Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice


Pozvánka na zasadanie 29.11.2018

Pozvánka na 41. zasadnutie MsZ 29.11.2018

PRIMÁTOR  MESTA  HANDLOVÁ

Ing. Rudolf Podoba

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, ktoré sa bude konať vo štvrtok 29. novembra 2018 o 14,00 hod.vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová, s nasledovným programom:

      PROGRAM:

Otvorenie, vykoná: Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

  1. Nakladanie s majetkom mesta, predkladá písomne – z poverenia primátora mesta Ing. Tatiana Molnárová, ved. odd. daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti MsÚ
  2. Program odpadového hospodárstva mesta Handlová na roky 2016 - 2020, predkladá písomne – Ing. Jozef Čaplár, ved. odd. výstavby, ÚP, OŽP a dopravy MsÚ
  3. Návrh Kalendára celomestských spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na rok 2019, predkladá písomne – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka DK MH; Mgr. Mária Soláriková, riaditeľka CVČ
  4. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2019, predkladá písomne –  Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
  5. Správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách, predkladá písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
  6. Konsolidovaná správa za rok 2017, predkladá písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
  7. Rôzne
  • Informácie o výsledkoch Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v meste Handlová,   predkladá: ústne – Ing. Jozef Tonhauser, predseda mestskej volebnej komisie
  1. Interpelácia
  2. Diskusia

Záver

Ing. Rudolf Podoba, v.r., primátor mesta

Za správnosť:  Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát

Dňa:  07.11.2018
 

Pozvánka na 41. zasadnutie MsZ 29.11.2018 Pozvánka MsZ 29112018.pdf Pozvánka MsZ 29112018.pdf (225.9 kB)

dnes je: 16.11.2018

meniny má: Agnesa

webygroup

English version
Úvodná stránka