Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 26.9.2019

Pozvánka na rokovanie MsZ mesta Handlová 26.9.2019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ

Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022, ktoré sa bude konať vo štvrtok 26. septembra 2019 o 14,00 hodine, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ  Handlová.

PROGRAM:

 1. Otvorenie: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. Nakladanie s majetkom mesta:, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských organizácií za I. polrok 2019 (Dom kultúry, Knižnica). Predkladajú: písomne - riaditelia organizácií A/   Dom kultúry mesta Handlová: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka, B/   Knižnica mesta Handlová: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
 5. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, predkladajú: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 6. Usporiadanie straty Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. za rok 2018, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ MsÚ 
 7. Rozpočtové opatrenie - zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ MsÚ 
 8. Informácia o postupe udeľovania ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2019, predkladá: písomne - Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol, predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 10. Zmena zapisovateľky Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 11. Diskusia
 12. Interpelácia
 13. Záver

Mgr. Silvia Grúberová, v. r.,  primátorka mesta

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ, Dňa: 11.09.2019

Zasadanie zo dňa 27.10.2011

Pozvánka na rokovanie MsZ mesta Handlová 27.10.2011

PRIMÁTOR MESTA HANDLOVÁ
Ing. Rudolf Podoba
P O Z V Á N K A
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
zvolávam

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová,
ktoré sa bude konať

vo štvrtok 27. októbra 2011 o 14.00 h,
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová, s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, Vykoná: Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
 2. Slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov členom DaMP mesta Handlová, Vykoná: Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
 3. Správa majetku mesta, Predkladá : písomne – Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta, Ing. Tatiana Molnárová, ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti
 4. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2010/2011: 
 1. Základná škola, Mierové námestie 255/27, Handlová, Predkladá: písomne – Mgr. Janka Weiszová, riaditeľka školy
 2. Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová, Predkladá: písomne – Mgr. Elena Šoltysová, riaditeľka školy
 3. Základná škola, Školská ulica 526/53, Handlová, Predkladá: písomne – Mgr. Jozef Ondriš, riaditeľ školy
 4. Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová, Predkladá: písomne – Mgr. Marcela Jakubíková, riaditeľka školy
 5. Základná umelecká škola, Handlová, Predkladá: písomne – Mgr. art. Ján Králik, riaditeľ školy
 6. CVČ Relax, Handlová, Predkladá: písomne – Mgr. Mária Soláriková, riaditeľka CVČ 
 1. Informatívna správa konateľa MsBP Handlová, s. r. o. a primátora mesta o prideľovaní bytových a nebytových priestorov za III. štvrťrok 2011, Predkladá : písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ MsBP, primátor mesta
 2. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol za III. štvrťrok 2011,Predkladá : písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 3. Návrh na udelenie ocenení v rámci Katarínskych dní 2011, Predkladá : písomne – Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
 4. Monitorovacia správa k Programovému rozpočtu mesta Handlová k 30.06.2011, Predkladá : písomne – Ing. Milica Pravdová, ved. ekonomického odd. MsÚ
 5. Návrh rozpočtového opatrenia - 3. úprava rozpočtu mesta na rok 2011, Predkladá : písomne – Ing. Milica Pravdová, ved. ekonomického odd. MsÚ
 6. Rôzne 
 1. Návrh na schválenie zámeru realizácie projektu "Živý les pre budúce generácie" v rámci CZS SR - ČR, Predkladá : písomne – Mgr. Silvia Jobová, referát regionálneho rozvoja
 2. Návrh na schválenie zámeru realizácie environmentálneho projektu v partnerstve so Zlínskou Eneregetickou Agentúrou v rámci CZS SR – ČR, Predkladá : písomne – Ing. Peter Cagáň, referát regionálneho rozvoja 
 1. Diskusia
 2. Interpelácia poslancov
 3. Záver


Ing. Rudolf PODOBA, v.r.
primátor mesta

Vyhotovila: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát
V Handlovej dňa : 13. 10. 2011


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka