Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 26.9.2019

Pozvánka na rokovanie MsZ mesta Handlová 26.9.2019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ

Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022, ktoré sa bude konať vo štvrtok 26. septembra 2019 o 14,00 hodine, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ  Handlová.

PROGRAM:

 1. Otvorenie: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. Nakladanie s majetkom mesta:, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských organizácií za I. polrok 2019 (Dom kultúry, Knižnica). Predkladajú: písomne - riaditelia organizácií A/   Dom kultúry mesta Handlová: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka, B/   Knižnica mesta Handlová: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
 5. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, predkladajú: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 6. Usporiadanie straty Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. za rok 2018, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ MsÚ 
 7. Rozpočtové opatrenie - zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ MsÚ 
 8. Informácia o postupe udeľovania ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2019, predkladá: písomne - Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol, predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 10. Zmena zapisovateľky Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 11. Diskusia
 12. Interpelácia
 13. Záver

Mgr. Silvia Grúberová, v. r.,  primátorka mesta

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ, Dňa: 11.09.2019

Zasadanie zo dňa 30.11.2006

  P R I M Á T O R   M E S T A  H A N D L O V Á
              I n g.   P e t e r   H r o m á d k a


P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien doplnkov
zvolávam
34. záverečné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Handlovej pre volebné obdobie 2003 – 2006 ,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 30. novembra 2006 o 13,00 hodine

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Handlovej.

    PROGRAM :
    
1. Otvorenie
Vykoná : Ing. Rudolf Podoba, zástupca primátora mesta  v zastúpení Ing. Petra Hromádku, primátora mesta

2. Otázky prítomných občanov k jednotlivým bodom schváleného programu rokovania Mestského     zastupiteľstva primátorovi mesta, poslancom a zamestnancom mesta v súlade s rokovacím poriadkom     Mestského zastupiteľstva
 
3.
A)    Správa  majetku mesta ( + prevod majetku z MsBP )
    Predkladá : písomne - p. Ľubomír Kováč, predseda Komisie správy mestského majetku a príspevkových organizácií
B)    Prevod správy  - Podnikateľský inkubátor
    Predkladá : písomne - p. Ľubomír Kováč, predseda Komisie správy mestského majetku a príspevkových organizácií
C)    Usporiadanie vnútorných pomerov MsBP k 01. 01. 2007
    Predkladá : písomne – Ing. Milica Pravdová, ved. ekonomického odd. MsU

4.    Dodatok č. 1 k VZN Mesta Handlová č. 4/2005 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
Predkladá : písomne – Ing. Blažej Litva, konateľ Hater Handlová, s. r. o.  

5.    Návrh plánu zimnej údržby mesta na rok 2006/2007
    Predkladá : písomne – Ing. Blažej Litva, konateľ Hater Handlová, s. r. o.  
    
6.    Priebežná monitorovacia správa Projektu HELP č.5
    Predkladá : písomne – Ing. Juraj Geschwandtner, manažér projektu HELP

7.    Informatívna správa o projektoch  za rok  2006
    Predkladá : písomne – Ing. Jana Jánošová,  ved. regionálneho rozvoja a strategického plánovania

8.    Informatívna správa riaditeľa MsBP o aktuálnom stave pohľadávok a záväzkov za III. štvrťrok 2006
    Predkladá : písomne – Ing. Rudolf Vlk, riaditeľ MsBP

9.    Informatívna správa riaditeľa MsBP o  prideľovaní bytových a nebytových priestorov za III.  štvrťrok 2006
    Predkladá : písomne – Ing. Rudolf Vlk, riaditeľ MsBP, primátor mesta

10.    Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MsBP
    Predkladá : písomne – Ing. Rudolf Vlk, riaditeľ MsBP

11.    Návrh na zakúpenie užitkového vozidla
Predkladá : písomne – Ing. Rudolf Vlk, riaditeľ MsBP

12.    Návrh Kalendára celomestských kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2007
    Predkladá : písomne – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka Domu kultúry mesta Handlová, Mgr. Martin Čukan, predseda Komisie kultúry  

13.     Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2007
    Predkladá : písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta

14.    Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol    
Predkladá :  Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta

15.  Vyhodnotenie Realizačného programu za volebné obdobie 2003-2006
    Predkladá : písomne – Ing. Rudolf Podoba, zástupca primátora mesta  

16.    Vyhodnotenie ukladacej časti MsZ za II. polrok 2006
    Predkladá : písomne - Ing. Jarmila Podobová, prednostka MsÚ

17.        Návrh plánu  zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2007
    Predkladá : písomne – Ing. Jarmila Podobová, prednostka MsÚ

               18.       Zmena Organizačnej štruktúry MsU
Predkladá : písomne - Ing. Jarmila Podobová, prednostka

19.    Informatívna správa o aktuálnom stave pohľadávok a záväzkov mesta za III. štvrťrok 2006
    Predkladá : písomne – Ing. Vladimír Buzalka, predseda Komisie finančnej

20.    Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie NsP Handlová
Predkladá : písomne – Ing. Vladimír Buzalka, predseda Komisie finančnej

21.      Návrh na schválenie mimoriadnych odmien poslancom MZ
Predkladá : písomne – Ing. Vladimír Buzalka,  predseda Komisie finančnej

22.      6. úprava rozpočtu Mesta Handlová na rok 2006,
Predkladá : písomne – Ing. Vladimír Buzalka,  predseda Komisie finančnej

23.      Návrh rozpočtu mestských organizácií  -  MsBP, DK, Plaváreň na rok 2007 – 2009
    Predkladá : písomne – Ing. Rudolf Vlk, riaditeľ MsBP, Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka DK, Norbert Mrviš, pov. zastup. vedúceho,  Ing. Vladimír Buzalka,  predseda Komisie finančnej

24.    Návrh rozpočtu Mesta Handlová, škôl a školských zariadení na rok 2007 – 2009, stanovisko hlavnej kontrlórky mesta   
Predkladá : písomne – Ing. Vladimír Buzalka,  predseda Komisie finančnej, Ing. Dana Bedušová

25.    Rôzne
26.      Diskusia
27.      Interpelácia poslancov
28.      Záver

  
                                                                                                            Ing. Peter  HROMÁDKA, v. r.
                                                                                                                           primátor mesta
    Za správnosť vyhotovenia     : Beáta Pozníková                
    V Handlovej                   : 14. 11. 2006

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka