Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice


Pozvánka na zasadanie 22.2.2018

PRIMÁTOR MESTA HANDLOVÁ Ing. Rudolf Podoba

POZVÁNKA

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, ktoré sa bude konať vo štvrtok 22.februára 2018 o 14,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová, s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, Vykoná: Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
 2.  Nakladanie s majetkom mesta, predkladá písomne –  z poverenia primátora mesta Ing. Tatiana Molnárová, ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ

 3. Návrh VZN č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb, predkladá písomne – Ing. Roman Valo, správca počítačovej siete MsÚ

 4. Doplnku č. 1 k VZN mesta Handlová č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa naplnenie  povinnej školskej dochádzky v základnej škole. predkladá písomne – Mgr. Jaroslava Maslíková, odborný zamestnanec Školského úradu

 5. Smernica č.1/2018, ktorou sa upravuje poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa, nového občana mesta Handlová, predkladá písomne – PhDr. Veronika Cagáňová, ved. soc. odd. MsÚ

 6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Handlová na funkčné obdobie 2018 - 2024, predkladá písomne – Ing. Jozef Tonhauser, prednosta MsÚ

 7. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017,  predkladá písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta

 8. Informatívna správa o vykonaných kontrolách. predkladá písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta

 9. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Handlovej za rok 2017, predkladá písomne – Ing. Milan Pepich, náčelník Mestskej polície

 10. Informatívna správa o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2017, predkladá  písomne – Mgr. Elena Šoltýsová, predsedníčka OŠR

 11. Informatívna správa o činnosti komisií pri MsZ mesta Handlová za rok 2017, predkladajú

 1. Komisia ekonomická, správy majetku a podnikateľskej činnosti - Mgr. Ján Spevár 
 2. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, turistického ruchu a regionálneho rozvoja – p. Arpád Koszta
 3. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.
 4. Komisia vzdelávania práce s deťmi a mládežou – Ing. Jarmila Podobová
 5. Komisia kultúry a športu – Mgr. Martin Radovský
 6.  Komisia pre ochranu verejného záujmu – p. Jaroslav Daubner
 1. Informatívna správa o pripravovaných kultúrnych podujatiach na I. štvrťrok 2018, vyhodnotenie IV.   štvrťroka 2017, predkladá : písomne – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka DK MH                                                                                                        

 2. Rôzne                                                                                                            

 1. Návrh Programu poskytnutia finančných prostriedkov na  podporu aktivít detí a mládeže  mesta Handlová  na rok 2018 „HOĎ TO TAM!“. predkladá: písomne - Ing. Jarmila Podobová, predsedníčka Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou

 2. 9. zmena rozpočtu schválená rozpočtovým opatrením č. 9 . predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonom. odd. MsÚ

 3. Návrh na zrušenie uznesenia č. 805 zo dňa 29.06.2017 o úhrade straty Regionálnej televízie Prievidza s.r.o. za rok 2016. predkladá: ústne – Ing. Jozef Tonhauser, prednosta MsÚ

 1. Diskusia

 2. Interpelácia

 3. Záver                                                                                                                               

        Ing. Rudolf PODOBA, v. r. , primátor mesta

        Za správnosť: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát,

        Dňa: 07.02.2018


dnes je: 18.2.2018

meniny má: Jaromír

webygroup

English version
Úvodná stránka