Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

Vedúca miestnych daní a poplatku a podnikateľskej činnosti Ing. Tatiana Molnárová tel: 046/ 519 25 17, Mestský úrad, prízemie č.d. 5

email: tatiana.molnarova@handlova.sk, dane@handlova.sk

Úlohou oddlenia je spracovanie miestnych daní a poplatku za komunálny odpad -poradenstvo, rozhodnutia pri začatí podnikateľskej činnosti -prenájom pozemkov a nebytových priestorov na podnikateľskú činnosť.

Referáty oddelenia daní

DAŇ Z UBYTOVANIA

Bibiana Vicianová – vykonáva správu dane z ubytovania v súlade s platným VZN mesta Handlová, eviduje a spracováva agendu dane z ubytovania.

Kontakt: tel: 046/ 519 25 16, Mestský úrad, prízemie č.d. 5

email: bibiana.vicianova@handlova.sk

Tlačivá a oznámenia nájdete v súbore na stiahnutie nižšie

Tlačivo dane za ubytovanie

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Katarína Nováková, Bibiana Vicianová

Kontakt: tel: 046/ 519 25 16, Mestský úrad, prízemie č.d. 5

email: katarina.novakova@handlova.sk, bibiana.vicianova@handlova.sk

Prijímajú: daňové priznania a vyrubujú daň z nehnuteľností pre občanov a podnikateľov - evidujú a spracovávajú žiadosti o poskytnutie úľavy z dane z nehnuteľností - evidujú zmeny daňových povinností (na základe prevodu práv a nehnuteľností –kúpa, predaj, darovanie, dedičského konania )

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVBNÝ ODPAD

Božena Horváthová tel: 046/ 519 25 16 Viera Hliníková Kontakt: Mestský úrad, prázemie č.d. 7 email: bozena.horvathova@handlova.sk

Referát prijíma:

 • priznania k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 • vyrubujú miestny poplatok - evidujú zmeny majúce vplyv na vyrúbenie poplatku (odhlásenie z trvalého pobytu, prihlásenie na trvalý pobyt, narodenie, úmrtie) zmeny vo vzťahu k podnikateľským subjektom
 • zmena počtu zamestnancov, zmena identifikačných údajov
 • evidujú a spracovávajú žiadosti o poskytnutie úľavy miestneho poplatku

Tlačivá a oznámenia nájdete v súbore na stiahnutie nižšie

Tlačivo úľava KO

Tlačivo k miestnemu poplatku za komunálny odpad

REFERÁT PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Eva Jaššová, tel: 046/ 519 25 53, Mestský úrad, prízemie č.d. 6

email: eva.jassova@handlova.sk, podnikatelske@handlova.sk

Podnikateľská činnosť:

 • evidencia oznámení o prevádzkovom čase v prevázkarňach obchodu a služieb,  oznámení o zmene prevádzkového času a jednorázovom predĺžení prevádzkového času
 • evidencia oznámení o zrušení prevádzkarne
 • vydávanie súhlasov – trhové miesta, ambulantný predaj, sezónne trhy
 • vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacich roľníkov a aj zrušení
 • evidencia odvodov z prevádzkovania hazardných hier
 • vydávanie stanovísk na prevádzkovanie hazardných hier
 • vydávanie súhlasov s užívaním verejného priestranstva
 • zabezpečovanie a organizácia jarmokov 

 

Miestne dane:

 • evidencia psov
 • daň za psa
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za užívanie verejného priestranstva (predajné, prezentačné akcie, zábavné atrakcie, cirkusy, skládky, letné terasy,  parkovanie vozidiel)

Tlačivá a oznámenia nájdete v súbore na stiahnutie nižšie

Tlačivo žiadosti s užívaním verejného priestranstva

Tlačivo-prevádzkova doba-zmena.doc

Tlačivo-prevádzkova doba-oznámenie.doc

Tlačivo - žiadosť o zriadenie trhového miesta.docx

Tlačivo - oznámenie o zrušení prevádzkarne.doc

Tlačivo - oznámenie o jednorázovom predľžení prevádzkového času.docx

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA

REFERENT SPRÁVY MAJETKU MESTA

Ing. Mihalusová Simona, tel:046/ 519 25 21,Mestský úrad, prízemie, č.d.13

email: simona.mihalusova@handlova.sk

 • poskytuje informácie týkajúce sa pozemkov na území mesta Handlová: zistenie vlastníka, podanie žiadosti o kúpu alebo nájom pozemku vo vlastníctve mesta Handlová. Príprava podkladov pre Komisie MsZ, MR a MsZ týkajúce sa predaja, kúpy a nájmu nehnuteľností, spracovávanie kúpnych zmlúv na prevody nehnuteľného majetku mesta, podávanie návrhu na vklad vlastníckeho práva a vyraďovanie nehnuteľností z majetku mesta resp. ich zaraďovanie do majetku mesta
 • spracovávanie nájomných zmlúv podnikateľských a nepodnikateľských na nájom nehnuteľností - pozemkov v majetku mesta

 • vypracovávanie zmlúv o prevode vlastníctva bytu, podávanie návrhu na vklad vlastníckeho práva, sledovanie úhrad splátok za byt v prípade úhrady kúpnej ceny bytu na splátky, zániky záložného práva na byty zriadené podľa § 18 zák. č. 182/1993 Z.z.

 • vydávanie súhlasov so zásahmi do majetku mesta – terénne úpravy, uloženie inžinierskych sietí, výrub stromov, úprava nebytových priestorov

Tlačivá a oznámenia nájdete v súbore na stiahnutie nižšie

Tlačivo žiadosť o kúpu pozemku

Tlačivo žiadosť o nájom pozemku

Lýdia Fáberová, tel. 046/ 519 25 20, lydia.faberova@handlova.sk, prízemie č.d.15

 • zabezpečuje postupné majetkovo-právne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa na území mesta, ktoré prešli delimitáciou do vlastníctva a na ktoré nie je založený list vlastníctva
 • všetky informácie ohľadne nebytových priestorov, voľných a zverejňovaných
 • vykonáva pasportizáciu nehnuteľného majetku mesta a vedie jej evidenciu (zadávanie údajov  – objekty, pozemky vrátane pozemkov prevzatých po ROEP-e, s vyznačením vzťahu na základe príslušných právnych listín),
 • spracováva súpis pozemkov, ktoré sú v užívaní fyzických a právnických osôb
 • zabezpečuje výpisy z listu vlastníctva, pozemkovej knihy a identifikácie parciel zo správy  katastra pre potreby mesta, objednáva vyhotovenie geometrických plánov
 • poskytuje súčinnosť pri zameriavaní, predkladá návrhy na zápis nehnuteľností do katastra.  

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka