Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 30.5.2019

Pozvánka na zasadanie 30.5.2019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ  Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022,

ktoré sa bude konať vo štvrtok 30. mája 2019 o 14,00 hodine, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ  Handlová.

 

PROGRAM:

1. Otvorenie vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 

2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ

3. Pripomienky a otázky obyvateľov mesta        

4. Nakladanie s majetkom mesta

Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Tatiana Molnárová                                             vedúca odd.  daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ

5 .Návrh na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom roku   2019/2020  v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová       

Predkladá: písomne - Mgr. Jaroslava Maslíková, ved. Školského úradu

6.Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií ( DK, MsK, Plaváreň ) za rok 2018

                Predkladajú: písomne - riaditelia príspevkových organizácií

                A/ Dom kultúry – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka

                B/ Mestská knižnica – Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka

                C/ Plaváreň mesta – Mgr. Vladislav Šúr, vedúci

7.Správa o aktuálnom stave vybraných pohľadávok a záväzkov mesta k 31.12.2018

Predkladá: písomne - Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ

8.Výsledky inventarizácie, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Handlová   k 31.12.2018

Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ

9. Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2018, Záverečný účet mesta Handlová za rok 2018, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta

Predkladajú: písomne -  Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ, Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta

10. Vyhodnotenie ponúk bánk k prehodnoteniu a prolongácií kontokorentného úveru

Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ

11. Organizačný poriadok MsP Handlová

Predkladá: písomne - Bc. Marcel Jánošík, poverení riadením MsP            

12. Návrh Plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2019

Predkladá: písomne -  Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta

13. Rôzne

A/  Informácia o stanovisku projektantov k vhodnosti využitia geotermálne vody vrtu RH-   1  pre potreby projektovej rekonštrukcie Kúpaliska v Handlovej

Predkladá: ústne – Ing. Jozef Čaplár, ved. odd. výstavby, ÚP, OŽP a dopravy

B/   Informácia o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu 2019

Predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta

C/  Informácia o vykonaných kontrolách

Predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta

14.  Interpelácia

15.  Záver

                                                                Mgr. Silvia Grúberová, v. r.  primátorka mesta

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ Dňa: 17.05.2019


dnes je: 26.5.2019

meniny má: Dušan

webygroup

English version
Úvodná stránka