Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 26.9.2019

Pozvánka na rokovanie MsZ mesta Handlová 26.9.2019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ

Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022, ktoré sa bude konať vo štvrtok 26. septembra 2019 o 14,00 hodine, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ  Handlová.

PROGRAM:

 1. Otvorenie: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. Nakladanie s majetkom mesta:, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských organizácií za I. polrok 2019 (Dom kultúry, Knižnica). Predkladajú: písomne - riaditelia organizácií A/   Dom kultúry mesta Handlová: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka, B/   Knižnica mesta Handlová: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
 5. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, predkladajú: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 6. Usporiadanie straty Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. za rok 2018, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ MsÚ 
 7. Rozpočtové opatrenie - zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ MsÚ 
 8. Informácia o postupe udeľovania ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2019, predkladá: písomne - Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol, predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 10. Zmena zapisovateľky Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 11. Diskusia
 12. Interpelácia
 13. Záver

Mgr. Silvia Grúberová, v. r.,  primátorka mesta

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ, Dňa: 11.09.2019

Zasadanie zo dňa 31.1.2013

Pozvánka na MsZ mesta Handlová 31.1.2013

PRIMÁTOR  MESTA  HANDLOVÁ
Ing. Rudolf Podoba

P O Z V Á N K A
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam

27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová,
ktoré sa bude konať

vo štvrtok 31. januára 2013 o 14,00 h,
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová,

s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie, Vykoná: Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
 2. Nakladanie s majetkom mesta, Predkladá: písomne – Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta, Ing. Tatiana Molnárová, ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti
 3. VZN č.1/2013 o územnom pláne mesta Handlová, aktualizácia 2012, zmeny a doplnky číslo 3, Predkladá: písomne -  Ing.  Jozef Čaplár, vedúci odd. výstavby MsÚ
 4.  
 1. Informatívna správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za IV. štvrťrok 2012
 2. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2012, Predkladá: písomne -  Ing.  Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 1. Informatívna správa o projektoch za rok 2012,Predkladá: písomne – Ing. Peter Cagáň, odd. regionálneho rozvoja MsÚ
 2. Informatívna správa o prideľovaní bytových a nebytových priestorov za IV. štvrťrok 2012,Predkladá: písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ  MsBP Handlová, s. r. o.
 3. Rôzne: Návrh na zmenu členov v Komisii kultúry, pamätihodností mesta, cestovného ruchu  a regionálneho rozvoja, Komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  funkcionárov  mesta a Komisii vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, Predkladá: písomne – Dušan Klas, zástupca primátora mesta
 4. Diskusia
 5. Interpelácia
 6. Záver

Ing. Rudolf PODOBA, v.r., primátor mesta

Vyhotovila: Jana Grenčíková ml., spojený sekretariát zástupcu primátora a prednostu MsÚ
V Handlovej dňa: 16.01.2013


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka