Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty a kde nás nájdete

Mesto Handlová

 • Adresa mesta Handlová: Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
 • IČO: 00318094,
 • DIČ: 2021162660,
 • Č. ú. 0370826010/0900, Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Handlová, a.s.,
 • IBAN: SK78 0900 0000 0003 7082 6010 
 • V prípade potreby vybavenia žiadostí na MsÚ Handlová prioritne volajte miesto prvého kontaktu (spojovateľ/ka): +421 (46) 519 25 11 alebo píšte na info@handlova.sk.
 • Fax: (pre oddelenia MsÚ) +421 (46) 519 2534
 • Jednotlivé emailové adresy zamestnancov mesta sú tvorené nasledovnemeno.priezvisko@handlova.sk
 • Stránkové dni a hodiny MsÚ Handlová
 • Pondelok 7.00 - 16.00 h
 • Utorok 7.00 - 15.00 h
 • Streda 8.00 - 16.00 h
 • Štvrtok 7.00 - 15.00 h
 • Piatok 7.00 - 14.00 h
 • Stránkové dni Spoločného stavebného úradu
 • Pondelok 7.00 - 16.00 h
 • Utorok  ŠETRENIA V TERÉNE
 • Streda 8.00 - 16.00 h
 • Štvrtok 7.00 - 15.00 h
 • Piatok 7.00 - 14.00 h

Pokladňa mesta (stránkové hodiny končia pol hodinu pred ukončením stránkových hodín ostatných zamestnancov MsÚ)

 • Pondelok 7.00 - 15.30 h
 • Utorok 7.00 - 14.30 h
 • Streda 8.00 - 15.30 h
 • Štvrtok 7.00 -14.30 h
 • Piatok 7.00 - 13.30 h

 

Kontakty a kompetencie jednotlivých oddelení MsÚ

PRÍZEMIE

PRVÝ KONTAKT - SPOJOVATEĽKA: tel.: 046/519 25 11, fax: 046 / 542 56 14

 • Mária Valovičová, klp. 11
 • Zabezpečuje prvý kontakt s občanmi a poskytuje informácie o pracoviskách mestského úradu, ďalej obsluhuje chod telefónnej ústredne a vykonáva spájanie telefonických hovorov, do agendy podateľne MsÚ patrí: prijímanie písomností od fyzických a právnických osôb, odosielanie písomností MsÚ, kontrola a spracovávanie evidencie dochádzky zamestnancov mesta.

HLAVNÁ KONTROLÓRKA MESTA

Ing. Dana Bedušová, č.d. 14, klp.22
Agendu hlavnej kontrolórky nájdete po kliknutí  sem

ODDELENIE MIESTNYCH DANÍ, MAJETKU MESTA A PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

 • Ing. Simona Mihalusová, ref. správy majetku mesta, č.d.13, klp.21
 • Lýdia Fáberová, ref. evidencie majetku, č.d.13, klp. 21
 • Eva Jaššová, ref. podnikateľských činností a dopravy, dane za psa, jarmoky, č.d.6, klp.53
 • Katarína Nováková, ref. daní a poplatkov - daň z nehnuteľnosti, č.d.7, klp.16
 • Bibiana Vicianová, ref. daní a poplatkov - daň z nehnuteľnosti, č.d.7, klp.16
 • Viera Hliníková, ref. daní a poplatkov - daň z nehnuteľnosti, č.d.7, klp.16
 • Božena Horváthová, ref. daní a poplatkov - daň z nehnuteľnosti, č.d.7, klp.16
 • Ing. Alena Mellová, ref. správy daní - exekúkcie, č.d.15, klp. 20
 • Agenda oddelenia pozostáva zo spracovania miestnych daní a poplatku za komunálny odpad, poradenstva, vydávania rozhodnutia pri začatí podnikateľskej činnosti a agenda súvisiaca  s prenájmom pozemkov a nebytových priestorov na podnikateľskú činnosť.
 • DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI - daňové priznania, vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre občanov a podnikateľov - evidencia a spracovávanie žiadosti o poskytnutie úľavy z dane z nehnuteľností - evidencia zmeny daňových povinností (na základe prevodu práv na nehnuteľnosti –kúpa, predaj, darovanie, dedičského konania )
 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD - priznania k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, vyrubovanie miestnych poplatkov - evidencia zmien majúcich vplyv na vyrúbenie poplatku (odhlásenie z trvalého pobytu, prihlásenie na trvalý pobyt, narodenie, úmrtie) zmeny vo vzťahu k podnikateľským subjektom, zmena počtu zamestnancov, zmena identifikačných údajov, evidencia a spracovávanie žiadosti o poskytnutie úľavy miestneho poplatku
 • REFERÁT PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI - daň za psa, za nevýherné hracie prístroje,daň za užívanie verejného priestranstva, umiestnenie skládky, kolotočov cirkusov, vydávanie súhlasov na predaj prebytkov MsT, vydávanie súhlasu so začatím podnikateľskej činnosti, súhlas s otváracími hodinami, osvedčenia samostatne hospodárskeho roľníka, vydávanie povolení pre umiestnenie výherných hracích prístrojov, spracovanie odvodov výťažku z prevádzkovania stávkových kancelárií
 • PORADENSKÁ ČINNOSŤ V OBLASTI PODNIKANIA - poskytuje informácie týkajúce sa  nebytových priestorov vo vlastníctve mesta :všetky informácie ohľadne nebytových priestorov, voľných a zverejňovaných, vypracovanie nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov, inkasovanie nájomného a informácie týkajúce sa mestských pozemkov ich prenájmu na podnikateľské alebo nepodnikateľské účely, vypracovanie konkrétnych nájomných zmlúv a inkasovanie nájomného
 • NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA - poskytuje informácie týkajúce sa mestských bytov: ich predaja, zostatku, nesplatenej kúpnej ceny konkrétneho bytu, výška záložného práva, zrušenie záložného práva, súhlas s prevodom vlastníctva bytu v prospech priameho príbuzného  s prechodom záložného práva, informácie týkajúce sa pozemkov na území mesta Handlová: zistenie vlastníka, podanie žiadosti o kúpu pozemku ,súhlas s realizáciou stavby na mestskom pozemku, zabezpečuje postupné majetkovo-právne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa na území mesta, ktoré prešli delimitáciou do vlastníctva a na ktoré nie je založený list vlastníctva, vykonáva pasportizáciu nehnuteľného majetku mesta a vedie jej evidenciu (zadávanie údajov  – objekty, pozemky vrátane pozemkov prevzatých po ROEP-e, s vyznačením vzťahu na základe príslušných právnych listín), spracováva súpis pozemkov, ktoré sú v užívaní fyzických a právnických osôb, zabezpečuje výpisy z listu vlastníctva, pozemkovej knihy a identifikácie parciel zo správy  katastra pre potreby mesta, objednáva vyhotovenie geometrických plánov, poskytuje súčinnosť pri zameriavaní, predkladá návrhy na zápis nehnuteľností do katastra.
 • DAŇ Z ZBYTOVANIA - evidencia, daňové priznania, zmeny, správa dane, výber dane a kontrola.

ODDELENIE VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNU, DOPRAVY A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • ÚZEMNÝ PLÁN A STAVEBNÝ PORIADOK - informovanie občanov o územnoplánovacej dokumentácii mesta, posudzovanie územno-technických, urbanistických, architektonických a enviromentálnych požiadaviek na umiestnenie a uskutočnenie všetkých stavieb, vydávanie rozhodnutí , záväzných stanovísk k investičnej činnosti, ohlásenie drobných stavieb plniacich doplnkovú funkciu k hlavnému objektu, ohlásenie stavebných úprav a udržiavaných prác, povolenie reklamných, propagačných a informačných zariadení, výkon štátneho stavebného dohľadu -určovanie súpisných čísel stavieb, potvrdzovanie veku stavieb, vyjadrenia k premene poľnohospodárskej lesnej pôdy, rozhodnutia na zvláštne užívanie mestských pozemných komunikácií
 • OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY - rozhodovanie o výrube drevín, náhradnej výsadbe, alebo zaplatení finančnej náhrady, rozhodovanie o vykonaní nevyhnutných opatrení na ozdravenie, vykonávanie štátneho dozoru ochrany prírody a krajiny v rámci svojej pôsobnosti, vydávanie rozhodnutí na odber povrchových vôd a pozemných vôd, uskutočňovanie, zmena a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom, vydávanie povolení na osobitné užívanie vôd a povolení stavieb na odvodňovanie pozemkov do výmery 5 ha, vydávanie súhlasov na stavby v inundačných územiach drobných vodných tokov, vydávanie vyjadrení k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie k stavbe rodinnému domu, individuálnych rekreácií a na domové župy, vykonávanie štátneho vodoochranného dozoru v rámci svojej pôsobnosti
 • OCHRANA OVZDUŠIA - vydávanie súhlasov na povoľovanie malých zdrojov znečistenia ovzdušia, vrátane ich zmien a na ich užívanie rozhodovanie o poplatku a jeho výške voči právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečistenia ovzdušia
 • ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - vydávanie stanoviska o prevádzkovaní zariadenia na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov,vydávanie stanoviska k nakladaniu s nebezpečným odpadom, vrátane ich prepravy s väčším množstvom ako 100 kg.
 • DOPRAVA - výkon miestnej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií, ktorú mesto vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, výkon činnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie v zmysle § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, výkon činnosti správneho orgánu na úseku cestnej dopravy v zmysle zákona NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“), Výkon činnosti stavebného úradu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
číslo dverí meno funkcia klapka
3 Ing. Jozef Čaplár vedúci oddelenia 14
2 Vladimír Holubek ref. invest. výstavby a územného plánovania 13
2 Ing. Rastislav Daubner ref. invest. výstavby a územného plánovania 13
2 Ing. Roman Pavlík ref. ochrany životného prostredia 13

VEDÚCI KOORDINÁTOR AKTIVAČNÝCH PRACOVNÍKOV

  číslo dverí klapka
Ing.Ľudmila Hegliová externá  

PRÁVNE ODDELENIE

 • právne zastúpenie mesta, sťažnosti a petície
 • osvedčovanie listín
číslo dverí meno funkcia klapka
12 Neobsadená pozícia. právnik 19
18 Mgr. Alena Čaplárová referent 49

ODDELENIE EVIDENCIE A VNÚTORNEJ SPRÁVY

 • POKLADŇA, ARCHÍV, REGISTRATÚRA - chod hlavnej pokladne, centrálna správa registratúry mestského úradu, koordinácia správy príslušných registratúr a jeho organizačných útvarov podľa registratúrneho plánu, vyraďovací a skartačný proces písomností z príručných registratúr a odsun spisov do pobočky štátneho archívu, vydávanie rybárskych lístkov
 • MATRIKA - výkon matriky podľa zákona o matrikách, vedenie matričných kníh a vydávanie výpisov z matrík, uzavretie manželstva pred orgánom štátu, príprava podkladov pre uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi a ostatné podklady a oznámenia súvisiace s uzavretím manželstva, vydávanie úmrtných listov a oznámení súvisiacich s úmrtím, vydávanie rodných listov a oznámení súvisiacich s narodením, prijímanie súhlasných vyhlásení o určení otcovstva, vydávanie rozhodnutí o zmene mena a priezviska, zamatrikovanie matričných udalostí občanov SR, ktoré sa stali mimo územia SR, plnenie oznamovacej povinnosti o matričných udalostiach a spracovávanie štatistických hlásení.
 • EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA - evidenciu obyvateľstva mesta a úlohy ohlasovne pobytu občanov mesta, evidenciu zmien pobytov a ich odovzdávanie orgánom štátnej správy v zmysle platných predpisov, vydávanie potvrdení o pobyte pre občanov súvisiacich s údajmi z evidencie obyvateľstva mesta, potvrdzovanie trvalých pobytov občanov na tlačivá orgánov štátnej správy pre účely sociálnych dávok, agendu dožiadaní k pobytom občanov od orgánov činných v trestnom konaní, súdnych exekútorov a iných   oprávnených osôb, evidenciu stáleho zoznamu voličov v informačnom systéme a podklady z evidencie obyvateľstva pre všetky druhy volieb, referend, štatistické hlásenia z evidencie obyvateľstva. 
 • OBRADY A SLÁVNOSTI - organizovanie občianskych a rodinných obradov a životných jubileí občanov mesta, pohreby osamelých zosnulých občanov a vybavovanie pozostalosti po nich , agenda spojená s poskytovaním finančnej pomoci sociálne odkázaným občanom mesta, obsluha mestského rozhlasu a vyhlasovanie správ, agenda súvisiaca s kultúrnymi pamiatkami, pamätihodnosťami a vojnovými hrobmi, kontakt a spolupráca mesta s kolektívmi, jednotlivcami a inštitúciami v oblasti záujmovej činnosti a kultúry na území mesta, za týmto účelom spolupracuje s kultúrnymi zariadeniami, najmä s Domom kultúry Handlová, s umeleckými súbormi a jednotlivcami pri organizovaní osláv štátnych sviatkov, pamätných dní, významných a masových podujatí na území mesta, v súlade so zák. č. 96/91 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach vykonáva a zabezpečuje dozor nad týmito podujatiami.
číslo dverí meno funkcia klapka
9 Mária Králová vedúca oddelenia 18
8 Tatiana Michalcová Podateľňa, mestský rozhlas 54
16 Darina Guttmannová, Jana Geráthová pokladňa, registratúra a archivácia 23
17 Lenka Poliaková matrika, ref. obradov a slávností 24
17 Renáta Strážovská matrika, ref. obradov a slávností 24
1 Eva Gálová ref. evidencie obyvateľstva 12
24 (I. posch.) Ing. Roman Valo IT 38

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - STAVEBNÝ ÚRAD

Spoločný obecný úrad bol vytvorený pre  vybavovanie a spracovanie agendy pre nasledovné obce : Ráztočno, Jalovec, Chrenovec-Brusno, Malá Čausa, Veľká Čausa, Handlová, Lipník

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - zabezpečuje činnosť podklady pre rozhodnutia pre jednotlivé obce, mesto a kontrolu v oblasti stavebného konania, dodržiavanie stavebného zákona, zabezpečuje opatrovateľskú činnosť pre občanov mesta Handlová, školský úrad, stavebný úrad pre cestnú dopravu

 • STAVEBNÝ ÚRAD - vykonávanie štátneho dozoru v oblasti životného prostredia vo všetkých výrobných odvetviach včítane navrhovania postupov a opatrení na odstraňovanie nedostatkov, územné konania a vydávanie územného rozhodnutia - povoľovanie zmeny právoplatného  rozhodnutia - vydávanie stavebných povolení, povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodovanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia, povoľovanie terénnych úprav, vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, predčasné užívanie stavby, vydávanie rozhodnutia dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydávanie súhlasu na začatie prevádzky, povoľovanie zmeny v užívaní stavby, nariaďovanie údržby stavby a terénnych úprav, nariaďovanie nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych  úpravách, dodatočné povoľovanie stavby a ich zmeny a terénne úpravy, prejednávanie priestupkov fyzických osôb a ukladanie sankcií, prejednávanie správnych deliktov právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie   a ukladanie sankcií, vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebného zákona, zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dozoru, odstraňovanie stavieb, vyvlastňovacie konanie, podateľňa pre stavebný úrad, riešenie sťažností a podnetov
číslo dverí meno funkcia klapka
10 Mgr. Mária Dányiová vedúca SOÚ, vedúca SÚ 40
11 Andrea Horváthová referent SOÚ, referent SÚ 30

I. POSCHODIE

SEKRETARIÁT PRIMÁTORKY MESTA A ZÁSTUPCU PRIMÁTORKY MESTA

číslo dverí meno funkcia klapka
  Mgr. Silvia Grúberová primátorka mesta 35
22 Ing. Radoslav Iždinský zástupca primátorky mesta 35
21

Bc. Beáta Kotianová

spoločný sekretariát 35

SEKRETARIÁT PREDNOSTU MESTSKÉHO ÚRADU

číslo dverí meno funkcia klapka
23 Ing. Tibor Kolorédy prednosta MsÚ 32
21 Ing. Stanislava Kriváňová sekretariát 33

Oddelenie komunikácie a marketingu

 • vedúca odd. komunikácie a marketingu MsÚ Handlová
číslo dverí meno funkcia klapka mobil
27 Mgr. Jana Paulínyová

vedúca odd. komunikácie a marketingu 

36 0908 342 616

26

Bc. Vanda Matiašková

referent odd. komunikácie a marketingu

39 0905 785 138
26 Mgr. Silver Jurtinus referent odd. komunikácie a marketingu 39 0905 909 311

II. POSCHODIE

EKONOMICKÉ ODDELENIE

FINANCIE A SPRÁVA MAJETKU - zabezpečuje vedenie učtovníctva v súlade s platnou právnou úpravou, spravuje hlavný prevádzkový účet mesta a zabezpečuje vedenie učtovníctva v peňažných ústavoch, vypracúva návrh rozpočtu mesta na príslušný rok, sleduje priebežné plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, vypracúva záverečné vyhodnotenie čerpania rozpočtu mesta, vedie podrobnú evidenciu majetku mesta, ale aj majetku štátu, príp. majetku iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol zverený do správy mesta, metodicky usmerňuje mestské organizácie pri spravovaní tej časti majetku, ktorá im bola zverená.

FINANCIE - verejné obstarávanie, odberateľské faktúry, likvidácia a úhrada faktúr, vedenie účtovníctva

meno

číslo dverí

klapka

funkcia

Ing. Peter Mendel

32

44

vedúci oddelenia

Mgr. Lucia Trnková

31

43

likvidácia faktúr

Ing. Diana Fraitová

31

43

fin. referent - dotácie

Jana Grenčíková

30

42

civilná a požiarná ochrana

Ing. Mária Lenková

34

48

verejné obstarávanie

Iveta Bilíková

30

42

všeobecné účtovníctvo

Eva Vančová

30

42

všeobecné účtovníctvo

Zuzana Stehlíková

33

46

rozpočet mesta

Mgr. Darina Šafáriková

29

41

personalistika

Mgr. Oľga Ondrišová

29

41

mzdy

Marta Kollárová

30

46

školstvo a majetok

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - ŠKOLSKÝ ÚRAD

Spoločný obecný úrad bol vytvorený pre  vybavovanie a spracovanie agendy pre nasledovné obce : Ráztočno, Jalovec, Chrenovec-Brusno, Malá Čausa, Veľká Čausa, Handlová, Lipník

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - zabezpečuje činnosť podklady pre rozhodnutia pre jednotlivé obce, mesto a kontrolu v oblasti stavebného konania, dodržiavanie stavebného zákona, zabezpečuje opatrovateľskú činnosť pre občanov mesta Handlová, školský úrad, stavebný úrad pre cestnú dopravu

ŠKOLSKÝ ÚRAD - rieši odvolania voči rozhodnutiu riaditeľa základnej školy, napr. prijatie žiaka do školy, odklad školskej dochádzky, dodatočný odklad školskej dochádzky, oslobodenie žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch, kontroluje všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti výchovy a vzdelávania, odborná a poradenská činnosť na úseku školstva, priestupky na úseku školstva, zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, koordinácia a usmernenie chodu škôl a školských zariadení v oblasti financovania, rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta, metodické usmernenie škôl, školských zariadení vo finančnej oblasti

číslo dverí meno funkcia klapka
28 Mgr. Ivana Kováčiková vedúca ŠÚ 50

ODDELENIA MIMO SÍDLA MsÚ na Námestí baníkov 7

REFERÁT REGIONÁLNEHO ROZVOJA A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA,

Námestie baníkov 8, 972 51 Handlová

Koordinovanie a zabezpečovanie činností pri tvorbe, realizácii a aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta /PHSR/, vrátane pravidelného vyhodnocovania plnenia PHSR, poskytovanie súčinnosti na príprave a uskutočňovaní PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja so zreteľom na výstupy PHSR mesta, spolupodieľanie sa na vytváraní trvalých sietí spolupráce – partnerstiev na národnej a nadnárodnej úrovni, sleduje informácie o možnostiach získavania nenávratných finančných prostriedkov z EU, grantových schém a iných mimorozpočtových zdrojov, príprava a predkladanie projektov v nadväznosti na možnosti získania nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a iných mimorozpočtových zdrojov, zabezpečuje prípravu stanovísk resp. vyjadruje sa k projektom podporujúcich regionálny rozvoj, spracovávanie sociálno-ekonomických analýz a štúdií, manažovanie, koordinovanie a monitoring činností / prác pri realizácií projektov v úzkej súčinnosti s projektovým finančným manažérom v prípade interného manažmentu projektov, spolupráca s externým manažmentom projektov a externými odborníkmi v projektovom cykle, zodpovedá za činnosti súvisiace s monitoringom a evaluáciou projektov vo vzťahu k donorovi finančných prostriedkov, spolupodieľanie sa na workshopoch a odborných seminárov pre cieľové skupiny organizovaných Mestom Handlová v oblasti regionálneho rozvoja, zabezpečovanie prezentácie mesta Handlová na pracovných stretnutiach a výstavách, zabezpečuje plnenie ďalších úloh a pokynov nadriadeného, zachováva mlčanlivosť o veciach, ktoré súvisia so zvereným úsekom činnosti

adresa meno funkcia telefón
Nám. baníkov 8 Ing. Peter Cagáň ref. stratégie a projektov 046/ 38 10 585
Nám. baníkov 8 Mgr. Martin Podoba ref. stratégie a projektov 046/ 38 10 585
Nám. baníkov 8 Jozef Pavelka ref. stratégie a projektov 046/ 38 10 585

MESTSKÁ POLÍCIA

Námestie baníkov 8, 972 51 Handlová

na zabezpečenie mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí primátora sa zriadila na území mesta Handlová mestská polícia, mestská polícia sa zriaďuje všeobecne záväzným nariadením, mestská polícia nesie názov „Mestská polícia v Handlovej“, políciu vedie náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú mestské zastupiteľstvo na návrh primátora, náčelník polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi, podrobnejšiu úpravu organizácie polície, jej úloh a postavenia, povinností náčelníka polície a jej pracovníkov, vzťahy polície k samosprávnym orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje Organizačný poriadok Mestskej polície Handlová, mesto môže vydať zásady odmeňovania pracovníkov polície (platový poriadok)

adresa meno funkcia telefón e-mail
Nám. baníkov 8 Marcel Jánošík poverený vedením MsP dňom 29.1.2019

046/54 75 007;

16 800

msphandlova#stonline.sk

pozn.: z bezpečnostných dôvodov bol znak @ nahradený znakom #

Sociálne oddelenie Mestského úradu v Handlovej

F. Nádaždyho 2, 972 51 Handlová

Sociálne oddelenie, ako detašované pracovisko MsÚ Handlová, sídli od roku 2006 v objekte Jazmín n.o. na Nádaždyho ulici č. 4. Kontakt:: tel: 046 5475 351

Činnosť oddelenia je zameraná na starostlivosť o rodinu, deti, seniorov a na skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnym vylúčením (bezdomovci, rómska komunita, ...) a základom je poskytovanie sociálneho poradenstva pri riešení nepriaznivých a krízových sociálnych situácií. Sociálne oddelenie úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi a organizáciami, obcami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami i ďalšími subjektmi, ktoré sa podieľajú na riešení sociálnej problematiky v meste. 

Agenda oddelenia: 

 • Byty osobitého určenia
 • Spoločný obecný úrad – opatrovateľská služba
 • Komunitné centrum
 • Prevádzkovanie odevnej a nábytkovej banky
 • Denné centrum (Klub dôchodcov)

Kontakty:

 • PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca odd. 0918 325 883,
 • PhDr. Jana Polakovičová, sociálny pracovník mesta, 0917 616 391,
 • Vaše postrehy, podnety a informácie, ktoré sa týkajú sociálnej oblasti v meste môžete zaslať priamo na sociálne oddelenie na emailovú adresu: socialne@handlova.sk

Okrem poradenstva sociálne oddelenie zabezpečuje pre občanov mesta poskytovanie sociálnych služieb: Denné centrum (Klub dôchodcov), opatrovateľská služba, rovnako posudzuje odkázanosť občanov na sociálnu službu a vydáva rozhodnutia v tejto veci, ďalej terénna sociálna služba krízovej intervencie. V tejto oblasti ďalej spracováva agendu dotácií na stravu, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín, plní úlohy zo zákona o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele detí a mládeže, vykonáva agendu osobitného príjemcu prídavkov na deti i dávok v hmotnej núdzi.

Osobitnou kapitolou je agenda obytných domov s bytmi osobitného určenia na  ulici 29. augusta č.1, na ulici Partizánskej č. 36,38,40 a na ulici SNP č. 36, kde sociálne oddelenie vydáva občanom žiadosti a pre Komisiu zdravotnú, sociálnu a verejného poriadku pri MsZ pripravuje podklady k tvorbe poradovníka.

Vybavuje: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca odd. 0918 325 883, Mgr. Zuzana Šaláteková 0918 325 880

Spoločný obecný úrad – opatrovateľská služba

 

Vybavuje: Mgr. Hana Štepaníková, terénny sociálny pracovník, 0917 372 750, Mgr. Zuzana Šaláteková, 0905 873 701, terénny sociálny  pracovník, Lucia Ácsová, terénny pracovník, Bc. Janette Feldsamová, terénny pracovník, Janka Radnaiová, terénny pracovník, 046/5475351   

Komunitné centrum

Ďalším Národným projektom, do ktorého sa mesto zapojilo je Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s realizáciou od 01.05.2016. KC sídli v budove Základnje školy Moorvnianska cesta v Handlovej. Klientmi komunitného centra sú vysokým percentuálnym zastúpením deti a mládež, osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima, dlhodobo nezamestnané osoby, osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci, rodič na materskej dovolenke, seniori, rómska komunita, ostatní obyvatelia mesta, záujmové skupiny všetkých vekových kategórií.

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje:

 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
 • vykonáva preventívna aktivita,
 • zabezpečuje záujmovú činnosť.

Vybavuje: Mgr. Silvia Bačinská, odborný garant komunitného centra, 0905 284 972, Mgr. Barbora Vašková, odborný pracovník KC, Mgr. Lubomír Obert, pracovník komunitného centra (t.č. materská dovolenka).

Dôležitou oblasťou činnosti oddelenia je aj tvorba metodických (VZN, smernice) a koncepčných materiálov (komunitný plán sociálnych služieb).  Predovšetkým Komunitný plán sociálnych služieb mesta Handlová je  zákonom stanovený a záväzný dokument v sociálnej oblasti a všetky preventívne, projektové a rozvojové aktivity musia byť v tomto dokumente schválené. Aktuálny komunitný plán bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo februári 2014  a je platný na roky 2014-2019, nájdete ho zverejnený na webovej stránke mesta.

Vybavuje: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca odd. 0918 325 883, PhDr. Jana Polakovičová, sociálny pracovník mesta, 0917 616 391

Odevná a nábytková banka

Jednou z najdôležitejších aktivít, zároveň aj veľmi potrebnou, je sociálny program: Prevádzkovanie odevnej a nábytkovej banky pre občanov v nepriaznivej situácii. Radi by sme poďakovali všetkým občanom, ktorí do banky priniesli ošatenie, obuv, hračky, vybavenie domácnosti, ktoré už sami nepotrebujú, ale môže pomôcť iným.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka