Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 26.9.2019

Pozvánka na rokovanie MsZ mesta Handlová 26.9.2019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ

Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022, ktoré sa bude konať vo štvrtok 26. septembra 2019 o 14,00 hodine, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ  Handlová.

PROGRAM:

 1. Otvorenie: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. Nakladanie s majetkom mesta:, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských organizácií za I. polrok 2019 (Dom kultúry, Knižnica). Predkladajú: písomne - riaditelia organizácií A/   Dom kultúry mesta Handlová: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka, B/   Knižnica mesta Handlová: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
 5. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, predkladajú: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 6. Usporiadanie straty Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. za rok 2018, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ MsÚ 
 7. Rozpočtové opatrenie - zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ MsÚ 
 8. Informácia o postupe udeľovania ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2019, predkladá: písomne - Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol, predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 10. Zmena zapisovateľky Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 11. Diskusia
 12. Interpelácia
 13. Záver

Mgr. Silvia Grúberová, v. r.,  primátorka mesta

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ, Dňa: 11.09.2019

Zasadanie zo dňa 12.12.2002

z 31. zasadnutia MZ, konaného dňa 12.12.2002

U z n e s e n i e

z 31. zasadnutia MZ, konaného dňa 12.12.2002

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mestské zastupiteľstvo:BERIE NA VEDOMIE:

------------------------------


475. Informatívnu správu o plnení úloh ukladacej časti uznesení MZ v Handlovej v III. volebnom období za obdobie 8/2002 - 11/2002 v predloženom rozsahu.


476. Informáciu predsedu Mestskej volebnej komisií o výsledkoch komunálnych volieb zo dňa 6. - 7.12.2002.


477. Stanovisko hlavného kontrolóra k:

- návrhu rozpočtu MsBP Handlová pre rok 2003

- návrhu rozpočtu DK mesta Handlová na rok 2003

- návrhu rozpočtu Krytej plavárne mesta Handlová na rok 2003

- návrhu rozpočtu mesta Handlová na rok 2003

- návrhu V. úpravy rozpočtu mesta Handlová pre rok 2002


478. Informáciu o prechode majetku štátu - NsP Handlová - do majetku mesta predloženú riaditeľom NsP Handlová MUDr. Pillárom.


SCHVAĽUJE:

--------------------


479. VZN č. 4/2002 o miestnych poplatkoch pre rok 2003 s tým, že obchody s priemyselným tovarom a drogérie sa presunú do kategórie D.


480. 5. úpravu rozpočtu pre rok 2002 v nasledovnom rozsahu:

Bežné príjmy ( po 4. úprave) : 58 472 tis. Sk

Zvýšenie bežných príjmov : + 7 286 tis. Sk

(vodovod Banícka kolónia) + 14 tis. Sk

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bežné príjmy po 5. úprave : 65. 772 tis. Sk


Bežné výdavky ( po 4. úprave) : 58 489 tis. Sk.

Zvýšenie bežných výdavkov : + 7 269 tis. Sk

(vodovod Banícka kolónia) + 14 tis. Sk

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bežné výdavky po 5. úprave : 65 772 tis. Sk


Kapitálové príjmy ( po 4. úprave): 16 931 tis. Sk

Zníženie kapitálových príjmov : - 1 517 tis. Sk

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitálové príjmy po 5. úprave : 15 414 tis. Sk


Kapitálové výdavky ( po 4. úprave) : 16 914 tis. Sk

Zníženie kapitálových výdavkov : - 1 500 tis. Sk

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitálové výdavky po 5. úprave : 15 414 tis. Sk
481. Návrh rozpočtu Mestského bytového podniku Handlová pre rok 2003 v predloženom rozsahu.


482. Návrh rozpočtu Domu kultúry mesta Handlová na rok 2003 v predloženom rozsahu.


483. Návrh rozpočtu Krytej plavárne mesta Handlová na rok 2003 v predloženom rozsahu.


484. Návrh rozpočtu mesta Handlová na rok 2003 v nasledovnom rozsahu:

- bežné príjmy : 75 325 tis. Sk

- bežné výdavky : 75 325 tis. Sk

- kapitálové príjmy : 3 017 tis. Sk

- kapitálové výdavky : 3 017 tis. Sk, tj. vyrovnaný rozpočet


485. Plnenie ,, Realizačného programu samosprávy mesta Handlová na roky 1998 - 2002 v predloženom rozsahu.


486. Kalendár celomestských spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v roku 2003.


487. V súvislosti s transformáciou TS mesta Handlová:

1./ Prevod nehmotného investičného majetku zo správy TS mesta Handlová na mesto Handlová v celkovej výške 126 116,- Sk.


2./ Prevod hmotného investičného majetku zo správy TS mesta Handlová na mesto Handlová v celkovej výške 72 771 483,84 Sk v nasledovnej štruktúre:

stavby 11 444 907,50 Sk

budovy 43 962 863,74 Sk

zariadenia 2 450 848,20 Sk

prístroje 953 446,40 Sk

stroje 1 825 107,10 Sk

inventár 1 698 710,90 Sk

dopr. prostriedky 9 695 699,80 Sk

DHIM 684 810,20 Sk

pozemky 55 090,- Sk


3./ Prevod materiálových zásob, pohľadávok a záväzkov z TS mesta Handlová na mesto Handlová vo výške platnej k 31.12.2002


4./ Prenájom nehmotného investičného majetku v správe mesta Handlová spoločnosti TS mesta Handlová s. r. o. vo výške 126 116,- Sk od 1.1.2003.


5./ Prenájom hmotného investičného majetku z mesta Handlová spoločnosti TS mesta Handlová, s. r. o. v celkovej výške 41 647 103,44 Sk od 1.1.2003.
6./ Prevod materiálových zásob, pohľadávok a záväzkov z mesta Handlová na spoločnosť TS Handlová s. r. o. vo výške platnej k 31.12.2002.
7./ Prevod hmotného investičného majetku z mesta Handlová do správy príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová v celkovej výške 31 124 380,40 Sk v nasledujúcej štruktúre:

stavby 2 421 286,- Sk

budovy 25 959 873,- Sk

zariadenia 2 450 848,20 Sk

stroje 100 530,- Sk

inventár 68 893,- Sk

DHIM 121 950,20 Sk


8./ Prevod materiálových zásob, pohľadávok a záväzkov z mesta Handlová na príspevkovú organizáciu Plaváreň mesta Handlová vo výške platnej k 31.12.2002


9./ Nájomnú zmluvu medzi mestom Handlová a TS mesta Handlová s. r. o.

o nájme majetku v predloženom rozsahu.


10./ Zmluvu o dielo medzi mestom Handlová a TS mesta Handlová s. r. o.

o poskytovaní služieb v predloženom rozsahu.


11./ Organizačnú štruktúru príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová v predloženom rozsahu.


12./ Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová v predloženom rozsahu.


13./ Do funkcie vedúceho príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová Mgr. Vladislava Šúra s platovým zaradením 11. platová trieda a 8. platový stupeň s príplatkom za riadenie 35% a osobný príplatok 30%.488. Predaj pozemku podľa geometrického zamerania č. 233/2002 a to pozemok parc. č. 2606/4 - záhrada o výmere 255 m2 v k.ú. Handlová v prospech Bohumil Buzalka a manž. Dana rod. Vlčková obaja bytom 972 51 Handlová, Ul. 29. augusta 88/4 za cenu 120,- Sk/m2.


489. S ohľadom na obsah predloženej dôvodovej správy a uznesenia MZ č. 467 1) z 30.10.2002 úpravu znenia článku II. zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu v tom, že predmetom zmluvy bude:

1./ výkon štátnej správy vo veciach stavebného konania podľa zákona č. 50/1976

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

v katastrálnom území združených obcí,

2./ výkon opatrovateľskej služby podľa zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci.
490. Náhradu platu primátorovi mesta za nevyčerpanú dovolenku za r.2002.


491. Dočerpanie finančných prostriedkov rozpočtovaných na rok 2002 vo funkčnom odd. 01.1.1. na položke 637056 - odmeny poslancom MZ. Výšku stanovia primátor mesta a jeho zástupca.POVERUJE:

----------------


492. Primátora mesta podpísať konečné znenie zmluvy s prípadnými ďalšími úpravami spoločne dohodnutými so všetkými zúčastnenými obcami.
ZRUŠUJE :

-------------


493. Uznesenie č. 444 zo dňa 10.9.2002, ktorým bol schválený prevod siedmych pozemkov na výstavbu rodinných domov v lokalite Kunešov II.
UKLADÁ :

------------


494. Riaditeľom MsBP, DK a vedúcemu plavárne využiť ustanovenie § 26, bod 9 zákona č. 366/95 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov prerušiť odpisovanie HIM a NHIM v účtovníctve hlavnej činnosti pre rok 2003. Organizácia vedie po toto obdobie odpisy len evidenčne a o túto dobu nesmie lehotu určenú na odpisovanie majetku predĺžiť.

Zodpovední : v texte

Termín plnenia : počas roku 2003


Ing. arch. Jaroslav I z á k

primátor mesta

Ing. Ján Pisch, prednosta MsÚ

Overovateľ - Miroslav Gazdarica

Overovateľ - PhDr. Peter Beznoska


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka