Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice


Pozvánka na zasadanie 26.9.2018

Pozvánka na rokovanie MsZ 26092018

PRIMÁTOR  MESTA  HANDLOVÁ

Ing. Rudolf Podoba

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, ktoré sa bude konať v stredu 26. septembra 2018 o 14,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová, s nasledovným programom:

PROGRAM:

 1. Otvorenie, vykoná: Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
 2. Nakladanie s majetkom mesta, predkladá: písomne – z poverenia primátora mesta Ing. Tatiana Molnárová, ved. odd. daní majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 3. Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií mesta Handlová ( Dom kultúry, Mestská knižnica ) za I. polrok 2018, predkladajú: písomne – riaditelia organizácií
 • Dom kultúry: Mgr. Jarmila Žišková
 • Mestská knižnica.: Mgr. Daniela Mikulášov
 1. Výsledky hospodárenia neziskových organizácií mesta Handlová (Asterion n.o., Jazmín, n.o., SC, n.o.) za I. polrok 2018, predkladajú : písomne – riaditelia organizácií
 • Asterion, n.o.: Vladislav Horváth
 • Jazmín, n.o.: Mgr. Viera Mrázová
 • SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o: PhDr. Emília Nyitrayov
 1. Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení mesta Handlová, Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2018, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 2. Návrh na schválenie tretej triedy 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 v Základnej škole Školská, predkladá: písomne – Mgr. Jaroslava Maslíková, odborný zamestnanec školského úradu
 3. Informatívna správa o stave pohľadávok a záväzkov za I. polrok 2018, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 4. Zverenie majetku mesta do správy rozpočtovým organizáciám, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 5. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol, predkladá: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 6. Informatívna správa konateľa MsBP Handlová, s.r.o. a primátora mesta o prideľovaní bytových a nebytových priestorov za II. a III. štvrťrok 2018, predkladá: písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti
 7. Informatívna správa o pripravovaných kultúrnych podujatiach na IV štvrťrok 2018, vyhodnotenie II. a III. štvrťroka 2018, predkladá: písomne – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka DK MH
 8. Rôzne
 • Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018, predkladá: ústne - Ing. Tatiana Molnárová, zodpovedná za org. – techn. zabezpečenie  volieb 
 1. Diskusia
 2. Interpelácia
 3. Záver

Ing. Rudolf PODOBA, v.r., primátor mesta

Za správnosť: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát, dňa:12.09.2018


dnes je: 23.9.2018

meniny má: Zdenka

webygroup

English version
Úvodná stránka