Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice


Pozvánka na zasadanie 29.6.2017

Pozvánka s programom na MsZ mesta Handlová 29.6.2017

Primátor mesta Handlová, Ing. Rudolf Podoba

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, ktoré sa bude konať vo štvrtok 29. júna 2017 o 14.00 h, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová, s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, vykoná:  Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
 2. Nakladanie s majetkom mesta, predkladá: písomne – Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. daní, majetku  mesta a podnikateľskej činnosti
 3. Návrh VZN č.2/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane, predkladá: písomne – Ing. Jozef Tonhauser, prednosta MsÚ. Návrh VZN k pripomienkovému konaniu nájdete po kliknutí sem
 4. Správa o výsledkoch hospodárenia neziskových organizácií mesta Handlová (Asterion, n. o., Help,  n. o. Jazmín, n. o., Senior centrum, n. o.) za rok 2016, predkladajú: písomne:
 1. Asterion, n. o. – p. Vladislav Horváth, riaditeľ 
 2. Help, n. o.  - Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
 3. Jazmín, n. o. – Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka  
 4. SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. – PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka  
 1. Správa o výsledkoch hospodárenia mestských obchodných spoločností za rok 2016, predkladajú písomne:

  

 1. HATER Handlová, s. r. o. – Ing. Blažej Litva, konateľ
 2. MsBP Handlová, s. r. o. – Ing. Rudolf Vlk, konateľ  
 1. Správa o aktuálnom stave vybraných druhoch pohľadávok a záväzkov mesta k 31.12.2016, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 2. Rôzne 
 3. Diskusia
 4. Interpelácia
 5. Záver                                                                                    

Ing. Rudolf PODOBA, v. r., primátor mesta

Za správnosť:  Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ, 14.06.2017


webygroup

English version
Úvodná stránka