Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie ekonomické

Oddelenie ekonomické

Vedúci ekonomického oddelenia: Ing. Peter Mendel, Kontakt: Mestský úrad, II. poschodie č.d. 32, tel:046/ 519 25 44,

email:peter.mendel@handlova.sk, financne@handlova.sk

Úlohou vedúcej oddelenia je koordinácia, vedenie ekonomického oddelenia vrátane problematiky školstva, kultúry, športu, majetku mesta vrátane mestských príspevkových a rozpočtových organizácií, najmä v oblasti rozpočtu mesta, financovanie vo vzťahu k mestským organizáciám v zriaďovacej pôsobnosti mesta

Oddelenie finančné a správy majetku:

Oblasť finančnej správy:

 • zabezpečuje vedenie učtovníctva v súlade s platnou právnou úpravou,
 • spravuje hlavný prevádzkový účet mesta a zabezpečuje vedenie učtovníctva v peňažných ústavoch,
 • vypracúva návrh rozpočtu mesta na príslušný rok, sleduje priebežné plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, vypracúva záverečné vyhodnotenie čerpania rozpočtu mesta,
 • vykonáva úhradu platieb mesta, ako aj kontrolu správnosti platieb,
 • zabezpečuje správu miestnych poplatkov a miestnych daní,
 • predkladá primátorovi návrhy na vydanie rozhodnutí /platobných výmerov a pod./, ako aj návrhy na oslobodenie od platenia miestnych poplatkov a daní.

Oblasť správy majetku

 • vedie podrobnú evidenciu majetku mesta, ale aj majetku štátu, príp. majetku iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol zverený do správy MsÚ,
 • sleduje hospodárenie a nakladanie s týmto majetkom,
 • zabezpečuje práce súvisiace s vysporiadaním vlastníckych vzťahov k majetku mesta,
 • metodicky usmerňuje mestské organizácie pri spravovaní tej časti majetku, ktorá im bola zverená

Túto činnosť zabezpečuje prostredníctvom:

 1. referátu mzdy
 2. referátu likvidácia faktúr
 3. referátu všeobecného učtovníctva
 4. referátu nakladania so školským majetkom, referát športu, kultúry a vzdelávania
 5. referát nakladania s majetkom 

Školský úrad

Zoznam a kontakty na MŠ, ZŠ a stredné školy sú zverejnené na webovej stránke mesta Handlová v podstránke ŠKOLSTVO.

Mgr. Jaroslava Maslíková, tel:046/ 519 25 46, Kontakt: Mestský úrad, II. poschodie, č.d. 34 email: jaroslava.maslikova@handlova.sk, skolskyurad@handlova.sk

Rieši:

 • odvolania voči rozhodnutiu riaditeľa Základnej školy, napr. prijatie žiaka do školy, odklad školskej dochádzky, dodatočný odklad školskej dochádzky, oslobodenie žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetov
 • kontrolovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania
 • odborné a poradenské činnosti na úseku školstva
 • priestupky na úseku školstva, zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

Referent školstva

Zuzana Stehlíková, tel:046/ 519 25 46, Kontakt: Mestský úrad, II. poschodie č.d. 34

email: zuzana.stehlikova@handlova.sk

Zaoberá sa:

 • koordinovaním a usmernením chodu škôl a školských zariadení v oblasti financovania
 • rozpisuje finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta
 • metodicky usmerňuje školy, školské zariadenia vo finančnej oblasti

Finančné oddelenie

Verejné obstarávanie

Jana Grenčíková

Kontakt: tel:046/ 519 25 48, Mestský úrad, II. poschodie, č.d. 34

email: jana.grencikova@handlova.sk

Náplň práce:

 • verejné obstarávanie
 • odberateľské faktúry

Likvidácia faktúr - úhrada faktúr

Ing. Lucia Trnková

Bc. Klaudia Bartková
ontakt: tel:046/ 519 25 43, Mestský úrad, II. poschodie, č.d. 31

email: lucia.trnkova@handlova.skklaudia.bartkova@handlova.sk

Vedenie účtovníctva

Iveta Bilíková, Eva Vančová

Kontakt: tel:046/ 519 25 42, Mestský úrad, II. poschodie, č.d. 30

email: iveta.bilikova@handlova.sk, eva.vancova@handlova.sk


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka