Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 26.9.2019

Pozvánka na rokovanie MsZ mesta Handlová 26.9.2019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ

Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022, ktoré sa bude konať vo štvrtok 26. septembra 2019 o 14,00 hodine, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ  Handlová.

PROGRAM:

 1. Otvorenie: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. Nakladanie s majetkom mesta:, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských organizácií za I. polrok 2019 (Dom kultúry, Knižnica). Predkladajú: písomne - riaditelia organizácií A/   Dom kultúry mesta Handlová: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka, B/   Knižnica mesta Handlová: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
 5. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, predkladajú: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 6. Usporiadanie straty Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. za rok 2018, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ MsÚ 
 7. Rozpočtové opatrenie - zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ MsÚ 
 8. Informácia o postupe udeľovania ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2019, predkladá: písomne - Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol, predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 10. Zmena zapisovateľky Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 11. Diskusia
 12. Interpelácia
 13. Záver

Mgr. Silvia Grúberová, v. r.,  primátorka mesta

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ, Dňa: 11.09.2019

Zasadanie zo dňa 28.8.2003

U Z N E S E N I E z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Handlovej, konaného dňa 28. 08. 2003

U Z N E S E N I E
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Handlovej, konaného dňa 28. 08. 2003


Mestské zastupiteľstvo v Handlovej :

BERIE NA VEDOMIE :

109. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k vyhodnoteniu rozpočtu mesta za I. polrok 2003.

110. Informatívnu správu konateľa spoločnosti Hater - Handlová Ing. Blažeja Litvu o aktuálnom stave v zabezpečení rozšírenia skládky TKO a PTO Handlová.

SCHVAĽUJE :

111. Dosiahnuté výsledky hospodárenia mesta Handlová k 30. 06. 2003 v nasledovnom rozsahu:
kapitálové príjmy 2 705 tis. Sk
bežné príjmy 67 436 tis. Sk

Príjmy celkom 70 141 tis. Sk
-----------------------------------------------------------------------

kapitálové výdavky 1 894 tis. Sk
bežné výdavky 32 486 tis. Sk
prevádz. výdavky na šk. PS 5 676 tis. Sk
mzdové prostriedky pre šk. PS 20 012 tis. Sk

Výdavky celkom 60 068 tis. Sk
----------------------------------------------------------------------

Príjmy - výdavky 10 073 tis. Sk
Nerozdelená rezerva pre PS + 254 tis. Sk

Hospodársky výsledok k 30. 06. 2003 10 327 tis. Sk
-----------------------------------------------------------------------

112. Odmenu primátorovi mesta vo výške 50 % zo základného platu, vyplateného za mesiace apríl - jún 2003.

113. Tretiu úpravu rozpočtu mesta Handlová na rok 2003 v nasledovnom rozsahu :
Zvýšenie kapitálových výdavkov : + 1 244 tis. Sk
Zvýšenie kapitálových príjmov ( z FRB) : + 84 tis. Sk
Zníženie rezervy kapit. rozpočtu : - 1 160 tis. Sk

Zvýšenie bežných výdavkov : + 1 023 tis. Sk
Zníženie rezervy bež.rozp. z VH r.2002 - 1 023 tis. Sk

Navrhovanou 3. úpravou sa zmení bežný a kapitálový rozpočet nasledovne :
rozpočet 3. úprava upravený
Kapitálové príjmy : 10 335 + 84 tis. 10 419
Bežné príjmy : 124 067 124 067

Príjmy spolu : 134 402 + 84 134 486

Kapitálové výdavky : 7 405 + 1 244 8 649
Rezerva kap. výdavkov : 2 930 - 1 160 1 770

Bežné výdavky : 122 965 + 1 023 123 988
Rezerva VH r.2002: 1 102 - 1 023 79

Výdavky spolu : 134 402 + 84 134 486

114. Použitie prebytku hospodárenia MsBP za rok 2001 vo výške 340 tis. Sk na zníženie záväzku MsBP voči HBP Prievidza a. s. Baňa Handlová o. z.

115. Odpustenie príslušenstva pohľadávky v plnej výške, ktoré vznikli DMB do obdobia spustenia individuálneho elektrického kúrenia, ale iba tým dlžníkom, ktorí splatia istinu v plnej výške do 31. 12. 2004.116. Nakladanie s majetkom mesta :
1) predaj nehnuteľnosti podľa geometrického zamerania č. 17/2003 a to pozemok parc. č. 452/4 - zastavaná plocha o výmere 174 m2 v k.ú. Nová Lehota v prospech Juraj Komár a manželka Tatiana  obaja bytom 972 51 Handlová, časť Nová Lehota do BSM za cenu 105,- Sk/m2.

2) odpredaj nehnuteľnosti z majetku mesta a to pozemok parc. č. 5188/2 - orná pôda o výmere 950 m2 v k. ú. Handlová v prospech Ján Sluka a manž. Ľubica obaja bytom 972 51 Handlová, do BSM za cenu 150,- Sk/m2.

3) odpredaj bytov v bytovom dome č. s. 369 ( orientačne Ul. lipová 11-13)postavený na pozemku parc. č. 2351 v k. ú. Handlová za cenu 451,-Sk/m2 s tým, že na časť spoločného zariadenia ktoré mesto Handlová využíva ako CO sklad bude zriadené vecného bremeno právo bezodplatného trvalého užívania.

4) úpravu pôvodného uznesenia č. 88/5 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 26. 06. 2003 podľa ktorého sa upravuje pôvodne schválená kúpna cena pozemku z pôvodných 150,- Sk/m2 na 130,50 Sk/m2.

117. Doplnok č. 1 k VZN mesta Handlová č. 4/2002 o miestnych poplatkoch v predloženom znení.

118. Program odpadového hospodárstva mesta Handlová do roku 2005 v predloženom znení.

119.Vstup mesta Handlová do Regionálneho združenia miest a obcí Hornej Nitry ,,Vtáčnik ".

120. Zámer výstavby nájomných a sociálnych bytov v meste Handlová s použitím štátnej dotácie na rok 2004.

121. Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 88/8 zo dňa 26. 06. 2003, odkúpenie majetku ŠKF Baník Handlová a to objekt - štadión - postavený na pozemku p. č. 1925/1 a objekt - pokladňa - postavený na pozemku p. č. 1925/4 v k. ú. Handlová vrátane inventáru v prospech mesta Handlová za kúpnu cenu 700 tis. ,- Sk.

NESCHVAĽUJE:
122. Do funkcie riaditeľky Domu kultúry mesta Handlová p. Helenu Dadíkovú, nar. 31.10.1953, trvale bytom Prievidza.

UKLADÁ :
123. Vedúcej ekonomického oddelenia, Ing. Milici Pravdovej pripraviť do najbližších zasadnutí príslušných komisií materiál, ktorým bude dočasne pozastavený odpredaj nebytových priestorov v bytových domoch.

ŽIADA :
124. Primátora mesta, aby vymenoval inventarizačnú komisiu za účelom spracovania inventárneho súpisu majetku ŠKF Baník Handlová, ktorý bude tvoriť prílohu uznesenia MZ č. 88/8 zo dňa 26. 06. 2003 s termínom jeho spracovania najneskôr do 10. 09. 2003.
Ing. Peter HROMÁDKA
primátor mestaPrednosta MsÚ : Ing. Tibor KOLORÉDY
Overovateľ : p. Jarmila PODOBOVÁ
Overovateľ : p. Martin ČUKAN
Zapisovateľka : Beáta Pozníková


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka