Handlová upozorňuje majiteľov motorových vozidiel,
aby neparkovali

svoje vozidlá na Námestí baníkov
počas dočasnej zmeny organizácie dopravy.

Parkovanie je povolené výhradne autobusom SAD Prievidza, a.s.

Za porušenie zákazu parkovania na Námestí baníkov
môže byť v blokovom konaní príslušníkmi MsP Handlová udelená pokuta
za neoprávnený záber verejného priestranstva do výšky 33 €.
 

7.2.2011
Zásadné zmeny

organizácie dopravy

v meste Handlová

Mesto Handlová oznamuje, že vzhľadom na dokončovacie práce na stavbe I/50 Handlová - centrum (Malý obchvat mesta) dôjde k zásadným zmenám v organizácii dopravy

od soboty 12. februára 2011 do odvolania.

Upozorňujeme širokú verejnosť hlavne na nasledovné zmeny:

  • presun všetkých autobusových zastávok spred Hotela Baník pred MsÚ Handlová a podnikateľský inkubátor, pri zachovaní súčasne platných cestovných poriadkov
  • zriadenie obojsmernej premávky pred objektom Hotela Baník, pričom nebude možné napojenie na kruhový objazd pri OD Billa
  • zákaz parkovania na komunikácii pred budovou MsÚ a Podnikateľského inkubátora
  • zrušenie časti parkovacích miest pred Špeciálnou základnou školou.

Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť a pozornosť. Organizácia dopravy bude riadne označená prenosnou svetelnou signalizáciou a dopravným značením.

Plán organizácie dopravy nájdete v súbore na stiahnutie nižšie.
V prípade potreby kontaktujte 046/ 519 25 13.

Dočasné obmedzenie peších 

Ak pôjdete napríklad do centra na Poštu, bude potrebné, aby  ste prešli na stranu k OD Billa a cez park na Námestí baníkov prešli ku Pošte.  Je to dočasné obmedzenie, dúfame, že nebude trvať počas celej dostavby.
Došlo aj k uzávierke chodníka pri OD BALA.
Ak chodci chcú ísť k ZUŠ v smere Žiar n/ Hronom napr. z DK, musia prejsť na druhú stranu na konci námestia, nemôžu pokračovať popri prvom činžiaku na Ul. 29. augusta.
Žiadame chodcov, aby sledovali dopravné značenie.
Aj keď musia prekonať väčšie vzdialenosti je to v záujme ich ochrany. Stavenisko je nebezpečnou oblasťou a stavebník má na to zákonné úpravy, ako má byť ohradené.

Výzva pre všetkých dopravcov premávajúcich

na autobusových linkách so zastavením v Handlovej

Mesto Handlová oznamuje dopravcom, že od soboty 12. februára 2011 do odvolania dôjde k presunu autobusových zastávok zo súčasne jestvujúcich zastávok umiestených pred budovou Hotela Baník na komunikáciu pred Mestským úradom Handlová, (Nám. baníkov 7) a podnikateľský inkubátor (Nám. baníkov 5).

Plánovaná oprava mostu v centre mesta Handlová

V priebehu mesiac marec 2011 by mala začať oprava mosta na vjazde do centra mesta zo Žiaru nad Hronom. Investorom je SSC a opravu mosta zahrnula do opráv po povodniach z minulého roka. O začiatku stavebných prác a zmien dopravy bude verejnosť včas informovaná.

Oprava komunikácií v súvislosti s dostavbou „Malého obchvatu“ v Handlovej

V rámci vyvolaných investícií stavby „Malého obchvatu“, budú realizované úpravy aj na Ul. Poštová po Ul. 1. mája a Námestie baníkov – spojnice komunikácií pred pamätníkom SNP, pri ŠZŠ, hlavná cesta od nového kruhového objazdu ku pošte, panelová komunikácia. Práce by mali byť dokončené do 30. apríla 2011.
Mesto Handlová plánuje zo svojich zdrojov následne investovať do rekonštrukcie časti Ul. Poštová, od „Malého obchvatu“ po Ul. Údernícka a výstavby jednostranného chodníka na Ul. Poštová od Ul. Údernícka po garáže. Práce budú realizované ešte v roku 2011.


 

Zmeny organizácie dopravy 12.2.2011 - "Malý obchvat"

Na tomto úseku nenastanú žiadne zmeny

Na tomto úseku nenastanú žiadne zmeny
Autor: JP

Dočasne bude táto časť stavby celkom uzavretá

Dočasne bude táto časť stavby celkom uzavretá
Autor: JP

Dočasne bude táto časť stavby celkom uzavretá

Dočasne bude táto časť stavby celkom uzavretá

Chodník pri OD BALA dočasne uzavretý

Chodník pri OD BALA dočasne uzavretý


 
 
Zákaz parkovania pred MsÚ. Zriadenie dočasných autobusových zastávok

Zákaz parkovania pred MsÚ. Zriadenie dočasných autobusových zastávok
Autor: JP

Zmenšenie parkovacieho priestoru pred ŠZŠ

Zmenšenie parkovacieho priestoru pred ŠZŠ
Autor: JP

Neohrozujte sami seba...

Neohrozujte sami seba...
Autor: JP


 

20.12.2010

"Malý obchvat"

dokončený až v roku 2011

Dňa 14.12.2010 vydal Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenčín, ako špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy, na žiadosť investora SSC IVSC Žilina, rozhodnutie o predčasnom užívaní objektu stavby „I/50 Handlová – centrum“, podľa ktorého do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu bude premávka v smere od Prievidze vedená po jestvujúcej ceste I/50 (Námestie baníkov) a premávka v smere od Žiaru nad Hronom bude vedená po novovybudovanom objekte preložky cesty I/50.
Z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenčín bolo mestu Handlová doručené dňa 20.12.2010 oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením, ktorá spočíva v predĺžení výstavby „Malého obchvatu“ zo 16 mesiacov na 20 mesiacov s predpokladaným ukončením v apríli 2011. Dôvodom sú augustové povodne, ktorých následkom nebolo možné vykonať všetky potrebné stavebné práce.

Upozornenie mesta Handlová

Neohrozujte sami seba...
V rámci stavby „I/50 Handlová – centrum “Malý obchvat mesta sú na kruhovej križovatke pri ZUŠ navrhnuté tri priechody pre chodcov tak, aby zabezpečili bezpečný priechod peším chodcom.
V súčasnosti sú všetky tri priechody vyznačené trvalými zvislými dopravnými značkami, niektoré sú zvýraznené retroreflexnou fóliou.
Nevyužívaním týchto existujúcich priechodov ohrozujú peší chodci bezpečnosť cestnej premávky a predovšetkým svoje zdravie na vlastné riziko, takýmto konaním sa chodci dokonca dopúšťajú priestupku, nakoľko zákon hovorí, že pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov.
 

Handlová 28.10.2009

Nevstupujte na stavenisko!

Mesto Handlová oznamuje občanom, že
dňom 01.10.2009 ( výrub stromov) začala realizácia
stavby „I/50 Handlová – centrum“
(„Malý obchvat mesta“),
povolená Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
v Trenčíne dňa 07.09.2009.

V súvislosti s výstavbou stavby I/50 centrum ,,Malého obchvatu mesta“ stavebník spol. STRABAG, 21.10.2009 oznámil mestu Handlová začiatok búracích prác. Začalo sa búraním stavby pri ZUŠ Handlová - bývalé Farby - Laky, resp. galantéria a oprava obuvi.
Postupne sa budú búrať ďalšie objekty na Poštovej ulici.

Týmto zároveň upozorňujeme,
že priestor ulice Poštovej je považovaný za stavenisko,
pre ktorý platí zákaz vstupu nepovolaným osobám.

Z tohto dôvodu je v priestore staveniska zakázaná premávka peších chodcov a motorových vozidiel s výnimkou vozidiel stavby a dopravnej obsluhy.

V prípade nerešpektovania tohto zákazu sa každý vystavuje riziku sankcií zo strany dodávateľa stavby.

Mesto Handlová ďakuje
občanom, inštitúciám i návštevníkom mesta za pochopenie a trpezlivosť pri dočasných zmenách v organizácii dopravy ako i pri vzniku ďalších negatívnych sprievodných javov súvisiacich
so stavebnými prácami. (zvýšená prašnosť, hlučnosť a pod.)


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka