Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

O našej škôlke

Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová
školský rok 2019/2020

ilustračné foto - pohľad na MŠ Ul. SNP 27, Handlová zboku ilustračné foto - pohľad na ihrisko za MŠ Ul. SNP 27, Handlová ilustračné foto - pohľad na ihrisko pred MŠ Ul. SNP 27, Handlová 

1.  Identifikácia materskej školy

Zriaďovateľ: mesto Handlová

Názov: Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová

Sídlo: Handlová, Ul. SNP 27

 

Riaditeľka MŠ: Mgr. Marcela Jakubíková (kontakt: +421 917 655 525)

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok  od 09:00hod - do 12:30hod.

 

Zástupca riaditeľky: Mgr. Bibiána Chobotová

 

Konzultačné hodiny:

pondelok: od 12.00 hod. do 13.00 hod.

utorok - piatok: od 11.30 hod. do 12.30 hod.

Kontakt: +421(0)46 / 547 58 35

 

Vedúca ŠJ: Klára Tobiašová

Pracovná doba vedúcej ŠJ: pondelok - piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Kontakt: +421 905 314 613

 

Prevádzka MŠ: pondelok - piatok od 6.00 hod. do 16.00 hod. 

 

2.  Organizačná štruktúra MŠ a personálne obsadenie tried

Počet tried: 4

Počet pedagogických zamestnancov: 9

Zloženie tried:

1. trieda (5-6 ročné deti)

Mgr. Alžbeta Tončková, triedna učiteľka

Bc. Marta Velká

ilustračné foto - žltá trieda  ilustračné foto - žltá trieda  ilustračné foto - žltá trieda

2. trieda (2-3 ročné deti)

Miriam Bizubová, triedna učiteľka

Michaela Priwitzerová

Mgr. Marcela Jakubíková, riaditeľka MŠ

ilustračné foto - oranžová trieda  ilustračné foto - oranžová trieda  ilustračné foto - oranžová trieda

3. trieda (3-5 ročné deti)

Mgr. Lucia Chylová, triedna učiteľka

Dana Ilašová

ilustračné foto - červená trieda  ilustračné foto - červená trieda  ilustračné foto - červená trieda

4. trieda (4-6 ročné deti)

Daniela Hudáková, triedna učiteľka

Mgr. Bibiana Chobotová, zástupkyňa riaditeľky MŠ

ilustračné foto - zelená trieda  ilustračné foto - zelená trieda  ilustračné foto - zelená trieda

Informácie o konzultačných hodinách pre rodičov s triednymi učiteľkami sú zverejnené na nástenkách umiestnených pri jednotlivých triedach.

 

3.  Údaje o nepedagogických zamestnancoch

Počet: 11

Ekonómka: Ing. Adriana Dolníková (kontakt: +421 917 655 444)

Vedúca ŠJ: Klára Tobiašová

Administratívna pracovníčka: Mgr. Lenka Jakubisová

Kuchyňa:

Eva Žitníková, hlavná kuchárka

Jarmila Budovičová, kuchárka

Anna Rudzanová, kuchárka

Stanislava Bukovinská, pomocná kuchárka

Martina Jobová, pomocná kuchárka

Školník: Roman Jankovský

Upratovačky: Dana Juríková, Zuzana Urbaničová

Logo škôlky MŠ ul. SNP 27 v Handlovej

Zameranie: MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V dnešnej modernej dobe je myšlienka materskej školy veľmi aktuálna. Otvorenosť hraníc, migrácia národov, napĺňanie kariéry, potreba sebarealizácie a poznávania či zažívania nového, nastoľuje potrebu prispôsobiť ponuku edukačných programov v materských školách.

Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová sa nachádza v centre mesta a od svojho vzniku až dodnes ju navštevovali deti zo širokého okolia priľahlých sídlisk, okrajových častí mesta i banskej kolónie, ktorej obyvateľmi sú v súčasnosti prevažne Rómovia. Sprievodným znakom rozvoja priemyslu a obchodu v našom meste je imigrácia príslušníkov rôznych kultúr a menšín.

Zámerom našej materskej školy, vo svojej profilácii na multikultúrnu výchovu, je podporiť výchovou k vzájomnému chápaniu príslušníkov rôznych kultúr a menšín, zvýšiť šance detí z marginalizovaných rómskych komunít na ich sociálnu inklúziu, rozvíjať osobnosť dieťaťa – jeho sebauvedomovanie, sebaobraz, sebahodnotenie, sebaúctu, podporiť porozumenie a spolunažívanie rôznych kultúr a napomôcť uvedomeniu si vlastných predsudkov a zároveň ich odstraňovať. Multikultúrnou výchovou chceme v súčasnej hektickej dobe pozitívne podporiť atmosféru v spoločnosti, a tak napomôcť pocitu bezpečia v rôznych sociálnych skupinách.

Cieľ:

Prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie vedomostí a zručností dieťaťa predškolského veku prosociálne komunikovať, riešiť konflikty, chápať a precítiť rozličné oblasti kultúry, prejaviť  toleranciu a empatiu potrebnú k tomu, aby si jedinec cestou reflexie uvedomil silné a slabé stránky kultúry.

Podporovanie akceptácie a rešpektu multikultúrnych odlišností detí a dospelých a poznávanie, že rôzni ľudia žijú inak, cítia a rozmýšľajú inak ako je zvyknuté ono samé.

Špecifické ciele: 

 • Dieťa predškolského veku si osvojí životné hodnoty ako je priateľstvo, ohľaduplnosť, tolerancia, akceptácia odlišnosti a inakosti.

Aktívnym prežívaním a aktívnym zapájaním sa do výchovno-vzdelávacieho procesu,  keď bude riešiť rôzne životné situácie, získa cenné informácie o chode a fungovaní života.         

 • Dieťa si uvedomí pestrosť detského kolektívu a pri začleňovaní sa doň preberie primeranú zodpovednosť.

Zažije sociálny kontakt s rovesníkmi z iných sociokultúrnych – skupín, uplatní si záujem a zvedavosť o okolie, plynule sa adaptuje na pestré socio-kultúrne prostredie v materskej škole.

 • Dieťaťa predškolského veku bude spoznávať rôzne modely medziľudských vzťahov, správania sa, slušnosti.

Prostredníctvom predkladaných modelových, fiktívnych situácií si teoreticky vyskúša svoje spôsoby riešenia konfliktov, v diskusiách a rozhovoroch uplatní spontánnosť a vzájomnú komunikáciu bez bariér, bude bez zábran vyslovovať svoje hodnotiace postoje voči sebe aj iným.

 • Dieťa získa informácie, ktoré mu napomôžu realizovať aktivity, smerujúce k rozvíjaniu nonkognitívnych stránok osobnosti.

V činnostiach, primeraných jeho vekovým a individuálnym osobitostiam  zažije úspešnosť pri plnení úloh a nadobudne schopnosti spolupráce s inými deťmi i s kolektívom ako celkom.

Učebné zdroje:

Metodický materiál - Program prevencie šikanovania, Program  prevencie kriminality, delikvencie a drogovej závislosti, Pedagogicko-organizačné pokyny.

Literatúra odborná: Hry pre rozvoj komunikace, Multikultúrna výchova, Nie ja ale aj tí iní, Predškolská výchova, Naša škola, Dieťa a svet.

Literatúra detská: Čarovná hračka, Čarovné koliesko macka Uška, Tri mačky, Encyklopédie.

Učebné pomôcky - Interaktívne tabule, výučbové softvéry,  didaktické pomôcky z Nomi s.r.o., Benjamín, Stiefel, didaktická technika Quomo, Promethean, Sony, Panasonic, Lenovo, Kyocera, Logico Primo, Bee Bot, Lego Dacta, Lego duplo, Georello Tech, puzzle, maňušky.

Literatúra detská: Čarovná hračka, Čarovné koliesko macka Uška, Tri mačky, Encyklopédie.

Projekty:

 • Deň otvorených dverí
 • Nivea medvedík
 • Z dúhovej knižky
 • Noc v MŠ
 • Vianočný jarmok Deti – deťom
 • Deň Rómov
 • Maľovanie na tvár
 • Mlieko z rôznych krajín
 • Z rozprávky do rozprávky
 • Chránim seba – chránim teba
 • Move Week
 • Mikuláš v materskej škole
 • MDD v Materskej škole
 • Tvorivé dielne s rodinou

Doplnkové aktivity:

Plavecký výcvik, exkurzia do Planetária a Hvezdárne, slávnosti v MŠ (vianočné besiedky, besiedky ku Dňu matiek, oslavy pri príležitosti mesiaca Úcty k starším, rozlúčky predškolákov), krúžok anglického jazyka.


 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane

2% vyhlasenie 2018.pdf(80.8 kB)Vyhlásenie 2% z dane

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka