Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice


Pozvánka na zasadanie 26.4.2018

Pozvánka na MsZ 26.04.2018

PRIMÁTOR MESTA HANDLOVÁ

Ing. Rudolf Podoba

P O Z V Á N K A


V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, ktoré sa bude konať vo štvrtok 26. apríla 2018 o 14,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová, s nasledovným programom:

PROGRAM:

  1. Otvorenie, vykoná: Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
  2. Nakladanie s majetkom mesta, predkladá: písomne – z poverenia primátora mesta Ing. Tatiana Molnárová, ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti
  3. Návrh VZN č. 2/2018 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová,  predkladá: písomne – PhDr. Veronika Cagáňová, ved. sociálneho odd.
  4. Rozpočtové opatrenie – 3. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2018, predkladá: písomne: z poverenia primátora mesta Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
  5. Plán zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2018, predkladá: písomne – Ing. Jozef Tonhauser, prednosta MsÚ
  6. Informatívna správa o projektoch za rok 2017,  predkladá: písomne – Ing. Peter Cagáň, odd. regionálneho rozvoja
  7. Informatívna správa o prideľovaní bytových a nebytových priestorov za I. štvrťrok 2018 a IV. štvrťrok 2017,  predkladá: písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti
  8. Rôzne

          A. Prerokovanie prísediacich na Okresnom súde v Prievidzi na r. 2018 – 2022, predkladá: ústne – Ing. Jozef Tonhauser, prednosta MsÚ

          B. Informácia o doručení a spôsobe vybavenia Petície za urýchlené vypovedanie zmluvy o osadení a prevádzkovaní psích toaliet v meste Handlová,  predkladá: písomne – Mgr. Ján Spevár, predseda Komisie ekonomickej, nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti

    9. Diskusia

    10. Interpelácia

    11. Záver

Ing. Rudolf PODOBA, v. r., primátor mesta

Za správnosť: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát

Dňa: 11.04.2018


dnes je: 27.4.2018

meniny má: Jaroslav

webygroup

English version
Úvodná stránka