Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

O našom elokovanom pracovisku na MC

 

Elokované pracovisko

Ul. Morovnianska cesta

Foto budova škôlky MŠ MC Handlová  Foto preliezačka pri MŠ MC Handlová  Foto preliezačka pri MŠ MC Handlová

Identifikačné údaje

 • Názov zariadenia:  Elokované pracovisko, Morovnianska cesta 1793/6, Handlová ako súčasť Materskej školy Ul. SNP 27, Handlová
 • Adresa školy:  Morovnianska cesta 1793/6,    972 51Handlová
 • Kontakt:  tel. 046/5475 581 
 • Email: msmchandlova@gmail.com

 

Druh zariadenia

Zariadenie sa nachádza na Morovnianskej ceste v strede sídliska. Je to typizovaná budova pavilónového typu. Pozostáva zo šiestich tried, telocvične, práčovne, sušiarne a hospodárskej budovy s kuchyňou. Kapacita MŠ je 156 detí. Počet zamestnancov je 20 z toho 11 pedagogických, 1 pedagogický asistent, 3 prevádzkové, 4 kuchárky a 1 hospodárka.
Materská škola poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá je organizovaná tak, aby vytvárala podmienky na zdravý rast a vývoj detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav, stupeň psychosomatického vývoja a na predchádzanie poškodeniam zdravia, najmä nadmernej psychickej a statickej záťaži a vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

 

Kontakty a konzultačné hodiny

 • Zástupkyňa elokovaných tried:  Jana Gurinová, telefónny kontakt: 0905 396 235
 • Konzultačné hodiny: pondelok - piatok  od 10.00 - 12.00 hodiny
 • Vedúca školskej jedálne: Alexandra Šorlová,  telefónny kontakt:   0905 315 629
 • Konzultačné hodiny: pondelok - piatok od 6.30 - 8.00 hodiny
 • Konzultačné hodiny triednych učiteliek  (meno učiteľky, deň, hodiny)

  Priehodová Júlia – Pondelok  – 13.36 – 16.00
  Mgr. Sílešová Alena – Pondelok  – 12.30 – 16.00
  Ilavská Tatiana – Pondelok  – 13.15 – 16.00
  Bc. Kuzmínová Petra – Pondelok  – 14.00 – 16.00
  Kreiselová Zlatica – Pondelok  – 13.15 – 16.00
  Mgr. Líšková Stanislava - Pondelok  – 13.15 – 16.00

        Konzultačné hodiny triednych učiteľov majú dané rozpätie a riadia sa podľa potrieb 

        zákonných zástupcov.

 

Personálne zabezpečenie v školskom roku 2016/2017

 • Pedagogickí zamestnanci:
 • Zástupkyňa elokovaných tried MC 1793/6  - Gurinová Jana
 • Pedagogickí zamestnanci: Šestáková Vlasta, Kreiselová Zlatica, Kevická Zuzana, Bc. Kuzmínová Petra, Mgr. Líšková Stanislava, Priehodová Júlia, Ilavská Tatiana,  Mgr. Sílešová Alena, Majorová Lucia, Šimonová Marcela, Oslancová Anna
 • Nepedagogickí zamestnanci: Horáková Monika, Čerňavová Aneta, Líšková Lýdia
 • Zamestnanci školskej jedálne:
 • Vedúca školskej jedálne: Šorlová Alexandra
 • Zamestnanci školskej jedálne:  Nedeliaková Miriam, Priwitzerová Denisa, Svetlianska Silvia, Majorová Helena 

 

Prevádzka tried, schádzania a rozchádzania detí

Prevádzka MŠ je denne od 6.00 - 16.00 hodiny.

Rozpisy prevádzky jednotlivých tried nájdete vyvesené v príslušných pavilónoch MŠ.


