Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Oceňovanie žiakov základných škôl a osemročného gymnázia v Handlovej
za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese,  reprezentáciu školy a mesta v školskom roku 2012/2013

Slávnostný obrad oceňovania najlepších žiakov základných škôl a osemročného gymnázia v Handlovej sa uskutočnil 20. júna 2013 o 10 00 hod v Obradnej miestnosti Mestského úradu v Handlovej.

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013 v obradnej sieni MsÚ Handlová

Pri výbere žiakov na ocenenie boli zohľadnené: vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, výsledky v rôznych oblastiach záujmovej činnosti, výrazné úspechy v riešení predmetových olympiád, súťažiach, reprezentácia školy a mesta.Tento rok sú našimi najlepšími:

Tomáš Vajnorák - žiak 3. B triedy ZŠ Mierové námestie, Handlová
Tomáš vyniká láskou k literatúre a prácou s umeleckým  textom. V tomto školskom roku úspešne reprezentoval školu v prednese povesti na súťaži Šaliansky Maťko. V okresnom kole získal 3. miesto. V prednese prózy na súťaži Hviezdoslavov Kubín sa umiestnil v okresnom kole na 1. mieste a postúpil do krajského kola v Bzinciach pod Javorinou, kde sa tešil z krásneho 3. miesta. Úspešne reprezentuje školu aj v športových súťažiach. Pochvalu si zaslúži aj za aktívny prístup ku školským povinnostiam a výborné výchovno-vzdelávacie výsledky.

Helena Galbavá - žiačka 9. B triedy, ZŠ Mierové námestie, Handlová
Helenka vyniká príkladným postojom k plneniu školských povinností, slušným a skromným správaním. Jej priemer na vysvedčení bol vždy 1,00. Je všestranne nadaná. V tomto školskom roku zaznamenala úspechy vo viacerých oblastiach, zapojením sa do predmetových olympiád s nasledovnými úspechmi: 2. miesto na okresnom a 6. miesto na krajskom kole Geografickej olympiády,  úspešný riešiteľ okresného kola Chemickej olympiády, 4. miesto  na obvodovom kole Olympiády z anglického  jazyka, 1. miesto  na obvodovom  a 2. miesto na krajskom kole Olympiády zo  slovenského  jazyka. Aktívnym prístupom k športu prispieva k výborným výsledkom školy v športových súťažiach.

Janka Kružlicová - žiačka 8.B triedy, ZŠ Mierové námestie, Handlová
Janka sa celé svoje štúdium usiluje, aby sa jej splnili v budúcnosti všetky vysnívané ciele. Ctižiadostivá, priateľská, ochotná zapájať sa do vedomostných súťaží a olympiád. O tom svedčia aj jej výsledky. Najväčším tohtoročným úspechom je 1. miesto na obvodnom kole Matematickej olympiády.  Bola členkou tímu, ktorý získal 1. miesto v súťaži Deň Zeme a Poznaj a chráň. Svojimi výchovno-vzdelávacími výsledkami dosiahla prijatie na Bilingválnom gymnáziu v Sučanoch po absolvovaní 8. ročníka ZŠ. Správaním a dobrými vlastnosťami si nachádza miesto v akomkoľvek kolektíve a je vzorom pre ostatných.

Žaneta Keratová - žiačka 9.A triedy, ZŠ Morovnianska cesta, Handlová
Žaneta je skromná a veľmi cieľavedomá. Patrí medzi vynikajúcich športovcov a žiakov. Je najúspešnejšou gymnastkou športových tried ako aj gymnastického klubu. Ako všestranná športovkyňa reprezentovala školu vo viacerých športoch a vedomostných súťažiach. Dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Žaneta si prevezme ocenenie „Najlepší žiak“ z rúk primátora mesta už po štvrtýkrát.

Michaela Rudzanová - žiačka 9.A triedy, ZŠ Morovnianska cesta, Handlová
Je všestrannou športovkyňou v kolektívnych športoch a v gymnastických súťažiach. V tomto školskom roku získala 4. miesto vo vrhu guľou v krajskom kole súťaže a 1. miesto v okresnom kole v ľahkej atletike. Taktiež dosahuje výborné vzdelávacie výsledky. Ocenenie získava za vzornú reprezentáciu školy a nášho mesta.

Irena Kaczová -  žiačka 8.B triedy, ZŠ Morovnianska cesta, Handlová
Irenka je úspešnou reprezentantkou školy v športových a vedomostných súťažiach. Navštevuje plaveckú triedu a dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky.

Branislav Molota - žiak 9.A triedy ZŠ Školská ul., Handlová    
Branislav dosahuje  veľmi dobré  výsledky  počas  celého svojho vzdelávania v základnej škole.  Reprezentoval školu  vo  vedomostných súťažiach v predmetoch   biológia, dejepis, geografia, matematika. V medzinárodnej matematickej súťaži  Klokan dosahoval  veľmi dobré umiestnenia. V okresnom  kole dejepisnej olympiády v tomto školskom roku  skončil na  1.mieste. Reprezentoval nás aj  v krajskom  kole  v Trenčíne.

Mariana Šebeňová - žiačka 9.A triedy, ZŠ Školská ul., Handlová    
Marianna počas celého štúdia na základnej škole dosahuje veľmi dobré výsledky (priemer 1,00).  Svoju školu reprezentovala vo vedomostných súťažiach, recitačných  súťažiach, ale  aj  v športe.  V tomto školskom roku bola úspešnou riešiteľkou  v  okresnom kole  chemickej olympiády. Jej práca  „Odhalenie“ v rámci súťaže   Európa v škole, kde bola spoluautorkou, získala okresné ocenenie.

Pavel Podlužanský - žiak 9.A triedy, ZŠ Školská ul., Handlová         
Pavel dosahuje  veľmi dobré  výsledky  počas  celého štúdia na základnej škole. Reprezentoval školu  vo  vedomostných súťažiach v predmetoch biológia,  chémia, geografia, matematika, ale i v basketbale. V medzinárodnej  matematickej súťaži  Klokan dosahoval  veľmi dobré umiestnenia. Bol spoluautorom práce „Odhalenie“ v rámci súťaže Európa  v škole, ktorá  získala okresné ocenenie.

Kristína Uramovská -  žiačka 9. ročníka, Špeciálna základná škola, Handlová
Kristínka ocenenie získava za vzorné správanie, vzorné plnenie si školských povinností, výbornú dochádzku, reprezentáciu triedy a školy v recitácii a speve. Na oblastnej súťaži v recitácii v Považskej Bystrici sa umiestnila na 2. mieste.

Václav Baláž -  žiak 2. ročníka, Špeciálna základná škola, Handlová
Dosahuje mimoriadne výchovnovzdelávacie výsledky. Školu a triedu reprezentuje v recitácii a športe. Na oblastnej súťaži v recitácii v Považskej Bystrici obsadil 1. miesto, na celoslovenskej prehliadke v recitácii „Gaňova Tarnava“ v Spišskej Novej Vsi obsadil taktiež 1. miesto. Školu reprezentoval aj na Handlovských športových hrách a na Behu oslobodenia.

Barbora Cicková - žiačka 7. ročníka, Špeciálna základná škola, Handlová
Barborka dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, má vzorné správanie a výbornú školskú dochádzku. Reprezentuje školu a triedu na súťažiach v recitácii a speve, na súťažiach tvorivosti (tanec, aranžovanie kvetín) a v športe. V súťažiach sa umiestňuje na popredných miestach.

Nina  Koštialová - žiačka triedy sekunda osemročného štúdia Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej
Nina dosahuje v štúdiu výborný prospech. Je cieľavedomá, ochotná vždy pomôcť pri realizácií rôznych školských akcií. Zapojila sa do medzinárodných projektov -  Partnerský projekt so školou Gesamtschule vo Voerde v Nemecku a Projekt Comenius „Rozprávky v Európe“ .  V gymnastike v kategórii junioriek získala titul majsterky Slovenska.

Michelle Váňová - žiačka triedy sekunda osemročného štúdia Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej
Michelle sa venuje mimoškolským aktivitám, či už športovým alebo kultúrnym, kde reprezentuje nielen svoju školu, ale aj mesto Handlová.  V gymnastike v kategórii junioriek získala titul majsterky Slovenska. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky. Zapojila sa do medzinárodného partnerského projektu so školou Gesamtschule vo Voerde v Nemecku a do Projektu Comenius „Rozprávky v Európe“ .

Emília Vlčková - žiačka triedy sekunda osemročného štúdia Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej
Aj Emília patrí medzi žiakov, ktorí vzorne reprezentujú svoju školu a svoju mesto nielen vynikajúcimi študijnými výsledkami, ale aj mimoškolskou činnosťou, do ktorej sa veľmi ochotne a rada zapája. Zapojila sa do medzinárodných projektov so školou Gesamtschule vo Voerde v Nemecku a do projektu Comenius pod názvom „Rozprávky v Európe“ v spolupráci s tromi partnerskými školami. Medzi jej športové úspechy patrí titul  „majsterky Slovenska“ v gymnastike v kategórii junioriek.

Laura Minichová – žiačka 2. ročníka prvej časti  prvého stupňa v hudobnom odbore v predmete spev. 
Laura sa od začiatku štúdia v základnej umeleckej škole veľmi aktívne zapája do verejných prezentácii školy. Získala viaceré popredné umiestnenia na celoslovenských a regionálnych prehliadkach. V školskom roku 2012/2013 obsadila 2. miesto na celoslovenskej súťaži populárnej piesne „Kremnické laso“ a 3 .miesto na festivale detských spevákov populárnej piesne „Studnička“. Laura sa aktívne zapojila do  naštudovania muzikálu Pinocchio, ktorý mal v mesiaci jún premiéru v Dome kultúry v Handlovej a pokračuje formou výchovných koncertov pre materské a základné školy nielen v našom  meste.

Sebastián Vravko – v školskom roku 2012/2013 je absolventom Základnej umeleckej školy v Handlovej hneď v dvoch umeleckých odboroch.  V hudobnom odbore úspešne absolvoval I. stupeň základného štúdia v predmete hra na klavíri. V literárno-dramatickom odbore  je taktiež absolventom  I. stupňa. Počas štúdia v základnej umeleckej škole sa spolupodieľal na moderovaní množstva koncertov a aktívne sa vystupoval v rôznych  predstaveniach  literárno-dramatického odboru. Stvárnil jednu z postáv v muzikáli Pinocchio.
Sebastiána na ocenenie navrhla nielen ZUŠ-ka, ale aj Základná škola Školská, ktorú navštevuje a ktorú každoročne reprezentuje vo vedomostných súťažiach – v biológii, matematike, dejepise. V tomto roku získal  3. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiáde.    

Sára Schlencová – žiačka tretieho ročníka hudobného odboru základnej umeleckej školy v Handlovej v predmete hra na klavíri.
Sára počas štúdia v 1. stupni umeleckého vzdelávania pravidelne účinkuje na triednych a verejných koncertoch školy. V tomto školskom roku sa zúčastnila celoslovenského festivalu „Piano v modernom rytme“, kde sa umiestnila vo veľkej konkurencii  v  striebornom pásme.  Okrem sólovej hry na klavíri   pracuje aj v hudobnej skupine, ktorá sa viackrát predstavila na koncertoch  základnej umeleckej školy.  Sára pristupuje k štúdiu hry na klavíri  zodpovedne, čo sa prejavuje aj v jej vzdelávacích výsledkoch.

Katarína Kráľová žiačka Súkromnej základnej umeleckej školy Volcano
Katka tancuje v Súkromnej základnej umeleckej škole Volcano 4 roky. Každý rok sa zúčastňuje celoslovenských súťaží. Dva roky pôsobila v úspešných choreografiách ako sólistka. V roku 2011 bola ocenená ako najlepší tanečník Súkromnej základnej umeleckej školy Volcano. Aj v tomto školskom  roku sa zúčastnila mnohých súťaží.  Medzi jej najväčšie úspechy patrí umiestnenie v Celoslovenskej súťaži v Topoľčanoch, kde so svojou skupinou získala  1. miesto.

Alexandra  Strižencová - žiačka tretej triedy ZŠ, Mierové námestie, Handlová
Alexandru na ocenenie navrhlo Centrum voľného času RELAX ako členku gymnastického krúžku CVČ Relax v školskom roku 2012/2013. Alexandra Strižencová sa umiestnila na 1. mieste v pretekoch Slovenského pohára v Bratislave a v kategórii prípravka na Majstrovstvách Slovenska získala 1. miesto a titul majsterky Slovenska. Alexandra dosahuje vynikajúce výsledky v škole a zároveň vzorne reprezentuje CVČ RELAX,  klub športovej gymnastiky, ale aj naše mesto.


 

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM


 
 
Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM


 
 
Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM


 
 
Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM


 
 
Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM


 
 
Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM


 
 
Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM


 
 
Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM


 
 
Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM


 
 
Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013

Najlepší žiaci Handlovej 2012/2013
Autor: JM


 
 

 
Položky 1-40 z 50

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka