Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

O našom elokovanom pracovisku na Ul. Cintorínska

Materská škola - Ul. SNP 27, Handlová

Elokované pracovisko, Ul.Cintorínska 474/6 

 

Elokované pracovisko, Ul.Cintorínska 474/6

 

Kontakt:

 • Materská škola Ul. SNP 27 , Elokované pracovisko,  Cintorínska ul. 474/6 , 972 51 Handlová
 • Email:mssnpet5@gmail.com•    Číslo telefónu : 046/ 5475 348,
 • Zástupkyňa riaditeľky MŠ - EP : Zlatica Mikleová
 • Konzultačné hodiny :  pondelok, štvrtok od 11:30 hod. do 12:30 hod.
 • Vedúca zariadenia školského stravovania: Greta Hirková
 • Konzultačné hodiny :  streda od 07:00 hod. do 15:00 hod

 

ZAMERANIE: ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ  ŠTÝL


„Najdôležitejšia vec v živote je láska, k láske patrí úsmev.
 Výchova dieťaťa láskou a úsmevom je tá najušľachtilejšia vec na  svete.“
                                                                                         
                                                                                                             Indické príslovie 

 

ZÁMEROM výchovného–vzdelávacieho pôsobenia a  filozofiou elokovaného pracoviska (ďalej len EP) je ponúkať deťom zdravé prostredie rodinného typu s úzkou väzbou na rodičov. Umožniť deťom prežiť aktívne a šťastné detstvo v  pohodovom, priateľskom prostredí, plnom radosti, lásky a pochopenia, tak aby sa cítili v kruhu svojich rovesníkov a zamestnancov dobre. Boli priami, otvorení, budovali si zdravé veku primerané sebavedomie, bez zbytočných stresov. 

ZMYSLOM našej práce je aj naďalej budovať tvorivú a otvorenú materskú školu, do ktorej deti chodia s radosťou, kde staršie deti pomáhajú mladším, sú im príkladom, kde sa rešpektuje individualita, sloboda a dôstojnosť dieťaťa. Uvedomujeme si, že každé dieťa je jedinečnou osobnosťou, preto sa opierame o princípy tvorivo-humanistickej výchovy, ktorá je založená na rozvoji osobnosti dieťaťa, s ohľadom na jeho vlastnú individualitu. Výhodou detí predškolského veku je ich vnútorná motivácia, ktorá ich vedie k zvedavosti vyskúšať všetko nové.

HLAVNÝM CIEĽOM výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.


NAŠIM CIEĽOM vo vzťahu k dieťaťu je viesť dieťa k osvojovaniu si hodnôt zdravého životného štýlu. V úzkej spolupráci s rodinou  prehlbovať u detí vedomosti o zdravom a vyváženom spôsobe života, o pohybe a jeho dôležitosti, prostredníctvom ktorého môžeme dosiahnuť stav psychickej a fyzickej rovnováhy, ktorá je dôležitou súčasťou života osobnosti dnešnej doby.
 

ŠPECIFICKÉ CIELE: 

 • Rozvíjať zdravý životný štýl prostredníctvom osvojovania si zdravého spôsobu života,   vytvárať pozitívny vzťah k sebe samému, k svojmu zdraviu s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny.
 • Zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, rozvíjať pohybové zručnosti pravidelným pohybom na čerstvom vzduchu, podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe.
 • Prostredníctvom pohybových aktivít a činnosti rozvíjať asertívne správanie a vôľové vlastnosti detí.
 • Rozvíjať u detí prirodzenú zvedavosť a záujem o okolitý svet, naučiť deti kriticky myslieť a riešiť problémy.
 • Podporovať aktivitu dieťaťa, jeho sebarealizáciu a sebaprezentáciu.
 • Zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnému pokroku.
 • Využívať dramatickú hru k rozvíjaniu aktivity, pohybu, fantázie, predstavivosti detí.
 • Vytvárať priestor na uspokojenie potreby detí byť v spoločnosti rovesníkov, viesť deti k tomu, aby si vážili seba i druhých, komunikovali, rešpektovali a tolerovali sa navzájom, vedeli spolupracovať a pomáhať si.
 • Rozvíjať u detí spontánnosť, jedinečnosť, rešpektovať ich schopnosti, zručnosti, nadanie, vytvárať priestor na vyjadrenie jeho názorov a postojov.
 • Realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného zdravia v spolupráci s rodinou a inštitúciami v meste.

 
CHARAKTERISTIKA EVOKOVANÉHO PRACOVISKA
Elokované pracovisko Cintorínska  sídli  v účelovom  samostatnom objekte. Interiér, exteriér spĺňajú požiadavky Nariadenia vlády  362/2006 Z.z.  o podrobnostiach a požiadavkách na výchovno-vzdelávacie zariadenia  pre deti a mladistvých. EP poskytuje predprimárne vzdelávanie v troch triedach s celodennou výchovnou starostlivosťou vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Výchovno-vzdelávaciu činnosť a chod EP zabezpečuje 6 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 2 prevádzkoví zamestnanci.

INTERIÉR
Budovu, prízemie zariadenia MŠ – EP tvorí vstupný vestibul, dve triedy s príslušnými priestormi, s kapacitou 24 detí na jednu triedu, výdajňa s jedálňou, stabilná spálňa, kabinety pomôcok, miestnosť pre personál, miestnosť zástupkyne riaditeľky pre EP. Na poschodí  je jedna trieda s kapacitou 16 detí a príslušnými priestormi. Priestory nachádzajúce sa v suteréne sú priestranné, udržiavané. Využívané sú  ako sklad pomôcok a hračiek na dvor, práčovňa a sušiareň.
Interiér je účelovo rozdelený a zariadený tak, aby sa v nich deti dobre cítili, mali miesto na všetky činnosti, ktoré deti vykonávajú  v priebehu celého dňa. Nábytok v interiéri  je vyrobený na mieru a spĺňa všetky bezpečnostné a hygienické kritériá. Priestory tried sú členené do centier aktivít, ktoré  deťom umožňujú  rozhodovať sa  pre diferencované činnosti podľa vlastného výberu  v malých skupinách, vo dvojiciach, či individuálne.
Priestory nadzemných podlaží, zariadenie, hračky a učebné pomôcky EP sa plne využívajú pre potreby detí, sú funkčné , udržiavané , bezpečné, spĺňajú hygienické predpisy.
 
EXTERIÉR
Areál svojou rozlohou zodpovedá počtu detí v MŠ. Jeho súčasťou sú trávnaté hracie plochy, plochy s kvetinovou výsadbou, s porastom ihličnatých, listnatých stromov, čo umožňuje deťom spoznávať stromy, kríky, počúvať hlasy vtákov, žblnkot vody v neďalekom potoku, pozorovať zvieratá, hmyz, vtáky, život ľudí v okolitých rodinných domoch...
Veľkosť areálu nám dáva priestor na činnosti, ktorými zvyšujeme telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, rozvíjame pohybové zručnosti, podporujeme prirodzenú detskú túžbu po pohybe, priestor na hry a relaxáciu detí.
 
UČEBNÉ ZDROJE
Výchova a vzdelávanie sa realizuje na základe ŠkVP DÚHA, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Rešpektuje vývinové a vekové osobitosti, potreby, záujmy a možnosti rozvíjania dieťaťa predškolského veku. V ŠkVP máme zapracované projekty, výlety, exkurzie, prostredníctvom ktorých obohacujeme výchovno – vzdelávaciu činnosť detí.
Podľa potrieb a zamerania EP sa priebežne dopĺňajú učebné a športové pomôcky, hračky.
Jednotlivé triedy sú vybavené hračkami, knihami, najnovšími didaktickými pomôckami, dvoma interaktívnymi tabuľami, PC s programami vhodnými pre materské školy. EP disponuje bohatým množstvom pomôcok a hračiek, prostredníctvom ktorých u detí rozvíjame vedomosti o zdravom životnom, rozvíjať pohybové zručnosti (minigolf, kroket, kolky, skákacie lopty, rovnovážna doska, kruhy, obruče, odrážadlá, bicykle, kolobežky, nafukovacie bazény, mini futbalový set, lietajúce taniere, švihadlá...)
 
PROJEKTY
Dlhodobý projekt:                    ADAMKO HRAVO ZDRAVO   

Projekt sa opiera o 12 zásad podpory zdravého života: Pestrá strava, Hygiena, Pohyb a šport, Spánok, Čistý vzduch, Otužovanie, Krása prírody, Hra a tvorivosť, Denný poriadok, Ochrana prírody,  Voľný čas, Rodina.

TÝŽDENNÉ PROJEKTY            

 • Move Week 
 • Čo je zdravé to mám  rád
 • Pyramída zdravia
 • Plavecký výcvik 
 • Zdravý úsmev
 • Deň otvorených dverí
 • Deň pre rodinu
 • Deň materských škôl na Slovensku

 
DOPLNKOVÉ AKTIVITY
TANEČNÁ PRÍPRAVA 
Deti  si osvoja správne držanie tela, orientáciu a pohyb v priestore. Pomocou základných rytmických cvičení zvládnu základy tanečných cvičení. Naučia sa precítiť hudbu, rytmus, dynamiku, čo im dáva základ a možnosť aj v budúcnosti rozvíjať pohybové spôsobilosti prostredníctvom tanca. Získajú základy intonácie.


ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA
Deti si osvoja správny postoj a držanie tela, pravidlá  pri hraní minigolfu, krúženie s obručou okolo vlastného tela, na rukách, udržať rovnováhu na rovnovážnej doske,  časti detskej spartakiády, zosúladia pohyb s hudbou.

Besiedky z príležitosti: Vianočných sviatkov, Dňa matiek, Dňa ocov, Úcty k starším.

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA, PERSONÁLNE  OBSADENIE
Pedagogickí zamestnanci
 

Prevádzka MŠ – EP je v pracovných dňoch od 6:00 – 16:00 hod. Bola rodičmi schválená na prvom rodičovskom združení, ďalej Radou školy a  kompetentnými osobami na MsÚ v Handlovej.

Proces vzdelávania je realizovaný kvalifikovanými učiteľkami, ktoré svoju prácu  majú viac ako poslanie. Vašim deťom počas  pobytu v MŠ sú druhými mamou, ochrancom , kamarátom a Vám rovnocenným partnerom. Sú ochotné vyjsť v ústrety Vašim potrebám a požiadavkám.

 

I.trieda                              Bc. Katarína Surmová, triedna učiteľka 
                                         Zlatica Mikleová, zástupkyňa EP

 

1trieda.jpg

 

II.trieda                            Silvia Bobríková, triedna učiteľka  
                                        Judita Tomhauserová

 

2trieda.jpg

 

III.trieda                           Jarmila Dórová triedna učiteľka 
                                        Bc. Gabriela Königová
 

3trieda.jpg

 

Prevádzkoví zamestnanci

 

Vedúca ŠJ:                Klára Tobiašová

Upratovačka:             Mária Čányiová

Kuchyňa:                   Zuzana Piešová

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka