Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie miestnych daní a podnikateľskej činnosti

Oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní a poplatkov

Vedúca miestnych daní a poplatku a podnikateľskej činnosti Ing. Tatiana Molnárová tel: 046/ 519 25 17, Mestský úrad, prízemie č.d. 5

email: tatiana.molnarova@handlova.sk, dane@handlova.sk

Úlohou oddlenia je spracovanie miestnych daní a poplatku za komunálny odpad -poradenstvo, rozhodnutia pri začatí podnikateľskej činnosti -prenájom pozemkov a nebytových priestorov na podnikateľskú činnosť.

Referáty oddelenia daní

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Katarína Nováková, Bibiana Vicianová

Kontakt: tel: 046/ 519 25 16, Mestský úrad, prízemie č.d. 5

email: katarina.novakova@handlova.sk, bibiana.vicianova@handlova.sk

Prijímajú: daňové priznania a vyrubujú daň z nehnuteľností pre občanov a podnikateľov - evidujú a spracovávajú žiadosti o poskytnutie úľavy z dane z nehnuteľností - evidujú zmeny daňových povinností (na základe prevodu práv a nehnuteľností –kúpa, predaj, darovanie, dedičského konania )

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVBNÝ ODPAD

Božena Horváthová tel: 046/ 519 25 16 Viera Hliníková Kontakt: Mestský úrad, prázemie č.d. 7 email: bozena.horvathova@handlova.sk

Referát prijíma:

 • priznania k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 • vyrubujú miestny poplatok - evidujú zmeny majúce vplyv na vyrúbenie poplatku (odhlásenie z trvalého pobytu, prihlásenie na trvalý pobyt, narodenie, úmrtie) zmeny vo vzťahu k podnikateľským subjektom
 • zmena počtu zamestnancov, zmena identifikačných údajov
 • evidujú a spracovávajú žiadosti o poskytnutie úľavy miestneho poplatku

REFERÁT PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Eva Jaššová, tel: 046/ 519 25 53, Mestský úrad, prízemie č.d. 6

email: eva.jassova@handlova.sk, podnikatelske@handlova.sk

Vybavuje činnosti súvisiace s miestnymi daňami:

 • Daň za psa, za nevýherne hracie prístroje,
 • daň za užívanie verejného priestranstva, umiestnenie skládky, kolotočov cirkusov

Vybavuje činnosti spojené s podnikateľskou činnosťou:

 • vydávanie súhlasov na predaj prebytkov MsT
 • vydávanie súhlasu so začatím podnikateľskej činnosti, súhlas s otváracími hodinami
 • osvedčenia samostatne hospodárskeho roľníka
 • vydávanie povolení pre umiestnenie výherných hracích prístrojov, spracovanie odvodov výťažku z prevádzkovania Stávkových kancelárií

Poradenská činnosť v oblasti podnikania

Madlena Poliaková tel: 046/ 519 25, Mestský úrad, prízemie č.d. 13,

email: madlena.poliakova@handlova.sk

Poskytuje informácie týkajúce sa  nebytových priestorov vo vlastníctve mesta :

 • všetky informácie ohľadne nebytových priestorov, voľných a zverejňovaných,
 • vypracovanie nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov
 • inkasovanie nájomného a informácie

týkajúce sa mestských pozemkov ich prenájmu na podnikateľské alebo nepodnikateľské účely

 • vypracovanie konkrétnych nájomných zmlúv
 • inkasovanie nájomného

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA

Ing. Mihalusová Simona, tel:046/ 519 25 21,Mestský úrad, prízemie, č.d.13

email: simona.mihalusova@handlova.sk

 • Poskytuje informácie týkajúce sa mestských bytov:ich predaja, zostatku, nesplatenej kúpnej ceny konkrétneho bytu, výška záložného práva, zrušenie záložného práva, súhlas s prevodom vlastníctva bytu v prospech priameho príbuzného  s prechodom záložného práva
 • informácie týkajúce sa pozemkov na území mesta Handlová: zistenie vlastníka, podanie žiadosti o kúpu pozemku ,súhlas s realizáciou stavby na mestskom pozemku

Lýdia Fáberová, tel. 046/ 519 25 20, lydia.faberova@handlova.sk, prízemie č.d.15

 • zabezpečuje postupné majetkovo-právne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa na území mesta, ktoré prešli delimitáciou do vlastníctva a na ktoré nie je založený list vlastníctva
 • vykonáva pasportizáciu nehnuteľného majetku mesta a vedie jej evidenciu (zadávanie údajov  – objekty, pozemky vrátane pozemkov prevzatých po ROEP-e, s vyznačením vzťahu na základe príslušných právnych listín),
 • spracováva súpis pozemkov, ktoré sú v užívaní fyzických a právnických osôb
 • zabezpečuje výpisy z listu vlastníctva, pozemkovej knihy a identifikácie parciel zo správy  katastra pre potreby mesta, objednáva vyhotovenie geometrických plánov
 • poskytuje súčinnosť pri zameriavaní, predkladá návrhy na zápis nehnuteľností do katastra.

 

dnes je: 21.1.2019

meniny má: Vincent

webygroup

English version
Úvodná stránka