Vekové zloženie a počty detí

A prízemie:    5 - 6 ročné deti počet detí 23 - Mgr. Sílešová Alena, Majorová Lucia

A poschodie: 4 - 5 - 6 ročné deti počet detí 22 - Mgr. Líšková Stanislava, Šestáková 

                                                             Vlasta, pedagogický asistent Oslancová Anna

B prízemie:    3 - 4 ročné deti počet detí 23 -  Bc. Kuzmínová Petra, Gurinová Jana

B poschodie: 4 - 5 ročné deti počet detí 23 -  Ilavská Tatiana, Šimonová Marcela

C prízemie:    2 - 3 ročné deti počet detí 15 - Priehodová Júlia

C poschodie: 3 ročné deti počet detí 19 - Kreiselová Zlatica, Kevická Zuzana

 

Elokované pracovisko – Morovnianska cesta

 

obr.jpg

„Hľadajme svoje životné ciele, pretože tak ako lukostrelci musia určiť svoje ciele pred výstrelom, aj my skôr dosiahneme čo chceme ak sa na to zameriame.“
                                                             Aristoteles

Zameranie: POHYBOM K ZDRAVIU

V súčasnej dobe deti veľa času trávia pri počítačoch, televízii, obľubujú sedavé činnosti, čo sa nepriaznivo odzrkadľuje na zdravotnom stave ľudskej populácie. V predškolskom veku sa v podstatnej miere utvárajú návyky zdravého životného štýlu, fyziologické a motorické funkcie, základy spoločenského správania, morálne a vôľové vlastnosti. Základom dobrého fungovania v škole a v spoločnosti je psychicky i fyzicky zdravá osobnosť. Naša materská škola sa zamerala pri profilácii na budovanie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám už od útleho veku. Chápe potrebu strategicky cieľavedomého výberu pohybových aktivít ako prostriedku odstraňovania neochoty pohybovať sa a nesprávnych pohybových návykov práve u detí predškolského veku. Ak dieťa prirodzeným spôsobom získa už v rannom veku potrebu a chuť vykonávať cielené pohybové aktivity  pravdepodobne mu tento návyk vydrží dlhodobo. A je predpoklad, že si bude udržiavať kondíciu a zdravý životný štýl. Pohyb podporuje a upevňuje zdravý vývin dieťaťa, napomáha rozvoju pohybového a podporného aparátu, správnemu držaniu tela i rozvoju vnútorných orgánov. Osvojovaním si rôznych pohybových zručností si dieťa rozvíja aj vôľové a charakterové vlastnosti. Citlivo organizované cvičenie a iné pohybové aktivity pozitívne ovplyvňujú rozvoj kolektívneho správania, pocit spolupatričnosti, iniciatívy a aktivity.

CIEĽ: Prostredníctvom pohybových aktivít viesť deti k zdravému životnému štýlu.

Špecifické ciele:

 • Pravidelne  sa zúčastňovať na pohybových aktivitách.
 • Rozvíjať u detí potrebu pohybovať sa.
 • Rozvíjať pohybové schopnosti – rýchlosť, silu, vytrvalosť, koordinačné schopnosti - obratnosť, šikovnosť, pohyblivosť vo vštkých organizačných formách dňa.
 • Správne držať telo  pri všetkých činnostiach počas dňa.
 • Cvičiť s netradičným náradím a náčiním.  
 • Pohybovať sa bez strachu vo vode.
 • Využívať na pohybové aktivity rôznorodé prostredie a pomôcky.

Charakteristika elokovaného pracoviska:

Zariadenie elokovaného pracoviska Morovnianska cesta sa nachádza na Morovnianskej ceste v strede sídliska. Je to typizovaná budova pavilónového typu, v pôvodnom stave. Pozostávajú zo šiestich tried, kočíkarne, práčovne, sušiarne a hospodárskej budovy s kuchyňou. Priestory kočíkarne sú upravené na spoločné besiedky, divadlá , ale predovšetkým na pohybové aktivity.  Areál materskej školy je prispôsobený voľnočasovým aktivitám a pohybovým činnostiam v čase pobytu vonku a odpoludňajších činností.

Deťom poskytujeme výchovu a vzdelávanie, ktoré je organizované tak, aby boli vytvorené podmienky na zdravý rast a vývoj detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav, stupeň psychosomatického vývoja a na predchádzanie poškodeniam zdravia, najmä nadmernej psychickej a statickej záťaži a vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Učebné zdroje:

V priestoroch bývalej kočikárne sú k dispozícii rebriny, kladina, žinenky, fit lopty, malé overbaly, klasické lopty, chodítka , laná, veľké kruhy, tyče (drevené, plastové), krúžky, šatky, karimatky, švédska bedňa, rovnovážne lavičky, súbory plastových a drevených prekážok. Na cvičenie s hudbou je k dispozícii CD prehrávač a rytmické nástroje.

V blízkosti materskej školy je lesopark, na realizáciu pohybových aktivít, multifunkčné ihrisko s basketbalovým košom , futbalovými bránkami, ktoré je možné využívať denne v rámci pobytov vonku , pohybových cvičení ako aj v popoludňajších činnostiach.  Materská škola úzko spolupracuje s plavárňou v meste, kde pravidelne realizuje saunovanie, plavecké výcviky.

Odborná literatúra: Súbor zdravotných cvičení s malými overbalmi, Súbor zdravotných cvičení pre materské školy, Zdravotné cvičenia s riekankou, metodický materiál k realizácii plaveckého výcviku, Program prevencie proti obezite.

Projekty:

Štandardné aktivity

Ranné zdravotné cvičenie -  realizovať pravidelne, každodenne, využívať na cvičenie priestory telocvične, školských terás s ohľadom na počasie.

Cvičenie s netradičným náčiním a náradím - overbaly, fit lopty, balančné taniere, bossu, chodúle.

Prekonávanie prekážok v prírodnom teréne, na školskom dvore – kopce, preliezky, lezecké steny.

Turistické vychádzky v lesoparku – prekonávať terénne nerovnosti.

Plavecký výcvik – 5 – 6 ročné deti.

 

Nadšandardné aktivity:

 • Projekt – „SAUNÍČEK“ -v spolupráci s rodinou sa pravidelne zúčastňovať na saunovaní v zimnom období.
 • Projekt „PLÁVA CELÁ RODINA“ - v spolupráci s rodinou 4x ročne.
 • Projekt „ CVIČME V RYTME“ – spoločné cvičenie s rodičmi v telocvični 1x mesačne.
 • Projekt „ ZIMNÁ OLYMPIÁDA“ – denný projekt v spolupráci so základnou školou.
 • Projekt „ LETNÁ OLYMPIÁDA“-  denný projekt v spolupráci so základnou školou.
 • Projekt „ KTO BUDE PRVÝ“ -  kolobežkové preteky v rámci dní športu.
 • Projekt „ BEŽÍME LESOM“ - Zúčastniť sa orientačného behu v rámci dňa detí.
 • Hodiny moderného tanca - v spolupráci s tanečnou školou Volcano.

 

Projekty mimo zamerania MŠ

V rámci spolupráce s inými inštitúciami zapájame sa do projektov:

 • Zdravá škola
 • Počítač môj kamarát
 • Deň zeme
 • Handlovské športové hry
 • Recitačná súťaž Dúhová knižka
 • Malý zdravotník a dopraváčik
 • Uvítania do života na Mestskom úrade
 • Separácia odpadu /papier, baterky, žiarovky/
 • „Handlovské kahančeky", kde sa deti prezentujú folklórnym tancom a spevom.
 • V rámci elokovaných tried realizujeme aj interné projekty:
 • Naša škôlka hravo a zdravo- propagácia zdravého životného štýlu
 • Tekvicové strašidlá – výstava jesenných výtvarných prác v spolupráci s rodinou
 • Šarkaniáda – výstava šarkanov vyrobených v spolupráci s rodinou
 • Kniha je môj kamarát - vytváranie vzťahu ku knihám v spolupráci s mestskou knižnicou
 • Hry vo vode -  prevencia proti obezite a propagácia zdravého životného štýlu
 • Krehké motýle - budovanie pocitového a fantazijného vnímania v súčinnosti s prírodou
 • Mesiac úcty k starším - október – spolupráca s penziónom Vilma

 

 Krúžková činnosť

 • Tanečná škola VOLCANO
 • Spevácky zbor Lienka
 • Dajme spolu gól
 • Hudobno-pohybová prípravka

 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka