Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Oceňovanie žiakov základných škôl a osemročného gymnázia v Handlovej za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, reprezentáciu školy a mesta v školskom roku 2013/2014

Slávnostný obrad oceňovania najlepších žiakov základných škôl a osemročného gymnázia v Handlovej sa uskutočnil 13. júna 2014 o 10 30 hod v Obradnej miestnosti Mestského úradu v Handlovej.

Pri výbere žiakov na ocenenie boli zohľadnené: vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, výsledky v rôznych oblastiach záujmovej činnosti, výrazné úspechy v riešení predmetových olympiádach, súťažiach, reprezentácia školy a mesta.

Filip Daubner - žiak 9. A triedy Základnej školy, Mierové námestie, Handlová

Filip vyniká pozitívnym prístupom k plneniu školských povinností, vzorným správaním, výbornou dochádzkou a veľkou ochotou podať pomocnú ruku spolužiakom. Svoje technické zručnosti  využíva pri práci s modernými informačno-komunikačnými technológiami a  často pomáha pri technickom zabezpečení  školských akadémií. Školu a mesto reprezentoval v súťažiach a olympiádach. V školskom roku 2013/2014 bol úspešným riešiteľom okresného kola chemickej olympiády a získal 4. miesto v celoslovenskom kole súťaže Expert.

Viktória Marková - žiačka 5. C triedy, Základnej školy, Mierové námestie, Handlová

Viktorka zodpovedne plní školské povinnosti, má vzornú dochádzku do školy a  ochotne sa zapája do aktivít organizovaných školou. Školu a mesto reprezentuje v kultúrnych i športových  podujatiach a súťažiach. Umiestnila sa na 2. mieste v školskom kole geografickej olympiády a 3. mieste v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. V recitačnej súťaži Šaliansky Maťko v školskom  roku 2013/2014 získala  1. miesto v okresnom kole a  4. miesto v krajskom kole.

Marián Zeman - žiak 6.C triedy, Základnej školy, Mierové námestie, Handlová

Je vzorom múdreho a úspešného, ale aj srdečného a  usmievavého žiaka. Ochotne pomáha v triednických prácach, účinkuje v programoch školských akadémií. Jeden z jeho najobľúbenejších predmetov je matematika o čom svedčia aj jeho každoročne dosiahnuté úspechy. V školskom  roku 2013/2014 získal 1. miesto v okresnom kole matematickej Pytagoriády a bol vynikajúcim riešiteľom súťaže Matematický klokan. Ďalším dosiahnutým úspechom je 3. miesto v okresnom kole olympiády z anglického jazyka.

Jakub Cibula - žiak 8.C triedy, Základnej školy, Mierové námestie, Handlová

Jakuba spolužiaci najčastejšie charakterizujú slovami: športovec, usilovný, bojovník, húževnatý, ale aj ušomraný a vtipný. Práve tieto  črty sa podpísali pod jeho úspechy. Okrem výborných vzdelávacích výsledkov vyniká hlavne v športe. Zapojil sa takmer do všetkých športových disciplín v rámci Handlovských športových hier a ako člen družstva v gymnastickom štvorboji prispel k získaniu  2. miesta. Jeho najväčším úspechom bola účasť v okresnom kole ľahkej atletiky, keď dobehol do cieľa ako prvý v behu na 1000 m a v tejto disciplíne sa v krajskom kole umiestnil na 6. mieste.

Pavol Príbojszkí - žiak 9. B triedy,  Základnej školy, Morovnianska cesta, Handlová

Pavol je kamarátsky a v kolektíve obľúbený. Ocenenie získava za veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky na vyučovaní a za reprezentovanie školy v športových súťažiach vo volejbale a v hádzanej. Výrazne sa zaslúžil o postup školy do okresného kola týchto súťaží. Pavol je taktiež dlhoročným plavcom, ktorý reprezentoval Plavecký klub Handlová, školu a mesto v rámci oblastných pretekov ako aj v klubových súťažiach v rámci Slovenska. 

Denis Knižka - žiak 8. A triedy,  Základnej školy, Morovnianska cesta, Handlová

Adam je v vtipný, aktívny a v kolektíve obľúbený. Školu reprezentoval v športových súťažiach. Je to vynikajúci športovec vo futbale, so svojim tímom vybojoval 1. miesto  v Chrenovci-Brusne a zaslúžil sa o postup na okresné kolo vo floorbale, hádzanej a volejbale. Taktiež je vynikajúcim atlétom s veľkým potenciálom. Dosahuje veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky na vyučovaní.

Karin Gazdíková - žiačka 8. A triedy,  Základnej školy,  Morovnianska cesta, Handlová

Karin je ctižiadostivá, priateľská, zodpovedná. Ocenenie získava za reprezentovanie školy v športových súťažiach - za 1. miesto v gymnastickom štvorboji na Handlovských športových hrách. Karin aktívne pristupuje k svojim povinnostiam v športovej príprave – gymnastike a pomáha trénerke gymnastiky pri práci s gymnastickou mládežou.

Tamara Pazderová - žiačka 6.A triedy Základnej školy, Školská, Handlová    

Tamara dosahuje mimoriadne dobré výchovno-vzdelávacie výsledky a reprezentuje školu v rôznych súťažiach. Získala 2.miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v próze, bola členkou víťazného družstva žiakov v súťaži „Poznaj a chráň“ a členka družstva v prírodovednom kvíze pri príležitosti Dňa Zeme, ktoré obsadilo 2.miesto. V športových súťažiach vo vybíjanej obsadilo jej družstvo v okresnom kole 2.miesto, vo florbale 4.miesto a v gymnastike 2.miesto v rámci Handlovských športových hier. Tamara je veľmi aktívna v mimoškolskej činnosti, je ochotná pomôcť a vždy poradiť.

Marek Rybárik - žiak 9.A triedy, Základnej školy, Školská, Handlová    

Marek dosahuje dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Školu a mesto reprezentuje vo vedomostných súťažiach – olympiádach. V tomto školskom roku bol úspešným riešiteľom v okresnom aj v krajskom kole chemickej olympiády.

Lukáš Urbanič - žiak 9.B triedy, Základnej školy, Školská, Handlová         

Lukáš reprezentoval školu v športových súťažiach v obvodných, v okresných a regionálnych kolách vo futbale, volejbale, v hádzanej, v atletike, bedmintone, basketbale, plávaní a stolnom tenise. Je vždy ochotný a nápomocný pri organizovaní športových podujatí, aktívne sa zapájal aj ako futbalový rozhodca na Mikroregionálnom turnaji, Coca cola cupe a futbalovom turnaji pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Má pozitívny vzťah k športu a povinnostiam, veselú, zodpovednú a nekonfliktnú povahu.

Mária Cicková  - žiačka 9. ročníka, Špeciálnej základnej školy, Námestie baníkov 20, Handlová

Majka získava  ocenenie  za vzorné správanie, vzorné plnenie si školských povinností a výbornú dochádzku. Svoju školu reprezentovala v súťažiach zameraných na manuálne zručnosti a tvorivosť - vyšívanie, aranžovanie kvetov, súťaž Novácky šikula. V týchto súťažiach sa umiestňuje na popredných miestach.

Adam Letko – žiak 8. ročníka, Špeciálnej základnej školy, Námestie baníkov 20, Handlová

Adamko chodí do školy rád a má výbornú dochádzku. Na vyučovanie sa  denne starostlivo pripravuje  a preto má aj výborný prospech. Všetky stanovené pravidlá dodržiava, má bezchybné správanie. Je vzorným žiakom a vzorom pre všetkých ostatných spolužiakov.

Peter Macko – žiak 9. ročníka, Špeciálnej základnej školy, Námestie baníkov 20, Handlová

Peťko je usilovný žiak. Aktívne sa zapája do všetkých školských aktivít a podujatí, na ktoré sa už vopred teší a pripravuje. Má vzornú dochádzku. Pri príprave na vyučovanie využíva rôzne zdroje a informáciami často prekvapí nielen spolužiakov, ale aj pani učiteľky.

Dária Paľovová  - žiačka triedy príma osemročného štúdia Gymnázia Ivana Bellu, Handlová

Dária dosahuje výborné výsledky a reprezentuje nielen školu, ale i mesto v súťažiach zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnila sa okresného kola v prednese povestí Šaliansky Maťko, reprezentovala školu v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín a na súťaži Kráľ čitateľov získala 1. miesto. Taktiež sa zapojila do recitačnej súťaže Vansovej Lomnička a literárnej súťaže 90 slov pre knižnicu, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti 90-teho výročia založenia Mestskej knižnice Handlová.

Daren Ďuriš - žiak triedy kvarta osemročného štúdia Gymnázia Ivana Bellu,  Handlová

Daren je žiakom s vynikajúcimi výsledkami a zapája sa aj do rôznych mimoškolských aktivít. Úspešne reprezentoval školu vo vedomostných súťažiach - olympiádach z anglického jazyka, dejepisu a chémie. Taktiež sa zapája do prírodovedných a športových súťaží: „Poznaj a chráň“ , „Deň Zeme“ a Handlovských športových hier  vo volejbale. Aktívne sa zapája  do činností Základnej umeleckej školy v Handlovej, účinkoval v hudobno-dramatickom spracovaní klasickej rozprávky Pinocchio.

Soňa Wollnerová - žiačka triedy kvarta osemročného štúdia Gymnázia Ivana Bellu, Handlová

Soňa dosahuje počas celého študijného obdobia vynikajúce výsledky. V školskom roku 2013/2014 reprezentovala školu na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, ako aj v športových súťažiach, ktoré organizuje Mesto na Handlovských športových hrách, kde  vo volejbale získala 2. miesto. Okrem toho  sa aktívne zapája do projektu „Recyklohry – baterky na správnom mieste“, kde motivuje svojich spolužiakov k zberu bateriek  a elektrospotrebičov.

Adriana Homolová - žiačka 3. ročníka prvej časti  prvého stupňa základného štúdia Základnej umeleckej školy, Poštová 58, Handlová 

v hudobnom odbore v predmete sólový spev. Už ako žiačka nižších ročníkov sa aktívne zapájala  do prezentácie ZUŠ a vystupovala pri rôznych príležitostiach na výchovných a triednych koncertoch a kultúrno-spoločenských podujatiach. Prvé úspešné skúsenosti začala zbierať  na  festivaloch a súťažiach v minulom školskom roku. V tomto školskom roku sa jej podarilo získať popredné umiestnenia v Celoslovenskej speváckej súťaži Pink song, získala Zlaté pásmo v kategórii 2.B, Strieborné pásmo v kategórii 2.A. V celoslovenskej súťaži v speve populárnych piesni Kremnické laso v silnej konkurencii obsadila krásne II. miesto.

Laura Minichová – žiačka 3. ročníka prvej časti  prvého stupňa základného štúdia Základnej umeleckej školy Poštová 58, Handlová v hudobnom odbore v predmete sólový spev. Laura v tomto školskom roku absolvovala viacero  vystúpení v dramaticko-hudobnom predstavení PINOCCHIO, ktoré získalo ocenenie Tvorivý čin roka 2013. Úspešne reprezentovala Základnú umeleckú školu a mesto aj ako sólová speváčka. Medzi jej tohtoročné najväčšie úspechy patrí Zlaté pásmo v celoslovenskej  súťaži Bojnická perla 2014 a II. miesto v celoslovenskej súťažnej prehliadke v speve populárnych piesni Malokarpatský slávik. Laura patrí medzi najaktívnejších žiakov základnej umeleckej školy. Ocenenie získala aj v minulom školskom roku, čo je dôkazom jej talentu a zodpovedného a aktívneho prístupu k umeleckému vzdelaniu.

Sarah Molotová - žiačka Súkromnej základnej umeleckej školy Volcano

Sarah je tanečnicou juniorskej vekovej kategórie. Tancu sa venuje už piaty školský rok. Medzi jej obľúbené tanečné štýly patrí disko dance (dejns) a hip-hop. Je veľkým vzorom menších tanečníkov, pretože je priebojná, talentovaná a veľmi obľúbená v kolektíve. Pravidelne sa zúčastňuje workshopov so známymi a uznávanými lektormi európskeho formátu. Tento školský rok sa jej podarilo so svojou tanečnou skupinou získať mnoho tanečných úspechov na Slovensku aj  v Českej Republike. Najväčší úspech zaznamenali na Nomináciách na Majstrovstvách Európy, kde zvíťazili na zlatej priečke a zároveň postúpili na Majstrovstvá Európy do Rumunska, kde bude spolu so svojimi spolutanečníkmi reprezentovať našu školu a mesto.

 

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

 

 


 

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014
Autor: Mgr. Jaroslava Maslíková

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014


 
 
Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014


 
 
Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014


 
 
Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014


 
 
Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014


 
 
Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014


 
 
Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/1014

Najlepší žiaci Handlovej 2013/1014


 
 

 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka