Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Najlepší žiaci Handlovej 2010/2011

Oceňovanie žiakov základných škôl a osemročného gymnázia v Handlovej
za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, reprezentáciu školy a mesta v školskom roku 2010/2011

Primátor mesta Ing. Rudolf Podoba už tradične prijíma v obradnej sieni MsÚ Handlová žiakov, ktorí svojimi študijnými výsledkami alebo mimoškolskou činnosťou vynikajú. Bolo tomu tak aj 10. júna 2011, kedy si vypočuli jeho slová pochvaly a z jeho rúk prevzali drobné upomienkové predmety mesta. Podpisy tých najlepších sú navždy zachytené v pamätnej knihe mesta. Najlepší študenti mesta Handlová, oceňovanie 10.6.2011, obradná sieň MsÚ

Pri výbere žiakov boli zohľadnené:

 • vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • výsledky v rôznych oblastiach záujmovej činnosti,
 • výrazné úspechy v riešení predmetových olympiádach, súťažiach a podobne.

V školskom roku 2010/2011 gratulujeme:

 • Sára Schlencová – žiačka 2. B triedy, ZŠ Mierové námestie, Handlová

Sára dosahuje výborné vzdelávacie výsledky, aktívne pracuje v triednom kolektíve, pomáha spolužiakom a zapája sa do školských súťaží a projektov. V tomto školskom roku získala:1. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“ v prednese poézie, ocenenie za pozoruhodný výkon v súťažnej prehliadke v prednese poézie detí Trenčianskeho kraja „Podjavorinskej Bzince“,3. miesto v plaveckých pretekoch „Veľkonočný pretek“,

 • Sarah Molotová – žiačka 2. B triedy, ZŠ Mierové námestie, Handlová

Sarah sa výborne učí, má mimoriadny záujem o knihy a čitateľské zručnosti. Zapája sa do školských a triednych súťaží. V tomto školskom roku získala 1. miesto v okresnom kole prednese rozprávky „Rozprávkové vretienko“, pochvalné uznanie v krajskom kole prednese rozprávky „Rozprávkové vretienko“,1. miesto v okresnom kole gymnastického štvorboja súťaži družstiev,1. miesto v regionálnom kole gymnastického štvorboja v súťaži družstiev,1. miesto v krajskom kole gymnastického štvorboja súťaži družstiev,

 • Marián Zeman – žiak 3. C triedy, ZŠ Mierové námestie, Handlová

Marián dosahuje výborné vzdelávacie výsledky, má aktívny prístup ku školským povinnostiam. Je úspešný riešiteľ matematickej olympiády a získal 1. miesto v okresnom kole matematickej súťaže „Pytagoriáda“. Jeho silnou stránkou je vypracovávanie prezentácií a ohľaduplný a kamarátsky vzťah ku spolužiakom,

 • Emília Vlčková, žiačka 5.A triedy, ZŠ Morovnianska cesta, Handlová

Emília patrí medzi žiakov, ktorí robia dobré meno svojej škole. Dosahuje výborné výsledky nielen v učení, ale aj v športe.
Získala: 1. miesto v gymnastickom štvorboji v okresnom, oblastnom a krajskom kole,
5. miesto na Majstrovstvách Slovenska,3. miesto na Sokolských pretekoch.
K svojim povinnostiam pristupuje veľmi svedomito, je húževnatá a ctižiadostivá.

 • Žaneta Keratová, žiačka 7.A triedy, ZŠ Morovnianska cesta, Handlová

Žaneta je výbornou a vzornou žiačkou. Svoju aktivitu prejavuje v úspešnej reprezentácii školy v gymnastických súťažiach. Získala 1. miesto v gymnastickom štvorboji v okresnom, oblastnom a krajskom kole,5. miesto na Majstrovstvách Slovenska, 3. miesto na Sokolských pretekoch, je víťazkou "Martinovho putovného pohára". Žaneta je priateľská, v kolektíve obľúbená, svedomitá. K povinnostiam pristupuje zodpovedne. Dosahuje vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky.

 • Ráchel Javorová, žiačka 9.A triedy, ZŠ Morovnianska cesta, Handlová

Ráchel je vzornou žiačkou. Dosahovala výborné výchovno-vzdelávacie výsledky počas celých 9 rokov v základnej škole. Má výbornú dochádzku, zodpovedný postoj k plneniu školských povinností a priateľský prístup ku spolužiakom v triednom kolektíve. Aktívne sa zapájala do mimoškolskej činnosti.

 • Andrea Golhová, žiačka 3.B triedy, ZŠ Školská ul.

Andrea počas školskej dochádzky na základnej škole dosahuje výborný priemer 1,00. Je úspešnou riešiteľkou matematických súťaží v školskom kole, úspešnou riešiteľkou okresného kola v Pytagoriáde. Dosahuje úspechy aj v športových súťažiach.

 • Michaela Hanešová, žiačka 9.A triedy zameranej na rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, ZŠ Školská ul.

Michaela má výborné výsledky v škole i v školských súťažiach. Dosahuje priemer známok 1,00 a je úspešnou riešiteľkou matematickej olympiády v okrese, kde obsadila 2.miesto. Úspešnou riešiteľkou bola aj v krajskom kole olympiády a v medzinárodnej matematickej súťaži Klokan. Taktiež úspešne reprezentuje školu v športových súťažiach.

 • Irena Balátová, žiačka 9.A triedy zameranej na rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, ZŠ Školská ul.

Irenka dosahuje veľmi dobré výsledky vo vyučovaní. Patrí medzi žiakov, ktorí reprezentujú školu v športových súťažiach. V tomto roku dosiahla na krajskej súťaži v ľahkej atletike 4. miesto v hode kriketkou, 5. miesto v skoku do diaľky. Je úspešnou reprezentantkou Slovenska v lezení.

 • Ľudmila Balážová , žiačka 8. A triedy, Špeciálna základná škola

Ľudmila si vzorne plní školské povinnosti, má výbornú dochádzku, prospech a správanie. Reprezentuje školu v súťažiach. Získala 2. miesto v krajskej súťaži zručnosti, 2. miesto v okresnej súťaží v aranžovaní živých kvetov a 3. miesto v plávaní mentálne postihnutých žiakov v Považskej Bystrici.

 • Jozef Kechan, žiak 8. A triedy, Špeciálna základná škola

Jozef ocenenie získava za vzorné plnenie si školských povinností, vzornú dochádzku a správanie, výborný prospech a reprezentáciu školy v kultúrnych a športových podujatiach. Získal 4. miesto na Majstrovstvách Slovenska v plávaní mentálne postihnutých žiakov v Považskej Bystrici.

 • Dávid Bartoš, žiak 8. A triedy, Špeciálna základná škola

Dávid taktiež patrí medzi vzorných žiakov s výborným prospechom a správaním. Reprezentuje školu v športových súťažiach. Získal 2. miesto v krajskej súťaži zručnosti, 6. miesto na Majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise mentálne postihnutých žiakov v Bytči.

 • Beáta Fleischerová, žiačka 3. triedy osemročného štúdia Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej.

Beáta počas celého štúdia dosahuje vynikajúce študijné výsledky. Zapája sa do matematických súťaží Pytagoriáda, Matematický klokan. Tento rok obsadila 3. miesto v okresnom kole matematickej olympiády. Vzorne reprezentuje svoju školu.

 • Jarmila Jendrušáková, žiačka 4. triedy osemročného štúdia Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej.

Jarmila počas celého štúdia dosahuje vynikajúce študijné výsledky. Tento rok sa zúčastnila okresného kola v olympiáde zo slovenského jazyka a okresného kola v olympiáde z chémie, v ktorej bola úspešnou riešiteľkou. Veľmi aktívne sa zapája do zberu použitých bateriek v rámci celoslovenskej environmentálnej súťaže „Baterky na správnom mieste“.

 • Laura Koštialová, žiačka 4. triedy osemročného štúdia Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej

Laura počas celého štúdia dosahuje výborné študijné výsledky. Zúčastnila sa celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe o cenu Slovenského učeného tovarišstva, kde získala čestné uznanie a pochvalu za peknú poéziu, v ktorej zviditeľnila svoje rodné mesto Handlová. Taktiež sa zúčastnila celoslovenskej literárnej súťaže „Kozmos a ja“. Veľmi aktívne sa zapája do zberu použitých bateriek v rámci celoslovenskej environmentálnej súťaže „Baterky na správnom mieste“.

 • Slavomír Dobrotka, žiak 3. ročníka prvého stupňa speváckeho oddelenia, Základná umelecká škola

Slavomír v tomto školskom roku úspešne reprezentoval školu na celoslovenskej súťaži populárnej piesne „Bojnická perla“ kde sa umiestnil v Zlatom pásme. Na súťaži „Slávik Slovenska“ v okresnom kole v Prievidzi obsadil 2. miesto. Počas školského roka aktívne spolupracoval so speváckym zborom Barborky, predstavil sa na mnohých kultúrnych podujatiach organizovaných nielen Základnou umeleckou školou.

 • Nora Paľovová, žiačka 2. ročníka výtvarného odboru, Základná umelecká škola

Nora sa zúčastňuje výstav poriadaných ZUŠ. Zapojila sa aj do celoslovenskej výtvarnej súťaže Matice Slovenskej „ Po stopách Jozefa Cígera Hronského“, kde v tvrdej konkurencii obsadila krásne 1. miesto. Žiačka počas štúdia v základnej umeleckej škole dosahuje mimoriadne výsledky.

 • Barbora Mjartanová, žiačka 1. ročníka hudobného oboru, Základná umelecká škola

Barborka má za sebou prvý rok štúdia hry na saxofón i napriek krátkemu obdobiu dosahuje veľmi dobré výsledky. Aktívne sa zapája do koncertov ZUŠ-ky, reprezentovala školu aj na mimoškolských podujatiach. Barbora svojimi výkonmi na vystúpeniach propaguje tento zaujímavý a v dnešnej dobe už populárny dychový nástroj.

 • Adam Bartalský, Súkromná umelecká škola Volcano

Adam navštevuje Súkromnú základnú umeleckú školu Volcano štvrtý školský rok. Reprezentuje školu na celoslovenských súťažiach. V súčasnosti tancuje v tanečnej skupine Baby Volcano, v ktorej úspešne robí sólového tanečníka. Zvláda všetky tanečné štýly, no najviac vyniká v disko tanci.

 • Veronika Fujašová, Súkromná umelecká škola Volcano

Veronika je žiačkou Súkromnej základnej umeleckej školy Volcano štvrtý školský rok. Je výraznou osobnosťou tanečnej skupiny Baby Volcano, kde nejedenkrát robila sólo tanečnicu. Medzi jej najväčšie úspechy patrila rola Jazmíny v choreografii "Zamilovaný príbeh Aladína a Jazmíny". Táto choreografia, v ktorej Veronike dominovala, mala veľké celoslovenské úspechy, pretože sa umiestňovala len na prvých miestach a získala nomináciu z viac ako 200 choreografii medzi najlepších 12 na Slovenku. Deti sa s touto choreografiou prezentovali aj na Slovenskej televízií v tanečnej šou.

 • Dorotka Palušová, Súkromná umelecká škola Volcano

Dorotka je žiačkou súkromnej Súkromnej základnej umeleckej školy Volcano piaty školský rok. Je to mimoriadne svedomitá žiačka. Patrí medzi technicky najviac vyspelých tanečníkov. Má obrovský prirodzený talent a potenciál, preto je v tomto roku vybratá ako sólová tanečnica v baletnej choreografii "Cínový vojačik". Vzorne reprezentuje školu na celoslovenských súťažiach.

 • Lukáš Pieš, Damp Mesta Handlová

Lukáš ocenenie získava za aktívnu činnosť v Detskom a mládežníckom parlamente Mesta Handlová. Lukáš pracuje v DaMP-e už tri roky. Od prvej chvíle sa aktívne zapájal do jeho činnosti, vždy pracoval samostatne a spoľahlivo. Sám iniciatívne navrhol spoluprácu s Unicefom, čím zapojil DaMP do dobrovoľníckych zbierok. Získal sponzorské príspevky, ktoré boli potrebné na organizáciu podujatí DaMP-u. Ako člen sekcie kultúry DaMP-u tvorí scenáre jednotlivých aktivít aj väčších podujatí pre deti a mládež. Vzorne reprezentuje parlament a mesto na stretnutiach Študentskej rady stredných škôl. Zapojil sa aj do dvoch českých mládežníckych projektov, kde aktívne zastupoval DaMP a reprezentoval Mesto Handlová.


 

Najlepší študenti Handlovej,10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011. Primátor mesta Ing. Rudolf Podoba

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011.


 
 
Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011


 
 
Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011


 
 
Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011


 
 
Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011


 
 
Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011


 
 
Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011


 
 
Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011

Najlepší študenti Handlová, 10.6.2011


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka