Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 26.9.2019

Pozvánka na rokovanie MsZ mesta Handlová 26.9.2019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ

Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022, ktoré sa bude konať vo štvrtok 26. septembra 2019 o 14,00 hodine, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ  Handlová.

PROGRAM:

 1. Otvorenie: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. Nakladanie s majetkom mesta:, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských organizácií za I. polrok 2019 (Dom kultúry, Knižnica). Predkladajú: písomne - riaditelia organizácií A/   Dom kultúry mesta Handlová: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka, B/   Knižnica mesta Handlová: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
 5. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, predkladajú: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 6. Usporiadanie straty Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. za rok 2018, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ MsÚ 
 7. Rozpočtové opatrenie - zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ MsÚ 
 8. Informácia o postupe udeľovania ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2019, predkladá: písomne - Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol, predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 10. Zmena zapisovateľky Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 11. Diskusia
 12. Interpelácia
 13. Záver

Mgr. Silvia Grúberová, v. r.,  primátorka mesta

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ, Dňa: 11.09.2019

Zasadanie zo dňa 30.11.2006

 
U Z N E S E N I E

z 34. záverečného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Handlovej pre volebné obdobie 2003 - 2006,
konaného dňa 30. 11. 2006

NÁVRHOVÁ KOMISIA :
1. Alexander Hegedüš
2. Peter Matiaško
3. Mgr. Martin Čukan

K bodu 3/
A)    Správa  majetku mesta

Mestské zastupiteľstvo :
BERIE NA VEDOMIE :
1090.    návrhy v rámci správy majetku  mesta, predložené  p. Ľubomírom Kováčom, predsedom Komisie správy mestského majetku a príspevkových organizácií.  

1.    Finhosp Plus, s. r. o. Bojnice – žiadosť o čiastočné zrušenie vecného bremena :
NESCHVAĽUJE:
1091.    zrušenie vecného bremena spočívajúce v predkupnom práve na stavbu súp.č. 73 postavenú na pozemku parcela C KN č. 1068 a pozemok parcela C KN č. 1068 – zastavaná plocha o výmere 235 m2 v k.ú. Handlová za účelom jej zrekonštruovania na byty po prevode vlastníckeho práva na tretiu osobu.

ROZHODLO:
1092.    že v prípade prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – stavba so súp.č. 73 postavená na pozemku parcela C KN č. 1068 a pozemok parcela C KN č. 1068 – zastavaná plocha o výmere 235 m2 v k.ú. Handlová zo strany FINHOSP PLUS, s.r.o. Bojnice na tretiu osobu  si Mesto Handlová uplatňuje predkupné právo v súlade s kúpnou zmluvou.
 
2.    František Uhrín a manž – žiadosť o kúpu pozemku v k. ú. Handlová :

SCHVAĽUJE :
1093.    predaj pozemku podľa Geometrického plánu č. 12/2006 vyhotoveného dňa 25.07.2006 a overeného pod č. 759/2006 dňa 04.08.2006 a to pozemok parcela C KN č. 2580/107 – záhrada o výmere 297 m2 v k.ú. Handlová v prospech František Uhrín nar. 27.05.1946 a manželka Emília Uhrínová nar. 26.08.1947, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Mládežnícka 9 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 200,- Sk/m2.

3.    Antónia Viceová – žiadosť o kúpu rodinného domu v k. ú. Nová Lehota :

SCHVAĽUJE :
1094.    predaj rodinného domu súp.č. 167 postaveného na pozemku parcela C KN č. 8/2 (pozemok neusporiadaný) v k.ú. Nová Lehota v prospech Antónia Viceová nar. 27.08.1930, trvale bytom 972 51 Handlová, Nová Lehota č. 167 , za cenu 39 000,- Sk do vlastníctva v celosti.

4.    Predaj pozemkov podľa zákona č. 64/1997 Z. z. :

SCHVAĽUJE :
1095.    v súlade so zákonom č. 64/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov, predaj pozemkov podľa Geometrického plánu č. A-382/98 overeného pod č. 582/06 zo dňa 26.06.2006 o celkovej výmere 9 665 m2 v k.ú. Nová Lehota v prospech členov SZZ ZO č. 24-04, Nová Lehota – Handlová, za cenu 5,-Sk/m2.

5. Štefan Ivan – odvolanie proti rozhodnutiu MsZ :

ZRUŠUJE:
1096.    uznesenie MsZ č. 1046 za zasadnutia konaného dňa 19.10.2006, ktorým nebol schválený predaj nehnuteľností v k.ú. Handlová podľa geometrického zamerania č. 273/2006 a to parcela C KN č. 4266/3 – zastavaná plocha o výmere 185 m2, parcela C KN č. 4266/5 – zastavaná plocha o výmere 39 m2, parcela C KN č. 4266/6 – zastavaná plocha o výmere 1 m2 v prospech Štefan Ivan rod. Ivan, nar. 07.01.1941, trvale bytom 972 51 Hadlová, Obrancov mieru 2 a s poukázaním na skutočnosť, že v danej lokalite sa nachádzajú inžinierske siete, neodporúča ani v budúcnosti  sa ich prípadným odpredajom zaoberať.

SCHVAĽUJE :
1097.    predaj pozemku podľa Geometrického plánu č. 273/2006 a to pozemok parcela C KN č. 4266/3 – zastavaná plocha o výmere 185 m2 v k.ú. Handlová v prospech Štefan Ivan nar. 07.01.1941, trvale bytom 972 51 Handlová, Obrancov mieru 2, za cenu 200,- Sk/m2, do vlastníctva v celosti.

6.    Conect – Metal Nová Lehota – žiadosť o kúpu pozemkov v k. ú- Nová Lehota :

NESCHVAĽUJE:
1098.    predaj pozemku parcela C KN č. 179 v k.ú. Nová Lehota v prospech  CONECT-METAL so sídlom Nová Lehota č. 63, 972 51 Handlová, Zdenko Urbanec, za účelom výstavby sídla  Conect-Metal.

7.    Nájom stavby Podnikateľský inkubátor :

 SCHVAĽUJE:
1099.    nájom stavby Podnikateľský inkubátor pre ASTERION, n.o. Handlová  za nasledovných podmienok :
- výška nájomného 1,- Sk/rok
- účel nájmu : poskytovanie všeobecne prospešných služieb  na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- doba nájmu : určitá na 6 rokov
- prenajímateľ dáva súhlas nájomcovi prenechať nebytové priestory alebo ich časti do podnájmu tretej osobe.
 
8.    Predaj plynovej prípojky v prospech SPP, a. s. Bratislava :
SCHVAĽUJE:
1100.    predaj plynovej prípojky STL k objektu Podnikateľský inkubátor v prospech SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, za cenu 57 900,-Sk.


K bodu 3/
B)    Prehodnotenie a usporiadanie vnútorných pomerov v MsBP k 01. 01. 2007

Mestské zastupiteľstvo :
 BERIE NA VEDOMIE :
1101.        písomný materiál o prehodnotení a usporiadaní vnútorných pomerov v mestskej príspevkovej organizácii Mestský bytový podnik k 01. 01. 2007 v súlade s Metodickým usmernením MF SR k postupu zriaďovateľov PO pri aplikácii § 37 ods. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, predložený Ing. Milicou Pravdovou, ved. ekonomického odd. MsÚ.  

 SCHVAĽUJE:
1102.    odňatie nehnuteľného majetku Mesta Handlová spravovaného Mestským bytovým podnikom Handlová v celkovej obstarávacej cene 190 298 966,- Sk s odvolaním sa na § 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 6 a 11 VZN Mesta Handlová č. 3/2005 z 23. 04. 2005 o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Handlová a jeho ďalšie zmluvné prenechanie do užívania predmetnému subjektu v zmysle predmetu jeho činnosti podľa zriaďovacej listiny prostredníctvom § 51 Občianskeho zákonníka.


K bodu 4/
Dodatok č. 1 k VZN Mesta Handlová č. 4/2005 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
Mestské zastupiteľstvo :

BERIE NA VEDOMIE :
1103.    návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Handlová č. 4/2005 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, predložený Ing. Blažejom Litvom, konateľom spol.  Hater Handlová, s. r. o.   

SCHVAĽUJE:
1104.    Dodatok č. 1 k VZN Mesta Handlová č. 4/2005 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v predloženom rozsahu.

    
K bodu 5/
Návrh plánu zimnej údržby mesta na rok 2006/2007
    
Mestské zastupiteľstvo :
    BERIE NA VEDOMIE :
1105.    návrh Plánu pre výkon zimnej údržby mestských komunikácií v zimnom období 2006/2007, predložený  Ing. Blažejom Litvom, konateľom spol.  Hater Handlová, s. r. o.   

    SCHVAĽUJE:
1106.    Plán pre výkon zimnej údržby mestských komunikácií v zimnom období 2006/2007 v predloženom rozsahu.

K bodu 6/
Priebežná monitorovacia správa Projektu HELP č.5

Mestské zastupiteľstvo :
BERIE NA VEDOMIE :
1107.    informatívnu správu o postupe projektu HELP za obdobie júl – september 2006, predloženú Ing. Jurajom Geschwandtnerom, manažérom projektu.


K bodu 7/
Informatívna správa o projektoch  za rok  2006

Mestské zastupiteľstvo :
    BERIE NA VEDOMIE :
1108.    informatívnu správu o projektoch v rámci Mesta Handlová za rok 2006, predložené Ing. Janou Jánošovou,  ved. odd. regionálneho rozvoja a strategického plánovania

K bodu 8/
Informatívna správa riaditeľa MsBP o aktuálnom stave pohľadávok a záväzkov za III. Štvrťrok
2006
Mestské zastupiteľstvo :
BERIE NA VEDOMIE :
1109.    informatívnu správu riaditeľa MsBP o aktuálnom stave pohľadávok a záväzkov MsBP za III. štvrťrok 2006, predloženú Ing. Rudolfom Vlkom , riaditeľom MsBP.  K bodu  9/
Informatívna správa riaditeľa MsBP o  prideľovaní bytových a nebytových priestorov za III.
štvrťrok 2006
Mestské zastupiteľstvo :

    BERIE NA VEDOMIE :
1110.    informatívnu správu riaditeľa MsBP o prideľovaní bytových a nebytových priestorov za III.  štvrťrok 2006, predloženú Ing. Rudolfom Vlkom , riaditeľom MsBP.  


K bodu 10/
Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MsBP

Mestské zastupiteľstvo :
BERIE NA VEDOMIE :
1111.    návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MsBP predložený, Ing. Rudolfom Vlkom, riaditeľom MsBP.
    
SCHVAĽUJE:
1112.    odpis nevymožiteľných pohľadávok MsBP v súlade s VZN mesta Handlová č.3/2005 s hospodárením a nakladaním majetku mesta Handlová nasledovne v celkovej výške 5 907 149,50 Sk.

K bodu 11/
Návrh na zakúpenie užitkového vozidla

Mestské zastupiteľstvo :
    BERIE NA VEDOMIE :
1113.    návrh na zakúpenie úžitkového vozidla Piagio QUARGO, verzia sklápač, predložený Ing. Rudolfom Vlkom , riaditeľom MsBP, bez výhrad.
 

K bodu 12/
Návrh Kalendára celomestských kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2007

Mestské zastupiteľstvo :
 BERIE NA VEDOMIE :
1114.    návrh Kalendára celomestských, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na rok 2007, predložený Mgr. Jarmilou Žiškovou, riaditeľkou DK a Mgr. Martinom Čukanom, predsedom Komisie kultúry pri MZ.

SCHVAĽUJE:
1115.    Kalendár celomestských, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na rok 2007 v predloženom rozsahu.


K bodu 13/
Návrh Plánu kontrolnej a previerkovej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2007

Mestské zastupiteľstvo :
 BERIE NA VEDOMIE :
1116.    návrh Plánu kontrolnej a previerkovej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2007, predložený Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta.

SCHVAĽUJE:
1117.    Plán kontrolnej a previerkovej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2007 v predloženom rozsahu.


K bodu 14/
Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol    

Mestské zastupiteľstvo :
    BERIE NA VEDOMIE :
1118.    informatívnu správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol za mesiac október 2006, predloženú Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta.
   

K bodu 15/
Vyhodnotenie Realizačného programu za volebné obdobie 2003-2006

Mestské zastupiteľstvo :
 BERIE NA VEDOMIE :
1119.    vyhodnotenie Realizačného programu samosprávy Mesta Handlová za volebné obdobie 2003 – 2006,   predložené Ing. Rudolfom Podobom, zástupcom primátora mesta.


K bodu 16/
Vyhodnotenie ukladacej časti MsZ za II. polrok 2006

Mestské zastupiteľstvo :
    BERIE NA VEDOMIE :
1120.    informatívnu správu o vyhodnotení ukladacej časti Mestského zastupiteľstva v Handlovej  za II. polrok 2006, predloženú Ing. Jarmilou Podobovou, prednostkou MsÚ .

    BERIE NA VEDOMIE :
1121.    informáciu o spracovanom prehľade prerokovaných materiálov a prijatých uznesení Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva s jeho prílohovými časťami, za volebné obdobie 2003 – 2006, predloženú Ing. Jarmilou Podobovou, prednostkou MsÚ
    
K bodu 17/
Návrh plánu  zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2007

Mestské zastupiteľstvo :
    BERIE NA VEDOMIE :
1122.    návrh Plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová na I. polrok 2007, predložený Ing. Jarmilou Podobovou, prednostkou MsÚ
    
    SCHVAĽUJE:
1123.        Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová na I. polrok 2007 v predloženom rozsahu.

        K bodu 18/
 Zmena Organizačnej štruktúry MsU

Mestské zastupiteľstvo :
 BERIE NA VEDOMIE :
1124.    návrh na zmenu Organizačnej štruktúry MsÚ  Handlová k 01. 01. 2007 predložený Ing. Jarmilou Podobou, prednostkou MsÚ.
    
NESCHVAĽUJE :
1125.    zmenu Organizačnej štruktúry MsÚ  Handlová k 01. 01. 2007.

    ODPORÚČA:
1126.    predložiť novozvolenému poslaneckému zboru predložený návrh zmeny Organizačnej štruktúry MsÚ  Handlová v širšom kontexte v súvislosti s centralizáciou príspevkových a rozpočtových organizácií Mesta Handlová.K bodu 19/
Informatívna správa o aktuálnom stave pohľadávok a záväzkov mesta za III. štvrťrok 2006

Mestské zastupiteľstvo :
 BERIE NA VEDOMIE :
1127.    Informatívnu správu o  stave pohľadávok MsÚ v Handlovej k 30. 06. 2006, predloženú Ing. Milicou Pravdovou, ved. ekonomického odd. MsÚ.   

 ODPORÚČA :
1128.    vydať primátorovi mesta súhlas k odpísaniu pohľadávok podľa predloženého písomného materiálu vo výške 7 899,- Sk pre ich nevymožiteľnosť.K bodu 20/
Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie NsP Handlová

Mestské zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE :
1129.    dôvodovú správu o návrhu zrušiť mestskú príspevkovú organizáciu Nemocnica s poliklinikou v Handlovej dňom 31. 12. 2006 v súlade s § 21, ods. 13 zák.  NR SR  č. 523/2004 Zb. bez právneho nástupcu a k tomuto dátumu odvolať z funkcie jej štatutárneho zástupcu MUDr. Petra Pillára, predloženú Ing. Milicou Pravdovou, ved. ekonomického odd. MsÚ.   

    ZRUŠUJE :
1130.    mestskú príspevkovú organizáciu Nemocnica s poliklinikou v Handlovej k termínu dňom 31. 12. 2006 v súlade s § 21, ods. 13 zák. NR SR č. 523/2004 Zb. bez právneho nástupcu.

    ODVOLÁVA :
1131.    z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou v Handlovej MUDr. Petra Pillara dňom 31. 12. 2006 z dôvodu zrušenia tejto organizácie bez právneho nástupcu.


K bodu 21/
Návrh na schválenie mimoriadnych odmien poslancom MZ

Mestské zastupiteľstvo
 BERIE NA VEDOMIE :
1132.    návrh na vyplatenie mimoriadnych koncoročných odmien poslancom MZ, predložený Ing. Milicou Pravdovou, ved. ekonomického odd. MsÚ.   

    SCHVAĽUJE :
1133.    vyplatenie mimoriadnych koncoročných odmien poslancom MZ vo výške predpokladaného zostatku    rozpočtovaných finančných prostriedkov na podpoložke 637026 – Odmeny poslancom MZ rozpočtového roku 2006 po vyplatení riadnych odmien za 4. štvrťrok 2006 formou zálohy a ich následne zúčtovanie v riadnom výplatnom termíne za mesiac 12/2006.

    POVERUJE :
1134.    primátora mesta a jeho zástupcu pridelením koncoročných mimoriadnych odmien jednotlivým poslancom MZ v Handlovej.  


K bodu 22/
6. úprava rozpočtu Mesta Handlová na rok 2006,

                        Mestské zastupiteľstvo
    BERIE NA VEDOMIE :
1135.    návrh 6. úpravy rozpočtu Mesta Handlová pre rok 2006 predložený, predložený Ing. Milicou Pravdovou, ved. ekonomického odd. MsÚ.   

    SCHVAĽUJE :
1136.    6. úpravu rozpočtu Mesta Handlová pre rok 2006 v predloženom rozsahu, t.j. ( v tis. Sk)
              
              Bežné príjmy    169 261    +    10 333    179  594
              Kapitálové príjmy      58 453    -    10 800       47 653
              Finančné operácie príjmové      93 690    -    15 000       78 690

               Bilancia príjmov:    321 404    -    15 467    305 937
               
              Bežné výdavky    115 567    -      1 168    114  399    
              Bežné výdavky – školstvo      53 046    +         642       53 688
              Kapitálové výdavky    147 195    -    13 936    133 259
              Finančné operácie výdavkové         5 596    -      1 005         4 591

              Bilancia výdavkov:    321 404    -     15 467    305 937

    BERIE NA VEDOMIE :
1137.    návrh na poskytnutie bezúročnej pôžičky Združeniu obcí Handlovskej doliny vo výške 451 000,- Sk na základe ich písomnej žiadosti na financovanie výdavkov spojených so spracovaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Handlovskej doliny na obdobie do refundácie vynaložených výdavkov na tento projekt po jeho vyúčtovaní na SOP ( 04/2007 ), predložený Ing. Milicou Pravdovou, ved. ekonomického odd. MsÚ.   

    SCHVAĽUJE :
1138.    poskytnutie bezúročnej pôžičky Združeniu obcí Handlovskej doliny vo výške 451 000,- Sk na základe ich písomnej žiadosti na financovanie výdavkov spojených so spracovaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Handlovskej doliny na obdobie do refundácie vynaložených výdavkov na tento projekt po jeho vyúčtovaní na SOP ( 04/2007 ).   

    BERIE NA VEDOMIE :
1139.    návrh na prolongáciu splatnosti doteraz poskytnutých návratných bezúročných finančných pôžičiek pre spoločnosť Help, n. o. , člena rozvojového partnerstva projektu HELP, v celkovej výške 3 mil. Sk a zároveň poskytnutia ďalšej pôžičky vo výške 3,4 mil. Sk z mimorozpočtového fondu Mesta Handlová pre túto mestskú organizáciu na krytie jej prevádzkových a mzdových nákladov v súlade s rozpočtom projektu za predpokladu, že v mesiaci december 2006 nebudú realizované platby z Európskeho sociálneho fondu na základe predložených žiadostí na refundáciu už vynaložených výdavkov a súčasne nebude poskytnutá zálohová platba pre Help, n. o. v zmysle predloženej žiadosti na ESF. Splatnosť poskytnutých pôžičiek je do 31. marca 2007, predložený Ing. Milicou Pravdovou, ved. ekonomického odd. MsÚ.  
 
    SCHVAĽUJE :
1140.    prolongáciu splatnosti doteraz poskytnutých návratných bezúročných finančných pôžičiek pre spoločnosť Help, n. o. , člena rozvojového partnerstva projektu HELP, v celkovej výške 3 mil. Sk a zároveň poskytnutia ďalšej pôžičky vo výške 3,4 mil. Sk z mimorozpočtového fondu Mesta Handlová pre túto mestskú organizáciu na krytie jej prevádzkových a mzdových nákladov v súlade s rozpočtom projektu za predpokladu, že v mesiaci december 2006 nebudú realizované platby z Európskeho sociálneho fondu na základe predložených žiadostí na refundáciu už vynaložených výdavkov a súčasne nebude poskytnutá zálohová platba pre Help, n. o. v zmysle predloženej žiadosti na ESF. Splatnosť poskytnutých pôžičiek je do 31. marca 2007.    

    BERIE NA VEDOMIE :
1141.    návrh na poskytnutie  návratnej bezúročnej finančnej pôžičky vo výške 900 tis. Sk z mimorozpočtového fondu Mesta Handlová pre občianske združenie Paradi Roma, člena rozvojového partnerstva projektu HELP, na krytie jej prevádzkových a mzdových nákladov v súlade s rozpočtom projektu za predpokladu, že v mesiaci december 2006 nebudú realizované platby z Európskeho sociálneho fondu na základe predložených žiadostí na refundáciu už vynaložených výdavkov a súčasne nebude poskytnutá zálohová platba pre OZ Paradi Roma v zmysle predloženej žiadosti na ESF. Splatnosť poskytnutej pôžičky je do 31. marca 2007, predložený Ing. Milicou Pravdovou, ved. ekonomického odd. MsÚ.   

 
    SCHVAĽUJE :
1142.    poskytnutie  návratnej bezúročnej finančnej pôžičky vo výške 900 tis. Sk z mimorozpočtového fondu Mesta Handlová pre občianske združenie Paradi Roma, člna rozvojového partnerstva projektu HELP, na krytie jej prevádzkových a mzdových nákladov v súlade s rozpočtom projektu za predpokladu, že v mesiaci december 2006 nebudú realizované platby z Európskeho sociálneho fondu na základe predložených žiadostí na refundáciu už vynaložených výdavkov a súčasne nebude poskytnutá zálohová platba pre OZ Paradi Roma v zmysle predloženej žiadosti na ESF. Splatnosť poskytnutej pôžičky je do 31. marca 2007.   


K bodu 23/
Návrh rozpočtu mestských organizácií  -  MsBP, DK, Plaváreň na rok 2007 – 2009


1.    Návrh rozpočtu MsBP Handlová na rok 2007 :

                    Mestské zastupiteľstvo
    BERIE NA VEDOMIE :
1143.    návrh rozpočtu MsBP na rok 2007, predložený Ing. Rudolfom Vlkom, riaditeľom MsBP.

    SCHVAĽUJE :
1144.    rozpočet MsBP na rok 2007 v predloženom rozsahu.     


2.        Návrh úpravy rozpočtu DK pre rok 2006, návrh rozpočtu Domu kultúry Handlová na roky 2007 - 2009
                    Mestské zastupiteľstvo
    BERIE NA VEDOMIE :
1145.    návrh úpravy rozpočtu Domu kultúry Handlová na rok 2006, predložený,  Mgr. Jarmilou Žiškovou, riaditeľkou DK.

    SCHVAĽUJE :
1146.    úpravu rozpočtu Domu kultúry Handlová na rok 2006 v predloženom rozsahu.

    BERIE NA VEDOMIE :
1147.    návrh rozpočtu Domu kultúry Handlová na rok 2007predložený, Mgr. Jarmilou Žiškovou, riaditeľkou DK.

    SCHVAĽUJE :
1148.    rozpočet Domu kultúry Handlová na rok 2007 v predloženom rozsahu.

    BERIE NA VEDOMIE :
1149.    návrh rozpočtu Domu kultúry Handlová na roky 2008 a 2009  bez výhrad.


3.        Návrh rozpočtu Plavárne mesta Handlová na roky 2007 - 2009

                    Mestské zastupiteľstvo
    BERIE NA VEDOMIE :
1150.    návrh rozpočtu Plavárne mesta Handlová na rok 2007 predložený, p. Norbertom Mrvišom, zastupujúcim vedúcim Plavárne mesta.
 
    SCHVAĽUJE :
1151.    rozpočet Plavárne mesta Handlová na rok 2007 v predloženom rozsahu.

    BERIE NA VEDOMIE :
1152.    návrh rozpočtu Plavárne mesta Handlová na roky 2008 a 2009  bez výhrad.

K bodu 24/
Návrh rozpočtu Mesta Handlová, škôl a školských zariadení na rok 2007 – 2009, stanovisko
hlavnej kontrolórky mesta   
                    Mestské zastupiteľstvo

    BERIE NA VEDOMIE :
1153.    návrh rozpočtu Mesta Handlová na rok 2007 predložený Ing. Milicou Pravdovou, ved. ekonomického odd. MsÚ.   

    BERIE NA VEDOMIE :
1154.    stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Handlová Ing. Dany Bedušovej k návrhu rozpočtu Mesta Handlová na roky 2007 – 2009.
 
    SCHVAĽUJE :
1155.    rozpočet Mesta Handlová na rok 2007 v predloženom rozsahu, t. j. ( v tis. Sk )

              Bežné príjmy    193 822     bežné výdavky     129 824
                      bežné výdavky školstva      54 593
              kapitálové príjmy      24 432    kapitálová výdavky    106 683
              finančné operácie príjmové      81 558    finan. operácie výdavkové        8 712
              Príjmy spolu    299 812    Výdavky spolu    299 812

    BERIE NA VEDOMIE :
1156.    rozpočty Mesta Handlová na roky 2008  a 2009 v predloženom rozsahu bez výhrad , t.j. (  v tis. Sk )

Rok 2008
bežné príjmy    240 921    bežné výdavky    125 673
        bežné výdavky školstva      57 726
kapitálové príjmy            230    kapitálová výdavky      56 720
finančné operácie príjmové         9 378    kapit. operácie výdavkové      10 410
Príjmy spolu     250 529    Výdavky spolu    250 529    

Rok 2009
bežné príjmy    247 922    bežné výdavky    128 268
        bežné výdavky školstva      59 469
kapitálové príjmy            230    kapitálová výdavky      50 229
              finančné operácie príjmové              finan. operácie výdavkové      10 186
Príjmy spolu     248 152            Výdavky spolu     248152    


                                                                 Ing. Peter Hromádka
                                                                   primátor mesta     
    Overovateľ     :     Eduard Straka

    Overovateľ    :     Emília Pittnerová

    Zapísala     :    Beáta Pozníková
    Dňa        :    30. 11. 2006

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka