Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

O našom elokovanom pracovisku na Ul. Dimitrovova

Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová
Elokované pracovisko 
- Ul. Dimitrovova 24, Handlová
ilustračný obrázok

     

 • Adresa elokovaného pracoviska: Ul. Dimitrovova 374/24
 • Kontakt: 046/ 5475 724
 • Email: mssnpetdim@gmail.com

Podujatia nášho elokovaného pracoviska nájdete po kliknutí sem...

Elokované pracovisko na  ul. Dimitrovovej zabezpečuje poldennú a celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3-6 rokov a deťom s odloženou školskou školskou dochádzkou.

Elokované pracovisko je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.00 do 16.00 h

Personálne zabezpečenie v školskom roku 2019/2020

Pedagogickí zamestnanci:

 1. trieda: 3-4-5.roč.detí: Triedna učiteľka: Danica Oslancová, učiteľka: Mária  Vaňová
 2. trieda: 5-6.roč.detí:  triedna učiteľka: Jaroslava Mináriková, učiteľka: PaeDR : Anna Neubauerová
 3. trieda: 4-5.roč.detí :triedna učiteľka: Bc. Soňa Fabiánova

Počet detí k septembru 2019: 

Nepedagogickí zamestnanci:

 • Gréta Hirková: vedúca školskej jedálne
 • Tatiana Zderková: kuchárka
 • Petra Straková: upratovačka

Konzultačné hodiny

Mgr. Anna Neubauerová: každý nepárny pondelok od 14:00 do 15:00

Krúžková činnosť

 • Tanečná škola VOLCANO
 • Spevácky zbor Lienka
 • Hudobná prípravka

Zameranie  a profilácia

Kto si váži prírodu ten ju miluje. Láska k prírode by sa mala vštepovať deťom v rodinách a v škole ako jedna z najváženejších vlastností človeka

J.A. Komenský

OBJAVUJEME, CHRÁNIME  A SPOZNÁVAME  PRÍRODU 

 • Téma prírody a prírodných javov bola, je a bude podstatnou súčasťou vzdelávania na rôznych typoch a stupňoch škôl.
 • MŠ je prvé inštitucionálne zariadenie, ktoré dieťa navštevuje ešte pred vstupom do základnej školy.
 • Je to inštitúcia, ktorá sa v interakcii s rodinou najviac podieľa na formovaní osobnosti dieťaťa, dáva mu elementárne základy vo všetkých oblastiach rozvoja. Preto je potrebné u detí rozvíjať aj kultúrnu a prírodovednú gramotnosť, stimulovať záujem o budúcnosť našej Zeme, o prírodu, jej poznávanie a ochranu. 
 • O stimuláciu  kladného vzťahu k prírode a k životnému prostrediu u detí sa snažíme  zameriavaním edukačného procesu na enviromentálnu výchovu implementáciou  ekologických  hier a zaujímavých edukačných aktivít vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

Všeobecný cieľ: Rozvíjať enviromentálne cítenie, poznatky a získavať pozitívne postoje k ochrane životného prostredia  v súčinnosti s kultúrnym, etickým správaním.

Špecifické ciele  orientované na  jednotlivé stránky osobnosti  dieťaťa

 • Kognitívne: Aktívne vyjadriť myšlienky a názory o prírode ( dôležitosti ochrany prírody). Uplatniť kritické myslenie a zovšeobecniť osvojené poznatky,vzťahy medzi javmi   v prírode.               
 • Psychomotorické:    Prezentovať  tvorivé myslenie pri kreatívnom výtvarnom stvárnení prežitej reality. Uplatniť zručnosti v praktickej činnosti v súvislosti so starostlivosťou o životné  prostredie a  prírodu. Skvalitniť jemnú motoriku pri manipulácií s laboratórnymi pomôckami v bádaní.
 • Hodnotiace: Poznávať prírodu prostredníctvom bádania, skúmania a experimentov. Prejaviť empatiu , ohľaduplnosť   k životnému prostrediu. Uplatniť enviromentálne postoje , estetické hodnotenie  a citový vzťah k prírode. Regulovať vlastné správanie a vplývať na správanie ostatných stimulovaním základov enviromentálneho vedomia v prirodzených aj riadených aktivitách (činnostiach).                                                 

Charakteristika -  EP Dimitrovova

 • Edukačnú činnosť zameriavame na podporovanie výchovy k tvorivosti, prosociálnosti, jedinečnosti  detí ako aj utváraniu pozitívneho vzťahu k sebe, k okoliu a prírodnému prostrediu.
 • Interiér:  Pre pobyt detí má elokované pracovisko dve triedy na prízemí a k nim prislúchajú šatne pre deti, zariadenia na osobnú hygienu a stabilná spálňa. Súčasťou budovy je aj kotolňa na drevnú  štiepku.   
 • Exteriér: Školský dvor je prevažne zatrávnený s množstvom zelene, stromov , záhradných rastlín a kvetinových záhonov. Aby deti získali elementárne základy poznania,  prostredníctvom ktorých si budú môcť rozvíjať kogníciu a postoje po celý život,  uplatňujeme vo výchovno-vzdelávacom procese metódy, ktoré podnecujú deti k využitiu osvojených poznatkov a umožňujú im vlastnou aktivitou objavovať nové informácie ( poznatky). Zámerom edukačných  aktivít je viesť detí k ochrane prírody a k uvedomeniu si, že dochádza k znečisteniu a poškodeniu najbližšieho životného  prostredia. 
 • Pri výbere metód, postupov k dosiahnutiu cieľov enviromentálnej výchovy aplikujeme v praxi inovatívne stratégie  a aktivity, učebné zdroje,  ktoré deti aktivizujú  k objavovaniu, skúmaniu ako aj k  ochrane prírodného prostredia.

STRATÉGIE A ČINNOSTI S ENVIROMENTÁLNYMI  PRVKAMI

 • Autentické učenie, tvorivé vnímanie sveta a pozorovanie, bádateľské aktivity, kooperatívne činnosti, tvorivé  hry, dramatické hry, zážitkové učenie, metódy tvorivého riešenia problémov DITOR, Brainstorming, inscenačné metódy, hranie rolí, metódy predčitateľskej gramotnosti - pojmová  mapa, metóda slovnej banky, rozprávky a príbehy, metódy praktickej činnosti , experiment, demonštrácie, projektová metóda, metódy zamerané na emocionalizáciu a socializáciu, stimulačné a fixačné metódy, metódy hodnotiace, slovné.
 • Učebné zdroje: Metodický  materiál ( Ako rozprávky a príbehy pomáhajú spoznávať svet I.II. III.  - autorky : Mgr.. Neubauerová a Margita Mikušová) , súbor edukačných aktivít so zameraním na ENV, Logico- primo, interaktívna tabuľa, obrázkový materiál, lupy, mikroskopy, digitálne edukačné programy, interný spracovaný súbor edukačných aktivít zameraný na rôzne témy (voda, vzduch, živá a neživá príroda, počasie...), encyklopédie, ŠTVP, obrázkový materiál, fotodokumentácia zo zrealizovaných aktivít, detské záhradné  náradie.
 • Aktivity smerujúce k dosiahnutiu cieľov
  • Enviroprojekt – rozdelený do štyroch obsahových celkov (realizovaný počas celého školského roka)
   1. Výskum prírody
   2. Sledovanie stavu prírody
   3. Spoločné životné prostredie –zodpovednosť ľudského konania
   4.  Ako plánovať spolužitie ľudí v prírode v našom meste
 • Realizácia krátkodobých  interných projektov : Chránime, preto triedime, Malí ochrancovia prírody
 • Vytvorenie  a variabilita ekokútikov v triedach a starostlivosť o kvety v kútiku živej prírody
 • Zveľaďovanie prostredia  MŠ a školského  areálu za účasti rodičov a detí
 • Exkurzie  - hospodársky  dvor 
 • Triedenie odpadu, zber papiera
 • Beseda s pracovníkom odboru životného prostredia MsÚ Handlová
 • Exkurzia v zariadení , ktoré  sa zaoberá triedením a recykláciou odpadu HATER – Handlová
 • Tvorivé dielne v kooperácii s rodičmi s využitím odpadového a prírodného materiálu              
 • Tvorba herbáru  liečivých rastlín
 • Tvorba vlastných kníh (produkty detí)
 • Starostlivosť o kvetinové  záhony, stromy na školskom dvore (polievanie......) 

Prostredníctvom aplikácie uvedených  aktivít, projektov v edukačnej realite dôraz kladieme na oboznamovanie detí so životným prostredím, výchovou detí prostredníctvom životného prostredia a výchovou detí pre životné prostredie, predovšetkým čo najviac v prirodzených situáciách priamo v prírode.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka