Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 26.9.2019

Pozvánka na rokovanie MsZ mesta Handlová 26.9.2019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ

Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022, ktoré sa bude konať vo štvrtok 26. septembra 2019 o 14,00 hodine, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ  Handlová.

PROGRAM:

 1. Otvorenie: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. Nakladanie s majetkom mesta:, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských organizácií za I. polrok 2019 (Dom kultúry, Knižnica). Predkladajú: písomne - riaditelia organizácií A/   Dom kultúry mesta Handlová: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka, B/   Knižnica mesta Handlová: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
 5. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, predkladajú: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 6. Usporiadanie straty Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. za rok 2018, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ MsÚ 
 7. Rozpočtové opatrenie - zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ MsÚ 
 8. Informácia o postupe udeľovania ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2019, predkladá: písomne - Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol, predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 10. Zmena zapisovateľky Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 11. Diskusia
 12. Interpelácia
 13. Záver

Mgr. Silvia Grúberová, v. r.,  primátorka mesta

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ, Dňa: 11.09.2019

Zasadanie zo dňa 25.4.2019

Pozvánka na rokovanie MsZ mesta Handlová 25.4.2019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ
P O Z V Á N K A
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022, 

ktoré sa bude konať vo štvrtok 25. apríla 2019 o 14,00 hod.,
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová.

PROGRAM:

 1. Otvorenie, vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 2. Pripomienky a otázky obyvateľov mesta
 3. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v meste Handlová“, predkladá: písomne - Ing. Peter Cagáň, projektový manažér reg. rozvoja a strategického plánovanie MsÚ
 4. Nakladanie s majetkom mesta, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Tatiana Molnárová ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 5. Návrh rozpočtového opatrenia – 4. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ
 6. Informácia o vykonaných kontrolách, predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 7. Odvolanie a delegovanie nového člena Komisie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy MsZ mesta Handlová, predkladá: ústne - Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 8. Rôzne A/ Informácia o výsledkoch volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019, predkladá: ústne- Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ, B/ Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu 2019, predkladá: ústne - Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
 9. Interpelácia
 10. Záver

Mgr. Silvia Grúberová, v. r., primátorka mesta
Za správnosť vyhotovenie: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ
Dňa: 10.04.2019


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka