Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 26.9.2019

Pozvánka na rokovanie MsZ mesta Handlová 26.9.2019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ

Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022, ktoré sa bude konať vo štvrtok 26. septembra 2019 o 14,00 hodine, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ  Handlová.

PROGRAM:

 1. Otvorenie: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. Nakladanie s majetkom mesta:, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských organizácií za I. polrok 2019 (Dom kultúry, Knižnica). Predkladajú: písomne - riaditelia organizácií A/   Dom kultúry mesta Handlová: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka, B/   Knižnica mesta Handlová: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
 5. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, predkladajú: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 6. Usporiadanie straty Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. za rok 2018, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ MsÚ 
 7. Rozpočtové opatrenie - zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ MsÚ 
 8. Informácia o postupe udeľovania ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2019, predkladá: písomne - Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol, predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 10. Zmena zapisovateľky Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 11. Diskusia
 12. Interpelácia
 13. Záver

Mgr. Silvia Grúberová, v. r.,  primátorka mesta

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ, Dňa: 11.09.2019

Zasadanie zo dňa 29.9.2011

Pozvánka na MsZ 29.9.2011

PRIMÁTOR MESTA HANDLOVÁ
Ing. Rudolf Podoba
 

P O Z V Á N K A
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová,
ktoré sa bude konať vo štvrtok
29. septembra 2011 o 14,00 h
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová, s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie, Vykoná : Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
 2. Nakladanie s majetkom mesta, Predkladá: písomne – Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta, Ing. Tatiana Molnárová, ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 3. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských príspevkových organizácií za I. polrok 2011 
 1. Dom kultúry mesta Handlová + úprava rozpočtu Domu kultúry mesta Handlová na rok 2011
 2. Plaváreň mesta Handlová
 3. Knižnica mesta Handlová
 4. Predkladajú : písomne - riaditelia organizácií tj. Mgr. Jarmila Žišková, Mgr. Vladislav Šúr, Mgr. Daniela Mikulášová
 1. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských neziskových organizácií za I. polrok 2011
 1. Help, n. o.
 2. Jazmín, n. o.
 3. Asterion, n. o. Predkladajú: písomne - riaditelia neziskových organizácií tj. Mgr. Dana Kmeťová, Mgr. Viera Mrázová, Vladislav Horváth
 1. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2011, Predkladá: písomne – Ing. Milica Pravdová, ved. ekonomického odd. MsÚ
 2. Informatívna správa o pripravovaných kultúrnych podujatiach na IV. štvrťrok 2011, vyhodnotenie III. štvrťroka, Predkladá: písomne – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka Domu kultúry mesta Handlová
 3. Informatívna správa o činnosti DaMP za šk. rok 2010/201, Predkladá: písomne – Bc. Dominika Švecová, primátorka DaMP, Mgr. Mária Soláriková, riaditeľka CVČ Relax
 4. Rôzne
 1. Zmena člena v Dozornej rade Asterion, n.o. a Jazmín, n.o., Predkladá : písomne – Ing. Jozef Tonhauser, prednosta MsÚ 
 1. Diskusia
 2. Interpelácia poslancov
 3. Záver


Ing. Rudolf PODOBA, v.r.
primátor mesta

Vyhotovila : Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát
V Handlovej dňa : 16. 09. 2011


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka