Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Kontakty a kde nás nájdete

Adresa mesto Handlová

Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

IČO: 00318094, DIČ: 2021162660, Č. ú. 0370826010/0900, Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Handlová, a.s.,

V prípade potreby vybavenia žiadostí na MsÚ Handlová

prioritne volajte Miesto prvého kontaktu (spojovateľ/ka)

+421 (46) 519 25 11

Fax: (pre oddelenia MsÚ) +421 (46) 542 5614

stránkové dni MsÚ Handlová nájdete tu

Jednotlivé mailové adresy vytvoríte nasledovne:

meno.priezvisko@handlova.sk

 


 

Kontakty a kompetencie jednotlivých oddelení MsÚ

PRÍZEMIE

 

PRVÝ KONTAKT - SPOJOVATEĽKA

tel.: 046/519 25 11

fax: 046 / 542 56 14

 • chod telefónnej ústredne a vykonáva spájanie telefonických hovorov, agenda podateľne MsÚ, prijímanie písomností od fyzických a právnických osôb MsÚ, odosielanie písomností MsÚ, kontroluje a spracováva evidenciu dochádzky zamestnancov mesta, zabezpečuje prvý kontakt s občanmi a poskytuje informácie o pracoviskách mestského úradu
  klapka
Tatiana Michalcová 11

 

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

  číslo dverí klapka
Ing. Dana Bedušová 14 22

 

ODDELENIE MIESTNYCH DANÍ, MAJETKU MESTA A PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

 • spracovanie miestnych daní a poplatku za komunálny odpad -poradenstvo, rozhodnutia pri začatí podnikateľskej činnosti -prenájom pozemkov a nebytových priestorov na podnikateľskú činnosť.
 • DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI - daňové priznania, vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre občanov a podnikateľov - evidencia a spracovávanie žiadosti o poskytnutie úľavy z dane z nehnuteľností - evidencia zmeny daňových povinností (na základe prevodu práv na nehnuteľnosti –kúpa, predaj, darovanie, dedičského konania )
 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD - priznania k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, vyrubovanie miestnych poplatkov - evidencia zmien majúcich vplyv na vyrúbenie poplatku (odhlásenie z trvalého pobytu, prihlásenie na trvalý pobyt, narodenie, úmrtie) zmeny vo vzťahu k podnikateľským subjektom, zmena počtu zamestnancov, zmena identifikačných údajov, evidencia a spracovávanie žiadosti o poskytnutie úľavy miestneho poplatku
 • REFERÁT PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI - daň za psa, za nevýherné hracie prístroje,daň za užívanie verejného priestranstva, umiestnenie skládky, kolotočov cirkusov, vydávanie súhlasov na predaj prebytkov MsT, vydávanie súhlasu so začatím podnikateľskej činnosti, súhlas s otváracími hodinami, osvedčenia samostatne hospodárskeho roľníka, vydávanie povolení pre umiestnenie výherných hracích prístrojov, spracovanie odvodov výťažku z prevádzkovania stávkových kancelárií
 • PORADENSKÁ ČINNOSŤ V OBLASTI PODNIKANIA - poskytuje informácie týkajúce sa  nebytových priestorov vo vlastníctve mesta :všetky informácie ohľadne nebytových priestorov, voľných a zverejňovaných, vypracovanie nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov, inkasovanie nájomného a informácie týkajúce sa mestských pozemkov ich prenájmu na podnikateľské alebo nepodnikateľské účely, vypracovanie konkrétnych nájomných zmlúv a inkasovanie nájomného
 • NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA - poskytuje informácie týkajúce sa mestských bytov: ich predaja, zostatku, nesplatenej kúpnej ceny konkrétneho bytu, výška záložného práva, zrušenie záložného práva, súhlas s prevodom vlastníctva bytu v prospech priameho príbuzného  s prechodom záložného práva, informácie týkajúce sa pozemkov na území mesta Handlová: zistenie vlastníka, podanie žiadosti o kúpu pozemku ,súhlas s realizáciou stavby na mestskom pozemku, zabezpečuje postupné majetkovo-právne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa na území mesta, ktoré prešli delimitáciou do vlastníctva a na ktoré nie je založený list vlastníctva, vykonáva pasportizáciu nehnuteľného majetku mesta a vedie jej evidenciu (zadávanie údajov  – objekty, pozemky vrátane pozemkov prevzatých po ROEP-e, s vyznačením vzťahu na základe príslušných právnych listín), spracováva súpis pozemkov, ktoré sú v užívaní fyzických a právnických osôb, zabezpečuje výpisy z listu vlastníctva, pozemkovej knihy a identifikácie parciel zo správy  katastra pre potreby mesta, objednáva vyhotovenie geometrických plánov, poskytuje súčinnosť pri zameriavaní, predkladá návrhy na zápis nehnuteľností do katastra

 

meno

číslo dverí

klapka

funkcia 

Ing. Tatiana Molnárová

5

17

vedúca oddelenia

Ing. Simona Mihalusová

13

21

ref. správy majetku mesta

Madlena Poliaková

13

21

ref. správy a evidencie majetku

Eva Jaššová

6

53

ref. podnikateľských činností a dopravy

Lýdia Fáberová

13

21

ref. evidencie majetku

Katarína Nováková

7

16

ref. daní a poplatkov - daň z nehnuteľnosti

Bibiana Vicianová

7

16

ref. daní a poplatkov - daň z nehnuteľnosti

Viera Hliníková

7

16

ref. daní a poplatkov - komunálny odpad

Božena Horváthová

7

16

ref. daní a poplatkov - komunálny odpad

Ing. Alena Mellová

15

20

ref. správy daní - exekúkcie

 

ODDELENIE VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNU, DOPRAVY A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • ÚZEMNÝ PLÁN A STAVEBNÝ PORIADOK - informovanie občanov o územnoplánovacej dokumentácii mesta, posudzovanie územno-technických, urbanistických, architektonických a enviromentálnych požiadaviek na umiestnenie a uskutočnenie všetkých stavieb, vydávanie rozhodnutí , záväzných stanovísk k investičnej činnosti, ohlásenie drobných stavieb plniacich doplnkovú funkciu k hlavnému objektu, ohlásenie stavebných úprav a udržiavaných prác, povolenie reklamných, propagačných a informačných zariadení, výkon štátneho stavebného dohľadu -určovanie súpisných čísel stavieb, potvrdzovanie veku stavieb, vyjadrenia k premene poľnohospodárskej lesnej pôdy, rozhodnutia na zvláštne užívanie mestských pozemných komunikácií
 • OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY - rozhodovanie o výrube drevín, náhradnej výsadbe, alebo zaplatení finančnej náhrady, rozhodovanie o vykonaní nevyhnutných opatrení na ozdravenie, vykonávanie štátneho dozoru ochrany prírody a krajiny v rámci svojej pôsobnosti, vydávanie rozhodnutí na odber povrchových vôd a pozemných vôd, uskutočňovanie, zmena a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom, vydávanie povolení na osobitné užívanie vôd a povolení stavieb na odvodňovanie pozemkov do výmery 5 ha, vydávanie súhlasov na stavby v inundačných územiach drobných vodných tokov, vydávanie vyjadrení k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie k stavbe rodinnému domu, individuálnych rekreácií a na domové župy, vykonávanie štátneho vodoochranného dozoru v rámci svojej pôsobnosti
 • OCHRANA OVZDUŠIA - vydávanie súhlasov na povoľovanie malých zdrojov znečistenia ovzdušia, vrátane ich zmien a na ich užívanie rozhodovanie o poplatku a jeho výške voči právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečistenia ovzdušia
 • ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - vydávanie stanoviska o prevádzkovaní zariadenia na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov,vydávanie stanoviska k nakladaniu s nebezpečným odpadom, vrátane ich prepravy s väčším množstvom ako 100 kg.
 • DOPRAVA - výkon miestnej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií, ktorú mesto vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, výkon činnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie v zmysle § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, výkon činnosti správneho orgánu na úseku cestnej dopravy v zmysle zákona NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“), Výkon činnosti stavebného úradu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 

číslo dverí meno funkcia klapka
3 Ing. Jozef Čaplár vedúci oddelenia 14
2 Vladimír Holubek ref. invest. výstavby a územného plánovania 13
2 Ing. Rastislav Daubner ref. invest. výstavby a územného plánovania 13
2 Ing. Roman Pavlík ref. ochrany životného prostredia 13

 

VEDÚCI KOORDINÁTOR AKTIVAČNÝCH PRACOVNÍKOV

  číslo dverí klapka
Karol Kučera 4 15

 

PRÁVNE ODDELENIE

 • právne zastúpenie mesta, sťažnosti a petície
 • osvedčovanie listín
číslo dverí meno funkcia klapka
12 JUDr. Nikola Pekárová právnik 19
18 Mgr. Alena Hozlárová referent 49

 

ODDELENIE EVIDENCIE A VNÚTORNEJ SPRÁVY

 • POKLADŇA, ARCHÍV, REGISTRATÚRA - chod hlavnej pokladne, centrálna správa registratúry mestského úradu, koordinácia správy príslušných registratúr a jeho organizačných útvarov podľa registratúrneho plánu, vyraďovací a skartačný proces písomností z príručných registratúr a odsun spisov do pobočky štátneho archívu, vydávanie rybárskych lístkov
 • MATRIKA - výkon matriky podľa zákona o matrikách, vedenie matričných kníh a vydávanie výpisov z matrík, uzavretie manželstva pred orgánom štátu, príprava podkladov pre uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi a ostatné podklady a oznámenia súvisiace s uzavretím manželstva, vydávanie úmrtných listov a oznámení súvisiacich s úmrtím, vydávanie rodných listov a oznámení súvisiacich s narodením, prijímanie súhlasných vyhlásení o určení otcovstva, vydávanie rozhodnutí o zmene mena a priezviska, zamatrikovanie matričných udalostí občanov SR, ktoré sa stali mimo územia SR, plnenie oznamovacej povinnosti o matričných udalostiach a spracovávanie štatistických hlásení.
 • EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA - evidenciu obyvateľstva mesta a úlohy ohlasovne pobytu občanov mesta, evidenciu zmien pobytov a ich odovzdávanie orgánom štátnej správy v zmysle platných predpisov, vydávanie potvrdení o pobyte pre občanov súvisiacich s údajmi z evidencie obyvateľstva mesta, potvrdzovanie trvalých pobytov občanov na tlačivá orgánov štátnej správy pre účely sociálnych dávok, agendu dožiadaní k pobytom občanov od orgánov činných v trestnom konaní, súdnych exekútorov a iných   oprávnených osôb, evidenciu stáleho zoznamu voličov v informačnom systéme a podklady z evidencie obyvateľstva pre všetky druhy volieb, referend, štatistické hlásenia z evidencie obyvateľstva. 
 • OBRADY A SLÁVNOSTI - organizovanie občianskych a rodinných obradov a životných jubileí občanov mesta, pohreby osamelých zosnulých občanov a vybavovanie pozostalosti po nich , agenda spojená s poskytovaním finančnej pomoci sociálne odkázaným občanom mesta, obsluha mestského rozhlasu a vyhlasovanie správ, agenda súvisiaca s kultúrnymi pamiatkami, pamätihodnosťami a vojnovými hrobmi, kontakt a spolupráca mesta s kolektívmi, jednotlivcami a inštitúciami v oblasti záujmovej činnosti a kultúry na území mesta, za týmto účelom spolupracuje s kultúrnymi zariadeniami, najmä s Domom kultúry Handlová, s umeleckými súbormi a jednotlivcami pri organizovaní osláv štátnych sviatkov, pamätných dní, významných a masových podujatí na území mesta, v súlade so zák. č. 96/91 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach vykonáva a zabezpečuje dozor nad týmito podujatiami.

 

číslo dverí meno funkcia klapka
9 Mária Králová vedúca oddelenia 18
16 Darina Guttmannová pokladňa, registratúra a archivácia 23
17 Daniela Freimannová matrika 24
17 Renáta Strážovská matrika, ref. obradov a slávností 24
1 Eva Gálová ref. evidencie obyvateľstva 12
24 (I. posch.) Ing. Roman Valo IT 38

 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - STAVEBNÝ ÚRAD

Spoločný obecný úrad bol vytvorený pre  vybavovanie a spracovanie agendy pre nasledovné obce : Ráztočno, Jalovec, Chrenovec-Brusno, Malá Čausa, Veľká Čausa, Handlová, Lipník

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - zabezpečuje činnosť podklady pre rozhodnutia pre jednotlivé obce, mesto a kontrolu v oblasti stavebného konania, dodržiavanie stavebného zákona, zabezpečuje opatrovateľskú činnosť pre občanov mesta Handlová, školský úrad, stavebný úrad pre cestnú dopravu

 • STAVEBNÝ ÚRAD - vykonávanie štátneho dozoru v oblasti životného prostredia vo všetkých výrobných odvetviach včítane navrhovania postupov a opatrení na odstraňovanie nedostatkov, územné konania a vydávanie územného rozhodnutia - povoľovanie zmeny právoplatného  rozhodnutia - vydávanie stavebných povolení, povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodovanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia, povoľovanie terénnych úprav, vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, predčasné užívanie stavby, vydávanie rozhodnutia dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydávanie súhlasu na začatie prevádzky, povoľovanie zmeny v užívaní stavby, nariaďovanie údržby stavby a terénnych úprav, nariaďovanie nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych  úpravách, dodatočné povoľovanie stavby a ich zmeny a terénne úpravy, prejednávanie priestupkov fyzických osôb a ukladanie sankcií, prejednávanie správnych deliktov právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie   a ukladanie sankcií, vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebného zákona, zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dozoru, odstraňovanie stavieb, vyvlastňovacie konanie, podateľňa pre stavebný úrad, riešenie sťažností a podnetov

 

číslo dverí meno funkcia klapka
10 Mgr. Mária Dányiová vedúca SOÚ, vedúca SÚ 40
11 Andrea Horváthová referent SOÚ, referent SÚ 30

 

I. POSCHODIE

 

SEKRETARIÁT PRIMÁTORA MESTA A ZÁSTUPCU PRIMÁTORA

číslo dverí meno funkcia klapka
  Ing. Rudolf Podoba primátor mesta  
23 Dušan Klas  zástupca primátora mesta  
21 Beáta Pozníková sekretariát 35

 

SEKRETARIÁT PREDNOSTU MESTSKÉHO ÚRADU

číslo dverí meno funkcia klapka
32 Ing. Jozef Tonhauser prednosta MsÚ  
33 Ing. Stanislava Kriváňová sekretariát 33

 

ODDELENIE MASMEDIÁLNEJ POLITIKY

 • zabezpečuje prezentačné materiály, prezentačné podujatia a workshopy, zúčastňuje sa na výstavách a workshopoch, zabezpečuje aktivity, súvisiace so spracovaním a uplatňovaním Komunikačnej stratégie mesta, organizuje prieskumy verejnej mienky , informovanie o ich výsledkoch, zabezpečuje aplikáciu Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a Zákona o ochrane utajovaných skutočností, zabezpečuje komunikáciu s médiami , vydávanie tlačových správ, organizovanie tlačových konferencií, brífingov, monitoruje tlač s následným adresným využitím informácií v rámci samosprávy, organizuje komunikačné kampane a podujatia pre verejnosť , spracováva a zabezpečuje distribúciu rôznych typov informačných materiálov (letákov, brožúr...) , prípravu informačných panelov, zabezpečuje kontakty s mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektami a inštitúciami v meste  , ako aj  s družobnými mestami vrátane vedenia dokumentácie, zabezpečuje prípravu vecného a ideového obsahu Handlovských novín, vedie a aktualizuje internetovú stránku mesta, spracováva informácie a podklady pre info –občana v regionálnej televízii, zabezpečuje spracovanie a uplatňovanie princípov jednotnej vizuálnej prezentácie, zabezpečuje krízovú komunikáciu, pomáha ostatným oddeleniam, organizáciám a predstaviteľom samosprávy pri komunikácii s verejnosťou

 

číslo dverí meno funkcia klapka mobil
22 Mgr. Jana Paulínyová pov. vedúca oddelenia 36 0908 342 616

22

Mgr. Viktória Moravčíková Timurová ref. marketingu a komunikácie 39 0915 971 327

 

II. POSCHODIE

 

EKONOMICKÉ ODDELENIE

 • FINANCIE A SPRÁVA MAJETKU - zabezpečuje vedenie učtovníctva v súlade s platnou právnou úpravou, spravuje hlavný prevádzkový účet mesta a zabezpečuje vedenie učtovníctva v peňažných ústavoch, vypracúva návrh rozpočtu mesta na príslušný rok, sleduje priebežné plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, vypracúva záverečné vyhodnotenie čerpania rozpočtu mesta, vykonáva úhradu platieb mesta, ako aj kontrolu správnosti platieb, zabezpečuje správu miestnych poplatkov a miestnych daní, predkladá primátorovi návrhy na vydanie rozhodnutí /platobných výmerov a pod./, ako aj návrhy na oslobodenie od platenia miestnych poplatkov a daní, vedie podrobnú evidenciu majetku mesta, ale aj majetku štátu, príp. majetku iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol zverený do správy MsÚ, sleduje hospodárenie a nakladanie s týmto majetkom, zabezpečuje práce súvisiace s vysporiadaním vlastníckych vzťahov k majetku mesta, metodicky usmerňuje mestské organizácie pri spravovaní tej časti majetku, ktorá im bola zverená
 • FINANCIE - verejné obstarávanie, odberateľské faktúry, likvidácia a úhrada faktúr, vedenie účtovníctva

 

meno

číslo dverí

klapka

funkcia

Ing. Peter Mendel

32

44

vedúci oddelenia

Mgr. Lucia Trnková

31

43

likvidácia faktúr

Ing. Diana Fraitová

31

43

fin. referent - dotácie

Jana Grenčíková

34

48

verejné obstarávanie

Ing. Jana Lalúhová

30

42

fin. ref. pre granty a dotácie

Iveta Bilíková

30

42

všeobecné účtovníctvo

Eva Vančová

30

42

všeobecné účtovníctvo

Zuzana Stehlíková

33

46

rozpočet mesta

Mgr. Darina Šafáriková

29

41

personalistika

Mgr. Oľga Ondrišová

29

41

mzdy

Marta Kollárová

30

46

školstvo a majetok

 


SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - ŠKOLSKÝ ÚRAD

Spoločný obecný úrad bol vytvorený pre  vybavovanie a spracovanie agendy pre nasledovné obce : Ráztočno, Jalovec, Chrenovec-Brusno, Malá Čausa, Veľká Čausa, Handlová, Lipník

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - zabezpečuje činnosť podklady pre rozhodnutia pre jednotlivé obce, mesto a kontrolu v oblasti stavebného konania, dodržiavanie stavebného zákona, zabezpečuje opatrovateľskú činnosť pre občanov mesta Handlová, školský úrad, stavebný úrad pre cestnú dopravu

 • ŠKOLSKÝ ÚRAD - rieši odvolania voči rozhodnutiu riaditeľa základnej školy, napr. prijatie žiaka do školy, odklad školskej dochádzky, dodatočný odklad školskej dochádzky, oslobodenie žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch, kontroluje všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti výchovy a vzdelávania, odborná a poradenská činnosť na úseku školstva, priestupky na úseku školstva, zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, koordinácia a usmernenie chodu škôl a školských zariadení v oblasti financovania, rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta, metodické usmernenie škôl, školských zariadení vo finančnej oblasti

 

číslo dverí meno funkcia klapka
28 Mgr. Jaroslava Maslíková vedúca ŠÚ 50

 

ODDELENIA MIMO SÍDLA MsÚ

 

REFERÁT REGIONÁLNEHO ROZVOJA A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA

 • koordinovanie a zabezpečovanie činností pri tvorbe, realizácii a aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta /PHSR/, vrátane pravidelného vyhodnocovania plnenia PHSR, poskytovanie súčinnosti na príprave a uskutočňovaní PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja so zreteľom na výstupy PHSR mesta, spolupodieľanie sa na vytváraní trvalých sietí spolupráce – partnerstiev na národnej a nadnárodnej úrovni, sleduje informácie o možnostiach získavania nenávratných finančných prostriedkov z EU, grantových schém a iných mimorozpočtových zdrojov, príprava a predkladanie projektov v nadväznosti na možnosti získania nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a iných mimorozpočtových zdrojov, zabezpečuje prípravu stanovísk resp. vyjadruje sa k projektom podporujúcich regionálny rozvoj, spracovávanie sociálno-ekonomických analýz a štúdií, manažovanie, koordinovanie a monitoring činností / prác pri realizácií projektov v úzkej súčinnosti s projektovým finančným manažérom v prípade interného manažmentu projektov, spolupráca s externým manažmentom projektov a externými odborníkmi v projektovom cykle, zodpovedá za činnosti súvisiace s monitoringom a evaluáciou projektov vo vzťahu k donorovi finančných prostriedkov, spolupodieľanie sa na workshopoch a odborných seminárov pre cieľové skupiny organizovaných Mestom Handlová v oblasti regionálneho rozvoja, zabezpečovanie prezentácie mesta Handlová na pracovných stretnutiach a výstavách, zabezpečuje plnenie ďalších úloh a pokynov nadriadeného, zachováva mlčanlivosť o veciach, ktoré súvisia so zvereným úsekom činnosti
adresa meno funkcia telefón
Nám. baníkov 8 Ing. Peter Cagáň ref. stratégie a projektov 046/ 38 10 585
Nám. baníkov 8 Mgr. Martin Podoba ref. stratégie a projektov 046/ 38 10 585
Nám. baníkov 8 Mgr. Dana Kmeťová ref. stratégie a projektov 046/ 38 10 585

 

MESTSKÁ POLÍCIA

 • na zabezpečenie mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí primátora sa zriadila na území mesta Handlová mestská polícia, mestská polícia sa zriaďuje všeobecne záväzným nariadením, mestská polícia nesie názov „Mestská polícia v Handlovej“, políciu vedie náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú mestské zastupiteľstvo na návrh primátora, náčelník polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi, podrobnejšiu úpravu organizácie polície, jej úloh a postavenia, povinností náčelníka polície a jej pracovníkov, vzťahy polície k samosprávnym orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje Organizačný poriadok Mestskej polície Handlová, mesto môže vydať zásady odmeňovania pracovníkov polície (platový poriadok)
adresa meno funkcia telefón e-mail
Nám. baníkov 8 Ing. Milan Pepich náčelník MsP

046/54 75 007;

16 800

msphandlova#stonline.sk

pozn.: z bezpečnostných dôvodov bol znak @ nahradený znakom #

 

SOCIÁLNE ODDELENIE

 • činnosť oddelenia je zameraná na starostlivosť o rodinu, deti, seniorov a na skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnym vylúčením (bezdomovci, rómska komunita, ...) a základom je poskytovanie sociálneho poradenstva pri riešení nepriaznivých a krízových sociálnych situácií, úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi a organizáciami, obcami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami i ďalšími subjektmi, ktoré sa podieľajú na riešení sociálnej problematiky v meste, zabezpečuje pre občanov mesta poskytovanie sociálnych služieb : Denné centrum (Klub dôchodcov), opatrovateľská služba a prepravná služba a sociálny taxík, rovnako posudzuje odkázanosť občanov na sociálnu službu a vydáva rozhodnutia v tejto veci, spracováva agendu dotácií na stravu, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín, plní úlohy zo zákona o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele detí a mládeže, vykonáva agendu osobitného príjemcu prídavkov na deti i dávok v hmotnej núdzi, agenda obytných domov s bytmi osobitného určenia na  ulici 29. augusta č.1, na ulici Partizánskej č. 36,38,40 a na ulici SNP č. 36, kde sociálne oddelenie vydáva občanom žiadosti a pre Komisiu zdravotnú, sociálnu a verejného poriadku pri MsZ pripravuje podklady k tvorbe poradovníka

 

adresa meno funkcia telefón mobil
F. Nádaždyho 4 Mgr. Veronika Cagáňová vedúca oddelenia 046/54 75 351 0918 325 883
F. Nádaždyho 4 Mgr. Jana Polakovičová sociálna pracovníčka 046/54 75 351 0917 616 391

 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Spoločný obecný úrad bol vytvorený pre  vybavovanie a spracovanie agendy pre nasledovné obce : Ráztočno, Jalovec, Chrenovec-Brusno, Malá Čausa, Veľká Čausa, Handlová, Lipník

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - zabezpečuje činnosť podklady pre rozhodnutia pre jednotlivé obce, mesto a kontrolu v oblasti stavebného konania, dodržiavanie stavebného zákona, zabezpečuje opatrovateľskú činnosť pre občanov mesta Handlová, školský úrad, stavebný úrad pre cestnú dopravu

 

adresa meno funkcia telefón
F. Nádaždyho 4 Bc. Jana Holčeková SOÚ - sestra opatrovateľskej služby 046/54 75 351

 


 

webygroup

English version
Úvodná stránka