Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Nový projekt Terénna sociálna práca v Handlovej 2010

 

Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením, s osobitným zreteľom
na marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej

 

 

 

Názov projektu: Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej


Názov Operačného programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia


Kód výzvy a ITMS kód projektu: Kód výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09, Kód ITMS 27120130306


Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity: Prioritná os č.2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK


Miesto realizácie projektu: Handlová, Prievidza, Trenčiansky kraj


Časový rámec realizácie projektu: 18.08.2010 – 31.07.2012


Rozpočet projektu: celkové oprávnené výdavky: 75 894,83 € ; NFP: 72 100,09 €


Názov prijímateľa: Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová


Meno kontaktnej osoby: Mgr. Veronika Rýšová
Telefón: 046/5475351
Fax: 046/5425614
E-mail: socialne@handlova.sk
Webová stránka: www.handlova.sk


Ciele projektu:

 • Zvýšenie kvality života občanov s osobitným zreteľom na MRK.
 • Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.
 • Zlepšenie životnej situácie a opatrenia k integrácii.
 • Zníženie sociálnej deprivácie permanentnou sociálnou prácou.
 • Opatrenia k zvýšeniu kvality bývania RK a k ich aktivite a zodpovednosti.
 • Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)
 • Rómska komunita (cca 1 102)
 • Bezdomovci (cca 70)
 • Občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované (cca 2 000)
 • Občania s ťažkým zdravotným postihnutím (cca 50)
 • Starí a osamelí ľudia odkázaný na pomoc (cca 750)
 • Rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky (cca 40)
 • Mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti (cca 10)

 

Hlavný cieľ projektu :
Zvýšiť kvalitu života občanov Handlovej ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu.


Špecifické ciele:

 • Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práva a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.
 • Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít, s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.
 • Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí.
 • Zvýšenie kvality bývania rómskej komunity, zvýšenie ich aktivity a zodpovednosti za riešenie svojej situácie.


Hlavné aktivity:

 • aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity,
 • opatrenia v oblasti využívania dávok a príspevku na bývanie na zákonom stanovený účel,
 • poskytovanie poradenstva v oblasti hygieny, dochádzky detí a využívania dávky,
 • prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite,
 • sociálna práca v komunitách s klientom, rodinou a komunitou, vykonávaná v jeho prirodzenom prostredí,
 •  sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie,
 • činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín,
 • činnosti na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti o soby, rodiny a komunity.

 

Podporné aktivity:

 • Riadenie projektu,
 • Publicita a informovanosť.
 • Špeciálne opatrenia na zvýšenie participácie žien na trhu práce
 • Spolupráca s partnermi (lokálni, regionálni alebo nadnárodní, sociálni partneri, MVO alebo iné súkromné subjekty a pod.)

 

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity:  Publicita projektu bude zabezpečovaná v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka